Матэрыялы да цт адзначце словы, вымаўленне якіх не супадае з напісаннемстаронка1/12
Дата канвертавання15.05.2016
Памер2.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Матэрыялы да ЦТ

Адзначце словы, вымаўленне якіх не супадае з напісаннем

Т1. 1) грузчык;

2) адрына;

3) ускіпець;

4) подзвіг;

5) магчыма.


Т2. 1) зачэпішся;

2) бясшумна;

3) лягчэй;

4) размаляваны;

5) схітрыць.


Т3. 1) схіліць;

2) запозна;

3) выязджаць;

4) салодкі;

5) без зямлі.


Т4. 1) без віны;

2) адказаць;

3) наймальнік;

4) мітусліва;

5) схіл.


Т5. 1) песня;

2) лагчына;

3) сашчапіць;

4) знаходліва;

5) без вестак.


Т6. 1) летні;

2) скіслы;

3) лічбавы;

4) змагаешся;

5) адсвечваць


Т7. 1) скептык;

2) матчын;

3) аб’езд;

4) мажліва;

5) коўзкі;


Т8. 1) крайні;

2) небяспечна;

3) схема;

4) без спрэчак;

5) безліч.


Т.9. 1) разжаваць;

2) бяздумны;

3) скіраваць.

4) сцежка;

5) лагічна.


Т10. 1) дзядзька;

2) расшпіліць;

3) скінуць;

4) можна;

5) не браць


Т1. 1) прарэзлівы;

2) раскідаць;

3) рыбацкі;

4) расчуленасць;

5) садаводства.


Т2. 1) студэнцкі;

2) гарэзлівы;

3) жаніцьба;

4) схема;

5) адчуванне.


Т3. 1) наследаванне;

2) лагчына;

3) вакзал;

4) раскідзісты;

5) таварыскі.


Т4. 1) аскетычны;

2) баскетбаліст;

3) суражскі;

4) незласлівы;

5) садоўніцтва.


Т5. 1) раздарожжа;

2) экзамен;

3) раскілзаны;

4) цвік;


5) вузкаплечы.

Т6. 1) пранізлівы;

2) раскіданы;

3) падрадчык;

4) віцебскі;

5) выпешчаны.


Т7. 1) карыслівы;

2) скептычны;

3) разгрэбці;

4) выпрабоўваць;

5) справаводства


Т8. 1) раскіслы;

2) няўрымслівы;

3) самалюбства;

4) слабадскі;

5) выпускнік.


Т9. 1) акіслены;

2) экзотыка;

3) скібіна;

4) выправадзіць;

5) сабакаводства


Т10. 1) акрэслены;

2) шчэбет;

3) схіснуцца;

4) земляробства;

5) выратавальнік.


Т1. 1) згаджацца;

2) смяешся;

3) не мог;

4) з людзьмі;

5) палескі.


Т2. 1) прароцтва;

2) скеміць;

3) быльнёг;

4) цвёрды;

5) з лесу.


Т3. 1) хрэсьбіны;

2) схітрыць;

3) бессардэчны;

4) педінстытут;

5) сняданак.


Т4. 1) не бачыць;

2) згінаць;

3) праз жыта;

4) вільгаць;

5) дарадчык.


Т5. 1) вішанька;

2) з вясны;

3) футбол;

4) прыязджаць;

5) схема.


Т6.1) у спрэчцы;

2) скібіна;

3) з ліпеня;

4) разьбар;

5) ураджай.


Т7. 1) сядзьце;

2) скінуць;

3) без памылак;

4) зжаты;

5) ткацкі.


Т8. 1) дождж;

2) пяшчота;

3) на вяровачцы;

4) звычка;

5) не вынесла.


Т9. 1) без клопату;

2) з верасу;

3) адвячорак;

4) параходства;

5) брацкі.


Т10. 1) сяржант;

2) дзяўчына;

3) збярэшся;

4) не толькі;

5) камандзір.


Т1. 1) прыходзь;

2) агенцтва;

3) свежы;

4) нішчымны;

5) без нас.


Т2. 1) пяшчота;

2) рыбацкі;

3) з шапаценнем;

4) не парэжся;

5) схіліцца.


Т3. 1) сшыць;

2) не мой;

3) усхваляваць;

4) без сяброў;

5) радасны.


Т4. 1) медзведзяня;

2) без стомы;

3) салдацкі;

4) аббегаць;

5)рукзак.


Т5. 1) барацьба;

2) нядаўна;

3) не зможаш;

4) зблізку;

5) абласны.


Т6. 1) цвёрды;

2) беззаганны;

3) лазняк;

4) над лесам;

5) лётчык.


Т7. 1) дзверы;

2) не буду;

3) брэсцкі;

4) Віцебшчына;

5) аддаць.


Т8. 1) футболка;

2) ніштаваты;

3) бульбяны;

4) пайсці;

5) пад сталом.


Т9. 1) альпініст;

2) ляснік;

3) лічба;

4) ткацкі;

5) з памылкай.


Т10. 1) без перамен;

2) згінуць;

3) шчасце;

4) бацвінне;

5) студэнцкі.Устаўце прапушчаныя літары (а, о, э, ё, е, я, ы)Т1.1) м_вазнаўства;

2) ц_гляны;

3) д_лікатэс;

4) кат_т;

5) Н_ваполацк.


Т2.1) ш_рсцяны;

2) мн_газначны;

3) выс_какаларыйны;

4) Ж_нева;

5) адр_с.


Т3. 1) ж_луды;

2) д_ўгалецце;

3) шыр_каэкранны;

4) р_дакцыя;

5) сакрат_р.


Т4. 1) р_льеф;

2) д_станцыя;

3) м_тазгодны;

4) р_дзейшы;

5) ч_рствы.


Т5. 1) с_ржант;

2) сін_-фіялетавы;

3) жыцц_ўстойлівы;

4) бо_прыпасы;

5) стал_вар.


Т6.1) выгар_лы;

2) ш_сцігадовы;

3) р_форма;

4) ш_равокі;

5) ц_гліна.


Т7. 1) сальфеджы_;

2) прор_зь;

3) вет_ран;

4) в_стразубы;

5) бухгалт_р.


Т8.1) д_бразычлівы;

2) інт_рвал;

3) шыр_калобы;

4) зак_напраект;

5) ш_птаць.


Т9. 1) с_рдэчны;

2) некат_ры;

3) выс_кародны;

4) адажы_;

5) лат_рэя.


Т10. 1) метр_;

2) др_жаць;

3) м_тацыкл;

4) ф_таплёнка;

5) р_знакаляровы


Т. 1. 1) себ_любства;

2) эф_кт;

3) ац_нка;

4) жыцц_здольны;

5) л_саахоўны.


Т2. 1) в_страслоў;

2) кр_вавы;

3) р_знае;

4) гр_маадвод;

5) раб_тадавец.


Т3. 1) кв_тнець;

2) дз_вяцера;

3) верхн_гранны;

4) м_нтуз;

5) сув_зь.


Т4. 1) лід_р;

2) гр_мець;

3) лод_р;

4) гр_бці;

5) р_дкалессе.


Т5. 1) в_ранда;

2) насенн_водства;

3) по_зд;

4) вогн_тушыцель;

5) св_ткаваць.


Т6. 1) д_братворна;

2) лат_рэя;

3) зач_рпнуты;

4) мар_ва;

5) пр_цілеглы.


Т7. 1) др_мота;

2) р_дканаселены;

3) ш_рсцяны;

4) р_дактар;

5) ш_сцістопны


Т8. 1) г_роіка;

2) зац_мна;

3) жыцц_ўстойлівы;

4) по_с;


5) зерн_склад.

Т9. 1) д_браахвотніцкі;

2) кр_шыць;

3) р_знародны;

4) зб_жжаўборка;

5) р_спыт.


Т10. 1) л_кторый;

2) с_мізначны;

3) з_млянін;

4) досв_так;

5) зам_ць.


Т1. 1) ж_ўталісце;

2) ш_дэўр;

3) гл_таць;

4) мн_гастаночнік

5) адр_сат.


Т2. 1) лат_рэйны;

2) ц_гла;

3) ас_нсаваць;

4) інж_нер;

5) ч_рапіца


Т3. 1) т_нкастволы;

2) н_вабранец;

3) н_ваўтвараны;

4) ст_крат;

5) санат_рны.


Т4.1) сл_ваформа;

2) сальфеджы_;

3) д_ўгачаканы;

4) ч_рнагрывы;

5) Н_вадзвінск.


Т5. 1) др_вастой;

2) д_брасуседства;

3) кр_вавы;

4) ч_рнавалосы;

5) т_рфяны.


Т6. 1) ц_ркоўны;

2) ц_рымонія;

3) д_по;

4) пад_шва;

5) майст_р


Т7.1) яс_нёвы;

2) сін_вокі;

3) магн_тызм;

4) н_выпечаны;

5) малат_ражны.


Т8.1) г_пард;

2) пап_лішча;

3) с_ржант;

4) мес_чнік;

5) м_дсястра.


Т9. 1) аз_тнакіслы;

2) с_нцапёк;

3) мар_заўстойлівы;

4) кр_вяносны;

5) чырв_нашчокі.


Т10. 1) Ч_рнігаў;

2) ас_нсаваны;

3) поч_рк;

4) т_атр;

5) р_чулка.


Т1. 1) вер_цяно;

2) бут_рброд;

3) ш_сцярня;

4) прац_дура;

5) ч_рапаха.


Т2. 1) гар_заваць;

2) ш_равокі;

3) выч_рціць;

4) канц_нтрат;

5) бухгалт_р.


Т3. 1) вет_рынар;

2) прар_цэнзаваны;

3) ц_ферблат;

4) гор_ч;

5) халест_рын.


Т4. 1) абан_мент;

2) вас_мнаццаць;

3) спартсм_н;

4) п_чатка;

5) аб_збольванне.


Т5. 1) м_нташка;

2) по_с;


3) ап_тыт;

4) мац_рык;

5) с_мнаццаць.


Т6. 1) перы_д;

2) абч_саць;

3) ш_равата-блакітны;

4) прац_дзіць;

5) педы_тр.


Т7. 1) інт_лігентны;

2) ц_мент;

3) вар_янт;

4) ц_вілізацыя;

5) кар_спандэнт.


Т8. 1) кр_дыт;

2) панц_р;

3) поч_рк;

4) пр_зідыум;

5) д_етычны.


Т9. 1) лег_ндарны;

2) с_рыял;

3) і_рархія;

4) кл_ент;

5) пыл_сос.


Т10. 1) абан_мент;

2) пасм_яцца;

3) усм_хацца;

4) па-дз_цячы;

5) м_жвольна.
Устаўце прапушчаныя літары, дзе трэба, (мяккі знак або апостраф)

Т1.1) здранц_велы;

2) іл_сніцца;

3) мен_шы брат;

4) кас_ба;

5) з дзец_мі.


Т2.1) здз_мухнуць;

2) ком_плекс;

3) кляц_ба;

4) прысядз_це;

5) паднябен_не.


Т3. 1) насып_;

2) анал_гін;

3) с_вярдзёлак;

4) у малац_бе;

5) зган_біць.


Т4. 1) ц_віль;

2) скраз_няк;

3) кал_е;

4) песен_ка;

5) шэсц_сот.


Т5. 1) рамен_чык;

2) ц_вік;

3) мякен_кі;

4) с_пектакль;

5) увас_мярых.


Т6.1) з_едлівы;

2) лас_ён;

3) кур_ер;

4) раз_юшаны;

5) пасляслоў_е.


Т7. 1) батал_ён;

2)шматкроп_е;

3) сем_янін;

4) з_імшыць;

5) аб_ымшэць.


Т8.1) здароў_еахоўчы;

2) бур_ян;

3) куцюр_е;

4) мадэл_ер;

5) куп_істы.


Т9. 1) прымор_е;

2) між_ярусны;

3) п_едэстал;

4) павіл_ён;

5) ранц_е.


Т10.1) міл_ён;

2) уз_юшаны;

3) павер_е;

4) многагалоў_е;

5) прэм_ера.


Т1.1) песен_ка;

2) вішан_;

3) с_кінуць;

4) воз_ме;

5) маладзечан_скі.


Т2. 1) подз_віг;

2) стан_це;

3) кан_кі;

4) хрэс_біны;

5) поз_ні.


Т3. 1) яблын_ка;

2) с_певы;

3) барац_ба;

4) пяц_сот;

5) мядз_ведзь.


Т4. 1) ваз_мі;

2) ледз_ве;

3) дзядз_ка;

4) голуб;

5) чэрвен_скі.


Т5.1) піс_меннасць;

2) дз_ве;

3) ц_вёрды;

4) вос_мы;

5) студзен_скі.


Т6. 1) струмен_чык;

2) разан_скі;

3) прадвес_не;

4) прос_ба;

5) сядз_це.


Т7. 1) лёген_ка;

2) прыгожан_кі;

3) увас_мярых;

4) с_мешны;

5) услон_чык.


Т8. 1) ц_вісці;

2) глуш_;

3) сустрэн_ся;

4) урал_скі;

5) вас_мёра.


Т9. 1) кудыс_ці;

2) радас_ць;

3) астрахан_скі;

4) лазен_ка;

5) будз_це.


Т10.1) нос_біт;

2) глян_це;

3) рэдз_ка;

4) восем_дзесят;

5) стэп_.


Т1. 1) пяцібор_е;

2) вал_ера;

3) ін_екцыя;

4) мыш_як;

5) раўнапраў_е.


Т2. 1) хтос_ці;

2) чарэшан_ка;

3) мядз_ведзь;

4) ц_мяны;

5) камп_ютэр.


Т3. 1) бур_ян;

2) кампан_ён;

3) з_яднаць;

4) Лук_янаў;

5) здароў_е.


Т4. 1) бар_ер;

2) кан_ён;

3) дз_весце;

4) парц_еры;

5) штос_ці.


Т5. 1) паўшар_е;

2) Лаўрэнц_еў;

3) л_ецца;

4) в_етнамец;

5) надзем_е.


Т6.1) зімоў_е;

2) уз_ехаць;

3) мадэл_ер;

4) прымор_е;

5) п_яўка;


Т7. 1) жараб_ёўка;

2) павіл_ён;

3) куп_ё;

4) беспрацоў_е;

5) ад_енчыць.


Т8.1) Аляб_еў;

2) бул_ён;

3) грудз_мі;

4) мен_шы;

5) ледз_ве.


Т9.1) кур_ёзны;

2) шчаў_е;

3) парц_ера;

4) мадз_яр;

5) коп_епадобны.


Т10.1) канферанс_е;

2) міжрадкоў_е;

3) трох_ярусны;

4) Грыгор_еў;

5) з_есці.


Т1. 1) з_есці;

2) ліс_це;

3) дзес_ці;

4) сядз_це;

5) струмен_чык.


Т2. 1) Прыамур_е;

2) сляз_мі;

3) аб_яднаныя;

4) Іл_іч;

5) гняздоў_е


Т3.1) піс_мо;

2) карэн_не;

3) пяц_дзесят;

4) яблын_ка;

5) чэрствас_ць.


Т4. 1) ц_вёрдасць;

2) дз_ме;

3) восем_;

4) карэн_чык;

5) кагос_ці.


Т5. 1) разнатраў_е;

2) сям_я;

3) піс_меннік;

4) кал_е;

5) песен_ка.


Т6. 1) пад_ём;

2) шматмоў_е;

3) грыл_яж;

4) аб_ехаць;

5) раз_юшаны.


Т7. 1) аб_езд;

2) чатырох_ярусны;

3) шампін_ён;

4) двухмоў_е;

5) раз_ёмны.


Т8. 1) пад_еду;

2) раз_ятраны;

3) брыл_янт;

4) сузор_е;

5) Заслаў_е.


Т9.1) малац_ба;

2) сталас_ць;

3) свіцяз_скі;

ц_вік;


5) стан_це.

Т10.1) п_едэстал;

2) салаў_і;

3) біл_ярд;

4) інтэрв_ю;

5) з_едлівы.Адзначце словы з прыстаўнымі галоснымі і зычныміТ1.

1) _узенькі;

2) _опера;

3) _указка;

4) _чарна_усы;

5) _олава.Т2.

1) за_облачны;

2) _урна;

3) _узельчык;

4) Лары_он Пятровіч;

5) _аблачынка.Т3.

1) _урок;

2) па__узіць;

3) _обласць;

4) _орэн;

5) аб__углены.Т4.

1) _оптам;

2) _па_уцінне;

3) _уголле;

4) _одмель;

5) _ордэн.Т5.

1) _усаты (чалавек)

2) на__обмацак;

3) _астрэйшы;

4) _акно;

5) _оптыка.Т6.

1) праезд __льготны;

2) толькі __ржаны хлеб;

3) хутка па__мчацца;

4) рэзвае __львяня;

5) на __льдзіне.Т7.

1) _оклік;

2) _этак;

3) _окамгненна;

4) _угаль;

5) _оптыка.Т8.

1) скасіць __ржышча;

2)паламаная __льнопралка;

3) адзін __лжэвучоны;

4) ісці праз __мшары;

5) асенняя __мгла.Т9.

1) _углявод;

2) _опера;

3) _ураган;

4) _ольнанаёмны;

5) _оспа.Т10.

1) _унікальны;

2) _учоны;

3) _устрыца;

4) па__уцінне;

5) ні__одзін.Т1.

1) _опера;

2) _одзыў;

3) бра_урны;

4) _унія

5) _огненны.Т2.

1) _астрадзюбы;

2) _абласны;

3) за_ушніцы;

4) _ордэн;

5) _участак.Т3.

1) _уверцюра;

2) аб__орваць;

3) _урна;

4) _охра;

5) _угаль.Т4.

1) Ля__он;

2) _урна;

3) _аколіца;

4) _обад;

5) _оптам.Т5.

1) _аблокі;

2) _обземлю;

3) за__очны;

4) _ураган;

5) _узел.Т6.

1) чарна__усы;

2) _угал;

3) _эты;


4) _Орша

5) _орэн.Т7.

1) _оптам;

2) па__уцінне;

3) на__огул;

4) __мгла;

5) На__уменка.Т8.

1) _учора;

2) ці__ун;

3) _унук;

4) _Осла;

5) ад __этуль.Т9.

1) вы__орваць;

2) _усаты;

3) _Ульянаў;

4) да__этуль;

5) _опіум.Т10.

1) На__ум;

2) _аспаваты

3) на__огул;

4) _акно;

5) _унікум.Т1.

1) па__уцінне;

2) _умацаванне;

3) _мгненне;

4) _огненны;

5) _мчацца.Т2.

1) _обыск;

2) _Осла;

3) _унія;

4) _да_этуль

5) _удзільна.Т3.

1) _уступны;

2) _этак;

3) _окны;

4) _оптыка;

5) _угор.Т4.

1) г__такі;

2) за__ушніцы;

3) радзі__он;

4) __ронія;

5) __ультыматум.Т5.

1) __аконны;

2) __одгулле;

3) __обмацак;

4) __азёрны;

5) на__вучанне.Т6.

1) __учора;

2) ці__ун;

3) __унук;

4) ад__гэтуль;

5) __опіум.Т7.

1) __учоба;

2) __опера;

3) __азярынка;

4) __озера;

5) па__ук.Т8.

1) за__улак;

2) __орган;

3) __асінкі;

4) __остраў;

5) __удава.Т9.

1) __одгук;

2) __улада;

3) на__окал;

4) __онікс;

5) на__огул.Т10.

1) __аспаваты;

2) на__обмацак;

3) __ураджай;

4) __оддаль;

5) __оптыка.


Устаўце прапушчаныя літары (у ці ў)Т1.

 1. па_годдзе;

 2. ба_л;

 3. беларуска-_краінскі;

 4. браты _рублеўскія;

 5. чытаць павольна, _думліва

Т2.

 1. ва _адмуртыі;

 2. велічна-_знёслы;

 3. за _нівермагам;

 4. курортнае _збярэжжа;

 5. заклапочаны справамі, _зрушаны

Т3.

 1. па-_дарнаму;

 2. за _ладзівастокам;

 3. а_дыторыя;

 4. ра_ніна;

 5. вычытаць тэкст, _дасканаліць стыль.

Т4.

 1. са_на;

 2. урачыста-_знёслы;

 3. на_здагон;

 4. на _шаччыне;

 5. неслі ў вёдрах, _кошыках.

Т5.

 1. ва_ніверсаме;

 2. ся_ба;

 3. жанчына-_рач;

 4. да Васіля _льянавіча;

 5. выжыць, _ратавацца ад небяспекі.

Т6.

 1. мала_жывальны;

 2. а_дыенцыя;

 3. да Ільі _сцінавіча;

 4. транспартна-борачны;

 5. фальклор беларусаў, _краінцаў.

Т7.

 1. а_сянішча;

 2. паўночна-_сходні;

 3. ва _краіне;

 4. рады_с;

 5. лавілі акунёў, _юноў.

Т8.

 1. на _ліку;

 2. ваку_м;

 3. па-_краінску;

 4. Аляксей _севаладавіч;

 5. адчувалася ў паводзінах; _ настроі.

Т9.

 1. Валерыя _ладзіміраўна;

 2. хлопцы-_мельцы;

 3. ра_ніна;

 4. а_кцыён;

 5. не раз прасілі, _гаварылі.

Т10.

 1. кло_н;

 2. за_чора;

 3. класна-_рочны;

 4. Марыя _ладзіславаўна;

 5. пастаяў, _змахнуў крыламі.

Т1.

 1. хлеб _чарствелы;

 2. на _сходніх землях;

 3. тэрары_м;

 4. не _тоіш;

 5. да _збекістана.

Т2.

 1. маці-_краінка;

 2. ва_льянаскай вобласці;

 3. ба_л;

 4. быў _спрыняты;

 5. метэа_мовы.

Т3.

 1. га_біца;

 2. на _ральскім хрыбце;

 3. прыбыў _дзень;

 4. гулялі _траіх;

 5. архівары_с.

Т4.

 1. да _эльса;

 2. рэ_матолаг;

 3. вясна-_ладарка;

 4. злавіла _юна;

 5. з _сходнеславянскіх зямель.

Т5.

 1. на _ніверсіядзе;

 2. пры_сць-Абакане;

 3. князь _семагутны;

 4. а_кцыяніст;

 5. ва _сіх поглядах.

Т6.

 1. прыехаў _ Сочы;

 2. па_шчуваць;

 3. сімпозі_м;

 4. думкі _ сеўладныя;

 5. па_коўнік.

Т7.

 1. на _сенародным свяце;

 2. ка_гас;

 3. да _ льянаўска;

 4. песня-_спамін;

 5. па_станцкі.

Т8.

 1. напа_голасу;

 2. Се_л;

 3. са_дат;

 4. яйка _смятку;

 5. рака _шача.

Т9.

 1. э_рыстычны;

 2. па-_чарашняму;

 3. на _зрорку;

 4. на _рал;

 5. се_льскі.

Т10.

 1. бацька-_мелец;

 2. на _злессе;

 3. а_дытар;

 4. рады_с;

 5. агонь _сюды.
Т1.

 1. па_за;

 2. пайшоў _прысядкі;

 3. цётка _льяна;

 4. ка_нер;

 5. кансілі_м.

Т2.

 1. паважалі _сяслава;

 2. Люблінская _нія;

 3. падкінуў _гару;

 4. хлопцы-_дальцы;

 5. бра_нінг,

Т3.

 1. прагучала “_ра”;

 2. кло_н;

 3. калядо_шчыкі;

 4. рака _свейка;

 5. дзень _дзень.

Т4.

 1. на _шаччыне;

 2. паеў _волю;

 3. па_вярсты;

 4. ваку_м;

 5. дываны-_зорны.

Т5.

 1. ла_рэат;

 2. са_на;

 3. пера_васабленне;

 4. згуляць _нічыю;

 5. кантрольна-_ліковы.

Т6.

 1. укол _нутрывенны;

 2. а_сянішча;

 3. мане_р;

 4. рады_с;

 5. прадпрыемства “Світанак” _караняе новыя тэхналогіі.

Т7.

 1. крочыў _перад;

 2. вогне_стойлівы;

 3. шэдэ_р;

 4. натары_с;

 5. баржа “Дняпро” _ранку выйшла з порта.

Т8.

 1. прада_гаваты;

 2. ліноле_м;

 3. бачыць _першыню;

 4. ла_сан;

 5. За_ралле.

Т9.

 1. стаяць _поравень;

 2. канда_н;

 3. сіпозі_м;

 4. а_давець;

 5. прадпрыемства “Дарыда” _трымлівае лідэрства.

Т10.

 1. поды_м;

 2. заехаць _ двор;

 3. за_трашнія студэнты;

 4. збіраліся ў горад, _ тэатр;

 5. Наталля _сяславаўна.

Т1.

1) з’я_ляюцца;

2) ледзь _лоўны;

3) вяро_ка;

4)слухалі _верцюру;

5) індывіды_м.Т2.

 1. каля _ніверсама;

 2. тры_мфальны;

 3. га_біца;

 4. Каця _рбановіч;

 5. па-_дарнаму

Т3.

 1. перпет_м-мобіле;

 2. з Далёкага _сходу;

 3. а_дыенцыя;

 4. радасна-_знёслы;

 5. раздалося “_ра”.

Т4.

 1. была _ горадзе;

 2. песні-_спаміны;

 3. верш “Развітанне” _спомніла;

 4. _ асеннім лесе;

 5. мнагасло_е.

Т5.

 1. балта-_сходнеславянскі;

 2. былі на _рале;

 3. натары_с;

 4. а_л;

 5. тры_мф.

Т6.

 1. бра_нінг;

 2. кантрольна-_ліковы;

 3. аповесць “Дрыгва” _схвалявала;

 4. на _слоне;

 5. ліноле_м.

Т7.

 1. выпукла-_вагнуты;

 2. ня_важлівы;

 3. двое_ладдзе;

 4. на_-ха_;

 5. вельмі _дзячны.

Т8.

 1. аператы_ны;

 2. Ланда_;

 3. астрана_т;

 4. ваку_м;

 5. га_птвахта.

Т9.

 1. Засла_е;

 2. ла_рэат;

 3. дыназа_р;

 4. стра_с;

 5. жанчына-_рач.

Т10.

 1. аўтары-_кладальнікі;

 2. аквары_м;

 3. ма_зер;

 4. кала_рот;

 5. баво_на.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка