1. Тэарэтычны матэрыял Практычныя заданністаронка10/22
Дата канвертавання15.05.2016
Памер1.11 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22

Тэма № 3.


Заданне 9. Запішыце словы ў адпаведнасці з новымі арфаграфічнымі правіламі.

Дзевяты, дзесяты, дзесятка, семнаццаты, васемнаццаць, пяцьдзесят, шасцідзесяты, сямідзесяты, сямідзесяці, восемдзесят.


 

Заданне 10. Устаўце прапушчаныя літары. Адзначце ў дужках, да якой з трох груп можна аднесці кожнае слова: 1 - словы, у якіх адбываецца яканне, 2 -словы іншамоўнага паходжання, на якія яканне не пашыраецца, 3 - словы, дзе спрадвечны гук [а] пасля мяккіх зычных вымаўляецца ва ўсіх складах. Узор. Погляд (3), бензін (2).

Аб..ліск ( ), н..смелы ( ), выгл..д ( ), пам..ць ( ), кл..новы ( ), ап..рацыя ( ), дз..журны ( ), гал..рэя ( ), с..зон ( ), за..ц ( ), в..сёлка ( ), л..генда ( ), м..даль ( ), ц..жкаваты ( ), дзес..ць ( ), в..ранда ( ), б..схмарны ( ), г..рой ( ), ц..пер ( ), м..тровы ( ), н..праўда ( ), ..ўропа ( ), св..ткаванне ( ), ув..рцюра ( ), кац..лок ( ), тыс..ча ( ), зн..вага ( ), ба..злівец ( ), с..ржант ( ), кал..ндар ( ), гл..дач ( ), пас..джэнне ( ), м..тал ( ), по..с ( ).


 

Заданне 11. Падбярыце аднакаранёвыя словы так, каб літары е, ё апынуліся не пад націскам. Растлумачце правапіс галосных у ненаціскных складах.

Вёска, бераг, жалеза, Нігерыя, месці, свежы, гіпербала, метад, трагедыя, заверыць, білет, лёгенькі, элегія, кветка, звер, наедак, памфлет, хмель, цесны, геній, век, пабелка, замесці, завесці.


 

Заданне 12. Запішыце словы па-беларуску. Вызначце, якое слова ў радзе з’яўляецца лішнім.

Биссектриса, волейбол, понедельник, обелиск, гипотенуза.

Броневик, зелёный, дежурный, местность, измерить.

Европа, Ефремов, Египет, Енисей, Евпатория.

Веранда, перрон, сержант, легальный, метро.

Тэма № 4.


Заданне 13. Запішыце словы ў адпаведнасці з новымі арфаграфічнымі правіламі.
Іог, папайа, піар-ход, секвойя, Йена, плеяда, Нью-Йорк, Савойя, Гійом, сайоты.

Заданне 14. Перакладзіце словы на беларускую мову, запішыце парамі. Параўнайце спалучэнні галосных, растлумачце іх правапіс.

Мемориал, фиалка, биотоки, палеолит, океан, гладиолус, Багратион, медиана, диалект, рационализм, реальный, олимпиада, стереотип, биатлон, физиономия, плагиат, Иордания, энтузиазм, вариант, империализм, феодализм, пианино, радиотехника, коллекционер, аудитория, миниатюрный, виолончель, патриотический, стадион, индустриальный, диапазон, чемпионат, иероглиф, районный, радиоантенна, хореография, шампиньон, майор, йодистый, комедиограф, майонез, биография, поэт, реакция, трио.Заданне 15. Перакладзіце на беларускую мову. Правапіс спалучэнняў галосных растлумачце.

Abbreviatura (іт.), agiotage (фр.), accompagnateur (фр.), rayon (фр.), ampfitheatron (гр.), periodos (rp.), ideal (фр.), violoncello (iт), zodiakos (rp.), junior (лац.), prioritat (ням.), miniature (фр.), guillotine (фр.), leopardus (лац.).Тэма № 5.


Заданне 16. У кожным радзе маецца толькі адно слова, якое напісана няправільна. Запішыце гэтае слова правільна і патлумачце яго правапіс.

1) лёдадрабілка, усемагутнасць 2) светлафор, геліятэрапія 3) палесцінскі, мядсястра 4) мядуза, усеўладдзе 5) выняньчыць, естрабяня 6) Аргенціна, палерына 7) мёдаварня, маятнік 8) дзекабрысты, семісот 9) усенародны, негледзечы (на сон) 10) балярына, бялковападобны 11) галаледзіца, Мендзялееў 12) лёдаход, лёдагенератар 13) баязлівец, Вечаслаў 14) усяночная, легкарастваральны 15) крышталякераміка, дзесяцярычны 16) лесгас, трэцякласнік 17) мензурка, жменя мядзякоў 18) сённешні, жыццеўстойлівы


 

Заданне 17. Замест словазлучэнняў запішыце ўтвораныя ад іх складаныя словы.

Глыбокая вада, зварот крыві, глыбокія думкі, падобны на вугаль, сярэдзіна сутак, тоўстыя крылы, увесь народ, чорныя бровы, шырокі лоб, палавіна стагоддзя, здольнасць да жыцця, гадоўля коней, халодная кроў, падобны на хвалі, восем соцень, ясныя вочы, апісанне зямлі, дробны лес, рэдкія зубы, жоўтыя лісты, уладальнік дома, забеспячэнне вадой, добрая якасць, дэталь ад радыё, устойлівасць жыцця, доўгі тэрмін.

 

Заданне 18. Знайдзіце ў сказах складаныя словы, перакладзіце іх на беларускую мову ў адпаведнасці з патрабаваннямі беларускага правапісу.

1. По всей территории республики ожидаются кратковременные дожди. 2. Возле военкомата собрались новобранцы. 3. В СПК было построено новое зернехранилище. 4. Светлогорск и Новополоцк – самые молодые города республики. 5. На новое столетие всегда возлагают новые надежды. 6.Учащимися колледжа был собран богатый краеведческий материал. 7. Председателем домоуправления стал Петров С. И. 8. Для производственного обучения были закуплены новые разноцветные ткани. 9. В группе сложились доброжелательные отношения. 10. На улице стояла морозрустойчивая погода.

 

Заданне 19. Запішыце прапанаваныя словы па-беларуску.

Неплатёжеспособность, неравноценный, неудобопроизносимый,стосвечовый, стопятидесятилетний, неполнозубые, несамостоятельный, неудобочитаемый, сторублёвка, Великобритания.
Тэма № 6.


Заданне 20.Спішыце. Дзе трэба, на месцы пропуску ўстаўце прыстаўныя в, г. Пры неабходнасці замяняйце вялікія літары на малыя.

_унук, _учань, _уліца, _учоба, _ольхі, _альховы, _опера, _обласць, _абласны, _угаль, _оклік, _угаманіцца, _унія, _окны, _аконны, На_ум, _одсвет, _участак, на_учанне, _узор, _удзіць, ні_одзін, _учора, на_одшыбе, на_ука, за_улак, _ужытак, _урна, _удава, за_остраны, _Орша, _Ольга Ля_онаўна, _облака, _аблачынка, _остраў, _ордэн, па_ук, _убавіць, трох_угольнік, _улей, _Узбекістан, _обземлю, _огненны, _агеньчык, _узгорак, _обмацкам. _оптыка, _одгулле, _оддаль, _ока_мгненна, _осень, _асенні,_ураджай, _угольчык, _узел, _утаймаванне, _ускраіна, _убранства, _улачка, _убор, _апранацца, _опратка, _Омск, _офіс, _урочышча, шапка-_ушанка, _усны, _опыт, _узкі, _Оксфард, _олава, _алавяны, _універсальны, _оптам, _історык, _эты, да_этуль, _Анна, _Ала, _Уладзімір, _уласны, на_огул, па_уцінне. 


 

Заданне 21. Запішыце словы парамі – па-руску і па-беларуску. Растлумачце правапіс прыстаўных зычных.

Узел, узость, обложка, уста, уния, устрица, Осло, Ушаков, уксусная кислота, этот, оперетта, урна, награждение, наострить нож, олово, Узбекистан, уран, внучка, вообще, отмель, правительство, околица, взвод, отзыв, треугольник, углекислый, вдоль.


 

Заданне 22. Знайдзіце словы, якія запісаны з памылкамі. Запішыце правільна.

Чарнавус, аконны, шэраокі, пачаў мжыць, Об, вуха, паучок, вугаль, вунія, Ушачы, ля старой льнамялкі, воблака, угал, вунікум, воблачны, абласны, завочны, учыцца, увага, воптыка, вакол, маленькае ільвяня, валасы льняныя, алей ільняны, удзельнік, навастрыць, навогул, вучаніца, Навуменка, умацаванне, абвастрыць, вобласць, астрыё, Вульяна, навуковы, ордэр, Урал, вольха, абуглены, опыт, вушакі, удзел, заімглены, пад ільдом, на ільдзіне, скасіць ржышча, ранішняя мгла, прымчацца вокаімгненна, адно імгненне, заворанае ржышча, прывычка лгаць, майстар лжы.
: Word
Word -> Запрашаем да ўдзелу ў другім фестывалі нефармальнай адукацыі 1
Word -> Выказваем салідарнасьць з жыхарамі Слоніму патрабуем спыніць палітычны перасьлед і аднавіць на працы Івана Шэгу
Word -> Ii фестываль нефармальнай адукацыі
Word -> Фармуляр рэцэнзіі
Word -> У пошуках сваіх каранёў і сябе сучаснай
Word -> «тыдзень 2009» Усе мерапрыемствы з’яўляюцца адкрытымі І запісацца на ІХ можна ў кантактных асобаў!
Word -> Мы молімся за вас жыццё Змяні сваё жыццё
Word -> П р а г р а м а ф е с т ы в а л ю : 14. 00 адкрыццё фестывалю фотавыставамі Усходняга Палесся
Word -> Папярэдняя праграма Фестываля
Word -> 1. Эмацыянальны настрой вучняў Для стварэння эмацыянальнага настрою ў пачатку ўрока гучыць песня на выбар:


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22


База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка