Падбярыце рускія адпаведнікі да беларускіх слоў. Адзначце тыя, якія адрозніваюцца месцам націскустаронка7/11
Дата канвертавання03.01.2017
Памер2.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ПРОСТАЯ МОВА. Адзначце сказы, дзе на месцы пропускаў патрэбна дадаць знакі прыпынку:

Т1.1. “Што, хлебаробы, адпачываем?” _ прывітаўся з мужчынамі брыгадзір.

2. Камандзір палка прамовіў з неспакоем __ “Ужо дзесяць гадзін, а разведчыкаў няма”.

3. “Нішто сабе, стараецца студэнт, – сказала дырэктар і дадала: __ З вашага сына атрымаецца добры настаўнік”.

4. Таня запытала __ “Дзеду, а сонца ў лесе начуе?”

5. “Калі ласка, гаварыце па-беларуску, – папрасіў скульптар. __ Мы ж землякі”.


Т2.1. “Я і сам пішу вершы,” __ прызнаўся Міця.

2. Цяпер раптам загаварыў высокі мужчына __ “Трэба вярнуцца да таго месца, дзе поле зарасло алешнікам”

3. “Надзейка, – пазваў Мікола сувязную і спытаў __ – Няўжо табе не бывае страшна?”

4. Суседка тройчы паскардзілася __ “Я сама гарадская, таму ніяк не магу прывыкнуць да вёскі”.

5. “Эх, каб дожджык, – падумаў Лагуновіч і сам сабе прашаптаў __ – Вось было б добра”.


Т3.1. “А, вандроўнік вярнуўся! – узрадавана прамовіў Бураўскі і дадаў: __ Мы цябе чакалі”.

2. “Скажы, – запытаў Іван ў Колі, ___ кім ты хочаш быць?”

3. Увечары заходзіў бацька ў садок і пытаўся ў Алены Паўлаўны __ “Як тут мой студэнт?”

4. “Куды спяшацца, – гаворыць Андрэй, __ калі на дварэ дождж ідзе”

5. “Павінен жа быць на станцыі камендант”, __ выказаў нехта сваю думку.


Т4.1. “Запрагайце майго каня, – загадаў старшыня, але потым мякка паправіў __ – Калі ласка”.

2. “Ці не з Карпілаўкі будзеце?” __ запытаў чалавек.

3. Садовіч накінуўся на прыстава __ “Чаму вы дазваляеце сваім стражнікам біцца”

4. “У Кушляны вам, да Мацея Бурачка? – запытаў мужчына і дадаў __ – За ліпай звярніце налева і ідзіце аж да самай хаты”.

5. “Сустракай гасцей” ___ прамовіў Башлыкоў, ідучы мне насустрач.


Т5.1.Лагуновіч крыкнуў хрыплым голасам __ “Канчай перакур!” – і хутка пайшоў да машыны.

2. Рыбак павітаўся са стрыманай ветлівасцю __“Добры вечар у хату”.

3. Не гледзячы на мяне, Сцёпка ціха прашаптаў __ “Даруй”.

4. Невядомы чалавек некалі пралысіў лапіну на кары і выразаў __ “Тут пахаваны партызан Віктар Антонаў. 1943 г.”

5. “Хутка сцямнее! – мільганула думка: __ Трэба тэрмінова ехаць”


Т6.1. Бацька любіў паўтараць __ “Рыхтуй сані летам, а калёсы – зімой”.

2. “Сёння першы дзень заняткаў у школе, – падумаў Пеця і сказаў: __ Трэба павіншаваць Веру Аляксееўну”.

3. “Прыйдзе вясна, – гаварыў дзед, __ работы будзе непачаты край”.

4. “Узмацніце каравул!” __ загадаў Мірон Іванавіч хлопцам.

5. Алеся прапанавала __ “Жыта будзем жаць на высокіх месцах, бо ў нізінах яно яшчэ зялёнае”.


Т7.1.”Што самае галоўнае ў маім жыцці? – пытаецца сам у сабе Васіль Сухамлінскі і дае вычарпальны адказ: __ Любоў да дзяцей”.

2. Мільганула маланкай трывожная думка __“Няўжо заспаў?”

3. “Хто там?” __ спытаўся хлопец з-за дзвярэй.

4. Цётка Марыя правільна сказала __ “Не пытайцеся ў старога, а пытайцеся ў бывалага”.

5. “Не плач, дачушка, не плач, – суцяшала маці: __ Павел вернецца”.


Т8.1.”Мяркуйце аб чалавеку па яго справах, – сказаў дзед Базыль і, памаўчаўшы крыху, дадаў: ___ Не звяртайце ўвагі на яго прыгожыя словы”.

2. Часам Костусь гаварыў __ “Папрасі, татачка, мне кніжку ў пані Анелі”.

3. “Едзеш куды?” _ запытаў стрэлачнік у Міколы.

4. “Любы мой, – скажа яму Марыя, __ шчасце тваё ў пакутах”

5. Саўка сказаў уголас __ “Чалавек шукае работу па сабе”.


Т9.1. “Збіраецца на дождж, – прамовіў старшыня і незадаволена дадаў __ – А ў нас яшчэ не ўсё сена ў стагі зложана”.

2.Небу цёмна-сіняму і ветру скардзяцца чорныя палі __”Сонцам мы вясновым абагрэты, а дажджу даўно ўжо не пілі”

3. “Гэта матчына пачуццё самотнасці перадаецца мне” __ думае Мікола.

4. “Я патупаю тут, каля машыны, – сказаў Міхась Канстанцінавіч і прапанаваў __ – А ты ідзі ў той бок”.

5. “Ешце, хлопцы, – кажа цётка Вера _ гэта ўсё вельмі спажыўнае”.


Т10.1. Андрэй глянуў на Сасноўскага і пачаў яго будзіць __ “Уставай, у нас яшчэ шмат работы”.

2. “А цяпер будзем вячэраць”, __ ветліва сказала Вера Васільеўна.

3. “Я люблю пагуляць надвячоркам, – тлумачыў хлопец, __ але аднаму сумна”.

4. “Грыб! – крыкнуў Міхасік і, прыгледзеўшыся да моху, яшчэ званчэй дадаў: __ Ды не адзін!”

5. “Хлопцы, – звярнуў Садовіч да настаўнікаў, __ трэба выступіць перад народам”.


Т1.1. “Прачытай мне гэты тэкст яшчэ раз” __ прапанаваў Аляксей.

2. Валодзя аднойчы сказаў __ “У Чаховіча такая бібліятэка, што лепшага скарбу і не знойдзеш”.

3. “Як хораша, хлопцы! – выгукнуў Санька і яшчэ мацней крыкнуў __ – Залатая пара!”

4. “Ну і грыбкі, – паглядзеў сустрэчны хутаранін і пацікавіўся __ –Няўжо па дубняку растуць?”

5. “Уключыце рубільнік!” __ загадаў інжынер.


Т2.1. “Як называецца ваша вёска? __ спытаў падарожны дзяцей. __ Ці ёсць дзе блізка мост, каб перайсці раку?”

2. “Нічога вам не скажу!” __ з усмешкай кінуў Дзіма.

3. Дзед часта гаворыць мне __ “Без навукі і лапця не спляцеш, а вучоны з пяску вяроўку саўе”.

4. “Прарваўся ў забароненую зону” __ падумаў я пра пеўня.

5. “Вось дзе паэзія! – усклікнула Марыля, даслухаўшы легенду рыбака пра Свіцязь, і папрасіла свайго каханага __ – Напішы пра гэта, Адам”.


Т3.1.”Санет на беларускай мове гэтак жа лёгка і зграбна выражае і даносіць думкі і пачуцці, як санеты славутых італьянскіх і французскіх майстроў, __ сцвярджаў М. Багдановіч”.

2. “Трэба залезці на суседні дубок, – думаю я, __ і адтуль зірнуць на гняздо”.

3. У Егіпце гавораць __ “Усё баіцца час, але час баіцца пірамід”.

4. Ф.Янкоўскі пісаў __”Наш час вымагае не бязмэтнага існавання, а жыцця, напоўненага клопатам і працаю”.

5. “Няўжо сініцы пакінулі сад?” __ гадаў я.


Т4.1.”Вы павінны ісці назад іншай дарогай, – сказаў камандзір __ – Неабходна абысці Слуцк з поўдня, каб сустрэцца з атрадам”.

2. “Давай, сынок, пагасцюем у салаўёў, сёння ж, кажць людзі, іхняя самая спеўка” __ прапанаваў бацька.

3. У канцы ўрока настаўніца сказала __“Хлопцы, збярыцеся каля актавай залы”.

4. “Аж кішыць рыбы! – сказаў дзед і сумна дадаў __ – А паспрабуй злавіць каторую, дык наседзішся”.

5. “Недзе тут недалёка, – успомніла Галя __ жывуць нашы землякі”.

Адзначце сказы з простай мовай, у якіх знакі прыпынку пастаўлены правільна:
Т1. 1) “Дзіўна, чаму я раней не заўважаў такіх здольнасцей?” – спытаў настаўнік у Сашы.

2) “Хлопцу шаснаццаць год – працягвае Несцяровіч. – Праз два гады будзе паступаць у інстытут”.

3) “Можна? – не чакаючы адказу, зайшла дзяўчына і з парога прадставілася: мяне завуць Агнія”.

4) “Ад працы, – гаварыла Ганна сыну, – чалавек ніколі горшым не робіцца”.

5) “А як жа кумка маецца” – кума ў кумы пытаецца.


Т2. 1) “Я ведаю вас, – нарэшце азываецца спадарожнік. – І вы мяне ведаеце. Вы працавалі ў газеце і часта пісалі пра леспрамгас”.

2) “Дарагія мае, – без ўступу загаварыў старшыня, – яшчэ раз дзякую за старанні!”

3) Нявестка запыталася: “Што вы шукаеце”.

4) “На гэты раз інтуіцыя мяне не падвяла” – думаў Іван Васільевіч.

5) “Ледзь не перакуліліся, – скінуўшы газ, прыцішана прагаварыў Пятрусь і, зірнуўшы на жонку, дадаў: – Вось паездачка была б”.


Т3.1) “Прыехаў, сынок? – спытала маці і мякка дадала: – Я цябе даўно чакаю”.

2) “Вярніся, неслух!” – пачуў Міколка дзедаў загад, але і не падумаў спыніцца.

3) “Я не веру, Вера Мікалаеўна, – запярэчыў Усевалад, – каб чалавек з такой чулай і добрай душой, як у вас, помслівы і здрадлівы”.

4) Заўсёды баішся пачуць у адказ – “Мне, прабачце, цяпер не да вас”.

5) “Тут на цябе вельмі сур’ёзная скарга” – гаворыць Агурскі.


Т4. 1) “Ну, што, прыпамінаеш – пытаецца Герасім, усё яшчэ трымаючы маю руку ў сваёй. – Не пазнаеш?”

2) Жанчына працягнула шафёру рубель “Сынок, на грошы і дай білет!”

3) “Хто хоча выступіць?” – звярнуўся да прысутных старшыня сходу.

4) “Брыгадзір нас трохі крыўдзіць, – смяецца Мурашова. – Цукерак не купляе і не заляцаецца да нас”.

5) “Харошая галава ў хлопца, – гаворыць Каляда і ўдакладняе: – Міністэрская!”


Т5.1) “Я чалавек пры службе, а не на ігрышчы, – сурова адказаў Пятро і дадаў: – Майго сумлення не чапай”.

2) “Любіце сваю зямлю аддана і да канца, – слушна пісаў У.Караткевіч. – Іншай вам не дадзена, ды і не патрэбна”.

3) “Нават не ўяўляю, як я магла жыць без цябе” – гаварыла Наталля.

4) “Не рабіце з мухі слана – запярэчыў Гораў. – Звычайнае юначае захапленне”.

5) “Ты разумееш, Каця, – нясмела пачаў Пагарэльскі – выпадкова мне ў кішэню трапілі два білеты ў кіно”.


Т6.1) Пятрок ажывіўся і пачаў галасіста і звонка зазываць людзей: “Гэй, каму малако, падыходзь! Прадаю напавер і за грошы, бо хлопец харошы!”

2) “Вацлаў Ластоўскі надрукаваў усяго тры-чатыры рэчы, гаварыў


М. Багдановіч, – але кожную можна ўзяць за прыклад, як трэба пісаць”

3) “Вось цяпер ты малайчына, – пахваліў Станюк хлопца і пажартаваў: – Можна цяпер цябе з вучняў у майстры пераводзіць”.

4) Бацька часта паўтараў – “Што я вас, дзеці, буду хваліць! Няхай людзі пахваляць”.

5) “Мамка, глядзі колькі цукерак! – усклікнуў Юрачка. – А ў каробках што”.Т7.

1) “На першым часе, – працягваў Ткачук, усё ў яго ішло добра”.

2) “Вось гэта радня, – абазвалася маладзіца і патлумачыла: – Колькі мы ўжо разам, дзяцей пагадавалі, а мужаву радню яшчэ і не бачыла”.

3) Чутна мне, як шэпча рэчка: “Дзе прападаў ты столькі год?”

4) “Летняя ночка кароткая”, – выцягвае Хведар, аж чуваць гэта песня ў вёсцы.

5) “Чаму ж ты не пішаш? – спытала панна Кася. – “Можа, ты хворы?”Т8.

1) “Я ўжо вялікі, – пісаў брат. – На Пакровы мне споўнілася адзінаццаць”.

2) Дзед апусціў худыя, спрацаваныя рукі і сказаў – “Вось і ўсё, Даніла!”

3) “Хораша ў вас тут! Мясцінка – любата!” – пазайздросціў хлопец.

4) “Прыгожа будзе, – усміхнуўся Сяргей, – але не хутка”.

5) “Глядзі, здаецца, знаёмы, – кінуў Мікола на паўнаватага чалавека і сказаў голасна: – Гэта ж Яўхім Пятровіч!”Т9. 1) “А вас, цётачка, прашу ўзяць білет, – заяўляе кантралёр, – і заплаціць штраф”.

2) “Куды ты, Іване”, – пытаецца цярплівая і ціхая жанчына.

3) “Прывітанне, дзяўчаткі! – крыкнула здалёк Тамара. – Як даўно мы не сустракаліся!”

4) “Пятрусь, як доўга мы не бачыліся з табою, – сказала Вера і павінавацілася: – Прабач мне за ўсё, але я ніколі не забывалася пра цябе”.

5) Кузьма Чорны паўтараў глыбокую і простую думку – “Чалавек – гэта цэлы свет”.


Т10.1) “Чым яна мне мілая?” – пытаўся я ў самога сябе.

2) “Будзьце здаровыя і спакойна працуйце, – засмяяўся начальнік і патлумачыў: – Проста мне хацелася з вамі пазнаёміцца”.

3) “Ты нешта перажываеш Што з табою, Наталля”, – пытаўся Кірыл.

4) Дырэктар пацвердзіў “Распараджэнні галоўнага бухгалтара – гэта і мае распараджэнні, бо яны ўсе ўзгоднены”.

5) “Збірайце, вывучайце народную творчасць, – гаварыў Рыгор Шырма. – Праца ваша не згіне, належным чынам будзе ацэнена”.


ПРЫМЕТНІК.Адзначце прыметнікі, ад якіх утваюцца формы ступей параўнання

Т1.

1) шчаслівы;

2)высокі;

3)блакітны;

4) свежы;

5) школьны.Т2.

1) васільковы;

2)малады;

3) багаты;

4) медзяны;

5) радасны.Т3.

1) лінгвістычны;

2) бедны;

3) высокі;

4) далёкі;

5) саламяны.Т4.

1) пераможны;

2) бэзавы;

3) светлавалосы;

4) блізкі;

5) ціхі.


Т5.

1) малы;


2) каляровы;

3) васільковы;

4) чарнабровы;

5) шчаслівы.Т6.

1) вялікі;

2) харавы;

3) вішнёвы;

4) крутарогі;

5) здаровы.Т7.

1) дрэнны;

2) вяснушкаваты;

3) родны;

4) малінавы;

5) яснавокі.Т8.

1) крэмавы;

2) сцюдзёны;

3) рабы;


4) вучнёўскі;

5) спрытны.Т9.

1) зручны;

2) сляпы

3) чыгуначны;

4) тхарыны;

5) цёмны.Т10.

1) босы;


2) харавы;

3) родны;

4) мяккі;

5) мілы.


Т1.

1) вандроўны;

2) мёртвы;

3) добры;

4) слабы;

5) русы.


Т2.

1) дрэнны;

2) сястрын;

3) важны;

4) светла-ружовы;

5) вузкі.Т3.

1) бяздомны;

2) вялікі;

3) старажытнарускі;

4) шчаслівы;

5) шкляны.Т4.

1) свежы;

2) гучны;

3) халаднаваты;

4) турэцкі;

5) моцны.Т5.

1) густы;

2) рэдкі;

3) лісіны;

4) кульгавы;

5) буланы.Т1.

1) пярэсты;

2) малы;

3) кафейны;

4) прыгожы;

5) крыштальны.Т1.

1) чарнавокі;

2) бацькаў;

3) смелы;

4) строгі;

5) стараваты.Т1.

1) звонкі;

2) казахскі;

3) ласіны;

4) позні;

5) светлы.Т1.

1) прыгожы;

2) кур’ёз ны;

3) вясёлы;

4) абласны;

5) дарожны.Т1.

1) цёмны;

2) птушыны;

3) беларускі;

4) памяркоўны;

5) блакітны.
Адзначце словазлучэнні, у якіх адносныя прыметнікі ўжываюцца са значэнне якасных


Т1.

1) ранішняя зарадка;

2) дубовы стол;

3) залатыя словы;

4) майскія святы;

5) жалезная хватка.Т2.

1) лясная сцежка;

2) сярэбраны ланцужок;

3) бронзавы загар;

4) залаты характар;

5) кляновы ліст.Т3.

1) вячэрняя зара;

2) жалезная логіка;

3) сонечны настрой;

4) драўляныя дзверы;

5) школьны сад.Т4.

1) заштрашні дзень;

2) крыштальнае сумленне;

3)сярэбраны голас;

4) школьныя канікулы;

5) летняя спёка.Т5.

1) залаты пярсцёнак;

2) зімовы вечар;

3) стальныя нервы;

4) цагляны дом;

5) папяровая душа.Т6.

1) палявая дарога;

2) драўляная лыжка;

3) сонечная ўспешка;

4) крыштальныя росы;

5) асенняя ноч.Т7.

1) студзеньскія маразы;

2) свінцовыя хмары;

3) вясковая школа;

4) рыштальная вада;

5) пясчаная глеба.Т8.

1) свінцовы дождж;

2) ледзяны погляд;

3) сонечная раніца;

4) пясчаны бераг;

5) бронзавая чарніліца.Т9.

1) абедзенны перапынак;

2) ільняныя валасы;

3) алавяная хмаррра;

4)

5)


Т10.

1)


2)

3)


4)

5)


Т1.

1)


2)

3)


4)

5)


Т2.

1)


2)

3)


4)

5)


Т1.

1)


2)

3)


4)

5)


Т2.

1)


2)

3)


4)

5)


Т3.

1)


2)

3)


4)

5)


Т4.

1)


2)

3)


4)

5)


Т5.

1)


2)

3)


4)

5)


Т6.

1)


2)

3)


4)

5)


Т1.

1)


2)

3)


4)

5)


Т2.

1)


2)

3)


4)

5)


Т3.

1)


2)

3)


4)

5)


Т4.

1)


2)

3)


4)

5)


Т5.

1)


2)

3)


4)

5)


Т6.

1)


2)

3)


4)

5)Прыслоўе. Знайдзіце і адзначце прыслоўі ў форме вышэйшай/найвышэйшай ступені параўнання:

Т1.

 1. найцікавей;

 2. вышэй;

 3. менш ярка;

 4. найменш выразна;

 5. найлепшы.

Т2.

 1. найбольш поўна;

 2. бліжэй;

 3. больш важна;

 4. найменш;

 5. глыбейшы.

Т3.

 1. найцяплейшы;

 2. хутчэй;

 3. найлепш;

 4. больш цяжка;

 5. найбольш дакладна.

Т4.

 1. шырэйшы;

 2. весялей;

 3. найбольш гібка;

 4. менш даступна;

 5. найвышэй.

Т5.

 1. найпрыгажэйшы;

 2. найдалікатней;

 3. шчыльней;

 4. больш прасторна;

 5. найменш выгадна.

Т6.

 1. найбольш вільготна;

 2. гучнейшы;

 3. больш слаўна;

 4. магутней;

 5. найдаступней.

Т7.

 1. больш урачыста;

 2. найменш важка;

 3. найвальней;

 4. найраднейшы;

 5. смялей.

Т8.

 1. ветлівей;

 2. багацейшы;

 3. найбольш трывала;

 4. менш гасцінна;

 5. найдалікатней.

Т9.

 1. пахмурней;

 2. найпільней;

 3. найсмялейшы;

 4. больш гладка;

 5. найбольш актыўна.

Т10.

 1. найменш старанна;

 2. карацейшы;

 3. больш падрабязна;

 4. галасісцей;

 5. найдаўжэй.


Прыслоўе. Запішыце разам, асобна ці праз злучок

Т1.

1) (за) доўга да экзамену;

2) (па) асенняму ціхі;

3) працаваць (па) зменна;

4) хапаць (без) разбору;

5) так(сама) пашанцавала.Т2.

1) бачыцца

(што) тыдзень;

2) (без) толку гаварыць;

3) бегчы (на) перагонкі;

4) сядзець (па) асобку;

5) (па) брацку параіў.


Т3.

1) схапіць (на) хаду;

2) падзяліць (па) роўну;

3) выцерці (на) суха;

4) куды (сьці) схаваўся;

5) (па) суседску дапамагчы.Т4

1) падысці (у) шчыльную;

2) (па) чалавечы шкада;

3) (па) крысе пакаштаваць усё;

4) выходзіць (што) месяц;

5) узяць (на) павер.Т5.

1) (па) учарашняму следу;

2) павярнуць (у) лева;

3) ускочыць (на) хаду;

4) не разабрацца (з) ранку;

5) (што) год разумнець.Т6.

1) (без) упынна лье;

2) (па) сувораўску проста;

3) (па) заўчора бачыліся;

4) (на) скаку схапіць;

5) (што) год прыязджаць.Т7.

1) танцаваць (да) упаду;

2) дзе (сьці) прагрымеў;

3) зрабіць (па) мойму;

4) сказаць (адна) часова;

5) зрабіць (на) ўмысна.Т8.

1) выйшла (па) мойму;

2) узляцець (у) высь;

3) прыязджаць (што)лета;

4) (з) прычыны недамагання;

5) нагаварыцца (у) волю.Т9.

1) (усё) роўна прыгожа;

2) гадаць (на) двае;

3) выглядаць (па) дзелавому;

4) (у) даль мора;

5) паехалі (у) дзвюх.Т10.

1) (з) разбегу пацеліў;

2) (што) хвілінна паляваў;

3) (па) дамашняму ўтульна;

4) (па) доўгу пазіраў;

5) разглядзеў (з) блізку.Т1.

1) браць (пад) рад;

2) (у) двух канспектах;

3) адзенне (на) вырост;

4) атрымалася (па) вашаму;

5) (з) лёгку прыціснуць.Т2.

1) (у) дзень нараджэння;

2) цягнуць (што) сілы;

3) знаходзіцца (пад) бокам;

4) далучацца (з) малку;

5) сумнявацца (у) сапраўднасці.Т3.

1) прыйсціся (да) спадобы;

2) чытаць (па) польску;

3) прамовіць (на) пышліва;

4) схапіць (на) ляту;

5) (так) сяк разабраліся.Т4.

1) (сяк) так справіцца;

2) есці (па) трошку;

3) (што) вечар збірацца;

4) (у) дадатак да напісанага;

5) ацэньваць (па) ўрочна.Т5.

1) (на) бягу падсілкавацца;

2) чаму (сьці) не прыйшоў;

3) (абы) якава пазіраць;

4) (па) дзіцячы шчыра;

5) (па) ціху набліжацца.Т6.

1) вітацца (па) таварыску;

2) кінуцца (на) перарэз;

3) (у) адно імгненне;

4) рыхтавацца (па) малу;

5) зразумець (ад) разу.Т7.

1) крыкнуць (на) бягу;

2) (з) роду Сапегаў;

3) (што) раз паўтараць;

4) раздацца (у) шыркі;

5) (за) адно выказванне.Т8.

1) ісці (па) волі;

2) (на) сілу дабрацца;

3) чаму (сьці) маўчыць;

4) наеліся (да) адвалу;

5) (па) веснавому свежы.Т9.

1) узяць (на) парукі;

2) (абы) куды падацца;

3) быць (за) адно;

4) (пад) час навучання;

5) (па) чалавечы шкада.Т10.

1) патрэбны (да) зарэзу;

2) паўзці (па) пластунску;

3) гэта мне (да) спадобы;

4) што (дзень) плаваў;

5) (за) надта далёка;Т1.

1) (да) чырвана;

2) (з) верху (да) нізу;

3) хапаць (без) разбору;

4) сустрэцца (у) вечары;

5) ліць (без) перастанку.Т2.

1) ускочыць (на) хаду;

2) адчыціць (на) сцеж;

3) сутыкнуцца (з) нянацку;

4) шараваты (з) надворку.

5) бачыў (за) учора.Т3.

1) гаварыць (у) адкрытую;

2) напрацаваць (на) славу;

3) куды (сьці) спяшацца;

4) танцаваць (у) прысядкі.

5) (з) верху сцяны.Т4.

1) сам (насам);

2) ісці (у) абдымку;

3) рыхтавацца (па) асобку;

4) пабеглі (на) ўздагон;

5) прыкінуць (на) вока;Т5.

1) хадзіць (на) цянькі;

2) (у) час сустрэчы;

3) павысіць (у) трая;

4) ісці след (у) след;

5) цацка будзе (да) рэчы.


Запішыце разам, асобна, праз злучокТ1.1) чорна_белы;

2) паў_аркуша;

3) віцэ_консул;

4) крэсла_ложак;

5) высака_родны.


Т2.1) паў_Францыі;

2) навукова_даследчы;

3) кіна_фестываль;

4) прэс_сакратар;

5) прырода_знаўчы.


Т3.1) ясна_вокі;

2) прэм’ер_міністр;

3) пясчана_сугліністы;

4) высока_паэтычны;

5) паў_інстытута.


Т4.

1) прэс_канферэнцыя;

2) паў_яблыка;

3) высока_шаноўны;

4) жартоўна_сатырычны;

5) ружова_сіні.Т5.1) вяліка_дзяржаўны;

2) парэчкава_вішнёвы;

3) інша_моўны;

4) паў_Беларусі;

5) прэс_клуб.


Т6.1) паў_апельсіна;

2) празрыста_белы;

3) дома_укладанне;

4) Дунін_Марцінкевіч;

5) контр_праект.


Т7.1) псеўда_навуковы;

2) паў_Еўропы;

3) настаўнік_метадыст;

4) летне_асенні;

5) далёка_ўсходні.


Т8.1) літаратурна_музычны;

2) контр_манеўр;

3) светла_ружовы;

4) прэсна_водны;

5) паў_артыкула.


Т9.1) паў_Мікалаеўшчыны;

2) помнік_манумент;

3) чорна_фіялетавы;

4) ультра_модны;

5) узаема_выгадны.


Т10.1) паў_Ноўгарада;

2) зеленавата_блакітны;

3) высака_рослы;

4) жар_птушка;

5) пост_пазіцыя.


Т1.1) машына_аўтамат;

2) паў_старонкі;

3) навукова_папулярны часопіс;

4) светла_валосы юнак;

5) ружова_попельная сукенка.


Т2.1) інша_моўнае слова;

2) паў_Мінска;

3) ільно_валакно;

4) грос_майстар;

5)кантрольна_вымя-ральны прыбор.


Т3.1)узаема_адказнасць;

2)агра_тэхніка;

3)архітэктурна_будаўнічы факультэт;

4)светла_горскі камбінат;

5)паў_апельсіна.


Т4.1) шэра_блакітны плашч;

2) інжынер_канструктар;

3) бела_каменная царква;

4) жыллёва_камунальная служба;

5)кампазітар Рымскі_Корсакаў.


Т5.1) вяліка_княжацкі ўраз;

2) бія_цыкл;

3) заходне_беларускі селянін;

4) цёмна_сінія касачы;

5)паў_кнігі.


Т6.1) між_земнаморскі круіз;

2) вет_урач;

3) грамадска_палітычны часопіс;

4) стара_славянская мова;

5)супер_лайнер;


Т7.1) фота_копія;

2) чарна_морскі порт;

3) звыш_магутны рухавік;

4) празрыста_белы туман;

5) віцэ_прэзідэнт.


Т8.1) Давыд_Гарадок;

2) жаўта_крылы матылёк;

3) духмяна_салодкія суніцы;

4) прэс_канферэнцыя;

5)мікра_космас.


Т9.1) кругла_твары хлопчык;

2) кіна_хроніка;

3) засуха_ўстойлівыя расліны;

4) народна_паэтычныя матывы;

5)паў_Беларусі.


Т10. 1) непаўторна_пры-гожыя мясціны;

2) вада_лазны касцюм;

3) паў_сшытка;

4) сямейна_абрадавая лірыка;

5)мікра_космас.


Т1.1) горна_заводскі;

2) мэта_накіраваны;

3) крэпасць_герой;

4) грам_малекула;

5) сацыяльна_бытавы.


Т2.1) Дунін_Марцінкевіч;

2) хутка_плынны;

3)нацыянальна_вызва-ленчы;

4) жаўта_роты;

5) добра_суседскі.


Т3.1) Буда_Кашалёва;

2) конна_спартыўны;

3) эстрадна_сімфанічны;

4) густа_валосы;

5) мэтэа_зводка.


Т4.1) паравоза_зборачны;

2) грам_атам;

3) серабрыста_белы;

4) радыё_каманда;

5) вагон_цыстэрна.


Т5.1) экс_чэмпіён;

2) малата_боец;

3) мукамольна_крупяны;

4) музычна_танцавальны;

5) музыка_знаўства.

Т6.1) фота_копія;

2) чарна_морскі;

3) вечна_зялёны;

4) празрыста_белы;

5) віцэ_прэзідэнт.


Т7.1) добра_зычлівы;

2) бялкова_вітамінны;

3) дуб_волат;

4) грос_майстар;

5) нова_будоўля.


Т8.1) вет_урач;

2) горка_салёны;

3) лёгка_крылы;

4) ночка_цыганка;

5) чэсць_хвала.


Т9.1) між_народны;

2) сарвалі стоп_кран;

3) гразе_лячэбніца;

4) агульна_вядомы;

5) міні_футбол.


Т10.1) паштова_тэлеграфны;

2) агульна_зразумелы;

3) верба_лоз;

4) пяці_дзёнка;

5) хлеб_соль.


Т1.1) вода_напорная вежа;

2) глыбока_паважаны чалавек;

3) агніста_чырвоныя маланкі;

4) ват_гадзіна;

5) паў_вядра.


Т2.1) адна_пакаёвая кватэра;

2) стэрэа_тыпнае мысленне;

3) зямля_карміцелька;

4) сацыял_эканамічныя адносіны;

5)мікра_раён.


Т3.1) раман_пенталогія;

2) шырока_экранны фільм;

3) рамантычна_ге-раічнае жыццё;

4) драбна_лессе;

5) Свята_Успенскі манастыр.


Т4.1) вела_спорт;

2) фізіка_матэматычны факультэт;

3) медна_залатыя камлі;

4) паў_Мінска;

5) краса_моўны.


Т5.1) Буда_Кашалёва;

2) абшчынна_радавы строй;

3) ваен_урач;

4) адна_тысячны жыхар;

5) буйна_габарытныя вырабы.


Т6.1) вобраз_троп;

2) сон_трава;

3) шчыра_паважаны калега;

4) горка_салёны;

5) дама_тканы дыван.


Т7. 1) незвы-чайна_прыгожы;

2) шырака_полы плашч;

3) светла_блакітныя вочы;

4) паў_ліста;

5) авія_пошта.


Т8.1) інша_моўны;

2) паў_года;

3) самалёта_вылет;

4) вогне_паклоннік;

5) стоп_кран.


Т9.1) светла_жоўты;

2) стылістычна_ нейтральны;

3) генерал_маёр;

4) дрэва_апрацоўчы;

5) праца_здольны


Т10.1) Дранько-Майсюк;

2) старажытна_беларускі;

3) міні_мода;

4) агульна_народны;

5) вода_лячэбніца


Т1.1) авія_канструктар;

2) высока_паэтычны;

3) паў_Еўропы;

4) жук_караед;

5) прырода_апісальны.


Т2.1) двух_павярховы;

2) прыма_балерына;

3) агульна_славянскі;

4) контр_разведка;

5) паветра_ачышчальны.


Т3.1) гектават_гадзіна;

2) аўта_пакрышка;

3) пісьма_носец;

4)трывожна_насцярожаны;

5) камер_юнкер.


Т4. 1) стара_беларускі;

2) даваццаці_градусны;

3) гарады_святыні;

4) паў_Крычава;

5) прычынна_выніковы.


Т5.1) вышы-ванка_аплікацыя;

2) цёмна_карыя;

3) далёка_ўсходні;

4) гары_цвет;

5) паў_Дукоры.


Т6.1) шырака_скулы;

2) малочна_белы;

3) абяцанкі_цацанкі;

4) агра_біялогія;

5) Заходне_Палескі край.


Т7.1) шырока_даступны;

2) марна_траўства;

3) баладна_апавядальны;

4) гадлёва_прымысловы.

5) лева_бярэжжа.


Т8.1) гандлёва_прамысловы.

2) псеўда_мастацтва;

3) вучэбна_наглядны;

4) усходне_славянскі;

5) урач_хірург.


Т9.1) школа_інтэрнат;

2) сумесна_створаны;

3) лёгка_атлет;

4) па_хатняму звычаю;

5) грос_майстар.


Т10.1) краса_моўніцкі;

2) марна_траўства;

3) жанчына_ўрач;

4) вечна_зялёны;

5) вучэбна_доследны.


: bel
bel -> Праверкі алімпіядных работ па беларускай мове і літаратуры, 8 клас
bel -> Belarusian historical review
bel -> Беларускі гістарычны агляд
bel -> У гасцях у вечнасці Мора Герадота
bel -> Казакова Ірына Валер'еўна Доктар філалагічных навук Беларускі фальклор Курс лекцый
bel -> Век Вадаліва (Аповесць)
bel -> Сярэдняя школа №4 г. Ваўкавыска
bel -> Праверкі алімпіядных работ па беларускай мове і літаратуры, 6 клас
bel -> 1. Тэарэтычны матэрыял Практычныя заданні
bel -> Жанчына як “іншае” ў дыскурсе беларускай дэмакратыі


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка