Кафедра беларускай літаратуры і культуры Тэматыка курсавых, дыпломных і магістарскіх работ на 2015/2016 навучальны годДата канвертавання15.05.2016
Памер225.12 Kb.
Кафедра беларускай літаратуры і культуры

Тэматыка курсавых, дыпломных і магістарскіх работ

на 2015/2016 навучальны год
Тэматыка курсавых работ

Гісторыя беларускай літаратуры ХХ-ХХІ ст.


 1. Веліч літаратурнай класікі і яе значэнне ў духоўным жыцці грамадства (аўтары і творы на выбар).

 2. Роля газеты “Наша ніва” ў развіцці беларускай літаратуры і культуры.

 3. Тэма Бога і веры ў паэзіі нашаніўскага часу.

 4. Сакральныя матывы ў беларускай паэзіі пачатку ХХ стагоддзя.

 5. Эстэтычныя погляды Янкі Купалы на паэта і паэзію (творы на выбар).

 6. Трагедыйныя матывы ў ранняй творчасці Янкі Купалы.

 7. Лірыка кахання ў творчасці Янкі Купала.

 8. Вобраз Беларусі ў паэзіі Янкі Купалы (творы на выбар).

 9. Свет прыроды ў паэзіі Янкі Купалы.

 10. Філасофскія матывы ў паэзіі Янкі Купалы.

 11. Духоўны свет асобы ў лірыцы Янкі Купалы (творы на выбар).

 12. Канцэптуальны аналіз зборніка Янкі Купалы “Шляхам жыцця”.

 13. Рамантычныя паэмы Янкі Купалы.

 14. Сімволіка ў драматургіі Янкі Купалы (творы на выбар).

 15. Публіцыстыка Янкі Купалы часу Вялікай Айчыннай вайны.

 16. Янка Купала ў пісьменніцкім асяродку.

 17. Янка Купала і Марыя Канапніцкая.

 18. Творчасць Янкі Купалы ў асэнсаванні беларускага літаратуразнаўства.

 19. Вобразы-сімвалы ў лірыцы Якуба Коласа (творы на выбар).

 20. Прырода і чалавек у паэме Якуба Коласа “Новая зямля”.

 21. Мастацка-філасофская змястоўнасць “Казак жыцця” Якуба Коласа (творы на выбар).

 22. Роля Якуба Коласа ў станаўленні беларускай псіхалагічнай прозы.

 23. Рамантызм паэмы Якуба Коласа “Сымон-музыка”.

 24. Гуманістычны светапогляд Якуба Коласа (творы на выбар).

 25. Вобразы і сімволіка прыродных стыхій у зборніку Якуба Коласа “Водгулле”.

 26. Функцыі пейзажу ў трылогіі Якуба Коласа “На ростанях”.

 27. Лірыка Якуба Коласа часу Вялікай Айчыннай вайны: вобразы і матывы.

 28. Якуб Колас і руская літаратура.

 29. Якуб Колас у жыцці і творчасці беларускіх пісьменнікаў.

 30. Паэзія Якуба Коласа ў асэнсаванні беларускага літаратуразнаўства.

 31. Нацыянальны вобраз свету ў творчасці М. Багдановіча.

 32. Кантэкст еўрапейскай культуры ў паэзіі М. Багдановіча.

 33. Максім Багдановіч як заснавальнік урбаністычнай традыцыі ў беларускай паэзіі.

 34. Максім Багдановіч і станаўленне гістарызму ў беларускай літаратуры.

 35. Міфалогія беларусаў у паэтычным адлюстраванні М. Багдановіча.

 36. Максім Багдановіч і музыка.

 37. Паэзія М. Багдановіча і сімвалізм.

 38. Асоба і творчасць М. Багдановіча ў беларускай крытыцы і літаратуразнаўстве.

 39. Гуманістычная канцэпцыя чалавека ў прозе М. Гарэцкага (творы на выбар).

 40. Стыль “Сібірскіх абразкоў” М. Гарэцкага.

 41. Праблема інтэлігенцыі ў прозе М. Гарэцкага (творы на выбар).

 42. “На імперыялістычнай вайне” М. Гарэцкага ў кантэксце сусветнай літаратуры пра вайну.

 43. Максім Гарэцкі — крытык і літаратуразнаўца.

 44. Асаблівасці індывідуальнага стылю Цёткі.

 45. Лірычныя імпрэсіі і мініяцюры Змітрака Бядулі.

 46. Псіхалагізм прозы Змітрака Бядулі (творы на выбар).

 47. Творчасць Змітрака Бядулі ў асэнсаванні беларускага літаратуразнаўства.

 48. Зборнік Алеся Гаруна “Матчын дар”: структура, сістэма жанраў, стыль.

 49. Асоба і творчасць Каруся Каганца.

 50. Жанравая разнастайнасць прозы Ядвігіна Ш.

 51. Апавяданні Цішкі Гартнага.

 52. Адлюстраванне мінулага ў творчасці В. Ластоўскага.

 53. Мастацкія ідэі авангарду і беларуская паэзія 1920-х гадоў.

 54. Эстэтычныя прынцыпы “Маладняка”: дэкларацыя і мастацкая практыка.

 55. Паэзія “Маладняка” (творы на выбар).

 56. Тэндэнцыі імпрэсіянізму ў беларускай паэзіі 1920-х гг.

 57. Паэзія Міхася Чарота: вобразы, матывы, настроі.

 58. Уладзімір Дубоўка і літаратурны рух 1920-х гадоў.

 59. Сімволіка вобразаў у паэзіі У. Дубоўкі.

 60. Філасофская праблематыка ў эпічнай паэзіі У. Дубоўкі (творы на выбар).

 61. Наватарства паэзіі Язэпа Пушчы 20-х гг.

 62. Адам Бабарэка і літаратурнае аб’яднанне “Узвышша”.

 63. Проза “Узвышша” (творы на выбар).

 64. Роля літаб’яднання “Узвышша” ў гісторыі беларускай літаратуры.

 65. Сатырычная паэзія Кандрата Крапівы 1920-х гг.

 66. Чалавек і час у прозе Кандрата Крапівы (творы на выбар).

 67. Канфлікт у камедыях Кандрата Крапівы (творы на выбар).

 68. Лірыка-рамантычная плынь у прозе М. Лынькова.

 69. Творчасць М. Лынькова для дзяцей.

 70. Патрыятычная лірыка У. Жылкі.

 71. Уладзімір Жылка і рамантызм.

 72. Мастацка-выяўленчыя і моўныя сродкі стварэння камічнага ў рамане Андрэя Мрыя “Запіскі Самсона Самасуя”.

 73. Праблема станаўлення творчай індывідуальнасці ў беларускай паэзіі 20-х гг. (аўтары на выбар: П. Трус, А. Дудар, У. Хадыка, Т. Кляшторны, В. Маракоў і інш.).

 74. Мараль і этыка ў апавяданнях Міхася Зарэцкага (творы на выбар).

 75. Мастацкая шматпланавасць рамана Міхася Зарэцкага “Вязьмо”.

 76. Міхась Зарэцкі як пачынальнік дэтэктыўнай прозы.

 77. Жанрава-стылёвая адметнасць апавяданняў Лукаша Калюгі.

 78. Пазнавальнае і выхаваўчае значэнне твораў Янкі Маўра.

 79. Беларуская паэзія 1930-х гг.: ідэі, жанры, стыль.

 80. Адлюстраванне часу рэпрэсій у дакументальна-мастацкай прозе (аўтары і творы на выбар)

 81. Лірыка беларускіх паэтаў, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны (аўтары і творы на выбар).

 82. Гуманістычны пафас паэзіі часу Вялікай Айчыннай вайны.

 83. Беларуская балада часу Вялікай Айчыннай вайны (аўтары і творы на выбар).

 84. Зборнік А. Астрэйкі “Слуцкі пояс”.

 85. Гераічнае і трагічнае ў паэзіі часу Вялікай Айчыннай вайны (творы на выбар).

 86. Сатыра ў публіцыстыцы часу Вялікай Айчыннай вайны.

 87. Вайна і дзяцінства ў апавяданнях Міхася Лынькова і Кузьмы Чорнага часу Вялікай Айчыннай вайны.

 88. Паэтыка апавяданняў Кузьмы Чорнага 1920-х гг. (творы на выбар).

 89. Мастацкая адметнасць рамана Кузьмы Чорнага “Зямля”.

 90. Канцэпцыя чалавека і часу ў рамане Кузьмы Чорнага “Пошукі будучыні”.

 91. Філасофскі і гуманістычны змест рамана Кузьмы Чорнага “Млечны шлях”.

 92. Трагедыя вайны ў адлюстраванні П. Броўкі (творы на выбар).

 93. Эвалюцыя лірыкі П. Броўкі.

 94. Антываенныя матывы ў паэзіі А. Куляшова.

 95. Чалавек і космас у паэзіі А. Куляшова.

 96. Філасофская лірыка А. Куляшова.

 97. Вершаваная публіцыстыка П. Панчанкі.

 98. Экалагічныя праблемы ў асэнсаванні П. Панчанкі.

 99. Матывы кахання ў лірыцы П. Панчанкі.

 100. Багацце нацыянальнай канкрэтыкі ў паэзіі Максіма Танка.

 101. Паэтызацыя кахання ў творчасці Максіма Танка.

 102. Метафара ў паэзіі Максіма Танка.

 103. Верлібр у творчасці Максіма Танка.

 104. Рэкі і азёры ў паэзіі Максіма Танка.

 105. Творчасць Максіма Танка ў кантэксце заходнебеларускай літаратуры.

 106. Асоба і паэзія Максіма Танка ў асэнсаванні беларускага літаратуразнаўства.

 107. Духоўны свет беларуса ў адлюстраванні І. Мележа (на матэрыяле “Палескай хронікі”).

 108. Паэтыка пейзажу ў “Палескай хроніцы” І. Мележа.

 109. Моўна-стылёвыя асаблівасці “Палескай хронікі” І. Мележа.

 110. Тэматыка і мастацкая адметнасць лірычных мініяцюр Я. Брыля.

 111. Асаблівасці мастацкага стылю Я. Брыля (творы на выбар).

 112. Канцэпцыя партызанскага руху ў прозе І. Шамякіна.

 113. Жаночыя вобразы ў прозе І. Шамякіна (творы на выбар).

 114. Праблемы сям’і ў прозе І. Шамякіна (творы на выбар).

 115. Вобразы інтэлігенцыі ў раманах І. Шамякіна 1960—1970-х гг.

 116. І. Шамякін — майстар сюжэту (творы на выбар).

 117. Маральныя пошукі героя ў прозе І. Шамякіна 1990-х гг.

 118. Драматургія А. Макаёнка: традыцыі і наватарства.

 119. Канфлікт у камедыях А. Макаёнка (творы на выбар).

 120. Праблема выбару ў прозе В. Быкава пра вайну (аповесці на выбар).

 121. Гуманістычны пафас прозы В. Быкава пра вайну (творы на выбар).

 122. Сімволіка ў творах В. Быкава (творы на выбар).

 123. Проза В. Быкава ў айчыннай і замежнай крытыцы і літаратуразнаўстве.

 124. Станаўленне мастацкага стылю І. Навуменкі.

 125. Маладосць, вайна і каханне ў прозе І. Навуменкі (творы на выбар).

 126. Антываенная скіраванасць прозы і публіцыстыкі А. Адамовіча (творы на выбар).

 127. Іншакультурны кантэкст у паэзіі У. Караткевіча.

 128. Патрыятычная лірыка У. Караткевіча (творы на выбар).

 129. Балада і элегія ў паэзіі У. Караткевіча.

 130. Канцэпцыя беларускага мінулага ў прозе У. Караткевіча (творы на выбар).

 131. Праблема жыцця і смерці ў гуманістычным кантэксце аповесці У. Караткевіча “Ладдзя Роспачы”.

 132. Паэтыка рамантызму ў аповесці У. Караткевіча “Чазенія”.

 133. Жанрава-стылёвыя асаблівасці рамана У. Караткевіча “Чорны замак Альшанскі”.

 134. Публіцыстыка У. Караткевіча.

 135. Творы У. Караткевіча для дзяцей.

 136. Асэнсаванне творчасці У. Караткевіча ў беларускім літаратуразнаўстве.

 137. Народ і вайна ў прозе І. Чыгрынава (творы на выбар).

 138. Агульначалавечыя праблемы ў гістарычных драмах І. Чыгрынава (творы на выбар).

 139. Ваеннае мінулае ў адлюстраванні А. Пысіна.

 140. Эвалюцыя мастацкай прозы М. Стральцова.

 141. Каханне і праблема чалавечага шчасця ў прозе Я. Сіпакова.

 142. Вобраз маці ў паэзіі Р. Барадуліна.

 143. Пейзажная лірыка Р. Барадуліна.

 144. Хрысціянска-гуманістычныя матывы ў паэзіі Р. Барадуліна.

 145. Чалавек і гісторыя ў прозе В. Адамчыка (адзін з раманаў на выбар).

 146. Анімалістычныя вобразы ў прозе І. Пташнікава.

 147. Лірычнае і эпічнае ў паэтычным эпасе В. Зуёнка (творы на выбар).

 148. Беларуская песня ў творчасці Н. Гілевіча.

 149. Сатыра і гумар у паэзіі Н. Гілевіча.

 150. Паэтычнае майстэрства Н. Гілевіча.

 151. Жанравыя пошукі А. Разанава.

 152. Праблема кахання і асабістага шчасця ў паэзіі Е. Лось.

 153. Свет кахання ў паэзіі Я. Янішчыц.

 154. Духоўны свет жанчыны ў паэзіі Р. Баравіковай.

 155. Фантастыка ў творчасці Р. Баравіковай.

 156. Маральныя праблемы ў творчасці А. Дударава (п’есы на выбар).

 157. Нацыянальная гісторыя ў п’есах А. Дударава.

 158. Паэзія А. Пісьмянкова.

 159. Свет міфалогіі ў паэзіі А. Сыса.

 160. Проза А. Асташонка.

 161. Урбаністычныя матывы ў паэзіі Л. Дранько-Майсюка.

 162. Творчы партрэт Л. Рублеўскай.

 163. Віктар Каваленка як даследчык літаратуры.

 164. Рыгор Бярозкін як крытык і літаратуразнаўца.

 165. Варлен Бечык — літаратурны крытык.

 166. Тэндэнцыі інтэлектуалізму ў сучаснай беларускай паэзіі (аўтары і творы на выбар).

 167. Вершаваная форма ў сучаснай беларускай паэзіі.

 168. Беларуская драматычная паэма 90-х гг. ХХ ст. (аўтары і творы на выбар).

 169. Творчая індывідуальнасць паэта (аўтар на выбар: А. Вялюгін, С. Грахоўскі, А. Грачанікаў, П. Макаль, Ю. Свірка, А. Вярцінскі, К. Камейша, Ю. Голуб, Т. Бондар, Д. Бічэль, Г. Каржанеўская, С. Законнікаў, М. Мятліцкі, Л. Галубовіч, В. Шніп і інш.).

 170. Творчая індывідуальнасць празаіка (аўтар на выбар: Б. Сачанка, В. Карамазаў, В. Гігевіч, А. Кудравец, Г. Далідовіч, Г. Марчук, В. Казько, А. Жук, Л. Дайнека, У. Рубанаў, А. Наварыч, А. Федарэнка, А. Казлоў і інш.).

 171. Фантастыка і антыўтопія ў сучаснай беларускай прозе.

 172. Маральна-філасофская праблематыка ў сучаснай беларускай прозе (аўтары і творы на выбар).

 173. Беларуская гістарычная проза другой паловы 1980-х — 1990-х гг. (асноўныя тэндэнцыі развіцця).

 174. Трагедыя Чарнобыля ў адлюстраванні сучаснай беларускай літаратуры (аўтары і творы на выбар).

 175. Праблемы жыцця беларускай вёскі ў адлюстраванні сучаснай прозы (аўтары і творы на выбар).

 176. Горад у адлюстраванні сучаснай беларускай прозы.

 177. Жанравая разнастайнасць сучаснай беларускай драматургіі.

 178. Сучасная беларуская камедыя (аўтары і творы на выбар).

 179. Нерэалістычная паэтыка ў сучаснай беларускай драматургіі (аўтары і творы на выбар).

 180. Мастацкі пошук, эксперымент у сучаснай беларускай паэзіі (аўтары і творы на выбар).

 181. Мастацкі пошук, эксперымент у сучаснай беларускай паэзіі (аўтары і творы на выбар).

 182. Сучасная паэзія (проза) на старонках часопіса “Маладосць” (аўтары і творы на выбар).

 183. Крытыка і літаратуразнаўства на старонках часопіса “Полымя”.

 184. Рэцэнзія на старонках штотыднёвіка “Літаратура і мастацтва”.

 185. Мастацкі пераклад у сучаснай Беларусі (аўтары і творы на выбар).


Тэматыка курсавых работ

Міфалогія, фальклор

 1. Біпалярнасць свету ў міфалагічных уяўленнях (на матэрыяле аднаго з жанраў фальклору).

 2. Матыў памірання-ўваскрэсення ў старажытных містэрыях, некаторых жанрах фальклору і літаратуры (параўнальна-абагульняючы аналіз).

 3. Ідэя Космаса-Храма ў славянскай міфалогіі.

 4. Міф – легенда – паданне: падабенства і адрозненне жанравых форм.

 5. Асноўныя прынцыпы структурнай пабудовы міфаў і казак.

 6. Прынцыпы арганізацыі прасторы ў міфе, казцы, літаратурным творы (параўнальны аналіз).

 7. Сферы міфалагічнай прасторы ў замовах.

 8. Міфа-паэтычная традыцыя паказу касмічных стыхій.

 9. Этыялагічныя міфы (міфы пра паходжанне рэчаў) паводле фальклорных дадзеных.

 10. Міфалогія вады ў беларускай або рускай паэзіі (перыяд і аўтар – на выбар).

 11. Персаніфікацыя паветранай стыхіі і вобраз ветру ў творах беларускіх або рускіх класікаў (адной са славянскіх літаратур).

 12. Агонь як стыхія космасу, “агнявыя” метафары ў паэтычнай традыцыі славян.

 13. Міфалагічны, сюжэтны, гістарычны час ў творчасці Х (аўтар на выбар).

 14. Міфалагізаваны герой у паданнях і легендах рускага народа.

 15. Міфалагічная свядомасць як аснова беларускай літаратурнай казкі.

 16. Міфалагізаваная жывёла (на выбар) у календары, фальклоры, выяўленчым мастацтве Беларусі (Расіі, Польшчы, Сербіі, Чэхіі, Македоніі, Славеніі, Славакіі, Балгарыі, Украіны і г.д.).

 17. Міфалагізаваныя птушкі ў славянскай народнай культуры.

 18. Загадка нараджэння і смерці, іх сувязь з ідэяй часу (на матэрыялах фальклору).

 19. Евангельскія прыпавесці і класічная беларуская (руская) літаратура.

 20. Евангельская сімволіка ў назвах твораў беларускіх (рускіх) класікаў.

 21. Праблема рэканструкцыі славянскага пантэону.

 22. Сімволіка пераходу ў новую форму існавання (на аснове сямейна-абрадавага фальклору).

 23. Вяселле як містэрыя несмяротнасці.

 24. Рэканструкцыя міфалогіі неалітычнага і барэальнага перыядаў (паводле архаічных жанраў фальклору).

 25. Чалавек і жывёла ў міфе і рытуале.

 26. Свет прыроды ў сімвалах культуры.

 27. Міфапаэтычны прынцып як модус ранняй рускай (беларускай, украінскай, польскай, балгарскай, сербскай і інш.) культуры.

 28. Гісторыя міфалогіі як навукі.

 29. Міфалагічныя вытокі старажытных этнонімаў (паводле матэрыялаў летапісаў).

 30. Гістарычны рэверс тапонімаў.

 31. Міфалагема малодшага сына ў ў міфах і казках.

 32. Ісус Хрыстос – беларускімі вачыма.

 33. Прыродныя і касмічныя аспекты праваслаўнай велікоднай містыкі (творчасць Кірылы Тураўскага і хрысціянскі абрад).

 34. Міфалагічныя аспекты святкавання Новага года ў розных народаў Еўропы і Азіі.

 35. Рускія “зімовыя святкі” і беларускія “каляды” – падабенства і розніца.

 36. Міфалагічны аспект тапонімаў са словамі “Дзед” і “Баба”.

 37. GENIUS LOCI (на матэрыяле твораў беларускіх і славянскіх аўтараў).

 38. Пейзажы дзяцінства (“малая радзіма”) і стыль пісьменніка.

 39. Ландшафтны дызайн (паэтыка саду) у люстэрку стылю эпохі.

 40. Міфалагема брамы ў архітэктуры і літаратуры.

 41. Харыднасць як прыкмета сучаснай цывілізацыі (на матэрыяле літаратуры і кіно пачатку ХХІ стагоддзя).

 42. Светланосная палітра Прыгожага ў казках.

 43. Магія ў яе псіхалагічным аспекце ў славянскіх казках.

 44. Пераўтварэнне свету як аснова эстэтычнай прыроды казкі.

 45. Макра- і мікрамаштабы казкі.

 46. Эмацыянальны настрой славянскіх легенд пра закаханых (у параўнанні з заходнееўрапейскімі).

 47. Семантыка і генезіс міфалагічных сімвалаў у творчасці Х (пісьменнік на выбар).

 48. Гендэрныя ідэалы ў славянскім фальклоры (на матэрыяле казак).

 49. Гендэрныя ролі ў гістарычнай рэтраспектыве (на матэрыяле паданняў).

 50. Вобразы “ідэальных жанчын” і “ідэальных мужчын” у міфалогіі і фальклоры ўсходніх славян.

 51. Гендэрныя ідэалы ў люстэрку гістарычных эпох (на матэрыялах славянскага фальклору і літаратуры).

 52. Роля міфалогіі і фальклору ў падтрымцы гендэрных стэрэатыпаў.

 53. Асноўныя функцыі мужчыны і жанчыны ў сям’і і іх эвалюцыя (на матэрыяле мастацкай літаратуры).

 54. Гістарычнае развіццё фабулы з татэмістычным персанажам у мастацкай літаратуры.

 55. Да праблемы пошуку архетыпізацыі у бытавых фабулах славянскай мастацкай літаратуры.

 56. Розная сімвалічная значнасць дрэваў у сістэме культуры.

 57. Функцыі жывёл у паданнях, легендах і іншых жанрах фальклору.

 58. Персанажы міфалогіі ў іх сямейным або сацыяльным статусе (блізняты, сіроты, маці і мачыха, падчарка і інш.).

 59. Гістарычныя асобы – персанажы міфалогіі.

 60. Прастора ў міфалогіі (права-лева, верх-ніз, захад-усход, мяжа і інш.).

 61. Геаграфічныя аб’екты (лес, балота, возера, рака, крыніца) як міфалагічныя рэаліі ў беларускай (рускай, украінскай, польскай, балгарскай, сербскай, чэшскай і г.д.) літаратуры.

 62. Рытуальна значныя месцы ў беларускай літаратуры (могілкі, храм, лазня, калодзеж, хлеў, дарога, скрыжаванне і г.д.).

 63. Сакральныя месцы ў беларускіх (славянскіх) замовах або казках : Рай, іншасвет, калодзеж, край свету, пекла, трыдзясятае царства, гара Сіён, святы горад Іерусалім і г.д.

 64. Здольнасці і ўласцівасці чалавека ў магіі: колер вачэй, валасоў, “дурное вока”, яснабачанне, пераваратніцтва і г.д.

 65. Колеравая гама твораў беларускіх (рускіх, славянскіх) аўтараў.

 66. Форма язычніцкіх паводзін у літаратурным творы ў яе першапачатковай міфалагічнай функцыі (маўчанне, крык, праклёны, спевы, плач, галашэнне, смех і г.д.).

 67. Апісанне абрада і яго функцый у літаратурным творы.

 68. Марфалогія дэманічных персанажаў (семантыка назвы, знешні выгляд, генезіс, месца жыхарства, час з’яўлення, характар дзеянняў, фальклорныя сведчанні).

 69. Марфалогія міфалагічнай расліны: семантыка назвы, фраеалогія, павер’і і легенды пра паходжанне дадзенай расліны, яго магічных функцыях, рытуальнае выкарыстанне ў абрадах, народнай медыцыне, адлюстраванні на вышыўках, пісанках, дэталях, пабудоў, адлюстраванне ў розных фальклорных жанрах (песнях, загадках, казках і г.д.).

 70. Марфалогія міфалагічнай жывёлы: назва, фразеалогія, знешні выгляд, павер’і і легенды, пераўтварэнні, дэманалагічныя функцыі, звязаныя з імі забароны і абярэгі, удзел у абрадах і магічных рытуалах, прысвечаныя жывёлам дні і месяцы, маскі і касцюмы ў абрадах, гульнях, танцах, выкарыстоўванне частак цела ў магіі, фальклорныя дадзеныя.

 71. Маці-Зямля і касмічныя іерагаміі ў міфалогіі і фальклоры славянскіх народаў.

 72. Міфы – містэрыі – сны – літаратура.

 73. Тапаніміка як крыніца звестак па славянскай міфалогіі.

 74. Уяўленні пра іншасвет у духоўнай культуры славян.

 75. Генеалагічныя героі міфалагічнага эпасу.

 76. Філасофія і эстэтыка народных святаў у творах М. Гогаля і В. Дуніна-Марцінкевіча.

 77. Сімвалічныя вобразы ў замовах.

 78. Народная казка і сучасная літаратура фэнтэзі.

 79. Міфалагічна-легендарная традыцыя ў сусветнай літаратуры ХХ стагоддзя.

 80. Матывы беларускага (рускага, славянскага) фальклору ў кантэксце “вечных вобразаў” сусветнай літаратуры.

 81. Лічбавая сімволіка ў славянскай паэзіі ХХ стагоддзя.

 82. Праблема віны і адказнасці ў фальклоры і літаратуры.

 83. Тыпалагічная адпаведнасць міфаструктур Э.Т.А. Гофмана, М. Гогаля і Я. Баршчэўскага.


Тэматыка дыпломных і магістарскіх работ


 1. Фарміраванне гуманістычных ідэалаў у беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя (аўтары і творы на выбар).

 2. Рэлігійна-духоўная традыцыя ў беларускай лірыцы першай паловы ХХ стагоддзя.

 3. Рэлігійна-духоўная традыцыя ў беларускай прозе пачатку ХХ стагоддзя.

 4. Нацыянальны космас у беларускай класічнай паэзіі.

 5. Вобразы прыродных стыхій у беларускай паэзіі 1920-х гг.

 6. Топас дарогі ў беларускай паэзіі і прозе.

 7. Возера Свіцязь у беларускай паэзіі.

 8. Топас Нёмана ў беларускай паэзіі.

 9. Лес у беларускай паэзіі.

 10. Сімволіка саду ў беларускай паэзіі.

 11. Праблема вершаванай формы ў беларускай паэзіі пачатку ХХ стагоддзя.

 12. Антычныя вобразы і матывы ў беларускай паэзіі 1910—1920-х гг.

 13. Вобраз Праметэя ў беларускай паэзіі ХХ стагоддзя.

 14. Эвалюцыя беларускай пейзажнай лірыкі пачатку ХХ стагоддзя.

 15. Тэндэнцыі імпрэсіянізму ў беларускай паэзіі 1910—1920-х гг.

 16. Паэтыка лірызму ў беларускай прозе 1910—1920-х гг.

 17. Беларуская байка 1910—1920-х гг.

 18. Беларуская проза пачатку ХХ стагоддзя: дынаміка жанравых пошукаў.

 19. Беларуская вёска і прырода ў прозе пачатку ХХ стагоддзя.

 20. Станаўленне беларускага вадэвілю (на матэрыяле твораў Л. Родзевіча, Янкі Купалы, У. Галубка і інш.).

 21. Еўрапейская “новая драма” і творчасць беларускіх драматургаў пачатку ХХ стагоддзя.

 22. Станаўленне і развіццё беларускай крытыкі пачатку ХХ стагоддзя.

 23. Патрыятычная лірыка Янкі Купалы.

 24. Паэтычная міфатворчасць Янкі Купалы пачатку ХХ стагоддзя.

 25. Традыцыі еўрапейскага рамантызму і паэзія Янкі Купалы.

 26. Янка Купала і мадэрнізм.

 27. Тыпалогія рамантызму ў ранніх паэмах Янкі Купалы.

 28. Жанрава-стылёвая адметнасць драматургіі Янкі Купалы.

 29. Янка Купала і руская паэзія.

 30. Янка Купала і украінская літаратура.

 31. Параўнальная характарыстыка зборнікаў Янкі Купалы “Спадчына” і Якуба Коласа “Водгулле”.

 32. Якуб Колас — майстар пейзажнага верша.

 33. Адлюстраванне нацыянальнага менталітэту ў паэме Якуба Коласа “Новая зямля”.

 34. Колеравая карціна свету ў паэме Якуба Коласа “Новая зямля”.

 35. “Новая зямля” Якуба Коласа і “Пан Тадэвуш” А. Міцкевіча: параўнальная характарыстыка.

 36. Рэалістычнае і рамантычнае ў паэмах Якуба Коласа.

 37. Канцэпцыя духоўнага свету чалавека ў паэме Якуба Коласа “Сымон-музыка”.

 38. “Казкі жыцця” Якуба Коласа: мастацкі феномен і яго літаратуразнаўчыя інтэрпрэтацыі.

 39. Стыль трылогіі Якуба Коласа “На ростанях”.

 40. Аповесць Якуба Коласа “Адшчапенец” у кантэксце прозы 1920—1930-х гг.

 41. Майстэрства гукапісу ў паэзіі Якуба Коласа.

 42. Традыцыі Якуба Коласа ў беларуская паэзіі.

 43. Мастацкі універсалізм М. Багдановіча.

 44. Сістэма жаночых вобразаў у паэзіі М. Багдановіча.

 45. Творчасць М. Багдановіча ў кантэксце еўрапейскай літаратуры і культуры.

 46. Канцэпцыя беларускага мінулага ў творчасці М. Багдановіча.

 47. М. Багдановіч і станаўленне урбаністычнай традыцыі ў беларускай паэзіі 1910—1920-х гг.

 48. М. Гарэцкі — майстар апавядання.

 49. М. Гарэцкі і станаўленне псіхалагізму ў беларускай прозе пачатку ХХ стагоддзя.

 50. Рамантычны пафас і паэтыка паэзіі Цёткі (Алаізы Пашкевіч).

 51. Стылёвыя пошукі Цёткі-празаіка.

 52. Творчасць Цёткі для дзяцей у літаратурным кантэксце пачатку ХХ стагоддзя.

 53. Рамантычная традыцыя ў паэзіі Алеся Гаруна.

 54. Асоба і творчасць Зоські Верас.

 55. А. Гурло і развіццё марынісцкага пейзажу ў беларускай паэзіі.

 56. Лёс і творчасць Канстанцыі Буйло.

 57. Ядвігін Ш. і станаўленне беларускай прозы пачатку ХХ стагоддзя.

 58. Ідэйна-эстэтычныя асновы творчасці Каруся Каганца.

 59. С. Палуян і станаўленне беларускай крытыкі пачатку ХХ стагоддзя.

 60. Авантурны пачатак у беларускай прозе (на матэрыяле твораў Ядвігіна Ш., В. Ластоўскага і інш.).

 61. Паэтыка прозы Змітрака Бядулі.

 62. Культура псіхалагічнага аналізу ў апавяданнях М. Гарэцкага.

 63. Канцэпцыя чалавека і часу ў творах М. Гарэцкага пра вайну.

 64. Духоўныя пошукі інтэлігенцыі ў прозе М. Гарэцкага.

 65. Хранікальны прынцып арганізацыі сюжэту ў прозе М. Гарэцкага.

 66. Беларуская драматургія і тэатр у ацэнках М. Гарэцкага і Ф. Аляхновіча.

 67. Творчасць “Маладняка” ў беларускай крытыцы і літаратуразнаўстве.

 68. Авангардныя пошукі беларускай паэзіі 1920-х гг.

 69. Літаратурны рух у Польшчы 20—30-х гг. і беларуская паэзія.

 70. Станаўленне творчай індывідуальнасці У. Дубоўкі ў 1920-я гг.

 71. Філасофскія матывы ў паэзіі У. Дубоўкі.

 72. Паэзія Язэпа Пушчы: традыцыі і наватарства.

 73. Лірыка Міхася Чарота ў кантэксце беларускай паэзіі 1920-х гг.

 74. Лёс і паэзія В. Маракова.

 75. Імажынізм у творчасці Т. Кляшторнага.

 76. Паэзія У. Хадыкі: вобразы, матывы, стыль.

 77. А. Бабарэка як крытык і даследчык літаратуры.

 78. Творчая спадчына І. І. Замоціна.

 79. Майстэрства М. Лынькова-апавядальніка.

 80. Беларуская смехавая культура ў паэзіі і прозе Кандрата Крапівы.

 81. Канфлікт і персанаж у драматургіі Кандрата Крапівы (творы на выбар).

 82. Чалавек і вайна ў драматургіі Кандрата Крапівы.

 83. Стыль прозы Кандрата Крапівы.

 84. Творчасць У. Жылкі ў кантэксце заходнебеларускай паэзіі.

 85. Паэзія У. Жылкі ў еўрапейскім літаратурным кантэксце.

 86. Свет жыцця беларускай вёскі ў прозе Кузьмы Чорнага 1920-х гг.

 87. Чалавек і зямля ў прозе Кузьмы Чорнага.

 88. Функцыі пейзажу ў апавяданнях Кузьмы Чорнага.

 89. Стыль апавяданняў Кузьмы Чорнага 1920-х гг.

 90. Інтэлектуалізм прозы Кузьмы Чорнага.

 91. Антываенны пафас публіцыстыкі і мастацкай прозы Кузьмы Чорнага.

 92. Філасофская змястоўнасць раманаў Кузьмы Чорнага “Пошукі будучыні” і “Млечны шлях” (творы на выбар).

 93. Прасторава-часавая арганізацыя ваеннай раманістыкі Кузьмы Чорнага.

 94. Творчая эвалюцыя Лукаша Калюгі.

 95. Сатырычнае майстэрства Андрэя Мрыя (творы на выбар).

 96. Стылёвая адметнасць прозы Андрэя Мрыя.

 97. Маральна-этычная праблематыка ў прозе Міхася Зарэцкага.

 98. Адлюстраванне падзей калектывізацыі ў беларускай прозе 1920—1930-х гг. (аўтары і творы на выбар).

 99. Паэзія Заходняй Беларусі: напрамкі і плыні.

 100. Жанравая сістэма беларускай паэзіі часу Вялікай Айчыннай вайны.

 101. Беларуская лірыка часу Вялікай Айчыннай вайны і фальклор (аўтары і творы на выбар).

 102. Творчая індывідуальнасць аднаго з беларускіх паэтаў, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны (на выбар).

 103. Трагедыя дзяцінства ў беларускай літаратуры часу Вялікай Айчыннай вайны (аўтары і творы на выбар).

 104. Дакументалізм у беларускай мастацкай прозе часу Вялікай Айчыннай вайны (аўтары і творы на выбар).

 105. Беларуская вёска і сялянства ў мастацкім адлюстраванні І. Мележа: традыцыі і наватарства.

 106. Рэгіянальнае і агульнанацыянальнае ў “Палескай хроніцы” І. Мележа.

 107. Прырода ў ідэйна-мастацкім кантэксце “Палескай хронікі” І. Мележа.

 108. Сродкі мастацкай тыпізацыі ў апавяданнях Я. Брыля.

 109. Паэтыка лірызму ў прозе Я. Брыля.

 110. Вайна ў жыцці і творчасці Я. Брыля.

 111. Лірычная мініяцюра ў творчасці Я. Брыля.

 112. Гуманістычныя асновы прозы І. Шамякіна пра вайну.

 113. Жанчына і вайна ў прозе І. Шамякіна.

 114. Маральна-этычная праблематыка ў прозе І. Шамякіна пра сучаснасць (на матэрыяле кніг “Палеская мадонна” і “Пошукі прытулку”).

 115. Герой і антыгерой у мастацкай прозе І. Шамякіна (творы на выбар).

 116. Інтэртэкстуальнасць прозы І. Шамякіна 90-х гг. ХХ стагоддзя (творы на выбар).

 117. Дыялектыка канкрэтна-гістарычнага і агульначалавечага ў паэзіі П. Броўкі.

 118. Маральна-філасофскія матывы ў паэзіі П. Броўкі.

 119. Чалавек — Зямля — Сусвет у паэзіі А. Куляшова.

 120. Філасофскія паэмы А. Куляшова.

 121. Жаночыя вобразы ў паэзіі П. Броўкі і А. Куляшова.

 122. А. Куляшоў — перакладчык паэзіі А. Пушкіна.

 123. Гуманістычная канцэпцыя жыцця ў паэзіі П. Панчанкі.

 124. Прырода і чалавек у паэзіі П. Панчанкі (на матэрыяле паэтычных кніг 70—90-х гг.).

 125. Чалавек — час — вечнасць у паэзіі П. Панчанкі.

 126. Асаблівасці мастацкага стылю П. Панчанкі.

 127. Жанравая разнастайнасць лірыкі Максіма Танка.

 128. Нацыянальная карціна свету ў паэзіі Максіма Танка.

 129. Іншакультурны кантэкст у паэзіі Максіма Танка.

 130. Філасафічнасць паэзіі Максіма Танка.

 131. Колеравая палітра паэзіі Максіма Танка.

 132. Гармонія зместу і формы ў верлібрах Максіма Танка.

 133. Драматургія А. Макаёнка (наватарства, жанр, стыль).

 134. Спецыфіка драматургічнага канфлікту ў драматургіі А. Макаёнка.

 135. Вайна як катастрофа свядомасці ў прозе В. Быкава (творы на выбар).

 136. Творчасць В. Быкава і экзістэнцыялізм.

 137. Падзеі калектывізацыі ў мастацкім асэнсаванні В. Быкава (на матэрыяле аповесцей “Знак бяды” і “Аблава”).

 138. Канцэпцыя вайны ў прозе А. Адамовіча.

 139. Сінтэз дакументальнага і мастацкага ў прозе А. Адамовіча.

 140. Стыль прозы І. Навуменкі.

 141. Падпольная і партызанская барацьба з фашызмам у адлюстраванні І. Навуменкі.

 142. Жанравая разнастайнасць паэзіі У. Караткевіча.

 143. Паэтыка апавяданняў У. Караткевіча.

 144. Нацыянальны характар у адлюстраванні У. Караткевіча (творы на выбар).

 145. Маральна-этычная праблематыка ў аповесцях У. Караткевіча “Сівая легенда” і “Дзікае паляванне караля Стаха”.

 146. Паэтыка рамантызму ў прозе У. Караткевіча (творы на выбар).

 147. Біблейскія вобразы і матывы ў рамане У. Караткевіча “Хрыстос прызямліўся ў Гародні”.

 148. Кніга У. Караткевіча “Зямля пад белымі крыламі”: стыль, пафас, жанр.

 149. У. Караткевіч і беларускі дэтэктыў.

 150. У. Караткевіч і развіццё беларускай гістарычнай прозы.

 151. Проза У. Караткевіча і еўрапейская рамантычная традыцыя.

 152. Форма прытчы ў беларускай паэзіі другой паловы ХХ стагоддзя (на матэрыяле творчасці М. Танка, А. Вярцінскага, П. Макаля).

 153. Свет прыроды ў паэзіі Р. Барадуліна.

 154. Паэтычнае майстэрства Р. Барадуліна.

 155. Наватарства і жанравыя пошукі ў паэзіі Н. Гілевіча.

 156. Лірыка кахання Н. Гілевіча.

 157. Эвалюцыя паэзіі А. Вялюгіна.

 158. Гуманістычныя матывы ў паэзіі А. Пысіна.

 159. Культура паэтычнай думкі ў паэзіі А. Вярцінскага.

 160. Топас Палесся ў паэзіі А. Грачанікава.

 161. Інтымная лірыка Я. Янішчыц.

 162. Фальклорныя вобразы і матывы ў паэзіі Д. Бічэль.

 163. Элегія ў творчасці Т. Бондар.

 164. Канцэпцыя жаночых вобразаў у паэмах Р. Баравіковай “Саламея” і “Барбара Радзівіл”.

 165. Паэзія А. Разанава: наватарства, сістэма жанраў.

 166. Спецыфіка мастацкай вобразнасці ў паэзіі А. Сыса.

 167. Эвалюцыя лірычнага героя А. Пісьмянкова.

 168. Творчасць Л. Рублеўскай.

 169. Рэцэпцыя еўрапейскай культуры ў паэзіі Л. Дранько-Майсюка.

 170. Гісторыя Беларусі ў вершах і баладах В. Шніпа.

 171. Творчы пошук беларускіх паэтаў у галіне вершаванай формы (80— 90-я гг. ХХ стагоддзя).

 172. Санет у сучаснай беларускай паэзіі.

 173. Песенная творчасць сучасных беларускіх паэтаў (аўтары на выбар).

 174. Жанр пародыі ў сучаснай беларускай паэзіі.

 175. Творчая індывідуальнасць аднаго з сучасных беларускіх паэтаў (аўтар на выбар).

 176. Міфапаэтычныя матывы ў сучаснай беларускай паэзіі.

 177. Чарнобыльская міфатворчасць у беларускай паэзіі.

 178. Чарнобыль у жыцці і творчасці М. Мятліцкага.

 179. М. Стральцоў і традыцыі інтэлектуалізму ў беларускай літаратуры.

 180. Майстэрства І. Пташнікава-апавядальніка.

 181. Жанрава-стылёвая спецыфіка прозы Я. Сіпакова.

 182. Праблематыка і паэтыка апавяданняў В. Адамчыка.

 183. Маральна-філасофскія пошукі героя ў прозе В. Гігевіча.

 184. Міфапаэтыка прозы Л. Дайнекі (на матэрыяле раманаў “Меч князя Вячкі” і “След ваўкалака”.

 185. Канцэпцыя жыцця і творчасці беларускіх мастакоў у прозе В. Карамазава (творы на выбар).

 186. Экалагічныя праблемы ў мастацкім асэнсаванні В. Казько.

 187. Духоўны свет чалавека ў апавяданнях Г. Далідовіча пра каханне.

 188. Свет жыцця беларускай вёскі ў прозе А. Жука.

 189. Чалавек і час у прозе А. Кудраўца.

 190. Герой і радзіма ў прозе Г. Марчука.

 191. Эвалюцыя творчасці А. Асташонка.

 192. Мастацкая ўмоўнасць у прозе А. Казлова.

 193. Творчая індывідуальнасць аднаго з сучасных беларускіх празаікаў (аўтар на выбар).

 194. Чарнобыль у мастацкім адлюстраванні беларускай прозы (творы на выбар).

 195. Мастацка-дакументальная проза пра чарнобыльскую трагедыю.

 196. Традыцыя эпічных цыклаў у беларускай прозе.

 197. Стылёвыя напрамкі і плыні ў сучаснай беларускай прозе.

 198. Гістарычны раман у сучаснай беларускай прозе.

 199. Мастацкае адлюстраванне гісторыі ў беларускай прозе: рэалістычнае і рамантычнае.

 200. Канцэпцыя гістарычнай асобы ў сучаснай беларускай прозе (аўтары і творы на выбар).

 201. Беларуская біяграфічная проза (аўтары і творы на выбар).

 202. Жанр мініяцюры ў сучаснай беларускай прозе.

 203. Сатыра, іронія, сарказм у камедыях М. Матукоўскага.

 204. Чалавек і гісторыя ў п’есах І. Чыгрынава.

 205. Класічныя традыцыі і наватарства ў гістарычных п’есах А. Дударава.

 206. Творчы пошук у сучаснай беларускай драматургіі.

 207. Руская паэзія ХХ стагоддзя ў беларускіх перакладах (аўтары на выбар).

 208. Украінская проза ў беларускіх перакладах (аўтары на выбар)

 209. Польская паэзія ХХ стагоддзя ў беларускіх перакладах (аўтары на выбар).

 210. Літаратурныя сувязі з іншымі краінамі (беларуска-рускія, беларуска-польскія, беларуска-нямецкія і інш. — на выбар).

Зацверджана на пасяджэнні кафедры беларускай літаратуры і культуры 08.09.2015 (пратакол № 1)Загадчык кафедры

д.ф.н. прафесар Т.І. Шамякіна
: files -> tematica
files -> Штомесячны агляд эканомікі беларусі
files -> Пазакласны занятак па музыцы. Калейдаскоп дзіцячых фальклорных гульняў
files -> Паводле лірычных твораў А. С. Пушкіна мы іграем пушкіна
files -> 18 кастрычніка 2012 г. 1522 Аб узнагароджанні Ганаровай
files -> Клубы і аматарскія аб’яднанні Назва бібліятэкі
tematica -> Беларуская філалогія
tematica -> Тэматыка курсавых і дыпломных работ па гісторыі літаратуры вывучаемай мовы Польская літаратура
tematica -> Тэматыка дыпломных работ для студэнтаў дзённай формы навучання спецыяльнасці “Беларуская філалогія”
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка