Дипломная работа содержит: 55 страниц, количество позиций в списке источников и литературы 30. Тема дипломного исследования: «Нормативные правовые акты Президента Республики Беларусь как исторический источник»Дата канвертавання30.07.2016
Памер24.74 Kb.
ТыпДиплом
РЕФЕРАТ

Ключевые слова: указы, декреты, директивы Президента Республики Беларусь, Конституция, законодательные функции Президент Республики Беларусь.

Дипломная работа содержит: 55 страниц, количество позиций в списке источников и литературы – 30.

Тема дипломного исследования: «Нормативные правовые акты Президента Республики Беларусь как исторический источник».

Целью данной дипломной работы является определение особенностей нормативных правовых актов, издаваемых Президентом Республики Беларусь, как исторических источников.

Объектом исследования являются нормативные правовые акты, издаваемые Президентом Республики Беларусь.

Предметом исследования являются свойства нормативных правовых актов издаваемых Президентом Республики Беларусь, как исторических источников по истории Беларуси.

Решение поставленных задач обеспечивалось комплексом дополняющих друг друга методов исследования, среди которых выделяются: общенаучные и частнонаучные методы, сравнительно-сопоставительный анализ, включая историко-генетический, историко-юридический и иные, системный анализ исследуемых явлений и результатов.Выявлены общие и особенные черты издания нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь.

Автор работы подтверждает, что все заимствованные из источников методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками.

РЭФЕРАТ

Ключавыя словы: указы, дэкрэты, дэрэктывы Прэзідэнта Рэспублікі Буларусь, Канстытуцыя, заканадаўчыя функцыі Презідэнта Рэспублікі Беларусь.

У дыпломную працу ўваходзяць 55 старонак, 30 даведнікаў.

Тэма дыпломнага дамледвання: “Нарматыўныя прававыя акты Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь як гістарычны даведнік”.

Мэтай дадзенай дыпломнай працы з’яўляуцца выяўленне асаблівасцей нарматыўнах прававых актаў, якія выдаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, як гістарычных даведнікаў.

Аб’ектам даследвання з’яўляецца нарматыўныя прававыя акты, якія выдвюцца Преэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.

Прадметам даследавання з’яўляюцца ўласцівасці нарматыўных прававых актаў, якія выдвюцца Презідэнтам Рэспублікі Беларусь, як гістарычных даведнікаў па гісторыі Беларусі.

Рашэнне пастаўленых задач забяспечвалася комплексам метадаў даследавання, якія дапаўняюць адзіг аднаго, сярод якіх вылучаюцца: агульнанавуковыя і асабістанавуковыя метады, параўнальна-супастаўляльны аналіз, уключаючы гісторыка-генетычны, гісторыка-юрыдычны і іншыя. Сістэмны аналіз даследуемых з’яў і вынікаў.

Выяўлены агульныя і адрозныя рысы выдыння нарматыўных прававых актаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Аўтар работы пацвярджае, што ўсе запазычаныя з даведнікаў метадалагічныя і метадычныя палаженні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі.


Еssay

Keywords: ordinances, directives of the President , the Constitution , the legislative functions of the President.

Diploma thesis contains : 55 pages, 30 sources .

Subject of degree research: « Normative legal acts issued by the President of the Republic of Belarus , as historical sources».

The aim of this thesis is to determine the characteristics of normative legal acts issued by the President of the Republic of Belarus , as historical sources.

Objects of study are normative legal acts issued by the President of the Republic of Belarus .

 Subject of research are the property of normative legal acts issued by the President of the Republic of Belarus , as historical sources on the history of Belarus.

Problem solving by a complex of complementary research methods , among which are : general scientific and scientific methods, comparative analysis , including historical genetic , historical, legal and otherwise, systematic analysis of the investigated phenomena and results.The general and specific features of publication of normative legal acts of the President of the Republic of Belarus .

Copyright work confirms that all borrowed from sources and methodological terms and concepts are accompanied by references.
: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 Беларуская філалогія
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка