Г. М. Валочка В. У. ЗелянкоДата канвертавання04.06.2016
Памер116.01 Kb.

powerpluswatermarkobject1


Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Нацыянальны інстытут адукацыіГ. М. Валочка

В. У. Зелянко

ПРАКТЫКУМ ПА АРФАГРАФІІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў

для X – ХІ класаў агульнаадукацыйных устаноў

з беларускай і рускай мовамі навучання

Мінск 2010Тлумачальная запіска
Арфаграфічная пісьменнасць з’яўляецца адным з паказчыкаў маўленчай і агульнай культуры чалавека. Для таго каб авалодаць арфаграфіяй, неабходныя

добра развіты маўленчы слых, веданне граматыкі, валоданне аналітыка-сінтэтычнымі ўменнямі, дастатковы запас лексікі, развітыя памяць, мысленне.

Праца па арфаграфіі можа праходзіць паспяхова толькі тады, калі яна праводзіцца ў непарыўным адзінстве з вывучэннем фанетыкі, лексікі, словаўтварэння, граматыкі, развіццём маўлення вучняў. Недахопы ў арфаграфічнай пісьменнасці, як правіла, сведчаць пра недастатковае развіццё маўлення вучняў, неразуменне імі значэнняў слоў, іх частак, сэнсавых і граматычных адносін паміж словамі. Таму паслабленне ўвагі да любога ўзроўню моўнай сістэмы ўплывае на фарміраванне канкрэтных маўленчых уменняў, у прыватнасці арфаграфічных уменняў і навыкаў.

Ва ўмовах блізкароднаснага білінгвізму навучанне арфаграфіі беларускай мовы павінна арыентавацца на пераадоленне міжмоўнай інтэрферэнцыі, у прыватнасці на размежаванне фанетычнага прынцыпу беларускага правапісу і марфалагічнага прынцыпу рускай арфаграфіі (бел. жыццярадасны – рус. жизнерадостный).Мэта прапанаваных факультатыўных заняткаў заключаецца ў павышэнні арфаграфічнай пісьменнасці вучняў, развіцці культуры пісьма.

Задачы факультатыўных заняткаў:

 • замацаваць, паглыбіць і сістэматызаваць веды вучняў па арфаграфіі беларускай мовы з апорай на веды па іншых раздзелах (фанетыка, лексіка, састаў слова і словаўтварэнне, граматыка, тэкст);

 • удасканальваць арфаграфічную пісьменнасць вучняў;

 • сфарміраваць разуменне таго, што арфаграфічная пісьменнасць з’яўляецца адным з паказчыкаў маўленчай і агульнай культуры асобы, сведчыць пра адукаванасць чалавека.

Тэарэтычны матэрыял, вывучаны ў папярэдніх класах, паўтараецца на факультатыўных занятках шляхам арганізацыі падагульняльных гутарак і арфаграфічнага разбору слоў, які прадугледжвае выяўленне ўзаемасувязі фанетычнай і (або) марфалагічнай характарыстык слова з яго правапісам. Пры выкананні разнастайных відаў моўнага разбору ўзмацняецца іх практычная накіраванасць на авалоданне арфаграфічнай пісьменнасцю: аналізуючы фанетычны склад слова, вучань указвае магчымыя варыянты яго пераносу, называе арфаграмы, якія падпарадкоўваюцца фанетычнаму, марфалагічнаму прынцыпам правапісу; пры марфемным, словаўтваральным і марфалагічным разборы слоў тлумачацца асаблівасці іх напісання, абумоўленыя марфемнай будовай (напрыклад, пасля прыставак, якія заканчваюцца на зычны, перад літарамі е, ё, ю, я, і пішацца апостраф: безязыкі), словаўтварэннем (напрыклад, разам пішуцца прыслоўі, утвораныя спалучэннем прыназоўніка у з поўнымі прыметнікамі: усляпую), граматычным значэннем (напрыклад, адрозніваюцца ў напісанні канчаткі дзеясловаў 2-й асобы множнага ліку будучага простага часу абвеснага ладу і канчаткі дзеясловаў 2-й асобы множнага ліку загаднага ладу: потым адпачняце – крыху адпачніце).

Праца па арфаграфіі праводзіцца паралельна з працай над тэкстам [у форме тлумачэння арфаграм, спісвання (выбарачнага, ускладненага і інш.), групоўкі прыкладаў на пэўныя правілы арфаграфіі і да т. п.].Сістэматызацыя ведаў па арфаграфіі і ўдасканаленне на гэтай аснове адпаведных уменняў і навыкаў прадугледжвае выкарыстанне на факультатыўных занятках разнастайных метадаў і прыёмаў:

 • арфаграфічны разбор слоў, які праводзіцца ў наступнай паслядоўнасці:

 1. запіс слова, абазначэнне націску, падкрэсліванне арфаграм;

 2. вызначэнне тыпу арфаграмы (якому правілу падпарадкоўваецца);

 3. фармулёўка правіла, падбор прыкладаў слоў на гэтае правіла;

 4. указанне прынцыпу напісання;

 • пабудова абагульняльных схем і складанне табліц (напрыклад, схема “Правапіс спалучэнняў зычных на стыку марфем”, табліца “Асабовыя канчаткі дзеясловаў І і ІІ спражэння”);

 • семантычны аналіз выказвання і пошук неабходных пісьмовых сродкаў для выражэння сэнсу [напрыклад, некаторыя назоўнікі 2-га скланення мужчынскага роду ў родным склоне могуць ужывацца як з канчаткам
  (-я)
  , так і з канчаткам -у (-ю), выбар якога залежыць ад значэння назоўніка: у канцы лістапада (назва месяца) – пара залатога лістападу (з’ява прыроды) і пад.];

 • праца з арфаграфічнымі слоўнікамі і даведнікамі;

 • арфаграфічны аналіз структурна-семантычных схем слоў (або словаўтваральных мадэлей), які развівае здольнасць прадбачыць арфаграфічныя цяжкасці, абумоўленыя марфемнай будовай слова:
  галосная іць (інф. зак. тр.) – й ва ць (інф. незак. тр.)
  (калі ў неазначальнай форме дзеяслоў закончанага трывання на -іць мае папярэдні галосны, то ў незакончаным трыванні ўжываецца суфікс -ва-, а замест і вымаўляецца і пішацца й: абнадзеіць – абнадзейваць, супакоіць – супакойваць);

 • пабудова алгарытмаў дзеянняў па размежаванні моўных з’яў (напрыклад, алгарытмы “Мяккі знак у прыметніках перад суфіксам
  -ск-”; “Правапіс склонавых канчаткаў назоўнікаў агульнага роду”) з наступным выкананнем практыкаванняў на іх аснове;

 • выкананне тэставых заданняў па арфаграфіі і марфалогіі і інш.

Асаблівую актуальнасць прапанаваныя факультатыўныя заняткі набываюць у сувязі з уступленнем у сілу з 1 верасня 2010 г. Закона Рэспублікі Беларусь “Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”, прынятага Палатай прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 24 чэрвеня 2008 г., адобранага Саветам Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 28 чэрвеня 2008 г. і падпісанага Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь 23 ліпеня 2008 г. Актуальнасць заняткаў тлумачыцца змяненнем і ўдакладненнем некаторых правапісных нормаў сучаснай беларускай мовы, засвоеных вучнямі ў папярэдніх класах: пашырэннем прынцыпу перадачы акання пры напісанні запазычаных слоў (трыа, адажыа, Токіа); пашырэннем напісання нескладовага ў у большасці слоў іншамоўнага паходжання (ва ўніверсітэце, фаўна); спрашчэннем правілаў пераносу слоў і інш.
Змест праграмы

(35 гадзін на год)Уводзіны

(1 гадзіна)

Арфаграфія як сістэма агульнапрынятых правіл напісання слоў і іх формаў. Прынцыпы сучаснай беларускай арфаграфіі: фанетычны прынцып, яго апора на беларускае літаратурнае вымаўленне; марфалагічны прынцып, яго значэнне для хуткага разумення і асэнсавання напісанага; традыцыйныя і дыферэнцыйныя напісанні.

Замацаванне арфаграфічных нормаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы ў арфаграфічных слоўніках і даведніках.Правапіс галосных

(5 гадзін)

Правапіс галосных о, э, а. Роля націску пры напісанні о, э, а. Адлюстраванне на пісьме чаргаванняў [ро] – [ры], [ло] – [лы] (бровы – брыво, глотка – глытаць). Перадача на пісьме ненаціскнога [э] ў запазычаных словах (экзамен, рэкорд).

Правапіс галосных е, ё, я. Роля націску пры выбары арфаграм е я. Нарматыўнае вымаўленне часціцы не (не сеяў – не пасеяў), прыназоўніка без (без солі – без вады).

Правапіс галосных о, э, а, е, ё, я ў складаных словах. Роля націску ў другой частцы складанага слова пры праверцы арфаграм оа, ёе ў першай частцы (добразычлівы – дабраякасны, лёгкаатлетычны – легкадумны). Умовы выбару злучальных галосных о, ё, а, е, я (ільновалакно, баяздольны).

Правапіс спалучэнняў галосных іё (ыё), ія (ыя), іе (ые), іо (іа), ео (еа), эо (эа) у іншамоўных словах. Напісанне іо (іа) у пачатку слоў (іон, іанізацыя). Перадача гукавога спалучэння [й] з галоснымі ў словах іншамоўнага паходжання ётаванымі галоснымі (маянэз, ёгурт, Нью-Ёрк).

Правапіс прыстаўных галосных і, а.

Правапіс літар і, ы, й пасля прыставак.Цяжкія выпадкі ў прымяненні арфаграфічных правіл, якія рэгулююць правапіс галосных. Вызначэнне правапісу такіх слоў па слоўніку.

Правапіс зычных

(6 гадзін)

Правапіс і вымаўленне звонкіх і глухіх, шыпячых і свісцячых зычных.

Правапіс спалучэнняў зычных на стыку кораня і суфікса, прыстаўкі і кораня.

Правапіс д і дз, т і ц. Захаванне д у складзе прыстаўкі і т у складзе суфікса перад мяккім [в’] (адвезці, у агенцтве). Напісанне дз, ц перад суфіксамі (спалучэннямі) -ін-, -ір-, -ік-, -ёр-, -еец-, -ейск- (камандзір, білецёр, гвардзейскі). Дз і ц у некаторых словах іншамоўнага паходжання (бардзюр, уверцюра).

Правапіс падоўжаных зычных. Адсутнасць падвоеных літар у запазычаных словах (тэрыторыя, піца).

Правапіс слоў, у якіх адбылося спрашчэнне спалучэнняў зычных здн – зн; згн – зн; стн, сцн – сн; скн – сн; стл, сцл – сл; рдн – рн (праязны, кантрасны, міласэрны).

Правапіс прыстаўных і ўстаўных літар в, г.

Правапіс літар у, ў.

Цяжкія выпадкі ў прымяненні арфаграфічных правіл, якія рэгулююць правапіс зычных. Вызначэнне правапісу такіх слоў па слоўніку.

Правапіс мяккага знака і апострафа

(2 гадзіны)

Змякчальны мяккі знак як сродак абазначэння мяккасці папярэдняга зычнага.

Правапіс раздзяляльнага мяккага знака і апострафа. Цяжкія выпадкі ў прымяненні арфаграфічных правіл, якія рэгулююць правапіс мяккага знака і апострафа. Вызначэнне правапісу такіх слоў па слоўніку.Ужыванне вялікай і малой літар

(2 гадзіны)

Вялікая і малая літары ў асабовых назвах; у прыметніках, утвораных ад асабовых назваў; у геаграфічных і астранамічных назвах; у назвах дзяржаўных органаў і іншых арганізацый; у найменнях пасад і званняў.

Вялікая і малая літары ў назвах дзяржаўных і нацыянальных сімвалаў, рэліквій, дзяржаўных узнагарод; у назвах дакументаў, унікальных прадметаў, твораў; у назвах знамянальных падзей і дат, перыядаў і эпох, святаў.Цяжкія выпадкі ў прымяненні арфаграфічных правіл, якія рэгулююць ужыванне вялікай і малой літар.

Правапіс назоўнікаў

(5 гадзін)

Напісанне складаных назоўнікаў разам і праз злучок. Апазнавальныя прыметы злітных і паўзлітных напісанняў. Умовы выбару дэфісных напісанняў назоўнікаў з аднаслоўным прыдаткам (дзяўчына-красуня – красуня дзяўчына).

Правапіс суфіксаў назоўнікаў -ец- (-ац-), -іц- (-ыц-), -ічк- (-ычк-), -ечк-


(-ачк-), -ак- (-ек-), -ік- (-ык-).

Нарматыўнае ўжыванне склонавых формаў назоўнікаў 1-га скланення (давальны і месны склоны адзіночнага ліку); назоўнікаў 2-га скланення мужчынскага роду (родны і месны склоны адзіночнага ліку); назоўнікаў 3-га скланення (творны склон адзіночнага ліку); рознаскланяльных назоўнікаў; назоўнікаў множнага ліку (родны і творны склоны). Скланенне назоўнікаў, якія абазначаюць імёны, прозвішчы і назвы населеных пунктаў на -оў (-ова), -ёў (-ёва), -аў (-ава), -ін (-іна), -ын (-ына) (творны склон адзіночнага ліку).Цяжкія выпадкі ў прымяненні арфаграфічных правіл, якія рэгулююць правапіс канчаткаў назоўнікаў. Вызначэнне правапісу такіх слоў па слоўніку.

Правапіс прыметнікаў

(2 гадзіны)

Напісанне складаных прыметнікаў разам і праз злучок.

Правапіс суфіксаў прыметнікаў -еньк- (-аньк-, -эньк-); -энн- (-енн-); -еў


(-ев-)
, -аў (-ав-), -оў (-ов-), -ёў (-ёв-). Нарматыўнае ўжыванне склонавых формаў прыметнікаў.

Правапіс лічэбнікаў

(2 гадзіны)

Нарматыўнае ўжыванне склонавых формаў колькасных, парадкавых, зборных, дробавых лічэбнікаў. Нарматыўная пабудова колькасна-іменных спалучэнняў.

Правапіс займеннікаў

(1 гадзіна)

Нарматыўная пабудова словазлучэнняў і сказаў са склонавымі формамі займеннікаў ты, сябе, сам, самы, ніхто, нішто, нехта, нешта і інш.

Правапіс дзеясловаў

(3 гадзіны)

Правапіс суфіксаў дзеясловаў. Ужыванне дзеяслоўнага суфікса -ірава-
(-ырава-)
.

Нарматыўнае ўжыванне асабовых дзеясловаў І і ІІ спражэння, рознаспрагальных дзеясловаў. Ужыванне і правапіс дзеясловаў загаднага ладу.Цяжкія выпадкі ў прымяненні арфаграфічных правіл, якія рэгулююць правапіс суфіксаў дзеясловаў, асабовых канчаткаў дзеясловаў. Вызначэнне правапісу такіх слоў па слоўніку.

Правапіс суфіксаў дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў. Захаванне на пісьме галоснай я дзеяслоўнай асновы пры ўтварэнні дзеепрыметнікаў ад дзеясловаў на


-яць (пасеяць – пасеяны). Выбар суфікса дзеепрыслоўя незакончанага трывання ў залежнасці ад спражэння ўтваральнага дзеяслова.

Нарматыўнае ўжыванне дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў.Правапіс прыслоўяў

(1 гадзіна)

Напісанне прыслоўяў разам і праз злучок. Правапіс блізкіх да прыслоўяў спалучэнняў назоўнікаў з прыназоўнікамі. Адрозненне прыслоўяў ад аманімічных спалучэнняў назоўнікаў, прыметнікаў, займеннікаў, лічэбнікаў з прыназоўнікамі.

Цяжкія выпадкі ў прымяненні арфаграфічных правіл, якія рэгулююць правапіс прыслоўяў. Вызначэнне правапісу такіх слоў па слоўніку.

Правапіс службовых часцін мовы

(2 гадзіны)

Правапіс асобна, разам, праз злучок прыназоўнікаў, злучнікаў, часціц.

Значэнне часціц не і ні. Правапіс не (ня), ні з рознымі часцінамі мовы.Правілы пераносу слоў

(1 гадзіна)Падагульненне вывучанага

(2 гадзіны)

Падагульняльны тэст па арфаграфіі і марфалогіі і яго аналіз.
Прагназуемыя вынікі

Вучні павінны ведаць: • сістэму правіл беларускай арфаграфіі;

 • прынцыпы беларускай арфаграфіі;

 • арфаграфічныя слоўнікі і даведнікі беларускай мовы.

Вучні павінны ўмець:

 • захоўваць арфаграфічныя і граматычныя нормы ва ўласных выказваннях;

 • размяжоўваць фанетычныя, марфалагічныя, традыцыйныя, дыферэнцыйныя напісанні;

 • выяўляць асаблівасці слоў (фанетычныя, структурныя, марфалагічныя, семантычныя), ад якіх залежыць выбар арфаграмы;

 • карыстацца арфаграфічнымі слоўнікамі і даведнікамі;

 • аналізаваць асаблівасці ўжывання адзінак мовы ў пісьмовым маўленні з пункту погляду захавання арфаграфічных і граматычных нормаў;

 • валодаць разнастайнымі прыёмамі прымянення правіл; адрозніваць націскныя і ненаціскныя склады; правільна ўспрымаць фанетычны і марфемны састаў слова; кваліфікаваць ролю слова ў словазлучэнні, сказе і тэксце.


Літаратура

 1. Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. – Мінск : Нац. цэнтр прававой інфарм. Рэсп. Беларусь, 2008. – 144 с.

 2. Бадзевіч, З. І.  Вывучаем новую рэдакцыю правілаў беларускага правапісу / З. І. Бадзевіч // Репетитор. – 2010. – № 4.

 3. Дзятко, Д. Беларускі правапіс і граматыка : Тэорыя і заданні для школьнікаў / Д. Дзятко, Н. Радзіваноўская, В. Урбан // Роднае слова. – 2010. – № 7.

 4. Iўчанкаў, В. Беларускi правапiс : з дваццатага стагоддзя – у дваццаць першае / В. Iўчанкаў // Роднае слова. – 2009. – № 2.

 5. Іўчанкаў, В. І.  Пра змены ў беларускім правапісе / В. І. Іўчанкаў // Беларуская мова і літаратура. – 2009. – № 1.

 6. Іўчанкаў, В. І. Сучасны беларускі правапіс : семінар-практыкум / В. І. Іўчанкаў // Беларуская мова і літаратура. – 2009. – № 11; 2010. – № 2, 4.

 7. Іўчанкаў, В. І. Беларускі правапіс : Гісторыя і сучаснасць / В. І. Іўчанкаў// Беларускі гістарычны часопіс. – 2009. – № 7.

 8. Іўчанкаў, В. І. Беларускі правапіс будзе рэгулявацца законам : урокі беларускага правапісу / В. І. Іўчанкаў // Настаўніцкая газета. – 2009. – №№ 121, 125, 128, 131, 134, 137, 141, 143, 146, 150, 154, 157, 160-161, 165-166; 2010. – №№ 3, 6, 11, 15, 18, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52 [публікацыя працягваецца].

 9. Iўчанкаў, В. Беларускi правапiс у апорных схемах / В. Iўчанкаў // Роднае слова. – 2010. – №№ 5 – 7 [публікацыя працягваецца].

 10. Іўчанкаў, В. І. Беларуская арфаграфія : Апавяданні і гісторыі / В.І.Іўчанкаў. – Мінск : Пачатковая школа, 2010.

 11. Іўчанкаў, В. І. Беларускі правапіс у апорных схемах : Паводле новай рэдакцыі “Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” / В. І. Іўчанкаў. – Мінск : Пачатковая школа, 2010.

 12. Кароткая граматыка беларускай мовы : у 2 ч. / навук. рэд. А. А. Лукашанец. – Мінск : Беларус. навука, 2007. – Ч. 1. – 351 с.

 13. Кароткая граматыка беларускай мовы : у 2 ч. / навук. рэд. А. А. Лукашанец. – Мінск : Беларус. навука, 2009. – Ч. 2. – 240 с.

 14. Лукашанец, А. Вывучаем новыя правілы беларускага правапісу / А. Лукашанец, Л. Кунцэвіч, І. Кандраценя // Роднае слова. – 2009. – №№ 1 – 12; 2010. – №№ 1 – 4.

 15. Пішам па-беларуску : даведнік па арфаграфіі і пунктуацыі / З. І. Бадзевіч [і інш.]. – Мінск : Аверсэв, 2010.

 16. Раманцэвіч, В. Слоўнікавыя практыкаванні як сродак навучання роднай мове : новая рэдакцыя правіл беларускага правапісу / В. Раманцэвіч, М. Прыгодзіч // Роднае слова. – 2010. – №№ 4, 6.

 17. Савіцкая, І. Беларускі правапіс : Дыдактычны матэрыял / І. Савіцкая // Роднае слова. – 2010. – № 6.Слоўнік

Беларускі арфаграфічны слоўнік / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы; уклад. Л. П. Кунцэвіч, І. У. Кандраценя; пад рэд. А. А. Лукашанца. – Мінск : Беларус. навука, 2009. – 695 с.: wp-content -> uploads -> 2014 -> umodos -> fakult1
fakult1 -> Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь Нацыянальны інстытут адукацыі
fakult1 -> С. М. Якуба сакрэты словазмянення І формаўтварэння вучэбная праграма факультатыўных заняткаў для VI класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай І рускай мовамі навучання Мінск 2010 Тлумачальная запіска
fakult1 -> Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь “мастацтва выцінанкі”
fakult1 -> Г. М. Валочка, С. А. Язерская
fakult1 -> Гэты няпросты просты сказ вучэбная праграма
fakult1 -> Навукова-метадычная установа “нацыянальны інстытут адукацыі” міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь
fakult1 -> Праграма факультатыўных заняткаў для 8 класа ўстаноў
fakult1 -> Т. У. Логінава Т. І. Мароз
fakult1 -> Нацыянальны інстытут адукацыі
fakult1 -> Грані слова праграма факультатыўных заняткаў для V класа
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка