Анатацыя вучэбнай дысцыпліны па выбары



Дата канвертавання15.05.2016
Памер36.88 Kb.
Анатацыя вучэбнай дысцыпліны па выбары


Назва вучэбнай дысцыпліны па выбары

Тэарэтычныя і гістарычныя аспекты постмадэрнізму ў беларускай літаратуры другой паловы 1980-х – 2000-х гг.

Спецыяльнасць

Беларуская мова і літаратура. Руская мова і літаратура

Курс навучання

5

Семестр навучання

10

Колькасць крэдытаў




Прозвішча, імя, імя па бацьку, вучоная ступень званне, пасада выкладчыка

Вячаслаў Іванавіч Караткевіч, старшы выкладчык

Мэты вучэбнай дысцыпліны

 1. Пазнаёміць студэнтаў з рознымі падыходамі пры вызначэнні паняцця “постмадэрнізм”, а таксама з філасофскімі вытокамі постмадэрнізму.

 2. Пазнаёміць з асаблівасцямі функцыянавання постмадэрнізму ў беларускай літаратуры другой паловы 1980-х – 2000-х гг.

 3. Працягваць развіваць уменні аналізаваць мастацкі твор.

 4. Працягваць выхоўваць добры эстэтычны густ.

Прэрэквізіты*

Уводзіны ў літаратуразнаўства

Кароткі змест дысцыпліны па выбары

Да праблемы вызначэння тэрміна “постмадэрнізм”

Тэрмін “постмадэрнізм” у сучасным айчынным і замежным літаратуразнаўстве. Постмадэрнізм як асобы тып светаўспрыняцця і адзнака постіндустрыяльнага інфармацыйнага грамадства. Постмадэрнізм і мадэрнізм. Сэнсаўтварэнне ў постмадэрнісцкім творы.

Філасофія постмадэрнізму

Постструктуралізм і постфрэйдызм як філасофская аснова постмадэрнізму (Ж. Дэрыда, М. Фуко, Ф. Гватары, Р. Барт, Ж. Лакан, Ж.-Ф. Ліатар і інш.). Літаратурна-крытычныя практыкі дэканструктывізму (Ж. Дэлёз, Ю. Крысцева). Катэгорыяі абсурду. Тэкст у постмадэрнізме.

Постмадэрнізм і беларуская літаратура канца ХХ стагоддзя

Усходняя і заходняя мадэлі постмадэрнізму. Нацыянальная спецыфіка беларускай мадыфікацыі постмадэрнізму. Парадыраванне як адзін з асноўных спосабаў адлюстравання рэчаіснасці ў беларускай літаратуры канца ХХ стагоддзя. Насмешліва-парадыйная літаратура і “шызалітаратура”. Постмадэрнізм і драматургія, сувязь з тэатрам абсурду.



Рэкамендуемая літаратура

 1. Бореев, Ю. Б. Эстетика. В 2-х т. Т.1. / Ю.Б. Борев – Смоленск : Русич, 1997. – 576 с.

 2. Затонский, Д. А был ли Франсуа Рабле ренессансным гуманистом?.. (Опыт “постмодернистской” интерпретации “Гаргантюа и Пантагрюэля”) / Д. Затонский // Вопросы литературы. – 2000. – № 5 (сент. – окт.). – С. 208-234.

 3. Ильин, И.П. Постмодернизм. Словарь терминов / И.П. Ильин – М. : ИНИОН РАН (отдел литературоведения) – INTRADA, 2001. – 384 с.

 4. Ильин, И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа / И. Ильин – М : Интрада, 1998. – 256 с.

 5. Караткевіч, В. Тэарэтычныя і гістарычныя аспекты постмадэрнізму ў беларускай літаратуры другой паловы 80 – 90-х гадоў ХХ стагоддзя / В.І. Караткевіч – Магілёў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2003. – 22 с.

 6. Козловски, П. Культура постмодерна: Общественно-культурные последствия технического развития / П. Козловски ; пер. с нем. – М : Республика, 1997. – 240 с.

 7. Липовецкий, М.Н. Русский постмодернизм (Очерки исторической поэтики). Монография / М.Н. Липовецкий – Екатеринбург : М-во общ. и проф. образования Р.Ф. Урал. гос. пед. ун-т, 1997. – 317 с.

 8. Лявонава, Е.А. Плыні і постаці: З гісторыі сусветнай літаратуры другой паловы ХІХ – ХХ стагоддзяў / Е.А. Лявонава – Мінск : Рэд. часопіса “Крыніца”, 1998. – 336 с.

 9. Маньковская, Н.Б. Эстетика постмодернизма / Н.Б. Маньковская – Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. – 347 с.

 10. Нефагина, Г.Л. Русская проза второй половины 80 х – начала 90-х годов ХХ века / Г.Л. Нефагина – Минск : Изд. центр “Экономпресс”, 1998. – 231 с.

 11. Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск : Интерпрессервис ; Книжный Дом, 2001. – 1040 с.

 12. Скоропанова, И.С. Русская постмодернистская литература / И.С. Скоропанова – М : Флинта: Наука, 1999. – 608 .

 13. Скоропанова, И.С. Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык. Монография / И.С. Скоропанова – Минск : Институт современных знаний, 2000. – 350 с.

 14. Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США) : концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. – М : Интрада – ИНИОН, 1999. – 320 с.

 15. Шаблоўская, І.В. Драма абсурду ў славянскіх літаратурах і еўрапейскі вопыт. Паэтыка. Тыпалогія. – Мінск : Белдзяржуніверсітэт, 1998. – 20 с.

 16. Эко, У. Постмодернизм, ирония, занимательность / У. Эко // Эко, У. Имя розы: Детектив / У. Эко – М : Книжная палата, 1989. – С. 460-461.

 17. Эпштейн, М. Постмодерн в России. Литература и теория / М. Эпштейн – М : Издание Р. Элинина, 2000. – 368 с.




Метады выкладання

Лекцыі, практычныя заняткі, падрыхтоўка прэзентацый

Мова навучання

Беларуская

Формы бягучай атэстацыі

Залік

Умовы (патрабаванні) для засваення вучэбнай дысцыпліны

Валоданне камп’ютарам на ўзроўні карыстальніка

: info -> faculty -> philolog -> kaf bl -> discipliny
philolog -> Публікацыі Віталь Іванавіч Еўмянькоў
discipliny -> Анатацыя вучэбнай дысцыпліны па выбары
kaf bl -> Спіс публікацый 2010 Шарапава, А. В
kaf bl -> Манаграфіі: Макаревич, А. Н. В разных стилевых течениях: Проблема жанра и стиля в рассказах 20-х годов М. Горецкого и Т. Гартного / А. Н. Макаревич. — Екатеринбург: Урал Плюс, 1995. — 177 с. Макарэвіч, А
discipliny -> Анатацыя вучэбнай дысцыпліны па выбары
discipliny -> Анатацыя вучэбнай дысцыпліны па выбары




База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка