Kaukasische Umwege "Partner, Nachbarn, Konkurrenten, Dynamik und Wandel an den Grenzen in Osteuropa", Nomos Verlag, 2009 ÈДата канвертавання04.06.2016
Памер59.61 Kb.
ºñäÈÐ ·Çï³Ï³Ý Ù³ëÇ ù³ñïáõÕ³ñ

ïÇÏ. Ô³½³ñÛ³ÝÇÝ

гßí»ïíáõÃÛáõÝ

2009 Ã. ·»ñٳݻñ»ÝÇ ³ÙµÇáÝÇ Ï³ï³ñ³Í

·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ¨ áõëáõÙݳٻÃá¹³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ


 1. 2009 Ã.-ÇÝ áã ÙÇ ¹³ë³Ëáë ûÏݳÍáõ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝ ãÇ å³ßïå³Ý»É:
 1. ¸áó»ÝïÇ Ï³Ù åñáý»ëáñÇ ·Çï³Ï³Ý Ïáãáõ٠ѳßí»ïáõ ųٳݳϳѳïí³ÍáõÙ ãÇ ëï³ó»É áã ÙÇ ¹³ë³Ëáë:
 1. »ÏݳÍáõ³Ï³Ý ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ ջϳí³ñ»Éáõ Çñ³íáõÝù ѳßí»ïáõ ųٳݳϳѳïí³ÍáõÙ ëï³ó»É »Ý Ù.·.Ã., ¹áó»Ýï Ð. Ö³Ý׳å³ÝÛ³ÝÁ ¨ µ.·.Ã.¹áó»Ýï ¾. Ô³½³ñÛ³ÝÁ:
 1. ²ÙµÇáÝÁ ѳßí»ïáõ ųٳݳϳѳïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ åɳÝáí ݳ˳ï»ë»É ¿ñ 19 ·Çï³Ï³Ý Ñá¹í³Í ¨ 1 ¹³ë³·Çñù:

Ðñ³ï³ñ³Ïí³Í »Ý åɳÝáí ݳ˳ï»ëí³Í Ñ»ï¨Û³É ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.
 1. §ø»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõóÙ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñó»ñ¦ - §ØËÇóñ ¶áߦ Ññ³ï., ºñ¨³Ý, 2009 Ã. - Î.ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý, Ð. Ö³Ý׳å³ÝÛ³Ý

 2. 12-³ÙÛ³ ¹åñáóÇ 6-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ·»ñٳݻñ»ÝÇ ¹³ë³·Çñù - §¼³Ý·³Ï-97¦ Ññ³ï., 2009 Ã. - ê. àëϳÝÛ³Ý, Î. ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý, Ð. Ö³Ý׳å³ÝÛ³Ý,

 3. úï³ñ Ù³ñ¹ÇÏ ø. гÛÝÇ §ÐáñÝÇ Ù³ÑÁ¦ í»åáõÙ - §Î³Ýûզ Ññ³ï. - ¶. ¶ÇÝáÛ³Ý

 4. Kaukasische Umwege – “Partner, Nachbarn, Konkurrenten, Dynamik und Wandel an den Grenzen in Osteuropa”, Nomos Verlag, 2009 – È. ´³¹³ÉÛ³Ý

 5. ,,Ñîöèàëüíî - ôóíêöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà íåìåöêîãî ÿçûêà â Øâåéöàðèè è íåêîòîðûå ãðàììàòè÷åñêèå îñîáåííîñòè øâåéöàðñêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà” - Ø. ´áõÛáõùÉÛ³Ý

 6. Ø»Ãá¹³Ï³Ý óáõóáõÙÝ»ñ Â. سÝÇ §îñÇëï³Ý¦ Ýáí»ÉÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ý»ñ³ÍáõÃÛ³ÝÁ –øáõï³ÇëÇ, 2009 Ã. - º. ¾Ã³ñÛ³Ý

äɳÝáí ݳ˳ï»ëí³Í ÙÛáõë Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ íñ³ ³ß˳ï³ÝùÁ ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿:äɳÝÇó ¹áõñë ϳï³ñí»É »Ý Ñ»ï¨Û³É ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ.


 1. ³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Û»ñ»ÝÇó ·»ñٳݻñ»Ý, º. â³ñ»Ýó §Ð³ñ¹³·áÕÇ ×³Ý³å³ñÑÁ¦ - ´»éÉÇÝ, 2009 Ã. - Ø. üñÇó

 2. „Sur l’évolution du locatif en arménien“In: Variations, concurrence et évolution des cas dans divers domaines linguistiques - Fruyt, Michèle / Mazoyer, Michel / Pardee, Dennis, Paris (CAS) 2009 - Ø. üñÇó

 3. Sicherheit, soziale Sicherung, Sicherheitssysteme in Entwicklungsländern – Deutscher Bundestag, 2009 – È. ´³¹³ÉÛ³Ý

 4. Âîçíèêíîâåíèå êîííîòàòèâíûõ çíà÷åíåíèé ìåæäîìåòèé â äèñêóðñå - ·Çï. Ñá¹. ÅáÕ. “Âîïðîñû ôèëîëîãè÷åñêîé íàóêè” êäµ: äáõßÏÇÝÇ ³Ýí. ÈäÐ, ê.-ä»ï»ñµáõñ·, 2009 Ã.- Â. Êáç³Û³Ý

 5. Îá èññëåäîâàíèè êîííîòàöèè â ñåìèîòèêå – ØÇçµáõÑ³Ï³Ý ÅáÕ. §I Îá¹áõËáíÛ³Ý ÁÝûñóáõÙÝ»ñ¦, îÛáõÙ»ÝÇ Ù³ñ½, ÆßÇÙ, 2009 Ã. - Â. Êáç³Û³Ý

 6. Êîííîòàòèâíûå çíà÷åíèÿ ãëàãîëîâ ïåðåäâèæåíèÿ – “Ïðîáëåìû êîíöåïòóàëüíîé ñèñòåìàòèêè ÿçûêà, ðå÷è è ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè”, 3-ñ¹ ѳٳéáõë³Ï³Ý ·Çï³ÅáÕáíÇ ÝÛáõûñ, ÆñÏáõïÏë, 2009 Ã. - Â. Êáç³Û³Ý

 7. Êîííîòàòèâíûå çíà÷åíèÿ ãëàãîëîâ, âûðàæàþùèõ íåäîñòàòî÷íóþ îïðåäåëåííîñòü – “Ëèíãâèñòèêà: òðàäèöèè è ñîâðåìåííîñòü” ØÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÅáÕáíÇ ÝÛáõûñ, èáëïáí-¸áÝ, 2009 Ã. - Â. Êáç³Û³Ý

 8. ¶»ñٳݻñ»ÝÇ áõëáõóÇãÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ó»éݳñÏ: ÀÝóóÇÏ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝ: - §²Ýï³ñ»ë¦ Ññ³ï. 2009 Ã. - ¾. Ô³½³ñÛ³Ý, È. ²¹³ÙÛ³Ý

 9. §ö³ëï»ñÇ ¨ »ñ¨³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¶ÛáõÝûñ ¶ñ³ëÇ â³ñ³·áõß³Ï Ï³Ýã»ñÁ ¨ ²Ý»½ñ ¹³ßï »ñÏ»ñáõÙ¦, «Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում» ºñ¨³Ý, ºäÐ, 2009, ¿ç 252-256. - º. ¾Ã³ñÛ³Ý

 10. «Мотив «языка» в рассказе Г. Грасса «Встреча в Тельгте»» в Международном реферируемом научном журнале Фонда развития гуманитарных и педагогических наук "Язык и культура", декабрь 2009 года. - º. ¾Ã³ñÛ³Ý
 1. سëݳÏóáõÃÛáõÝÁ ·Çï³ÅáÕáíÝ»ñÇÝ.
 1. ¶»ñٳݳ·»ïÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÅáÕáí` ѳٻٳï³Ï³Ý É»½í³µ³ÝáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í, 2009 Ã. Ù³ÛÇëÇ 14,15, ºñ¨³Ý – ÷.·.¹., åñáý. Ø. üñÇó, ûٳ` „Kognitive oder typologische Differenzen zwischen Deutsch und Armenisch bei Lokalisierung und Orientierung im Raum“

 2. ¶»ñٳݳ·»ïÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÅáÕáí ` ѳٻٳï³Ï³Ý É»½í³µ³ÝáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í, 2009 Ã. Ù³ÛÇëÇ 14,15, ºñ¨³Ý – µ.·.Ã., ¹áó»Ýï ¾Éɳ ²í³·Û³Ý, ûٳ` §Î³åÇ Ëݹñ³éáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·»ñٳݻñ»ÝÇ ¹³ëÁÝóóáõÙ ¹ñ³Ýó µ³ó³ïñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Í³·³Í ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ

 3. ¶»ñٳݳ·»ïÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÅáÕáíÇ µ³Ý³í»×` ѳٻٳï³Ï³Ý É»½í³µ³ÝáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í, 2009 Ã. Ù³ÛÇëÇ 14,15, ºñ¨³Ý – µ.·.Ã. º. ¾Ã³ñÛ³Ý, ûٳ` §Relevanz und Perspektiven der Lietratur in der Sprachmitteilung des Deutschen¦

 4. ØÇçÙß³ÏáõóÛÇÝ ·»ñٳݳ·ÇïáõÃÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·Çï³ÅáÕáí, 2009 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 12-15-Á, ê³ÙµáõÉÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý - ÷.·.¹., åñáý. Ø. üñÇó, ûٳ` „Die Multilingualität im Stadtbild der Metropole Eriwan“

 5. ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ 90-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ·Çï³ÅáÕáí, 2009 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 7 - µ.·.Ã., ¹áó»Ýï ². ¶ñÇ·áñÛ³Ý, ûٳ` „Ìûñëü èçðå÷åííàÿ åñòü ëîæü“ (ñòèõîòâîðåíèå Ô. Òþ÷åâà „Silentium!“)

 6. ¶»ñٳݳËáë »ñÏñÝ»ñÇ Ý³ËÏÇÝ ÏñóÃá߳ϳÏÇñÝ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙdzíáñÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ §²ñí»ëïÇ ÇÝùݳ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý É»½í³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ Â. سÝÇ §îáÝÇá ÎñÛá·»ñ¦ ¨ ¶. ¶ñ³ëÇ §Ð³Ý¹Çåáõ٠»ɷûáõÙ¦ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ¦ ûٳÛáí ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ ë»ÙÇݳñ, 07.09.-11.09.09 Ã. - º. ¾Ã³ñÛ³Ý - ½»ÏáõÛó` §¶. ¶ñ³ëÇ §Ð³Ý¹Çåáõ٠»ɷûáõÙ¦ å³ïÙí³ÍùÇ Ù³ëÇݦ ûٳÛáí

 7. ø. ìáÉýÇ 80-³ÙÛ³ÏÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÅáÕáí /“Sprache und Literatur im Spannungsfeld von Politik und Ästhetik“/. Îáõï³ÇëÇÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ, 22.09.09 Ã. - º. ¾Ã³ñÛ³Ý - ½»ÏáõÛó` “Zur Metaphorik im Gedichtzyklus “Novemberland” von G. Grass” ûٳÛáí,

 8. „Deustch bewegt“ ·»ñٳݳ·»ïÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 14-ñ¹ ·Çï³ÅáÕáí, ¶¸Ð/ڻݳ , 3.08-8.08.2009 Ã. – È. ê³ý³ñÛ³Ý

 9. ì»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¹³ëÁÝÃ³ó §²íëïñÇ³Ï³Ý »ñÏñ³·ÇïáõÃÛáõÝ+ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý Ù»Ãá¹Çϳ/¹Ç¹³ÏïÇϳ¦, ù. ìÇ»Ýݳ, 25.07-01.08.2009 Ã. –

È. ê³ý³ñÛ³Ý

 1. 2009 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 10-17-Á üñ³ÝÏýáõñï /ú¹»ñ/ ù³Õ³ùáõÙ /¶¸Ð/ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ µ³Ý³ÅáÕáí, áñÁ ϳ½Ù³Ï»ñåí»É ¿ñ üñ³ÝÏýáõñïÇ §ìdz¹ñÇݳ¦ ºíñáå³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ¨ §¶»ñٳݻñ»ÝÁ áñå»ë ûï³ñ É»½áõ¦ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: ´³Ý³ÅáÕáíÁ ÝíÇñí³Í ¿ñ ·»ñٳݻñ»ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ï³ñ³ÍÙ³Ý, ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ¨ Ýñ³ ϳñ·³íÇ׳ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý ³ñ¹Ç ËݹÇñÝ»ñÇÝ: ´³Ý³ÅáÕáíÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ëï»ÕÍ»É ë»ñï ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝ ·»ñٳݳóÇ ¨ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝóÇ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ÙÇç¨: ´³Ý³ÅáÕáíÇÝ ½»ÏáõÛóáí Ù³ëݳÏó»É ¿ ·»ñٳݻñ»ÝÇ ³ÙµÇáÝÇ ¹³ë³Ëáë Èdzݳ ê³ý³ñÛ³ÝÁ, ½»ÏáõÛóÇ Ã»Ù³Ý` §¶»ñٳݻñ»ÝÇ` áñå»ë ³é³çÇÝ ¨ »ñÏñáñ¹ É»½íÇ ¹³ë³í³Ý¹áõÙÁ ºäÈÐ-áõÙ¦:

 2. ¶ÛáÃ»Ç ³Ýí. ÇնëïÇïáõïÇ ÏñóÃá߳ϳÏÇñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ݳ˳ï»ëí³Í ·Çï³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ë»ÙÇݳñ, ù. µÇÉÇëÇ, 20.11.-22.11.2009 Ã. - ². ³éÉáÛ³Ý

6. г۳ëï³ÝáõÙ ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ ¸³ßݳÛÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ÐÐ Øß³ÏáõÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ 25.06.2009Ã. ²ñ³Ù ʳã³ïñÛ³Ý Ñ³Ù»ñ·³ëñ³ÑáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ´»éÉÇÝ ÎáÙ»¹Ç³Ý гñÙáÝÇëïë ËÙµÇ Ñ³Ù»ñ·Á: ºñ·»ñÇ ï»ùëï»ñÁ ·»ñٳݻñ»ÝÇó ѳۻñ»Ý óñ·Ù³Ý»É »Ý ºäÈÐ ¶»ñٳݻñ»ÝÇ ³ÙµÇáÝÇÝ ÏÇó ·áñÍáÕ àô¶À áõë³ÝáÕÝ»ñÁ` ³ÙµÇáÝÇ ¹³ë³Ëáë È. ê³ý³ñÛ³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùµ: ÜÛáõûñÁ ïå³·ñí»É »Ý:

18.11.2009Ã. ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ѳ¹ÇåáõÙ àô¶À áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¨ §Üǵ»ÉáõÝ·Ý»ñÇ »ñ·Ç¦ óñ·Ù³ÝÇã ²ñ³ ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ ÙÇç¨` ·ñ³Ï³Ý ëïáõ¹Ç³ÛÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí /å³ï³ë˳ݳïáõ` º. ¾Ã³ñÛ³Ý/:

02.12.2009Ã. ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ѳݹÇåáõÙ àô¶À áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¨ ·ñáÕ-óñ·Ù³ÝÇãÝ»ñ гÏáµ Øáíë»ëÇ ¨ ²ßáï ²É»ùë³ÝÛ³ÝÇ ÙÇç¨` ·ñ³Ï³Ý ëïáõ¹Ç³ÛÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí /å³ï³ë˳ݳïáõ` º. ¾Ã³ñÛ³Ý/:

 1. 2009Ã. Ù³ÛÇëÇ 14-ÇÝ ¨ 15-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¶»ñÙ³ÝdzÛÇ ¹»ëå³ÝáõÃÛ³Ý,

¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ÷á˳ݳÏÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ¨ ºäÈÐ ¶»ñٳݻñ»ÝÇ ³ÙµÇáÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ºñ¨³ÝáõÙ ³Ýóϳóí»É ¿ ·»ñٳݳ·»ïÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÏáÝý»ñ³Ýë ѳٻٳï³Ï³Ý É»½í³µ³ÝáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í, áñÇÝ ½»ÏáõÛóáí Ù³ëݳÏó»É »Ý ·»ñٳݻñ»ÝÇ ³ÙµÇáÝÇ ÷.·.¹., åñáý. Ø. üñÇóÁ /ûٳ` „Kognitive oder typologische Differenzen zwischen Deutsch und Armenisch bei Lokalisierung und Orientierung im Raum“/, µ.·.Ã., ¹áó»Ýï ¾Éɳ ²í³·Û³ÝÁ /ûٳ` §Î³åÇ Ëݹñ³éáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·»ñٳݻñ»ÝÇ ¹³ëÁÝóóáõÙ ¹ñ³Ýó µ³ó³ïñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Í³·³Í ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇݦ/:

DAAD-Ç ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ 2009Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É ¿

·»ñٳݳ·Çï³Ï³Ý ë»ÙÇݳñ` §²ñí»ëïÇ ÇÝùݳ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý É»½í³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ Â. سÝÇ §îáÝÇá ÎñÛá·»ñ¦ ¨ ¶. ¶ñ³ëÇ §Ð³Ý¹Çåáõ٠»ɷûáõÙ¦ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ¦ ûٳÛáí:

2009 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇÝ ·»ñٳݻñ»ÝÇ ³ÙµÇáÝÇ ¹³ë³Ëáë Èdzݳ ê³ý³ñÛ³ÝÁ

²íëïñÇ³Ï³Ý ¹»ëå³Ý³ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ µ³ÅÝÇ Ñ»ï ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ùµ ³Ýóϳóñ»É ¿ Ù»Ãá¹³Ï³Ý ë»ÙÇݳñ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ¨ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

2009 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 5-ÇÝ ¨ 6-ÇÝ ·»ñٳݻñ»ÝÇ ³ÙµÇáÝÇ åñáý. Ø. üñÇóÁ,µ.·.Ã., ¹áó»Ýï ¾. ²í³·Û³ÝÁ, ³í³· ¹³ë³Ëáë Î. ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ, ¹³ë³ËáëÝ»ñ È. ê³ý³ñÛ³ÝÁ, è. γñ³å»ïÛ³ÝÁ ¨ ¸. ²Õ³ëÛ³ÝÁ ¶Ûáû-ÇÝëïÇïáõïÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³Ýóϳóñ»É ¿ ·Çï³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ë»ÙÇݳñ ßñç³ÝÇ áõëáõóÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
8. ²ÏïÇí³óí»É ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ »íñáå³Ï³Ý µáõÑ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÙµÇáÝÝ»ñÇ Ñ»ï, ³ÛÝ ¿ª ÏÝùí»É ¿ ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý å³Ûٳݳ·Çñ гÉÉ»Ç Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ»ï, áñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ·»ñٳݻñ»ÝÇ ³ÙµÇáÝÇ ¹³ë³ËáëÝ»ñÝ áõ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý µ³ÅÝÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ù»ÏÝ»É ¶»ñÙ³Ýdz í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý, áõëáõÙݳéáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ¨ ѻﳽáïáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí: ܳ˳ï»ëíáõÙ ¿ ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝ ¶¸Ð-Ç üñ³ÝÏýáõñï/ú¹»ñ/ ѳٳÉë³ñ³ÝÇ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ²íëïñdzÛÇ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ÷á˳ݳÏÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï:

¶»ñٳݻñ»ÝÇ ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇãÇ å³ßïáݳϳï³ñ` Ø. üñÇó
: docs
docs -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
docs -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
docs -> “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”
docs -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
docs -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт
docs -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
docs -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” зацвярджаю
docs -> Іван Штэйнер Свет шчодры. Свет мяне паўторыць…
docs -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны»
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка