Н о в ы й з а в е т перевод на западнополесский говорстаронка63/66
Дата канвертавання15.05.2016
Памер4.52 Mb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   66

Про Евхарыстíю

17. Алэ′, заповíдуючы гэ′тэ, ны хвалю′ вас, шо вытэ′ збырáйітэсь ны на лíпшэ, а на гы′ршэ.

18. Бо, сáмэ пэ′ршэ, я чув, шо як вытэ′ збырáйітэсь в цэ′рквы, то вытэ′ дíлытэсь пóмыз собóю; і гэ′тому я крóхы вíру.

19. Бо мýсять бýты пóмыз вáмы правовáння, шоб сы′рыд вас вы′являлысь найздатнíшы.

20. І шэ, як вытэ′ збырáйітэсь рáзом, то гэ′то шэ ны знáчыцьця, шо спожывáтымытэ Госпóдню вычэ′ру.

21. Бо спышы′ть оды′н пы′рыд другы′м, шоб спожы′ты свою′ прынэ′сяну вычэ′ру, то оды′н бувáе голóдён, а дрýгый впывáйіцьця.

[с. 373↑]
22. Чы ж у вас нымá у кáжного свэ′йі дóмы, шоб йíсты й пы′ты? Чы ны дбáйітэ про цэ′ркву Бóжу і прыгáньблюйітэ тых, шо ныц ны мáють? Шо вам сказáты? Чы похвалы′ты вас за гэ′тэ? Ны похвалю′!

23. Бо я от Сáмого Гóспода взяв тóе, шо й вам пырыдáв, шо Госпóдь Ісýс тэ′йі нóчы, як оддáный був, взяв хліб,

24. і подя′кувавшы, розламáв і сказáв: «Возьмíтэ, спожывáйтэ, гэ′то е Моé Тíло, шо лáмныцьця за вас; робíтэ гэ′тэ на спóмынок про Мынэ′».

25. Гэ′так сáмо взяв чя′шу пóсля вычэ′ры і сказáв: «Гэ′та чя′ша е нóвый завíт в Мою′й Кровí; робíтэ гэ′тэ, як онó бýдытэ пы′ты на спóмынок про Мынэ′».

26. Бо кáжон раз як вытэ′ йістэ′ гэ′той хліб і п’éтэ з гэ′тыйі чя′шы, то ознаймня′йітэ про смэрть Гóспода, пóкыль Вин ны пры′дэ.

27. З-за тогó, хто бýдэ йíсты гэ′той хліб і пы′ты с чя′шы Госпóднійі быз повáгы, то бýдэ выновáтый прóтів Тíла і Кровí Госпóднійі.

28. Хай ды′выцьця сам на сыбэ′ чоловíк, і гэ′так хай йісьць с хліб гэ′той і пйе с чя′шы гэ′тыйі.

29. Бо хто йісьсць і пйе быз повáгы, той йісьць і пйе на суд собí, ны дýмаючы про Тíло Госпóдне.

30. З-за гэ′того мнóго хто з вас ныдýжы і слабы′йі і мнóго хто вмырáе.

31. Бо шоб мы суды′лы сáмы сыбэ′, то нас бы ны суды′лы.

32. Алэ′ як засýджаны, то карáйімось Гóсподом, шоб ны бýты засýджанымы рáзом с свíтом.

33. То з-за гэ′того, браты′ мойí, збырáючысь на вычэ′ру, оды′н одногó ждíтэ.

34. А як хто голóдный, то хай йісьць вдóма, шоб вам збырáтысь ны на суд. Остáтне налáджу в вас, як прыдý.
[с. 374↑]

Глава 12
Духóвны дары′
1. Ны хóчу кы′даты вас, браты′, ны росказáвшы вам про дары′ духóвны.

2. Знáйітэ, шо як вытэ′ булы′ язы′чнікамы, то ходы′лы до нымы′х балваны′в, бы то вас вылы′.

3. З-за гэ′того й кажý вам, шо ныхтó с тых, хто говóрыть Дýхом Бóжым, ны скáжэ проклё′ну (анафéмы) на Ісýса і ныхтó ны мóжэ назвáты Ісýса Гóсподом, а онó Дýхом Святы′м.

4. Дары′ е вся′кы, а Дух той сáмый;

5. і слýжба е вся′ка, алэ′ Госпóдь оды′н і той;

6. і ділá вся′кы, а Биг оды′н і той, творя′шчый всіх і всэ.

7. Алэ′ кáжному явля′йіцьця Дух на коры′сьць.

8. Одномý даéцьця Дýхом слóво рóзуму, а дрýгому слóвом вíдання тым жэ Дýхом;

9. гы′нчому вíра тым жэ Дýхом; гы′нчому дар лíчыння тым сáмым Дýхом;

10. гы′нчому творы′ты чýда, гы′нчому прорóчыство, гы′нчому познавáнне дýхув, рáзныці пóмыз йíмы, гы′нчому вся′кы мóвы, гы′нчому тлумáчыты мóвы.

11. Всэ гэ′тэ твóрыть оды′н, той сáмый дух, выдыля′ючы кáжному оддéльно (окрóмно), як Ёмý хóчыцьця.

Цэ′рква – Тíло Хрыстóвэ

12. Бо як тíло однэ′, алэ′ мáе мнóго частéй, і всі чя′сті одногó тíла, хоч йіх і мнóго, е однэ′ тíло, -- гэ′так і Хрыстóс.

13. Бо всі мы одны′м Дýхом хры′стымось в однэ′ тíло, іудéйі чы грэ′кы, рабы′ чы свобóдны; і всі напóяны одны′м Дýхом.

14. Тíло ж ны з однэ′йі чя′сті, а з мнóгых.

15. Як ногá скáжэ: «Я ны налэ′жу до тíла, бо я ны рукá», то нывжэ′нь вонá з-за гэ′того ны е тíлом?

16. І як гухó скáжэ: «Я ны налэ′жу до тíла, бо я ны гóко», то нывжэ′ з-за гэ′того вонó ны тíло?

17. Як бы всэ тíло – гэ′то г′óко, то дэ був бы слух? А як всэ слух, то дэ нюх?

[с. 375 ↑]


18. Алэ′ Биг розмырґовáв чя′сті тíла оддéльно по всёмý тíловы, як Сам хотíв.

19. А шоб всі булы′ одны′м, то дэ булó б тíло?

20. Алэ′ за′рэ чястéй тíла мнóго, тíло однэ′.

21. Ны мóжэ ж гóко сказáты руцí: «ты мынí ны трэ′ба»; або гэ′так сáмо головá ногáм: «Вытэ′ мынí ны трэ′ба».

22. Напопакы′, ты′йі чя′сті тíла, якы′йі нам выдаю′цьця слабíшымы, бильш потрíбны.

23. І якы′йі нам здаю′цьця мэнч вáртымы, шоб йіх шановáты, то ты′йі мы шанýйімо ёмч.

24. І ты′йі чя′сті тíла, якы′х мы сорóмымось, станóвляцьця найё′мч шанóванымы. А шанóваным чястя′м і ны трэ′ба нáшых клóпотув про шановáнне. Алэ Биг так впорадковáв нáшэ тíло, шоб мы бильш клопотáлы про ны вэ′льмы хорóшы чя′сті тíла,

25. шоб ны булó подíлу в тíловы і шоб всі чя′сті однáково клопотáлы однэ′ про дрýгэ.

26. З-за гэ′того, як быдýе однá чясть, то быдýють з éю всі остáтні (остальны′йі) чя′сті; а як слáвыцьця однá чясть, то всі чя′сті рáды.

27. І вытэ′ – тíло Хрыстóвэ, а по одномý – Ёгó чя′сті.

28. І одны′х Биг постáвыв в Цэ′рквы, по-пэ′ршэ, Апóстоламы, по-дрýгэ, прорóкамы, по-трэ′те, учытіля′мы; дáлэй, одны′м дав сы′лы творы′ты чýда, гэ′так сáмо дар вылíчуваты (сцыля′ты), помагáты, господáрыты, вся′кы мóвы.

29. Чы всі Апóстолы? Чы всі прорóкы? Чы всі учытілí? Чы всі твóрять чýда?

30. Чы всі мáють дар вылíчуваты (сцыля′ты)? Чы всі говóрять рáзнымы языкáмы? Чы всі мóжуть ростолкóвуваты?

31. Жадáйтэ би′льшых дары′в, і я покажý вам дорóгу справнíшу.


[с. 376↑]

Глава 13
Гімн про любóв

Любóв найвы′шча за всэ

1. Як я говорý мóвамы людськы′мы і анё′льськымы, а любóвы ны мáю, то я – як мідь, шо звыны′ть, чы бýб’ён, шо брашчы′ть.

2. Як я мáю дар прорóчыства, і знáю всі тáйны, і мáю вся′кэ знаттé і всю вíру мáю, шо нáвэть можý і гóры пырыставля′ты, а ны мáю любóвы, то я ныц.

3. І як я роздáм всю мáйку свою′ і оддáм свое тíло, шоб ёгó спалы′лы, а любóвы ны мáю, то з гэ′того нымá мынí ныя′кыйі коры′сты.

4. Любóв тырплячкáя, мылосэ′рна, любóв ны завы′дуе, ны станóвыть сыбэ′ вы′жэй за гы′нчэ, ны гоноры′цьця,

5. ны выробля′е абы′ чогó, ны шукáе свогó, ны впадáе в гнів, ны дýмае зла,

6. ны раднíе з ныпрáвды, алэ′ жывэ′ рáда прáвдыю;

7. всэ пырытэ′рплюе, всёмý вíрыть, на всэ нáдыцьця, всэ выдэ′ржуе.

8. Любóв ны′ґды ны пырыстаé бýты. Хоч і прорóчэств бильш ны бýдэ, і мóвы замóвкнуть, і вíданне пропадэ′.


: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> І. І. Паўлоўскі беларускае красамоўства
2014 -> Намеснік Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь
2014 -> Каб стварыць новы артыкул, можна пайсці па чырвонай спасылцы
2014 -> Міхал Амельянчук
2014 -> Касацыйная скарга
2014 -> Хадайніцтва №1 Просім суд далучыць да справы: апошняе Рашэньне кпч аан «Палякоў супраць Беларусі»
2014 -> Информация о контактных телефонах (в рабочие и выходные дни) некоторых загранучреждений Республики Беларусь для оперативного решения вопросов
2014 -> Гарадская прастора, асяроддзе, раён


1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   66


База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка