Навукова-даследчы інстытут гісторыі І культуры ўсходнеславянскіх народаў пры гду імя Ф. СкарыныДата канвертавання15.05.2016
Памер94.41 Kb.

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт

імя Францыска Скарыны”


Навукова-даследчы інстытут гісторыі і культуры

ўсходнеславянскіх народаў пры ГДУ імя Ф. Скарыны


Скарына i наш час
П Р А Г Р А М А
МІЖНАРОДНАЙ НАВУКОВАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ
6 лістапада 2015 г.
Гомель 2015

П А Р А Д А К Р А Б О Т Ы
5 лістапада, чацвер


  • Заезд і размяшчэнне ўдзельнікаў канферэнцыі


6 лістапада, пятніца


  • 9. 00 – 10. 00 – Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі (фае 2-га паверха галоўнага корпуса, вул. Савецкая, 104)

  • 12. 30 – 13. 30 – Перапынак на абед (сталовая ГДУ, вул. Песіна)

  • 14. 00 – 16. 00 – Экскурсія

  • 16. 00 – 18. 00 – Работа секцый (к. 1, вул. Савецкая, 108)

  • 18. 00 – Падвядзенне вынікаў канферэнцыіПАРАДАК РАБОТЫ КАНФЕРЭНЦЫІ
5 лістапада, пятніца, 10. 00, чытальная зала ГДУ
Пленарнае пасяджэнне
Адкрыццё канферэнцыі
Першы прарэктар установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны” к. фіз.-мат. н., дацэнт Хахомаў Сяргей Анатольевіч.
Даклады

1. Суша Аляксандр Аляксандравіч, намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, кандыдат культуралогіі

Скарынаўскія юбілеі”: ад першага да апошняга2. Богданенков Александр Сергеевич, магистр богословия, пастор церкви, Республиканское Религиозное Объединение «Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня в Республике Беларусь»

Поэтические фигуры в переводах Франциска Скорины на примере Быт. 2:23, как ориентир на высокую культуру эпохи Средневековья

3. Стародубец Светлана Николаевна, д. филол. н., профессор кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин филиала Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского в г. Новозыбков (Новозыбков, Россия)Структура обряда погребения на территории брянско-гомельского пограничья

4. Яковлєва Ольга Василівна, д. філол. наук, доцент кафедри загального та слов’янського мовознавства Одеського національного університета ім. І. І. Мечникова

Символьна мова українських і білоруських народних пісень

5. Казлоўская-Дода Ядвіга Генадзьеўна, к. гум. н., ад’юнкт Універсітэта ім. Марыі Складоўскай-Кюры ў ЛюблінеКанцэптуалізацыя паняцця дом у беларускамоўнай публіцыстыцы

6. Коваль Уладзімір Іванавіч, д. філал. н., прафесар, заг. кафедры рускага, агульнага і славянскага мовазнаўства УА “ГДУ ім. Ф. Скарыны”Аб унутранай форме адной этнафраземы інтэрфеміннага выкарыстання

7. Ляшчынская Вольга Аляксееўна, д. філал. н., прафесар кафедры беларускай мовы УА “ГДУ ім. Ф. Скарыны”

Дзверы – сімвальны кампанент фразеалагізмаў архітэктурна-домаўладкавальнага кода культуры

Секцыя 1

1 корпус, аўд. 2-21Эпоха і справы Францыска Скарыны. Традыцыі Францыска Скарыны


1. Акушэвіч А. А. Разгорнутыя загалоўкі як частка прадмоўна-пасляслоўнага комплексу Францыска Скарыны.

2. Бровкин Е. А. Новые аспекты скоринианы: историографический очерк.

3. Габрусевич О. В. Социально-религиозная деятельность Николая Радзивилла Чёрного как продолжение традиции Франциска Скорины.

4. Міхалевіч А. Г. , Мордас Н. Р. Традыцыі Скарыны ў перакладзе тэкстаў сакральнага характару на беларускую мову.

5. Соловьёва Н. В. Лексические особенности титулатуры московских правителей в дипломатической переписке с ВКЛ конца XVI века.

6. Ющенко Ю. П., Білецька В. В. Морально-етичні погляди Франциска Скорини та їх вплив на формування світогляду східнослов'янських народів

7. Яцухна В. І. Ігнат Дварчанін як адзін з першых беларускіх скарыназнаўцаў
Секцыя 2

1 корпус, аўд. 2-21Народныя звычаі і абрады. Вусная народная паэтычная творчасць. Мова фальклора


Старшыня секцыіПалуян Алена Мікалаеўна

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

1. Воінава А. М. Намінацыі хрэсьбіннага абраду ў гаворках Гомельскага рэгіёна.

2. Дакукін А. Д. Мясцовыя асаблівасці вясельнай абраднасці Светлагоршчыны.

3. Лапицкая Н. И. Тексты восточнославянских заговоров как источник этнолингвистических исследований

4. Луговик Т. В. Українсько-білоруський національний жіночий костюм кінця ХІХ-початку ХХ ст. : взаємовпливи та етнокультурна спорідненість

5. Новак В. С. Масленічная абраднасць беларусаў: агульнаэтнічнае і рэгіянальна-лакальнае

6. Палуян А. М. Традыцыі зімовых святаў і абрадаў (на матэрыяле фальклору Жыткавіцкага раёна)

7. Хазанава К. Л. Асобы ў абрадавым фальклоры беларуска-расійскага памежжа

8. Холявко Е. И. Особенности эвфемизации лексики свадебной обрядности восточных районов Гомельской области

Секцыя 3

1 корпус, аўд. 2-16Гісторыя мовы. Дыялекталогія. Тапаніміка


Старшыня секцыі


Багамольнікава Наталля Аляксееўна

кандыдат філалагічных навук, дацэнт.Мінакова Людміла Мікалаеўна

кандыдат філалагічных навук, дацэнт.
1. Багамольнікава Н. А. Мікратапанімія вёскі Ведрыч Рэчыцкага раёна і яе наваколля

2. Бобрык У. А. Мянушкі Веткаўскага раёна

3. Гримашевич Г. І. Демінутивні форми прислівників у поліських діалектах

4. Ільченко І. І., Бабич Д. В. Відантропонімні годоніми Запоріжжя

5. Касьяненка С. Ю. Назвы хвароб у гаворках цэнтральных раёнаў Беларусі

6. Чайкова С. В. Найменні некаторых палатняных і скураных вырабаў у беларускай мове

Секцыя 4

1 корпус, аўд. 2-16Лексікалогія. Фразеалогія. Граматыка


Старшыня секцыі Багамольнікава Наталля Аляксееўна

кандыдат філалагічных навук, дацэнт.Мінакова Людміла Мікалаеўна

кандыдат філалагічных навук, дацэнт


1. Богдан Н. А. Каханне як пачуццёва-эмацыйны стан чалавека ў фразеалогіі Якуба Коласа

2. Гурко О. В. Статус сполучників у вираженні ствердження

3. Денисюк В. В. Художній дискурс як відображення динамічних процесів у фразеології (на матеріалі інтермедій ХVІІ–ХVІІІ ст. )

4. Зелінська О. Ю. Традиції використання паремій у проповідях XVII ст.

5. Карніеўская Т. А. Да пытання аб асаблівасцях перадачы ўласных імён у сістэму беларускай мовы

6. Мінакова Л. М. Семантычныя зрухі ў сэнсавай структуры слова (на матэрыяле тэрміналагізацыі і дэтэрміналагізацыі)

7. Слесарева Т. П. Глаголы чувств в романе Ф. М. Достоевского как средство экспликации семантических возможностей имён персонажей

8. Суколен А. Г. О семантической структуре зоонима крыса в русском и китайском языках

9. Цімашэнка Н. П. Беларускія парэміі са структурай складаназлучанага сказа

10. Шабулдаева Н. И. Сочетание справы спраўляць и его синонимы в белорусском языке

11. Шведава З. У. , Буракова М. У. Частотнасць кампанента галава ў беларускай фразеалогіі

12. Янковская С. А. Семантика предлогов с пространственным значением и префиксальные производные локативы
Секцыя 5

1 корпус, аўд. 2-23Стылістыка мастацкага і публіцыстычнага слова
Старшыня секцыі Станкевіч Аляксандра Аляксандраўна

доктар філалагічных навук, прафесар.


1. Бароўская І. А. Моўна-вобразныя асаблівасці “Песень на ваяцкі лад” Янкі Купалы

2. Дземідзенка Л. П. Моўныя асаблівасці вершаў П. Труса

3. Мартакова А. В. Стилістичний ефект мовної ігреми в сучасній українській поезії постмодерну ( на матеріалі творів БуБаБу).

4. Паплаўная Л. В. Паўторная намінацыя ў паэтычнай мове Міхася скоблы

5. Пупій В. В. Динаміка вербалізації концепту «щастя» в українській поезії (на матеріалі творів Василя Симоненка і Сергія Жадана)

6. Солахаў А. В., Зельманчук А. І. Утварэнне індывідуальна-аўтарскіх дзеясловаў у мове твораў Казіміра Камейшы

7. Солахаў А. В., Шаўчук І. І. апісальныя назвы жанчыны-каханай (паводле мовы лірычных твораў М. Шабановіча)

8. Солахаў А. В., Лабай В. В. Моўнае выражэнне кампліменту ў творах Андрэя Макаёнка

9. Станкевіч А. А. Сінтаксічныя сродкі выяўленчай выразнасці: парцэляцыя і парэнтэза ў публіцыстычным дыскурсе

Секцыя 6

1 корпус, аўд. 2-23Тэкст. Камунікацыя. Сацыялінгвістыка
Старшыня секцыі Станкевіч Аляксандра Аляксандраўна

доктар філалагічных навук, прафесар


1. Акимова Н. В. Белорусские новости глазами украинцев: специфика понимания

2. Бабранок В. У. Адметная лексіка беларускамоўных блогаў: добра ці не?

3. Герасімчык І. А. Крыніцы прэцэдэнтнасці ў тэкстах рэгіянальных выданняў Гродзеншчыны

4. Ермакова А. М. Эўфемізмы як прагматычны сродак у СМІ, або Той-каго-нельга-называць

5. Мельникова А. Ю. Требования к выполнению проекта по созданию образовательного веб-квеста.

6. Міхайлаў П. А. Беларусы і беларуская мова ў Германіі і Вялікабрытаніі

7. Романенко В. О. Языковая личность советской женщины (на материале статей журнала “Радянська жінка”)

8. Сериков Г. В. , Кузьмич Л. П. Белорусский язык сквозь призму физического восприятия

9. Собко А. В. Англоязычное имя в русскоязычной среде

10. Томіленко Л. М. Суржик і трасянка – загроза чи порятунок для національних мов в умовах сьогодення?

Секцыя 7

1 корпус, аўд. 2-11аЛітаратуразнаўства
Старшыня секцыі Ляшчынская Вольга Аляксееўна

доктар філалагічных навук, прафесар


1. Анцімонік А. В. Асноўныя экзістэнцыйныя матывы ў лірыцы Леры Сом

2. Бандурына К. М. Матыў адзіноты ў сучаснай беларускай прозе

3. Біляцька В. В. Феномени культурної пам’яті: П’єр Абеляр4. Біляцька В. П. Перекодування літературних етнообразів в сучасних українських романах у віршах

5. Голікова Н. С. Філософія мовностилістичних засобів у художньому дискурсі П. Загребельного

6. Головченко А. С. Творчість Михайла Чхана в контексті засад шістдесятництва

7. Губская В. М. Жанравая прырода твора М. Гарэцкага “Віленскія камунары”

8. Гурдуз А. І. Ізоморфізм легендарно-міфологічних образів і мотивів у літературі: системне вивчення

9. Данилович Т. В. Литературно-критические статьи М. Кузмина в контексте концепции чистого искусства

10. Кабылкова А. А. Слово к любящим Россию» как манифест В. Н. Крупина

11. Канцавая Н. В. Гісторыя штодзённасці ў сучаснай беларускай літаратуры

12. Кірушкіна М. І. Мастацкая спецыфіка сучаснай жаночай прозы

13. Корольова В. В. Комунікативні стратегії сучасного українського драматурга

14. Кравцова В. А. Образ лешего в романе С. А. Клычкова «Чертухинский балакирь"

15. Кулик А. О. Біографізм повісті Е. Панчука “Гірська орлиця”

16. Лопушан Т. В. Рустикальний дискурс у прозі Михайла Коцюбинського

17. Малевич Е. В. «Лишние люди» и байронический герой: опыт полемической интерпритации традиционного литературного типа

18. Пятроўская Т. М. Суадносіны народнай і сучаснай літаратурнай казак

19. Романькова Н. В. Историософский аспект творчества Н. Гумилева:

к проблеме методологии исследования20. Северинова О. Л. Война во «взгляде на две тысячи ярдов» в произведениях Аркадия Бабченко

21. Шарова Т. М. Концепт колгоспного будівництва повісті Костя Гордієнка «Зерна»

22. Шматкова І. І. Песенны кампанент у беларускай жаночай лірыцы другой паловы ХХ ст.

21. Ярмоленка А. У. Духоўныя і інтэлектуальныя пошукі інтэлігенцыі ў аповесці «Дзве душы» М. Гарэцкага

: DocLib10 -> %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” зацвярджаю
%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Заданні да кантрольных работ па гістарычнай граматыцы для студэнтаў завочнага факультэта
%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Беларуская філалогія
%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Тлумачальная запіска
%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Кантрольная работа па польскай мове для студэнтаў завочнага факультэта спец. “Беларуская філалогія”
%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” зацвярджаю
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка