Пытанні да экзамену па курсу "гісторыя беларусі"Дата канвертавання01.07.2016
Памер44.6 Kb.
Пытанні да экзамену па курсу

“ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ”Гаспадар з-пад Навагрудка,2007г.


 1. Прадмет, значэнне і мэты курса “Гісторыя Беларусі”(у кантэксце сусветнай цывілізацыі). Перыядызацыя гісторыі Беларусі. Крыніцы вывучэння курса.

 2. Першабытнае грамадства – агульны этап у гісторыі чалавецтва. Засяленне тэрыторыі Беларусі. Асноўныя заняткі першабытных людзей, іх грамадскі лад.

 3. Вялікае перасяленне народаў. Рассяленне індаеўрапейцаў. Балты і славяне на тэрыторыі сучаснай Беларусі.

 4. 4 Тэорыі паходжання беларусаў і тэрміна “Белая Русь”

 5. 5 Зараджэнне дзяржаўнасці ва ўсходніх слвавян. Пачатак Русі. Полацкае і Турава-Пінскае княствы – першыя дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі.

 6. Грамадскі палітычны лад Полацкага княства, яго ўзаемаадносіны з Кіеўскай дзяржавай.

 7. 7 Утварэнне Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага і ўваходжанне беларускіх зямель у яго склад.

 8. Сацыяльна-эканамічнае развіцце беларускіх зямель у складзе Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў 13-16 стст. Аграрная рэформа Жыгімонта Аўгуста(валочная намера).

 9. Дзяржаўны і грамадскі лад Вялікага княства Літоўскага, Рускага іЖамойцкага.

 10. Асноўныя напрамкі ўнутранай і знешняй палітыкі Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў 13-16 стст.

 11. Паганства на землях Беларусі.

 12. Увядзенне хрысціянства і яго ўплыў на развіццё культуры беларускіх зямель.

 13. Пісьменнасць і асвета на Беларусі ў 9-13 стст. Е.Полацкая, К.Тураўскі, К.Смаляціч.

 14. Фарміраванне беларускай народнасці. Станаўленне старабеларускай мовы і развіццё літаратуры.

 15. Архітэктура, выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва на Беларусі ў 9-13 стст.

 16. Распаўсюджванне ідэй Адраджэння на Беларусі. Ф.Скарына – першадрукар, асветнік, гуманіст.

 17. Царкоўна-рэлігійныя адносіны ў Вялікім княсіве Літоўскім, Рускім і Жамойцкім Рэчы Паспалітай, іх уплыў на палітычнае і культурнае жыццё беларускіх зямель.

 18. Мастацтва Беларусі ў складзе Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага(13 – 16 стст.).

 19. Ідэалогія Рэфармацыі. Светапогляд і гуманістычная дзейнасць С.Буднага, В.Цягінскага, М.Гусоўскага.

 20. Люблінская ўнія і ўтварэнне Рэчы Паспалітай.

 21. Дзяржаўны лад Рэчы Паспалітай. Становішча беларускіх зямель у яе складзе.

 22. Знешняя палітыка Рэчы Паспалітай.

 23. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове 16 18 стст.

 24. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай, спробы рэформ(друг. пал. 18 ст.). Падзелы Рэчы Паспалітай і далучэнне беларускіх зямель да Расійскай імперыі.

 25. Развіццё адукацыі, літаратуры і навукі ў Беларусі ў другой палове 16 – 18 стст.

 26. Архітэктура Беларусі ў другой палове 16 – 18 стст. Выяўленчае мастацтва, тэатр, музыка.

 27. Палітыка царызма на Беларусі ў канцы 18 – 19 стст.

 28. Грамадска-палітычны рух на Беларусі ў канцы 18 – першай палове 19 стст. Паўстанні 1794 і 1830-1831 гг.

 29. Міжнародныя адносіны ў Еўропе ў перыяд напалеонаўскіх войн. Вайна 1812 года і Беларусь.

 30. Адукацыя, навука і літаратура на Беларусі ў канцы 18 – першай палове 19 стст.

 31. Мастацтва Беларусі ў канцы 18 – першай палове 19 стст.

 32. Прамысловы пераварот у краінах Заходняй Еўропы і паскарэнне працэсу іх сацыяльна-эканамічнага развіцця. Адмена прыгоннага права і буржуазныя рэформы 1860 – 1880 гг.у Расійскай імперыі. Асаблівасці іх правядзення на Беларусі.

 33. Асаблівасці развіцця эканомікі Беларусі пасля адмены прыгоннага права ў другой палове 19 ст.

 34. Паўстанне 1863 – 1864 гг.на Беларусі, яго вынікі і значэнне.

 35. Фарміраванне беларускай нацыі. Адражэнне беларускай мовы і літаратуры. Дэмакратычны і нацыянальна-вызваленчы рух на Беларусі ў другой палове 19-пачатку 20 стст.

 36. Адукацыя, навука і літаратура на Беларусі ў другой палове 19 ст.

 37. Архітэктура, выяўленчае мастацтва, тэатр і музыка Беларусі ў другой палове 19 ст.

 38. Асноўныя тэндэнцыі развіцця эканомікі Еўропы на пачатку 20 стагоддзя. Сацыяльна-эканамічнае становішча беларускіх губерняў у 1900 – 1914 гг. Сталыпінская аграрная рэформа і яе правядзенне на Беларусі.

 39. Грамадска-палітычнае жыццё Расійскай імперыі на пачатку 20 стагоддзя і ўдзел у ім беларускага насельніцтва. Рэвалюцыйныя падзеі 1905 – 1907 гг.на Беларусі.

 40. Першая сусветная вайна і Беларусь. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г.на Беларусі.

 41. Развіццё культуры Беларусі ў пачатку 20 стагоддзя.

 42. Абвастрэнне сацыяльна-эканамічнага і палітычнага крызісу ў Расіі восенню 1917 г. Кастрычніцкая рэвалюцыя і ўсталяванне савецкай улады на Беларусі.

 43. Праблема беларускай дзяржаўнасці ў грамадка-палітычным руху Беларусі. Першы Усебеларускі з’езд(снежань 1917 г.). Абвяшчэнне і дзейнасць Народнай Рэспублікі.

 44. Утварэнне БССР і Літоўска-Беларускай ССР.

 45. Вайна Польшчы і Савецкай Расіі. Другое абвяшчэнне БССР. Рыжскі мір.

 46. “Новая эканамічная палітыка” і асаблівасці яе правядзення на Беларусі.

 47. Удзел БССР у стварэнні СССР. Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва ў Беларускай ССР. “Узбуйненне” тэрыторыі рэспублікі ў 1920-я гг.

 48. Палітыка беларусізацыі, яе асноўныя напрамкі і вынікі.

 49. Згортванне НЭПа. Правядзенне індустраялізацыі і калектавізацыі ў БССР.

 50. Усталяванне таталітарнага рэжыму ў СССР. Палітычныя рэпрэсіі на Беларусі.

 51. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы(1921-1939 гг.). Аб’яднанне Заходняй Беларусі і БССР.

 52. Развіццё адукацыі, навукі і літаратуры на Беларусі ў 1917 – 1941 гг.

 53. Беларуская архітэктура, выяўленчае мастацтва, тэатр, музыка і кіно ў даваемы перыяд(1917 – 1941 гг.).

 54. Міжнародныя адносіны напярэдадні і на пачатку другой сусветнай вайны.

 55. Нападзенне фашысцкай Германіі на СССР і абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі.

 56. Акупацыйны рэжым фашыстаў на Беларусі. Развіццё партызанскага руху і падаолля.

 57. Аперацыя “Баграціён”. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

 58. Завяршэнне другой сусветнай вайны, яе вынікі.

 59. Міжнародныя адносіны пасля другой сусветнай вайны. “Халодная вайна”. БССР на міжнароднай арэне.

 60. Аднаўленне і развіццё народнай гаспадаркі БССР у 1945 – 1950 гг.

 61. Грамадска-палітычнае жыццё ў БССР ва ўмовах “адлігі”. Спробы рэфармавання эканомікі ў 1950 – 1960-я гг.

 62. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё БССР у 1970 – 1980-я гг.

 63. Развіццё адукацыі і навукі ў Беларусі ў пасляваенны час.

 64. Развіццё беларускага мастацтва ў пасляваенны час.

 65. Абвастрэнне ўнутраных супярэчнасцей у СССР, паглыбленне эканамічнага і палітычнага крызісу. Палітыка перабудовы.

 66. Чарнобальская катастрофа і меры па змяншэнню яе наступаў.

 67. Распад СССР. Абвяшчэнне незалежнасці БССР. Утварэнне СНД.

 68. Эканамічныя і палітычныя пераўтварэнні на Беларусі пасля 1990 г. Змены ў палітычнай сістэме. Прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і выбары Прэзідэнта.

 69. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь.

 70. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае развіццё Беларусі на сучасным этапе.

 71. Адукацыя, навука і літаратура Беларусі на сучасным этапе.

 72. Сучаснае беларускае мастацтва.

: fr
fr -> Стыпендыі фонду "Ротары" па магістарскіх праграмах
fr -> Гатычны касцюм вялікага княства літоўскага канца ХІІІ — пачатку ХVI ст. Ганна Барвенава (Мінск)
fr -> 6. Сьвята Трох каралеў у каталікоў Нараджэньне Хрыстова ў праваслаўных
fr -> Г. Мінск Аб зацвярджэнні Палажэння аб курсавых
fr -> ∙ 25 красавіка 2016 ∙ уладальнік freemuse award 2016
fr -> С. Ф. Шымуковіч Вялікая Айчынная вайна савецкага народа
fr -> «Штучнае дыханне» 9 чэрвеня, 18. 30 Фільм дэманструюцца на мове арыгінала з беларускімі субтытрамі
fr -> Бурным бела-ружовым цветам
fr -> Людзі на балоце
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка