Агульная характарыстыка працы ключавыя словыДата канвертавання13.06.2016
Памер40.09 Kb.
АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ
Ключавыя словы: маястат, пагроза маястату, Вялікае Княства Літоўскае, замах на вялікага князя літоўскага, унутрыдынастычны канфлікт, унутрыдынастычны крызіс. дзяржаўны пераварот, антыдзяржаўнае выступленне, мяцеж, арыстакрытыя, вялікі князь, знаць, Вялікакняжацкая рада., прасапаграфія

Мэта магістарскай дысертацыі: комплексны аналіз пагрозы маястату ў Вялікім Княстве Літоўскім у другой палове XIV – першая палове XVІ ст. як сродку палітычнай барацьбы.

Метадалогія даследвання. Падчас напісання работы былі выкарыстаны агульнанавуковыя (аналіз і сінтэз, абагульненне, параўнанне, класіфікацыя, дэдукцыя і індукцыя) і спецыяльна-гістарычныя (гісторыка-параўнаўчы, гісторыка-генетычны, гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-сістэмны, гістарычная рэтраспекцыя) метады.

Навуковая навізна і значнасць атрыманых вынікаў: упершыню было праведзена даследванне па комплекснаму аналізу пагрозы маястату ў Вялікім Княстве Літоўскім у XIV – пачатку XVІ ст. Былі сістэматызаваны звесткі пра пагрозу маястату ў перыяд з другой паловы XIV да першай паловы XVІ ст., вылучаны іх тыпавыя і адметныя рысы, формы. Выяўлены прычыны пагроз, радавая і сацыяльная прыналежнасць змоўшчыкаў. Ахарактэзаваны матывы, якімі кіраваліся арганізатары і выканаўцы замахаў, праведзена прасапаграфічнае структураванне асобаў і палітычных груп змоўшчыкаў за перыяд другой паловы XIV – першай паловы XVІ ст.

Вынікі магістарскай дысертацыі дазваляюць дапоўніць карціну унутрыпалітычнага развіцця Вялікага Княства Літоўскага у XIV – пачатку XVІ ст., раскрываючы некаторыя аспекты працэсаў грамадска-палітычных адносін унутры дзяржавы. Высновы дадзенай работы могуць паслужыць матэрыялам для стварэння раздзелаў вучэбных дапаможнікаў па айчыннай гісторыі, спрыяць разпрацоўцы агульных і спецыяльных курсаў для студэнтаў гістарычных спецыяльнасцяў, а таксама быць адпраўнай кропкай для новых даследванняў у сферы ўнутрыпалітычнага развіцця Вялікага Княства Літоўскага.

Аб’ектам даследвання з’яўляецца палітычная гісторыя Вялікага Княства Літоўскага ў XIV – пачатку XVІ стст., а прадметам – пагроза маястату ў Вялікім Княстве Літоўскім у другой палове XIV – першая палове XVІ ст.як сродку палітычнай барацьбы.

Поўны аб’ём дыпломнай работы складаецца з 77 старонкі, з іх 14 спіс літаратуры і крыніц (179 пазіцый).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Ключевые слова: маестат, угроза маестату, Великое княжество Литовское, покушение на великого князя литовского, внутридинастический конфликт, внутридинастический кризис, государственный переворот, антигосударственное выступление, мятеж, аристократия, великий князь, знать, великокняжеский совет, просопография.

Цель дипломной работы: комплексный анализ угрозы маестату в ВКЛ в второй половине XIV - первой половине XVI в. как средства политической борьбы.

Методология исследования. Во время написания работы были использованы общенаучные (анализ и синтез, обобщение, сравнение, классификация, дедукция и индукция) и специально-исторические (историко-сравнительный, историко-генетический, историко-типологический, историко-системный, историческая ретроспекция) методы.

Научная новизна и значимость полученных результатов: впервые было проведено исследование по комплексному анализу угрозы маестату в ВКЛ в XIV - начале XVI в. Были систематизированы сведения об угрозе маястату в период со второй половины XIV до первой половины XVI в. Выделенны их типовые и отличительные черты, формы. Выявлены причины угроз, родовая и социальная принадлежность заговорщиков. Охарактеризованы мотивы, которыми руководствовались организаторы и исполнители угроз, проведено просопографичнае структурирование лиц и политических групп заговорщиков за период второй половины XIV - первой половины XVI в.

Результаты магистерской диссертации позволяют дополнить картину внутриполитического развития Великого княжества Литовского во второй половине XIV - начале XVI в., Раскрывая некоторые аспекты процессов общественно-политических отношений внутри государства. Выводы данной работы могут послужить материалом для создания разделов учебных пособий по отечественной истории, способствовать разработка общих и специальных курсов для студентов исторических специальностей, а также быть отправной точкой для новых исследований в сфере внутриполитического развития Великого княжества Литовского.

Объектом исследования является политическая история Великого княжества Литовского в XIV - начале XVI в. , а предметом – угроза маестату в ВКЛ в второй половине XIV - первой половине XVI в. как средства политической борьбы.

Полный объем дипломной работы состоит из 77 страницы, из них 14 список литературы и источников (179 позиций).SUMMARY

Key words: majestat, threat to the majestat, Grand Duchy of Lithuania, attempt on the Grand Duke of Lithuania, the conflict within the dynasty, the crisis the conflict within the dynasty, coup, anti-state performance , rebellion, nobility, aristocracy, the Grand Duke, the Council of Grand Duke, prosopography

Aim of the research: a comprehensive analysis of the threat to majestat on Grand Duchy of Lithuania in the second half of XIV - first half of XVI century as a means of political struggle

The methodology of the research is based on historicism and scientific objectivity principles. Scientific functions were used (analysis and synthesis, generalization , comparison, classification, deduction and induction) and specially - historical ( historical- comparative, historical, genetic , historical and typological, historical and systematic, historical retrospection ) methods .

Scientific novelty and significance of the results: a comprehensive analysis of the threat to majestat on Grand Duchy of Lithuania in the second half of XIV - first half of XVI century as a means of political struggle. Information was systematized on the n attempt on the Grand Dukes of Lithuania in the period from 14th - early 16th century, their typical and distinctive features, forms were dedicated. The causes of abuse, birth, and social class of the conspirators were identified. Characterization was made of motives of the organizers and perpetrators of abuse, revealed the consequences for individuals, social groups and the state, in the reflection sources.

The results of the thesis allow to complete the picture of internal political development of the Grand Duchy of Lithuania 14th - early 16th century. Revealing some aspects of the processes of social and political relations within the state. Conclusions and thesis of the paper could become a material for creation of the separate parts in the text-books on the national history, contribute to working out general and special courses for the students of historical specialties, as well as stimulate new studies on the domestic situation in the Grand Duchy of Lithuania.

The outcomes of the dissertation study helps to enlarge/expand the picture of the Grand Duchy’s foreign-policy status at the turn of the 15th – 16th centuries. Its clarifies complicated processes of the internal social and political relations.

The object of research is the political history of the Grand Duchy of Lithuania 14th - early 16th century. A subject - the threat to majestat on Grand Duchy of Lithuania in the second half of XIV - first half of XVI century as a means of political struggle.The full amount of the thesis consists of 77 pages, including 14 references and sources ( position 179).
: bitstream -> 123456789 -> 119511
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка