«беларуская літаратура (літаратурнае чытанне)»Дата канвертавання19.07.2016
Памер126.27 Kb.


МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

НАЦЫЯНАЛЬНЫ ІНСТЫТУТ АДУКАЦЫІ

ПРАЕКТ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ

па вучэбным прадмеце«БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА

(літаратурнае чытанне)»
для ІІ класа

ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі

з рускай мовай навучання і выхавання

Мінск


2015

Тлумачальная запіска
Вучэбны прадмет «Літаратурнае чытанне» з’яўляецца падрыхтоўчым этапам адзінай непарыўнай літаратурнай адукацыі. Мэта навучання літаратурнаму чытанню — сфарміраваць у вучняў асновы культурнага чытача, які ўсведамляе каштоўнасць беларускай дзіцячай літаратуры як мастацтва слова і можа ажыц­цяўляць самастойную чытацкую дзейнасць. Чытацкая дзейнасць навучэнцаў за­ключаецца ў здольнасці выбіраць кнігу для чытання, асобасна асэнсоўваць ма­ральную праблематыку, эстэтычны план праслуханага ці прачытанага мастацкага твора праз гуманістычную сістэму нацыянальных і агульначалавечых каштоў­насцей, выказваць меркаванне пра яго, атрымліваць з розных крыніц, ацэньваць вартасць рознапланавай тэкставай інфармацыі, прымяняць яе ў адпаведнасці з кагнітыўнымі і эстэтычнымі запатрабаваннямі, а таксама для вырашэння вучэб­ных задач.

Задачы навучання літаратурнаму чытанню: • забяспечыць усведамленне вучнямі гуманістычных агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцей, прывучаць да паслядоўнага выканання культурных норм;

 • актывізаваць пазнавальныя памкненні вучняў у спасціжэнні беларускай нацыянальнай культуры, стымуляваць імкненне да чытання кніг на беларускай мове з мэтай далучэння да нацыянальна-культурных традыцый;

 • выхоўваць павагу да кнігі як крыніцы самапазнання і развіцця, узбага­чэння сацыяльнага вопыту, маральна-этычных праблем чалавечых узаемаадносін, моўнага і маўленчага ўзору;

 • фарміраваць чытацкую (слухацкую) дзейнасць, якая забяспечыць поўнае, глыбокае разуменне і асобасную ацэнку маральнай праблематыкі і эстэтычнага плана ўспрынятага твора і выказваць гэтае разуменне на беларускай мове;

 • абуджаць у вучняў эстэтычныя пачуцці і творчы пачатак, развіваць воб­разнае ўяўленне, маўленчую актыўнасць, здольнасць да літаратурнай творчасці на падставе ўспрынятых твораў мастацкай літаратуры;

 • фарміраваць агульнавучэбныя ўменні працы з тэкставай інфармацыяй розных відаў (пошук, адбор, ацэнка зместу з пункту гледжання пазнавальных, ма­ральных, эстэтычных памкненняў асобы, выкарыстанне тэкставай інфармацыі ў адпаведнасці з вучэбнай задачай).

Для рэалізацыі пастаўленых задач вылучаны зместавыя лініі вучэбнага прадмета «Літаратурнае чытанне»:

 • фарміраванне базавых нормаў грамадзянскай, духоўнай і маральнай куль­туры вучняў праз асэнсаванне твораў;

 • фарміраванне навыку чытання;

 • фарміраванне самастойнай чытацкай дзейнасці з кнігай (пазакласнае чытанне);

 • фарміраванне чытацкіх уменняў;

 • фарміраванне чытацкага кругагляду і ўяўленняў пра літаратуру як ма­стацтва слова;

 • літаратурна-творчая дзейнасць, рыторыка і культура маўлення.

Галоўная педагагічная функцыя літаратурнага чытання — выхаванне ў на­вучэнцаў маральна-этычных якасцей, фарміраванне ў іх сістэмы каштоўнасных арыенціраў. Пры чытанні і асэнсаванні мастацкіх твораў адбываецца апасродка­ваная сацыялізацыя навучэнцаў. На прыкладзе паводзін герояў твораў яны атрым­ліваюць дзейсны вопыт рэфлексіі ўласных паводзін і самавыхавання.

На занятках літаратурнага чытання рэалізуюцца нацыянальна-культурны і лінгвакультуралагічны аспекты навучання. Праз мастацкі тэкст навучэнцы знаё­мяцца з нацыянальнай культурай беларускага народа. У творах вучні назіраюць таксама трапнасць, выразнасць, дасціпнасць беларускай мовы. Яе лексічнае багац­це, фанетычная своеасаблівасць, фразеалагічная насычанасць з’яўляюцца для на­вучэнцаў узорам і стымулам да літаратурна-творчай дзейнасці на падставе пра­слуханых ці прачытаных твораў. Ажыццяўленне літаратурна-творчай дзейнасці на занятках літаратурнага чытання дае магчымасць актыўнага пашырэння і акты­візацыі слоўніка вучняў, забяспечвае маўленчую практыку, спрыяе засваенню моўнай і маўленчай нормы, культуры маўленчых паводзін.

У адпаведнасці з кампетэнтнасным падыходам на І ступені агульнай ся­рэдняй адукацыі вучэбны прадмет «Літаратурнае чытанне» забяспечвае фармі­раванне чытацкай граматнасці вучняў для асэнсаванага ўспрымання пісьмовай тэкставай інфармацыі на беларускай мове і асобаснае ўспрыманне твораў ма­стацкай літаратуры. Аперацыянальная сутнасць паняцця «чытацкая граматнасць» заключаецца ў магчымасці вучняў знаходзіць у тэксце яўную інфармацыю, фар­муляваць вывады, інтэрпрэтаваць і абагульняць інфармацыю, аналізаваць і ацэнь­ваць змест, моўныя і структурныя асаблівасці тэксту. У працэсе навучання прак­тыкуецца чытанне з мэтай набыцця чытацкага літаратурнага вопыту і чытанне з мэтай атрымання і выкарыстання інфармацыі.

У 2-м класе асноўная ўвага скіроўваецца на фарміраванне навыку чытання і чытацкіх уменняў навучэнцаў. З гэтай мэтай праводзіцца работа па авалоданні арфаэпічнымі (правільнае вымаўленне беларускіх гукаў [ў], [дз’], [дж], [г], [ж], [ч], [р], [ц’], спалучэння [шч], падоўжаных зычных, выразнае вымаўленне галос­ных, перадача націску) і графічнымі асаблівасцямі беларускай мовы (літары і, ў, апостраф), усведамленні гэтых адрозненняў і іх паслядоўнай перадачы пры чы­танні. У працэсе ўдасканалення тэхнікі чытання выпрацоўваецца правільнасць і асэнсаванасць чытання, авалоданне спосабамі чытання ўголас і сам сабе. Выраша­юцца задачы па фарміраванні ўменняў выразнага чытання праз усведамленне эмацыянальнага настрою твора і выкарыстанне сродкаў выразнасці (тон, тэмп, паўзы, лагічны націск).

Заняткі па фарміраванні самастойнай чытацкай дзейнасці з кнігай (па­закласнае чытанне) у 2-м класе павінны адпавядаць падрыхтоўчаму этапу методыкі выкладання пазакласнага чытання, які прадугледжвае непасрэднае чы­танне-разглядванне невялікіх маляўніча аформленых кніг з мэтай фарміравання ўменняў вызначаць змест кнігі па знешніх паказчыках, выбіраць патрэбную кнігу з рэкамендацыйнага спісу ці выставы кніг. На пазакласнае чытанне адводзіцца 10 гадзін, якія размяркоўваюцца на працягу навучальнага года і займаюць увесь час заняткаў. У перыяды паміж заняткамі пазакласнага чытання арганізуецца чытанне вучнямі кніг з уласнай, класнай ці школьнай бібліятэк, праводзяцца мерапры­емствы па прывучэнні навучэнцаў да сістэматычнага самастойнага чытання.

На занятках літаратурнага чытання мэтазгодна рэалізоўваць міжпрадметныя сувязі з іншымі вучэбнымі прадметамі: з заняткамі беларускай мовы (складанне сказаў, невялікіх апавяданняў пра герояў мастацкіх твораў, складанне працягу твора, знаходжанне слоў на вывучаныя арфаграфічныя правілы і інш.); з заняткамі выяўленчага мастацтва (разглядванне і слоўнае апісанне рэпрадукцый карцін па тэмах, сугучных тэмам вывучаемых твораў, ілюстраванне асобных эпізодаў мастацкага твора, удзел у выставах малюнкаў і іншых творчых работ паводле вы­вучаных твораў і інш.); з заняткамі музыкі (слуханне музычных твораў у адпа­веднасці з мэтавымі ўстаноўкамі ўрока, назіранне за стварэннем вобразаў у лі­таратуры і музыцы, знаёмства з творамі музычнага мастацтва, у аснову якіх пакладзены паэтычныя творы, у тым ліку фальклорныя і інш.); з заняткамі пра­цоўнага навучання (рамонт кніг, выраб кніг-самаробак, практычнае знаёмства з элементамі кнігі і інш).


ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА

II КЛАС

(60 гадзін1, з іх 10 гадзін — пазакласнае чытанне, 1 гадзіна — абавязковы кантроль навыку чытання)
Кола чытання і слухання

Жанравая разнастайнасць кола чытання і слухання: вершы, апавяданні, каз­кі, жарты, загадкі, скорагаворкі, гумарыстычныя творы, пазнавальныя артыкулы з выхаваўчым патэнцыялам.

Аўтарская разнастайнасць кола чытання і слухання:

дзіцячыя творы класікаў беларускай літаратуры (Я. Купала «Хлопчык і лёт­чык», Я. Колас «Зіма» («Надышлі марозы…», «Вясна («Сонца грэе, прыпякае…»), Цётка «Сварба», «Гутарка асоту з крапівою», У. Дубоўка «Як унук дзеду дапа­мог», «Мядзведзь», В. Ластоўскі «Варона і рак», М. Танк «Жук і слімак» і інш.);

класікаў дзіцячай літаратуры (Э. Агняцвет, В. Вітка, А. Вольскі, А. Дзеру­жынскі, В. Хомчанка, А. Якімовіч і інш.);

высокамастацкія дзіцячыя творы сучасных аўтараў;

творы вуснай народнай творчасці: малыя жанры (загадкі, скорагаворкі, пры­казкі, прымаўкі, лічылкі); народныя казкі («Два маразы» (у апрацоўцы Я. Коласа), «Пшанічны каласок», «Як курачка пеўніка ратавала», «Піліпка-сынок», «Коцік, пеўнік і лісіца» (у апрацоўцы А. Якімовіча), «Каза-манюка» і інш.).

Тэматычная разнастайнасць кола чытання і слухання: творы пра Радзіму, адносіны людзей да працы, узаемаадносіны ў калектыве, у сям’і, адносіны чала­века да прыроды, павагу, клопат, удзячнасць старэйшым.


Фарміраванне базавых нормаў грамадзянскай, духоўнай

і маральнай культуры вучняў праз асэнсаванне твораў

Вызначэнне ўчынка персанажа прачытанага ці праслуханага твора і на­ступстваў гэтага ўчынка. Назіранне праяў чалавечых якасцей праз учынкі пер­санажаў твораў і маральная ацэнка ўчынкаў з пункта погляду гуманістычных каштоўнасцей.

Вылучэнне ў творах жыццёвых сітуацый, у якіх дэманструюцца правілы і этычныя формы паводзін, замацаваных у грамадстве, каштоўнасныя адносіны да навакольнага асяроддзя.

Узбагачэнне эмацыянальнага вопыту на падставе прачытанага твора (зна­ходжанне ў творы знешніх праяў чалавечых эмоцый, адпаведных ім апісанняў малюнкаў прыроды). Стымуляванне эмпатыўных пачуццяў у вучняў (спачуванне, суперажыванне і інш.).

Назіранне за ўласнымі эстэтычнымі пачуццямі, перажыванне і выказванне іх з дапамогай настаўніка.

Каштоўнаснае асэнсаванне вызначанай настаўнікам культуралагічнай ін­фармацыі ў творы (беларускія народныя традыцыі, элементы бытавой і духоўнай культуры, нацыянальныя рысы характару).

Знаёмства праз змест прачытаных ці праслуханых твораў з традыцыйнымі заняткамі беларусаў, народнымі рамёствамі (ганчарства, саломапляценне, вышыў­ка і інш.), нацыянальнымі прадметамі побыту, беларускім нацыянальным касцю­мам, традыцыйнымі народнымі песнямі, танцамі, гульнямі.

Знаёмства на матэрыяле літаратурных твораў з традыцыйнымі сімваламі беларусаў (валошка, бульба, бусел, зубр, лён, ручнік), арганізацыя пошуку дадат­ковай тэкставай і ілюстрацыйнай інфармацыі пра іх з розных крыніц.


Фарміраванне навыку чытання і агульнавучэбных уменняў

Фарміраванне правільнага і асэнсаванага чытання ўголас з хуткасцю, якая не перашкаджае разуменню.

Выпрацоўка навыкаў правільнага вымаўлення гукаў [ў], [дз'], [дж], [г], [ж], [ч], [р], [ц'], спалучэння [шч], падоўжаных зычных, фарміраванне ўмення захоў­ваць акцэнталагічныя нормы пры чытанні.

Раўмерна ўважлівае ці вывучальнае (паглыбленае) чытанне вучэбнага тэк­сту, мастацкага ці навукова-папулярнага твора.

Праглядавае чытанне тэксту з мэтай пошуку інфармацыі.

Адказ і пастаноўка пытанняў па змесце з выкарыстаннем слоў пачутага ці прачытанага твора, выбарачнае чытанне.

Асваенне сродкаў выразнага чытання: перадача інтанацыі на падставе зна­каў прыпынку ў канцы сказа, захаванне паўз у адпаведнасці са знакамі прыпынку.

Асваенне спосабаў завучвання на памяць па апорных словах, вобразных малюнках.

Фарміраванне ўмення ацэньваць правільнасць і выразнасць (гучнасць, захаванне інтанацыі сказа і паўз) пачутага чытання.

Фарміраванне чытацкіх уменняў

Прагназаванне зместу да чытання твора па ілюстрацыях і загалоўку.Работа над загалоўкам твора: суаднясенне загалоўка са зместам твора.

Работа над мовай твора: вылучэнне незразумелых слоў і выразаў, высвят­ленне іх значэння праз кантэкст, пераклад з дапамогай настаўніка; вылучэнне і высвятленне значэння слоў, падобных па гучанні да слоў рускай мовы, з дапа­могай настаўніка.
Знаходжанне і асэнсаванне з дапамогай настаўніка вобразных слоў і вы­разаў, прыказак і прымавак, вызначэнне іх ролі ў паэтычным і празаічным творы.

Работа над вобразам персанажа: вызначэнне дзеючых асоб твора, іх учын­каў, рыс характараў, знаходжанне апісання дзеючай асобы, карцін прыроды, вы­значэнне адносін аўтара да персанажа.

Работа над зместам і ідэяй твора:

устанаўленне прычынна-выніковых сувязей паміж падзеямі ў творы;

вызначэнне тэмы і галоўнай думкі твора з дапамогай настаўніка;

вылучэнне сэнсавых частак твора з дапамогай настаўніка (па пытаннях, па вызначаных загалоўках);

знаходжанне ў тэксце ўрыўкаў, якія праілюстраваны;

вызначэнне агульнага эмацыянальнага настрою паэтычнага твора;

вылучэнне асобных вобразных малюнкаў.

Работа па асэнсаванні асобаснага стаўлення да твора: выказванне ўлас­ных адносін да дзеючых асоб, іх учынкаў, зместу твора.

Фарміраванне самастойнай чытацкай дзейнасці з кнігай

(пазакласнае чытанне)
Падрыхтоўчы этап (4 гадзіны)

Чытанне-разглядванне адпаведных узросту ілюстраваных кніг аб’ёмам да 20 старонак: асэнсаванае ўспрыманне твора з кнігі на слых, фіксацыя сюжэта, ацэнка падзей і ўчынкаў герояў, устанаўленне адпаведнасці ілюстрацый зместу кнігі, знаходжанне на вокладцы назвы кнігі, прозвішча аўтара, самастойнае чытанне праслуханага твора.

Вызначэнне структурных элементаў кнігі: вокладка, назва кнігі, прозвішча аўтара, старонка, пераплёт. Выкананне правілаў беражлівага абыходжання з кнігай.

Фарміраванне элементарных бібліяграфічных уменняў: самастойны выбар кніг для чытання-разглядвання з класнай бібліятэкі.Пачатковы этап (6 гадзін)

Чытанне-разглядванне адпаведных узросту ілюстраваных кніг аб’ёмам да 30 старонак:

прагназаванне зместу кнігі па вокладцы і ілюстрацыях;

вызначэнне назвы і аўтара кнігі, правільнае называнне кнігі;

самастойнае асэнсаванае чытанне кнігі пад кіраўніцтвам настаўніка;

выказванне ўласных уражанняў ад кнігі.

Устанаўленне суадносін: твор — аўтар — кніга з дапамогай настаўніка.

Пашырэнне чытацкага кругагляду праз знаёмства з новымі кнігамі, прапа­наванымі настаўнікам.

Фарміраванне элементарных бібліяграфічных уменняў: выбар кнігі для чы­тання з кніжнай выставы ў класным кутку чытання ці сумесна з бібліятэкарам у школьнай бібліятэцы.

Арганізацыя сістэматычнага чытання кніг, часопісаў, газет на беларускай мове з класнай і школьнай бібліятэкі, абмеркаванне прачытанага.

Выкананне правілаў паводзін у бібліятэцы, паважлівае стаўленне да прафесіі бібліятэкара.

Фарміраванне ўяўленняў пра літаратуру як мастацтва слова

Усведамленне аўтарскай прыналежнасці твора (уменне правільна называць твор і яго аўтара).

Слуханне і чытанне аўтарскіх вершаў, апавяданняў, казак, твораў вуснай народнай творчасці актуальнай узросту тэматыкі з выхаваўчым патэнцыялам для ўзбагачэння эстэтычнай сферы навучэнцаў, фарміравання эстэтычнага густу, асо­басных адносінаў навучэнцаў да літаратурнага твора як з’явы мастацтва.

Вызначэнне асаблівасцей казак, знаходжанне гэтых асаблівасцей у прачы­таных ці праслуханых казках.

Практычнае знаёмства з малымі жанрамі вуснай народнай творчасці (за­гадка, лічылка, жарт, скорагаворка).

Практычнае засваенне ў працэсе працы над творам значэння слоў тэма, падзея, дзеючая асоба, учынак, эпізод, казка.


Літаратурна-творчая дзейнасць і культура маўлення

Чытанне па ролях, інсцэніраванне эпізоду твора.

Падрабязны пераказ невялікага апавядальнага твора ці яго часткі з дапамо­гай настаўніка (па малюнках, пытаннях, загалоўках сэнсавых частак, апорных словах).

Калектыўная пабудова элементарнага выказвання на вызначаную тэму па малюнках, апорных словах з дапамогай настаўніка.

Калектыўнае складанне казкі па сюжэце і апорных словах з вызначаным на­стаўнікам колам персанажаў.

Пашырэнне ведаў маўленчага этыкету (словы прывітання, развітання, пра­бачэння, падзякі), разыгрыванне сітуацый і вядзенне дыялогаў з іх выкарыс­таннем.

Этыка маўленчых паводзін у размове з бацькамі, старэйшымі, аднагодкамі. Далікатнасць маўлення.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ

ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ НАВУЧЭНЦАЎ
Навучэнцы павінны

ведаць і разумець:

прозвішчы аўтараў, назвы і змест 5 твораў, якія вывучаліся;

на памяць 5 вершаў, вызначаных у падручніку для завучвання.
умець (валодаць спосабамі пазнавальнай дзейнасці):

арфаэпічна правільна і асэнсавана чытаць уголас па складах і цэлымі сло­вамі з захаваннем інтанацыі сказа і паўз;

адказваць на пытанні па фактычным змесце твора;

вызначаць дзеючых асоб;

знаходзіць эпізод з апісаннем учынку дзеючай асобы;

знаходзіць урыўкі тэксту, якія адпавядаюць ілюстрацыі;

падрабязна пераказваць частку тэксту ці невялікі апавядальны тэкст;

правільна называць прачытаны твор (аўтар, загаловак);

прыводзіць прыклады казак з ліку вывучаных твораў.
выкарыстоўваць набытыя веды і ўменні ў практычнай дзейнасці і паў­сядзённым жыцці для:

ацэнкі ўласных паводзін і жыццёвых сітуцый з пазіцый маральных нормаў і культурных каштоўнасцей;

асэнсаванага чытання твораў, адпаведных узросту;

асэнсаванага ўспрымання вуснай і пісьмовай інфармацыі для задавальнення пазнавальных інтарэсаў;

выбару кніг у класным кутку чытання, бібліятэцы па рэкамендацыі на­стаўніка;

для абмену думкамі па прачытаным ці праслуханым творы;для ўзбагачэння эмацыянальна-каштоўнаснага вопыту ўспрымання твораў розных відаў мастацтва.1 Вывучэнне літаратурнага чытання пачынаецца пасля ўступнага курса беларускай мовы.


База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка