Наследие Шумилинского краяДата канвертавання15.05.2016
Памер93.94 Kb.
Наследие Шумилинского края

Дойлідства  на тэрыторыі нашага краю доўгі час насіла выключна прыкладны характар. Будаваліся драўляныя хаты, пераважна па адзіным узоры. Зодчество на территории нашего края долгое время носила исключительно прикладной характер. Строились деревянные дома, преимущественно по единому образцу. Мураваныя, цагляныя будынкі з'яўляліся спачатку  як культавыя збудаванні (цэрквы, касцёлы). Свята-Сергіеўскі храм і сёння высіцца ў вёсцы Лескавічы, праўда, у адноўленым выглядзе. Каменные, кирпичные здания появлялись сначала как культовые сооружения (церкви, костелы). Свято-Сергиевский храм и сегодня возвышается в деревне Лесковичи, но уже в обновленном виде. Узведзены ён быў Воздвигнут он был ў 1878 годзе з цэглы і бутавага каменю. в 1878 г. из кирпича и бутового камня. Мае аб'ёмна-прасторавую кампазіцыю з трох частак: двух'ярусная званіца, асноўны аб'ём, трохгранная апсіда з бакавымі алтарамі. Имеет объемно-пространственную композицию из трех частей: двухъярусная колокольня, основной объем, трёхгранная апсида с боковыми алтарями. Храм — помнік архітэктуры неарускага  стылю. Храм - памятник архитектуры неорусского стиля. Храм знішчылі вясной 1962 года перад самым Вялікаднем.  Пасля аднаўлення  з 1990 года ў царкве праводзіцца служба. Храм уничтожили весной 1962 г. перед самой Пасхой. После восстановления с 1990 г. в церкви проводится служба.
Свято-СергеевскСвято-Сергеевский храм.

Деревня Лесковичи, Светлосельский сДеревня Лесковичи, Светлосельский сельсовет.

   Свята-Успенскі храм быў пабудаваны ў в. Свято-Успенский храм был построен в д. Лоўжа у 1898 годзе. Ловжа в 1898 г. Помнік архітэктуры рэтраспектыўнага стылю, пабудованы з чырвонай цэглы на каменным фундаменце, не атынкаваны. Памятник архитектуры ретроспективного стиля построен из красного кирпича на каменном фундаменте, неоштукатуренный. Аснову аб'ёмна-прасторавай кампазіцыі складае прадаўгаваты прамавугольнік з трымя гранёнымі апсідамі разнай велічыні. Дах двухскатны, над галоўным фасадам выступае ярусная цыліндрычная вежа. Основу объемно-пространственной композиции храма составляет продолговатый прямоугольник с тремя граненными апсидами разной величины. Крыша двухскатная, над главным фасадом выступает ярусная цилиндрические башня. Бакавыя фасады раздзелены пяццю аркамі. Боковые фасады разделены пятью арками. На чырвоным фоне сцен кантрасна вылучаюцца былыя дэталі архітэктурнага дэкору. На красном фоне стен контрастно выделяются бывшие детали архитектурного декора.Вид на Свято-Успенскую церковь в д. Победа

На тэрыторыі Шуміліншчыны былі пабудаваны яшчэ некалькі храмаў, усе яны былі ці з чырвонай цэглы, ці з дрэва, з архітэктурнай аздобай. На территории Шумилиншчыны были построены еще несколько храмов, все они были или из красного кирпича, или из дерева, с архитектурным декором.

Свято-Успенская церковь. Свято-Успенская церковь.

Деревня Победа, Ловжанский сельсовет. Деревня Победа, Ловжанский сельсовет.

Будынкі з каменю і цэглы з'яўляліся і як жыллё багатых і знатных людзей.  Так на тэрыторыі Шуміліншчыны з'явіліся два палаца-паркавыя ансамблі: у вёсцы Лескавічы і ў мястэчку Обаль. Здания из камня и кирпича строились и как жилье богатых и знатных людей. Так на территории Шумилинщины появились два дворцово-парковых ансамбля: в деревне Лесковичи и поселке Оболь.

У эпоху сярэднявечча ў Вялікім княстве Літоўскім, у склад якога ўваходзілі беларускія землі, значна ўзрасла патрэба ў абарончых збудаваннях. В эпоху средневековья в Великом княжестве Литовском, в состав которого входили белорусские земли, значительно возросла потребность в оборонительных сооружениях. Бесперапынна ўдасканальваліся ўжо існуючыя ўмацаванні, сядзібы і замкі, састарэлыя драўляныя сцены  і вежы часта замяняліся цаглянымі і каменнымі. Непрерывно совершенствовались уже существующие укрепления, усадьбы и замки. Устаревшие деревянные стены и башни часто заменялись кирпичными и каменными.

Прыкладам такога будаўніцтва стаў замак у вёсцы Лескавічы . Примером такого строительства стал замок в деревне Лесковичи. На рубяжы 19 і 20 стагоддзяў радавое памесце Лескавічы (цяпер вёска Лескавічы Шумілінскага раёна Віцебскай вобласці) належала буйному зямельнаму магнату Хлюдзінскаму. На рубеже 19 и 20 в.в. родовое поместье Лесковичи принадлежало крупному земельному магнату Игнатию Хлюдинскому. Меў ён дзевяць памесцяў у розных губернях Расіі. Имел он девять поместий в разных губерниях России.Имение Хлюдинских в деревне Лесковичи. Имение Хлюдинских в деревне Лесковичи. 1877г. 1877 г.И. И. Хлюдинский Хлюдинский

(1807-1869гг.) (1807-1869 гг.)

Род Хлюдзнскіх выходзіць з Ломжынскай зямлі, дзе іх продкі мелі памесце ў в. Хлюдні. Род Хлюдинских выходит из Ломжинской земли, где их предки имели поместье в деревне Хлюдни. У пачатку 15 ст. В начале 15 в. сям'я пераязджае ў Навагрудак. семья переезжает в Новогрудок. Адзін з роду Хлюдзінскіх, Ігнацій, нарадзіўся ў 1807 г. ў Оршы. Один из представителей рода Хлюдинских, Игнатий, родился в 1807 г. в Орше. Валодаў памесцямі Хараброва,  Бабінічы і Лескавічы. Владел поместьями Хороброво, Бабиничи и Лесковичи. У 1833 годзе ў сям'і Ігнація Хлюдзінскага ў памесці Антовіль побач з Оршай  нарадзілася Цаліна. В 1833 г. в семье Игнатия Хлюдинского в имении Антовиль рядом с Оршей родилась дочь Целина. Калі дзяўчынцы было 12 гадоў, бацькі пераехалі ў памесце Лескавічы. Когда девочке было 12 лет, родители переехали в поместье Лесковичи.

Акрамя Цаліны, у сям'і Хлюдзінскіх было яшчэ двое дзяцей — старэйшы брат Алейза і малодшая сястра Філіпіна. Кроме Целины, в семье Хлюдинских было еще двое детей - старший брат Алейза и младшая сестра Филиппина. Цаліна  ў 1853 годзе выйшла замуж за Іосіфа Бажэнцкага з Гродна. Целина в 1853г. вышла замуж за Иосифа Баженского из Гродно. У іх нарадзілася чацвёра дзяцей. У них родилось четверо детей. Памірае муж, неўзабаве пакідае зямное жыццё брат Алейза. Умирает муж, вскоре покидает земную жизнь брат Алейза. Гора прыціскае спагадлівую і шчырую жанчыну. Горе прижимает сочувственную и искреннюю женщину. Пасля смерці мужа Цаліна з дзецьмі едзе ў Вену, затым — у Італію. Калі старэйшая яе дачка выходзіць замуж, Цаліна з малодшай дачкой Ядвігай уступае ў манашства, стварае свой ордэн міласэрнасці – Орден сестер Воскресения Христова, который берет свое начало с 1891г.  У касцёле Маці Божай Фацімскай у аграградку Светласельскі ўсталяваны бюст слугі божай маці Цаліны. После смерти мужа Целина с детьми едет в Вену, затем - в Италию. Когда старшая ее дочь выходит замуж, Целина с младшей дочерью Ядвигой вступает в монашство и создает свой орден милосердия - Орден сестер Воскресения Христова, который берет свое начало с 1891 г. В костеле Божьей Матери Фатимской в агрогородке Светлосельский установлен бюст слуги Божьей Матери Целины.

Ц. Хлюдинская Ц. Хлюдинская

(1833-1913гг.) (1833-1913 гг.)

А ў Лескавічах пасля смерці Алейзы Хлюдзінскага памесцем кіруе яго сын Уладзіслаў, апошні з роду Хлюдзінскіх.  Ён і рашае пабудаваць у памесці сярэднявяковы замак. А в Лесковичах после смерти Алейзы Хлюдинского поместьем управляет его сын Владислав, последний из рода Хлюдинских. Он и решает построить в имении средневековый замок.

Ён узведзены па заказу самога Уладзіслава, а праект зрабіў вядомы на той час англійскі архітэктар Білі Скот.  Будынак квадратнай формы, на два паверхі, памерам 26 х 26 метраў, атулены дваром.  У цэнтральным будынку былі альковы — накшталт нішаў для ложкаў у сцяне пакояў, а насупраць былі будынкі сталовай і бібліятэкі. Он возведен по заказу самого Владислава, а проект сделал известный в то время английский архитектор Билли Скотт. Здание квадратной формы, с в два этажа, размером 26 х 26 м, с огороженным двором. В центральном здании были альковы - вроде ниш для кроватей в стене комнат, а напротив были здания столовой и библиотеки. Самым галоўным месцам стала невялікая зала на два акны з камінам. Самым главным местом явился небольшой зал на два окна с камином.

У пачатку 19 ст. В начале 19 в. тут высаджваюць ліпавую алею, якая бярэ пачатак ад вартоўні з унутранай аркай для праезду экіпажаў і вядзе да палаца. здесь высаживают липовую аллею, которая берет начало от сторожки с внутренней аркой для проезда экипажей и ведет к дворцу. Крыху пазней побач з палацам узводзіцца бровар. Чуть позже рядом с дворцом возводится пивоварня. І наогул у пачатку ХХ ст., зыходзячы са “Спісу населеных месцаў Віцебскай губерні 1906 г.”, на тэрыторыі Лескавіцкай воласці знаходзілася 48 вёсак на 702 двары. В начале 20 в., согласно "Списку населенных мест Витебской губернии 1906г.", на территории Лесковичской волости находилось 48 деревень с 702 дворами. Пражывала 4756 жыхароў,  на сям'ю прыходзілася 7,2 га ворыўнай зямлі. Проживало 4756 жителей, на семью приходилось 7,2 га удобной земли.

На жаль,  замак у Лескавічах — жамчужыну дойлідства — захаваць не змаглі. К сожалению, замок в Лесковичах - жемчужину зодчества - сохранить не смогли. Магчыма, яшчэ можна выратаваць хаця б паўднёва-ўсходнюю вежу, даць ёй другое жыццё. Возможно, еще можно спасти хотя бы юго-восточную башню, дать ей вторую жизнь.

У цэнтры г. п. Обаль, на высокім беразе аднайменнай ракі,  размешчаны помнік палаца-паркавай архітэктуры  першай паловы 19 ст. В центре г. п. Оболь, на высоком берегу одноименной реки, расположен памятник дворцово-парковой архитектуры первой половины 19 в. — былы памешчыцкі маёнтак . - бывшее помещичье поместье. Ён уяўляе сабой манументальны каменны двухпавярховы прысядзібны дом, прамавугольны ў плане, пад вальмавым дахам. Оно представляло собой монументальный каменный двухэтажный приусадебный дом, прямоугольный в плане. Галоўны ўваход у палац выдзелены порцікам на чатыры калоны з вялікім паўцыркульным праёмам у цэнтры трохвугольнага франтона. З боку парка дом узняты на высокі скляпеністы цокаль, над аркадай, якая выступае, — калонны порцік і тэраса для агляду. Главный вход во дворец выделен портиком на четыре колонны с большим полуциркульным проемом в центре треугольного фронтона. Со стороны парка дом поднят на высокий сводчатый цоколь, над аркадой, которая выступает, - колонный портик и терраса для обозрения. Выходзіш на тэрасу з параднай залы, і табе адкрываюцца зарэчныя краявіды. Выходишь на террасу с парадног зала, и тебе открываются заречные пейзажи. Над галоўным уваходам навісае балкон з металічнай агароджай. Правінцыяльная трактоўка ордэрных форм надае будынку своеасаблівы ўтульны выгляд, арганічна ўпісвае яго у наваколле. Над главным входом нависал балкон с металлической оградой.

У інтэр'еры цэнтральнае месца адведзена вялізнаму вестыбюлю і параднай зале. На другім паверсе былі размешчаны асабістыя апартаменты ўладальніка. В интерьере центральное место отведено огромному вестибюлю и парадному залу. На втором этаже были расположены личные аппартаменты владельца. Падсобныя памяшканні былі вынесены ў цокальны паўпаверх. Подсобные помещения были вынесены в цокольный этаж. Планіроўка дома  зменена падчас капітальнага рамонту ў 1905-1907 гг. Планировка дома изменена в ходе капитального ремонта в 1905-1907 гг.

Усадебный комплекс (конец 19в.). Усадебный комплекс (конец 19в.) в г.п. г. п. Оболь. Оболь.

Палац і парк, створаныя рукамі прыгонных, — яркі ўзор палаца-паркавай архітэктуры эпохі класіцызму — належаў памешчыку Амбургеру, які жыў і працаваў у Санкт-Пецярбурзе.   Амбургеры пасяліліся ў Расійскай імперыі ў 1770 годзе. Дворец и парк, созданные руками крепостных, - яркий образец дворцово-парковой архитектуры эпохи классицизма - принадлежали помещику Амбургеру, который жил и работал в Санкт-Петербурге. Амбургеры поселились в Российской империи в 1770 году. Спачатку яны былі купцамі ў Пецярбурзе і Архангельску. Сначала они были купцами в Петербурге и Архангельске. Родапачынальніца Амбургераў — Іагана Габрыэла фон Герздорф — належала да прывеяванага міфляндскага рыцарства. Родоначальница Амбургеров - Иоганна Габриэла фон Герздорф - принадлежала лифляндскому рыцарству. Н. С. Амбургер у 1828 годзе быў рускім консулам у Персіі, добра ведаў вядомага рускага паэта Аляксандра Грыбаедава. Н. С. Амбургер в 1828 году был русским консулом в Персии, хорошо знал известного русского поэта Александра Грибоедова.

Другой представитель рода - Федор Карлович Амбургер, генерал-майор, участник Отечественной войны 1812г., служил на Кавказе.

Памесце ў Обалі належала памешчыку  Ю. Ю. Амбургеру. Поместье в Оболи принадлежало помещику Ю. Ю. Амбургеру.

Усадебный комплекс (конец 19в.) в г.п. г. п. Оболь. Оболь.

Другі прадстаўнік  роду — Фёдар Карлавіч Амбургер, генерал-маёр, удзельнік Айчыннай вайны 1812 года — служыў на Каўк

У 1924 годзе ў палацы рзмясцілася школа сялянскай моладзі. В 1924 году во дворце разместилась школа крестьянской молодежи.

У вёсцы Крывое Сяло побаз з мясцовай школай пахаваны Гаўрыіл Аляксандравіч і Марыя Пятроўна Фартунатавы. Іх імёны высечаны на  выяве крыжа мармуровага помніка. В деревне Кривое Село рядом с местной школой похоронен Гавриил Александрович и Мария Петровна Фортунатовы. Их имена высечены на изображении креста мраморного памятника.

Са слоў старажылаў, Фартунатавы былі памешчыкаміСо слов старожилов, Фортунатовы были помещиками. Г. А. Фартунатаў меў памесце ў в. А. Фартунатов имел поместье в д. Палячкі (цяпер Каўлякоўскі с/с). Полячки (ныне Кавляковский сельсовет). Быў у чыне падпалкоўніка, кавалер царскага ордэна “Залатая шабля”. Узнагароджвалі ім афіцэраў за асаблівыя баявыя заслугі. Был в чине подполковника, награжден за особые боевые заслуги именным оружием - золотой саблей.

Пасля выхаду ў адстаўку жыў у памесці, быў папячыцелем царквы святога МіхаіПосле выхода в отставку жил в имении, был попечителем церкви святого Михаила в д. Крывое Сяло. Кривое Село.

Пра Г. І. Фартунатава захавалася мала звестак. У Віцебскім дзяржаўным архіве засведчылі, што сапраўды на тэрыторыі Лескавіцкай воласці Віцебскага павета да 1906 года пражывала М. П. Фартунатава, што мела яна фальварак Бакачы ля возера Будавесць з ворыўнай зямлёй у 19 дзесяцін і 1 дзесяцінай пад лесам. У фальварку быў 1 двор, дзе пражывала 7 чалавек. О Г. И. Фортунатове сохранилось мало сведений. В Витебском государственном архиве засвидетельствовали, что, действительно, на территории Лесковичской волости Витебского уезда до 1906 г. проживала М. П. Фортунатова, которая имела фольварок Бакачи возле озера Будавесть с удобной землей в 19 десятин и 1 десятину под лесом. В имении был 1 двор, где проживало 7 человек. Расказваюць, што помнік быў апаганены. Пасля вайны быў вернуты на  месца захавання Фартунатавых колішнім дырэктрам школа І. Рассказывают, что памятник был осквернен. После войны возвращен на место захронения Фортунатовых бывшим директором школы И. В. Ляўковічам. В. Левковичем.: dfiles
dfiles -> Шчучынскі раённы выканаўчы камітэт
dfiles -> Слонімскі раённы выканаўчы камітэт
dfiles -> Аддзел ідэалагічнай работы бераставіцкага райвыканкама аддзел культуры бераставіцкага райвыканкама раённая арганізацыя таварыства “веды”
dfiles -> Значимые мероприятия – 2015 года Библиотечная система
dfiles -> Загс паведамляе: 2014 год у лічбах І фактах
dfiles -> Бібліятэкі-юбіляры Мар’інагорская гарадская бібліятэка (1993) – 20 гадоў
dfiles -> Л. А. Антанюк Б. А. Плотнікаў Беларуская мова: прафесійная лексіка
dfiles -> Адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца Міністэрствам энергетыкі Рэспублікі Беларусь па заявах грамадзян
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка