«Нашел» себя дома…Дата канвертавання27.07.2016
Памер8.12 Kb.
«Нашел» себя дома…

³òàë³é Ãóñàê ç òûõ ìàëàäûõ ëþäçåé, õòî äàë¸êà ø÷àñöå íå øóêàå. Ðîäàì ç ×àðíàêî¢, ¸í “çíàéø ñÿáå ïîáà÷, ó Íàâ³öêàâ³÷àõ, äçå ¢ þíàöòâå ïà÷ࢠïðàöàâàöü ìåõàí³çàòàðàì. ßãî ðàáî÷û ñòàæ óæî ãàäî¢ ïÿòíàööàöü. ² ìåíàâ³òà àïîøí³ÿ ç ³õ àäìåòíûÿ çíà÷íàé êîëüêàñöþ íîâàé òýõí³ê³ ¢ ãàñïàäàðöû.

Ó ñÿì’³ ³òàë³ÿ, äçå ïàäðàñòàå äà÷êà-øêîëüí³öà, áë³çêàñöü ïðàôåñ³éíûõ ³íòàðýñࢠâ³äàâî÷íàÿ, áî æîíêà ÿãî – ³íæûíåð ïà àõîâå ïðàöû. Àòðûìàë³ ¢ Íàâ³öêàâ³÷àõ äîáðà¢ïàðàäêàâàíû äîì. Ïðà¢äà, æûâ¸ëó ³ì áîëüø çðó÷íà äàãëÿäàöü ðàçàì ç áàöüêàì³ ¢ ×àðíàêàõ. Íàòóðàëüíàÿ àïëàòà, ÿêóþ çåðíåì àòðûìë³âàå ³òàë³é ïà âûí³êàõ æí³âà (íà ¢áîðöû ñ¸ëåòà ïðàöàâࢠó ýê³ïàæû ç Àëÿêñàíäðàì Àäàì÷óêîì), âåëüì³ äàðý÷û…

Ѹííÿ ³òàëü ø÷ûðóå íà êóêóðóçíûì ïîë³. Íîâàå “Ïàëåññå” àñâî³¢ ïàçàëåòàñü ³ ãýòûì êîðìà¢áîðà÷íûì êàìáàéíàì çàäàâîëåíû – ðàìîíòó ¸í ÷àñàì ïàòðàáóå õ³áà øòî “ïà äðîáÿçÿõ”. Íà ðàõóíêó ³òàë³ÿ ¢æî 160 ãåêòàðࢠçæàòàé êóêóðóçû.

Ãàë³íà ÍβÊ.


База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка