C-e-Ivt{Sm-Wn-Iv kv-ämÀ- ¸p-IÄ-¡m-bn sIm-¨n- ta¡À hntÃPn a-Õcw 20\vДата канвертавання19.01.2017
Памер7.59 Kb.]{X-¡p-dn-¸v 18.10.2016

C-e-Ivt{Sm-Wn-Iv kv-ämÀ-«¸p-IÄ-¡m-bn

sIm-¨n- ta¡À hntÃPn a-Õcw 20\v
sIm¨n: C-e-Ivt{Sm-Wn-Iv-kv D-]-I-c-W-§-fpsS \nÀam-W-¯nse kmt¦-XnI anIhpw \qX-\Xzhpw t{]mÕm-ln-¸n-¡p-¶-Xn\mbn ÌmÀ-«¸p-IÄ-¡m-bn sIm¨n-bn "t_mjv UnF³F {Km³-Uv Ne-©v' F-¶ aÕ-cw kw-L-Sn¸n¡p¶p. tI{µþkwØm\ kÀ¡m-cpIÄ¡v ]¦m-fn-¯-apÅ sIm¨n ta¡À hntÃPpw {]apJ Ce-Ivt{Sm-WnIvkv I¼-\n-bmb t_mjpw tNÀ¶v H-tÎm-_À 20 hymgmgvNbmWn-Xv. I-f-a-tÈ-cn-bn-se In³{^m ssl-sS-Iv ]mÀ-¡n \-S-¡p-¶ aÕ-c-¯n bph kw-cw-`-IÀ C-e-tÎm-WnIvkv Dev]¶ cq-]-IÂ]-\, hn-Ik-\w F-¶n-h-bn am-äp-c-bv-¡pw.
F-d-Wm-Ip-fw PnÃm I-f-ÎÀ sI.ap-l½-Zv ssh. k-^-dp-Åbpw t_m-jv ko-\n-bÀ ssh-kv {]-knUâv BÀ.sI.tj-Wm-bnbpw tNÀ-¶v ]cn-]mSn D-Zv-LmS-\w sN-¿pw. tI-c-f-¯nse ÌmÀ«]v kml-N-cy-§Ä, ChnsS Ce-Ivt{SmWnIv ÌmÀ«-¸p-IÄ¡pÅ {]m[m\yw F¶o hnj-b-§-fn hnZ-Kv[À ]s¦-Sp-¡p¶ NÀ¨IÄ \S-¡pw.
C-e-t{Îm-Wn-Iv D-]-I-c-W-§-fn {i² tI{µoI¨n«pÅ C-´y-bn-se G-ähpw hen-b C³-Iyp-t_-ädmb ta-¡À hn-tÃ-Pn tI-{µþkwØm-\ kÀ-¡m-cp-I-Ä¡p-]p-dsa tI-c-f ÌmÀ-«v A-]v anj³, C-´y³ C³-Ìn-äyq«v Hm-^v C³-^À-ta-j³sSIv-t\mf-Pn B³-Uv am-t\-Pvaâv tI-c-f, ÌmÀ«]v hntÃP,v t_mjv F-¶n-h-bv¡pw ]¦m-fn-¯-ap-­v.
C-e-t{Îm-Wn-Iv kv-ämÀ-«¸pI-fn-se ]-e B-i-b-§fpw D-Xv-]-¶§fmb amdp-¶n-sö ØnXn-bm-WpÅsX¶v ta-¡À hn-tÃ-Pv No-^v I¬-kÂ-«âv s{]m-^ F-kv cm-Po-hv ]-dªp. D-Xv-]-¶§fpsS Bh-iy-IX IW-¡n-se-Sp¯v a-Õ-cmÀ-°n-IÄ-¡v A-©v hn-j-b-§-fnse ]-co-£-I-fm-Wv \Â-Ip-¶-Xv. tI{µ kÀ¡m-cnsâ kvamÀ«v knän ]²Xn \nÀt±-i-§Ä, CâÀs\äv Hm^v XnMvkv, shb-d-_nÄkv, tdmt_m-«n-Ivkv, Fw_-UUv CeIvt{SmWnIv D]-I-c-W-§Ä F¶n-h-bmWv Cu hnj-b-§sf¶v At±lw ]dªp.
an-I-¨ B-ib-s¯ ta¡À hntÃ-Pn aq¶p amks¯ {]o C³-Ip-t_-j³ {]-{In-b-bn- DÄs¸-Sp-¯pw. X§-fpsS Bi-b§Ä am-Xr-IIfm-bn hnI-kn-¸n-¡m-\pÅ klmbw Cu Ime-b-f-hn \ÂIpw. t_m-jm-Wv {]o C³Ip-t_-j³ Imebfhnsâ kvt]m¬kÀ. a-Õ-cmÀ-Yn-IÄ-¡v th-W-sa-¦n kz-´w Ø-e-¯n-cp¶pw D-ev]¶w hn-I-kn-¸n-s¨-Sp-¡m-hp-¶-XmWv. amXr-I cq-]-s¸-Sp-¯n-sb-Sp--¡p-¶-Xn\v H-cp So-an-\v 50000 cq-] h-sc-bm-Wv t_m-jv \Â-Ip-¶Xv. Ø-ehpw amÀ-K \nÀ-t±-i-§fpw ta-¡À hn-tÃ-Ppw t_mjpw tNÀ¶v \Â-Ip-sa¶pw s{]m-^.cm-Po-hv ]-dªp.

anI¨ Dev]¶ amXr-I krjvSn-¡p¶ Soap-Isf hn-P-bn-I-fm-bn {]-Jym-]n-¡pw. hn-P-bn-IÄ-¡v H-cp e-£w cq-] k-½m-\hpw A-Sp-¯ 12 am-k-t¯-¡v ta-¡À hn-tÃ-Pn ku-P-\y- C³Ip-t_-j³ {]hÀ¯-\¯n\pÅ Ah-k-chpw \ÂIpw. hn-ZymÀ-°n-IÄ-¡v a-Õ-c-¯n ]-s¦-Sp-¡m-\mbn https://goo.gl/forms/xhI55h7UC9zWTWD-I2  c-Pn-ÌÀ sN-¿mw.
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка