Ф. Д. Клімчук “Урыўкі з перакладаўДата канвертавання15.05.2016
Памер108.17 Kb.

Ф.Д.Клімчук

“Урыўкі з перакладаў


на гаворку вёскі Сіманавічы Драгічынскага раёна”
[Гістарычная брама. Гісторыка-краязнаўчы часопіс. 2002. 1—2 (19—20). -- Бяроза Брэсцкай вобласці. -- С. 56--58]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Урывак з 1-й песні “Іліяды” Гамера.

Пераклад са старажытнагрэчаскай мовы.

Зэвс вырнýвся в хорóмы, і Богы' с прыстóлув зыйшлы',

Шоб судосы'тысь с свойі'м бáтьком; ны сты'шчыв ны оды'н з быссмэ'ртных,

535 Сэ'дячы, ждáты ёгó, і всі с повáгыю встáлы.

Там вин на трóны сів; алэ' господы'ня Гэра

Всэ пові'дала, пубáчывшы, як з йім рáйілась

Дочкá старóго, шо в мóры, сырыбронóга Фытыда.

Одрáзу ж с свáркыю накы'нулась на Зэвса Кроныёна:

540 «Хто з быссмэ'ртных, паскýдыско, рáйівся с тóбою?

Знáю, тобі' дóбрэ завсі'ды од мынэ' тайі'тысь;

Ны'ґды ты сам по свою'й вóлі

Мыні' тогó, шо дýмайіш, ны навáжывся сказáты!»

Юй откáзував Биг, бáтько і быссмэ'ртных, і смыртэ'лных:

545 «Гэра, ты ны нáдься ві'даты всі мойі' дýмкы;

Бо гэ'тэ тыбэ' до добрá ны довыдэ', хоч ты мыні' й жи'нка!

Шо мóжна пові'даты, то ны'ґды ныхтó ны пові'дае

Впырі'дж тыбэ', ны з людэ'й, ны з Богы'в.

А вжэ як сам я, быз Богы'в, шось задýмаю зробы'ты,

550 То ты мынэ' ны допы'туйся, і самá ны выві'дуй».

Тоды' знов гы'ркнула зыкрáта Богы'ня Гэра:

«Кроныду паскýдный, шо ты блявýскайіш!

Я ны'ґды ны тыбэ' выпы'туваты, ны самá выві'дуваты

Вік ны хоті'ла; спокы'йно завсі'ды задýмуйіш, шо хóчэш.

555 Я й зáрэ онó за однэ' бою'сь, шоб тыбэ' ны звылá

Дочкá старóго, шо в мóры, срыбронóга Фэта:

Вонá ж ранэ'нько сыді'ла с тобóю і колі'на твойі' обнымáла;

А ты юй хытáв головóю, як я бáчу, хóчучы за Ахылэса

Одомсты'ты, алэ' й мнóго ахайцюв загубы'ты коло

йі'хых кораблі'в».

560 А ля йійі' одкáзував Зэвс хмарогóнэць:

«Чуднáя ты! Всэ ты взы'рыш, і з гочэ'й мынэ' ны спускáйіш!

Алэ' зробы'ты ныц ты зо мнóю ны зрóбыш, мáло тогó,

Од могó сэ'рця откы'нысся, збры'дныш мыні', і з-за гэ'того

тобі' ліпш ны бýдэ!

Шо вжэ булó, то булó, алэ' як я схоті'в, то так бýдэ!

565 А ты мовчы', сыды' і робы' тóе, шо я скажу'!

І ныхтó з олымпыйськых Богы'в тобі' ны помóжэ,

Як я, розозлы'вшысь, прыложý до тыбэ' свойі'

прывдáлы рýкы».

Як сказáв, то злякáлась ёгó зыкрáта Богы'ня Гэра

І, мовчачы', сыді'ла, втыхомі'рывшы своé сэ'рцэ.

570 І в Зэвсовых хорóмах Богы' засмуты'лысь.

Алэ' тут мáйстэр Гыфэст став говоры'ты,

Годячы' свою'й мáтыры Гэры, хорóшуй, як кві'тцы:

«Быдá бýдэ вылі'ка, а мóжэ й зусі'м ныпопрáвна,

Як вытэ' з-за людэ'й гэ'так ворогýйітэ злы'сно!

575 Шо сырыд Богы'в рóбытэ свáрку! Ны бýдэ

С.56


Рáдості од смáчного обі'да, як позлымóсь оды'н на одногó!

Мáты, тыбэ' я пырыкóную, хоч і самá ты розýмныця,

Ля царя' Зэвса покоры'тысь, бо шоб вин чя'сом

Ны розыйшóвся гні'вом да ны сколоты'в нам

хорóшого обі'да.

580 Бо як схóчэ бáтько Олымпыйськый, шо бля'шэ грóмом,

То всіх с прыстóлув поскыдáе, бо вин тут найдýжчый!

Мáты, попрэ'буй вговоры'ты осы'лка ласкáвымы словáмы,

І одрáзу в Олымпыйця до нас сэ'рцэ одля'жэ».

Так вы'казавсь і, встáвшы, блышчя'чого ку'бка

з дном пудви'йным

585 Мáтыры мы'луй пуднóсыть і знов юй так говóрыть:

«Мы'ла мáты, потырпы' і вы'трывай, як бы ны булó тобі'

кры'вдно!

Ны довыды' до тогó, шоб сын бáчыв,

Як Зэвс тыбэ' бýдэ лупы'ты кулакáмы; бо я ны мáтыму

сы'лы тыбэ' обороны'ты.

590 Вин ужэ' кóлысь мынэ' за тóе, шо заступы'вся,

Грэ'мынув, за нóгу схваты'вшы, і скы'нув

з ныбэ'ського порóга:

Пáдав, лыті'в я ввэсь дэнь (ввыздэ'нь), і

як захóдыло я'снэ сóнцэ,

Впав на хороші'зный Лымнос, вжэ лэ'дьшо ды'шучы,

То там сынтыйськы лю'дэ мынэ' прыйнялы' хорошэ'».

595 Сказáв вин так; осмыхнýлась Богы'ня, білоті'ла Гэра,

І з усмі'шкыю од сы'на хвайню'ського кýбка взялá.

Вин і дрýгым Богáм, почынáючы с прáвого бóку,

Солóдкый мыдóк пуднóсыть, чэ'рпаючы кýбком с чя'шы.

Смі'хом нывдэ'ржным хлёхóнулы святы'йі Богы', шо

на нэ'бы,

600 Пубáчывшы, як с кýбком Гыфэст по хорóмах то туды',

то сюды шя'хайіцьця.

Так ввыздэ'нь, пóкы ны зайшлó сóнцэ, святы'йі Богы'

Всэ бынкытовáлы, роскошýючы за столóм і высылячы' сырця'

Гóлосом хвáйныйі лі'ры, на якýй спрáвнымы пáльцямы грав,

вóдячы по стрýнах, хорóшый Ополон,

І спывáннем мýзэй, шо пудспі'вувалы Ополоновуй мýзыцы

хвáйнымы дылікáтнымы голосáмы.

605 А як зайшлó я'снэ сóнцэ,

То Богы' схоті'лы опочы'ты, і кáжон з йіх пошóв в свою'

хорóмыну,

Шо кáжному з йіх на паґурковáтому Олымповы

Хытрáк Гыфэст кульгáвый так доложы'вся, шо бы шклянкы'

поодбудóвував.

Зэвс, найодпові'днішый Олымпыець, пошóв до свэ'йі постэ'лі,

Дэ вин зáвшы опочывáв, як ёгó брав солóдкый сон;

610 Там вин, зайшóвшы, зопочы'в, а коло ёго лыглá пы'шна Гэра.


Пераклад зроблены ў 1986 г.

Урывак з 5-й главы аповесці Л.М.Талстога «Казакі».
Ба'ба Уліта, жи'нка хорýнжого і шко'льного учі'тіля, гэ'так як і другы'йі, вы'йшла до ворі'т свого' двора' і ждэ скоты'ну, шо жынэ' по гýлыці йійі' ді'вчына Мар’я'нка. Вона' ны вспі'ла шэ очыны'ты воро'та, як вылы'зна бýйволыця, втыка'ючы од кумарі'в, прола'муйіцьця круз воро'та; за е'ю пома'лу йдуть найі'джаны коровы', познаючы' вылі'кымы гочы'ма свойі'х господы'нь і односта'йно свы'шчучы хвоста'мы сыбэ' по бо'ках. Стри'йна хорошýха Мар’янка прохо'дыть чы'рыз воро'та, зачыня'е йіх і шо е сы'лы быжы'ть розлучя'ты на дворі' скоты'ну. “Роззýйся, чо'ртова ді'вко, – крычы'ть маты, – а то чувякы' зусі'м потопта'ла”. Мар’янка ныц ны гні'вайіцьця, шо йійі' назва'лы чо'ртовыю ді'вкыю, прыйма'е гэ'ты слова' за ла'ску і высёло' да'лэй ро'быть свое' ді'ло. Ліцо' Мар’янкы прызакры'тэ хýсткыю. На юй ро'зова ко'хта і зылё'ный бышме'т. Йійі' ра'зом з гла'ткыю здоро'выю скоты'ныю вжэ ны выдно' за пові'ттю, і оно' чýты с клі'ті йійі' го'лос, шо ла'сково вспоко'юе бýйволыцю: “Ны постойі'ть! О'тяка ты! Ну пошла', ну, моя' хоро'шынька!..” Хýтко прыхо'дыть ді'вка с старэ'ю с хлывця' в сцё'пку, шо стойі'ть на дворі', і обі'дьвы нысýть два вылі'кых го'ршчыкы молока' – гэ'то вдой тыпэ'рышного дня. З глы'няного ко'мына сцё'бочкы хýтко почына'е йты кызяковый дым; ді'вчына роспа'люе ого'нь, а стара'я выхо'дыть до ворі'т; моло'ко пырыробля'йіцьця в каймак. Поночо'та прыкры'ла всю станы'цю. По всёмý во'здуховы бы розлы'тый за'пах горо'днёго, скоты'ны і манýшчого кызякового ды'му. Коло ворі'т і по гулыця'х всю'ды пырыбыга'ють коза'чкы і нысýть пудпа'ляны ганýчы. На дворі' чýты, як сопэ' і спокы'йно жуе' жýйку скоты'на і оно' ба'бськы й дытя'чы голосы' пырыгýкуюцьця по дво'рах і гулыця'х. В бýддэнь ма'ло колы' почýйіш п‘я'ный мужчы'нськый го'лос.

Одна' коза'чка, стара'я, ро'сла, здоро'ва молоды'ця, з двора', шо напро'тів, прыхо'дыть до ба'бы Уліткы просы'ты огню'; в руці' в йійі' ганýча.

–Шо, ба'бочко, впра'вылысь? – ка'жэ вона'.

–Ді'вка то'пыть. Шо огонькý трэ'ба? – пыта'е ба'ба Улітка, гонорачы'сь тым, шо мо'жэ послужы'ты.

Обі'дьвы коза'чкы йдуть в ха'ту; загрубі'лы рýкы, ны прывы'кшы до чого' мало'го, дрі'бного, лёкотячы' здыра'ють на'крывку з дорогэ'йі пýшкы з запа'лкамы; бо запа'лкув шэ було' вэ'льмы ма'ло на Кавка'зы. Та'я, шо прышла', здоро'ва коза'чка сады'цьця на поми'шчыку с пэ'вным наміре'ніем поговоры'ты.

–Шо твий, ма'тёнко, в шко'лы? – пыта'е та'я, шо прышла'.

–Всэ дытэ'й гýчыть, ма'тёнко. Пыса'в, шо до свя'та бу'дэ, – гово'рыть хорýнжыха.

–Чолові'к жэ розýмный; всэ на по'льзу.

–Выдо'мо, шо на по'льзу.

–А мий Лука'ш на кордо'ны, а додо'му ны пуска'ють, – ка'жэ та'я, шо прышла', хоч хорýнжыха давно'
С. 57

гэ'тэ зна'е. Юй трэ'ба поговоры'ты про свого' Лукашя', яко'го ныда'вно вона' отпра'выла в козакы' і яко'го хо'чэ ожыны'ты з Мар’я'ныю, дочко'ю хорýнжого.

–На кордо'ны й стойі'ть?

–Стойі'ть, ма'ты. От свя'та ны був. Го'ндэ с Фомушкіным сорочкы' посла'ла. Ка'жэ: ныц, начя'льство хва'лыть. В йіх, ка'жэ, знов абрэкув шука'ють. Лукашко', ка'жэ, высё'лый, ныц собі'.

–Ну й дя'куваты Бо'гу, – ка'жэ хорунжыха. – Одны'м сло'вом, – Урван.

Лукашя' прозва'лы Урваном за то'е, во вин зухова'тый, цва'ный хло'пэць, за то'е, шо хло'пчыка, козачка' вы'тяг з воды', ворва'в. І хорýнжыха спомынýла про гэ'тэ, шоб од сыбэ' хорошэ' сказа'ты Лукашо'вуй ма'тыры.

–Дя'куваты Бо'гу, ма'ты, сын до'брый, молодчы'на, всі хва'леть, – ка'жэ Лукашо'ва ма'ты, – шоб оно' ожыны'ты ёго', то вмырла' б спокы'йно.

–А шо, чы ж ма'ло дыво'к в станы'ці? – отка'зуе хы'тра хорýнжыха, нызгра'бнымы рука'мы стараё'нцлыво зачыня'ючы пýшку з запа'лкамы.

–Мно'го, ма'ты, мно'го, – завважя'е Лукашо'ва ма'ты і хыта'е голо'вою, – от твоя' ді'вка, Мар’я'нка, гэ'то то ді'вка, в усі'м полку' такэ'йі ны на'йдыш.

Хорýнжыха зна'е, чого' хо'чэ Лукашо'ва ма'ты, і хоч Лукашко' здае'цьця юй до'брым козако'м, вона' ны хо'чэ всэ про'сто сказа'ты, по-пэ'ршэ, – шо вона' хорýнжыха й богаты'рка, а Лукашко' – сын просто'го козака', сырота'. По-дрýгэ, шо юй ны хо'чыцьця так хýтко росста'тысь з дочко'ю. А найби'льш з-за того', шо так трэ'ба робы'ты, коб було' хорошэ'.

–А шо, Мар’я'нка пудростэ', то'жэ бýдэ ді'вка, ка'жэ вона' здэ'ржано і быз хвальбы'.

–Прышлю' сваты'в, прышлю', оно' садовынý оборвэ'м, пры'дымо твэ'йі ла'скы просы'ты, – гово'рыть Лукашо'ва ма'ты. – Ля'шовы Васылё'вому пры'дымо кла'нятысь.

–А шо Ляш! – го'рдо одка'зуе хорýнжыха, – зо мно'ю трэ'ба говоры'ты. На всэ своя' пора'.

Лукашо'ва ма'ты по стро'гому вы'глядовы хорунжыхы ба'чыть, шо бильш ліпш ны говоры'ты, пудпа'люе запа'лком ганýчу і, встаючы', ка'жэ:

–Ны забýдься, ма'ты, запомыта'й гэ'ты слова'. Пойдý, топы'ты трэ'ба, – добавля'е вона'.
Пераклад зроблены ў 1973 г.

Урывак з 10-й главы аповесці М.В.Гогаля «Срашная помста»
Ды'вный Дніпр в ты'ху погóду, як спокы'йно й помáлу нысэ' чырыз лісы' й гóры пóвны вóды свойі'. Ны зворухнэ'; ны захробосты'ть. Ды'высся й ны знáйіш, йдэ чы ны йдэ ёгó вэ'лычна шырыня', і здае'цьця, бы ввэсь вы'лытый вин з шкла і бы сыня'ва люстранáя дорóга, быз мі'ры в шырыню', быз конця' в довжыню', лыты'ть і в’е'цьця по зылё'ному сві'ты. Лю'бо тоды' й гаря'чому сóнцёвы огля'нутысь з высочыні' і опусты'ты лучі' в хóлод шклянэ'йі воды', і лісáм, шо коло бэ'рога, я'сно освыты'тысь в вóдах. В зылё'ных кýчырах воны' збы'лысь рáзом с полёвы'мы квыткáмы коло вóдэй і, нахылы'вшысь, ды'влецьця на самы'х сыбэ', шо в воді', і ны нады'влецьця, і ны наті'шецьця самы'мы собóю, і всмі'хуюцьця тым, шо в воді', і вытáють йіх, махáючы голле'м. В сырэ'дыну Дніпрá воны' ны посмі'ють гля'нуты: ныхтó, крóмы сóнця й сыня'вого нэ'ба, ны ды'выцьця в ёгó. Мáло якáя птýшка долыты'ть до сырэ'дыны Дніпрá. Пы'шный! Нымá рыкы' такэ'йі, як вин, на всім сві'ты. Ды'вный Дніпр і в тэ'плу лі'тню ныч, як всэ засынáе, і чолові'к, і звір, і птýшка; а Биг оды'н вылы'чно оглядáе нэ'бо й зэ'мню й вылы'чно стря'сае ры'зу. З ры'зы сы'плюцьця зóры. Зóры горе'ть і сві'теть над сві'том, і всі рáзом одбывáюцьця в Дніпрóвы. Всіх йіх дыржы'ть Дніпр в чóрному логовы'ловы своё'му. Ны однá ны втычэ' од ёгó; сыбá онó погáснэ на нэ'бы. Чóрный ліс, вны'заный сонны'м ворі'ннем, і нымаві'сты як давнó розлáманы гóры, сві'тячысь, намагáюцьця закры'ты ёгó дóвгыю ті'нню свэ'ю – напрáсно! Нымá ныц на сві'ты, шо моглó б прыкры'ты Дніпрá. Сы'ный, сы'ный, помáлу розлывáйіцьця вин, і сырыд нóчы, бы сырыд дня, выднó ёгó на ты'лько здалі'к, на кы'лько можэ бáчыты чолові'чэ гóко. Голýблячысь і прытýлюючысь блы'жэй до бырогы'в од ночнóго хóлоду, дае' вин сіре'брану струю'; а вонá ся'йнэ бы пáсок дамáскськыйі шя'блі; і вин, сы'ный, знов заснýв. Ды'вный-хорóшый і тоды' Дніпр, і нымá на сві'ты рыкы' такэ'йі, як вин! А як прóйдуть по нэ'бы гóрамы сы'ны хмарі', як чóрный ліс хытáйіцьця до корі'ння, дубы' трышче'ть, і як мыгнэ', выбывáючысь мыз хмаря'мы, зрáзу осві'тыть ввэсь світ – страшны'й тоды' Дніпр! Водяны'йі паґу'ркы грохоте'ть, стýкаючысь об бырогы' і, блышчачы' й стóгнучы, одбыгáють назáд, і плáчуть, і захóдецьця далё'ко. Так захóдыцьця од гóра старáя козакóва мáты, отправляючы свогó сы'на в ви'йсько. Высё'лый і нахохóляный йі'дэ вин на воронóму коні', взя'вшысь в бóкы і по-хлопчі'вському насýнувшы шя'пку на бик; а вонá, голóсячы, быжы'ть за йім, хватáе ёгó за сыдлó, лóвыть поводкы', і лáмнэ над йім рýкы, і залывáйіцьця гы'ркымы слёзьмы'.

Ды'ко чырні'ють помыз хвáлямы, шо домагáюцьця свогó, обгорі'лы пынькы' й камі'нне на вы'пукняному бэ'роговы. І б’е'цьця об бэ'рог, пуднымáючысь ввэрх і опускáючысь вныз, лóдка, шо прыплывáе до бэ'рога. Хто с козакы'в осмі'лыцьця бáвытысь в човні' тоды', як розозлы'вся стары'й Дніпр? Мýсыть, той ны знáе, шо вин клыкáе людэ'й, бы мýхэй.


Пераклад зроблены ў 1966 г.


С. 58


База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка