Правапіс галосных о, э, а, ыДата канвертавання21.06.2016
Памер58.34 Kb.
Правапіс галосных о, э, а, ы

Устаўце прапушчаныя літары о, э, а, ы

Тун…ль, ч…рствы, экз…мпляр, д…лікатны, р…монт, інж…нер, адажы…, др…вотня, ар…ндатар, шніц…ль, камп’ют…р, бр…зент, лод…р, поч…рк, класт…р, канц…лярыя, ц…р…монія, орд…р, Юпіт…р, др…мота, Ч…рнышэўускі, бухгалт…р, світ…р, кр…млёўскі, ш…рыф, ц…нтральны, п’ед…стал, р…прадукцыя, кандыт…р, ж…мчужына, кр…шыць, ш…нель, інт…рнэт, р…зюм…, партфолі…, выкр…сліць, кр…пасны, с…рдэчны.

Ключ

Тунэль, чэрствы, экзэмпляр, далікатны, рамонт, інжынер, адажыа, дрывотня, арандатар, шніцаль, камп’ютар, брызент, лодар, почырк, кластар, канцылярыя, цырымонія, ордар, Юпітэр, дрымота, Чарнышэўскі, бухгалтар, світар, крамлёўскі, шэрыф, цэнтральны, п’едэстал, рэпрадукцыя, кандытар, жамчужына, крышыць, шынель, інтэрнэт, рэзюмэ, партфоліа, выкрасліць, крапасны, сардэчны.

Правапіс галосных е,ё,я

1. Устаўце прапушчаныя літары

Б...склапотны, гл…дачы, ц…ц…рукі, с…мнаццаць, тыс…ча, пабел…ны, выдз…ўблі, м…лодыя, п…рспектыва, аб…ліск, пасе…ны, абл…дз…нелы, леб…дзь, л…б…дз…няты, м…дзведз…ня, вос…нь, чэрв…нь, в…лікаваты, л…снічоўка, л…снічы, п…сняры, пам…ць, дз…сяты, ап…рацыя, выл…целі, удал…чыні, юв…лірны, сенн…шні, ц…жкаваты, з…л…нее, л…г…ндарны, дыл…тант, Свіц…зь, дроб…зь, в…лікадушны, уп…ц…рых, вын…с…ны, вобз…млю, Г…расім, л…гкакрылы.

Ключ

Бесклапотны, гледачы, цецерукі, сямнаццаць, тысяча, пабелены, выдзеўблі, мелодыя, перспектыва, абеліск, пасеяны, абледзянелы, лебедзь, лебедзяняты, медзведзяня, восень, чэрвень, велікаваты, леснічоўка, ляснічы, песняры, памяць, дзясяты, аперацыя, вылецелі, удалечыні, ювелірны, сенняшні, цяжкаваты, зелянее, легендарны, дылетант, Свіцязь, дробязь, велікадушны, упяцярых, вынесены, вобземлю, Герасім, легкакрылы.

2. Падбярыце да дадзеных слоў роднасныя такім чынам, каб е,ё,я, якія стаяць пад націскам, сталі ненаціскнымі.

Аддзел, паездка, вяселле, мёд, агент, падземны, дзесяць, далёкі, нацёк, адвезці, васьмёра, вечар, меншы, праект, палёгка, верас, дзверы, адлёт, баец, падмерзнуць, дыялектыка, заезд. 1. Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары.

Аб’..ктыўны, абц..рэбліваць, аб’..яднанне, ап..ратыўны, б..л..трыстыка, б..скал..ровы, б..сп..растанку, б..звы..зна, в..ласіп..дыст, в..рац..но, в..рашчака, в..с..лосць, в..рхавіна, дз..сяц..ра, заб..сп..чэнне, з..л..наваты, з..л..ніна, л..туценне, м..ханік, м..талічны, м..ккаваты, м..нутка, надв..чорак, н..в..лікі, н..навісць, н..навісны, ц..жкаатл..т, ц..гавіты, мез..н..ц, п…рон, с…зон, л…мантаваць, тыс…ча, загл…дзіцеся, ц…гавіты, забл…яце, поз…х, зам…ць, пам…ць, с…мнаццаць, дзев…ць, дзес…ць, ап…тыт, …ршыцеся, …рлычок, кал…жанка, закл…йміце, п…нал, біл…цёр, вын…ньчыце, ал…горыя, К…тлінская, вас…мнаццаць, м…тодыка, Прып…ць, …ўропа, закл…цце, Н…красаў, Напал…он, бал…рына, м…тафара, ц…гнікі, …сянёвы, св…ткаваць, Арг…нціна, Вал…нціна, мес…ц, зав…зь, ма…нез, Б..тхов..н, ве…лка, высв..тліць, з…ніт, м…даль, в…лізарны, …фрэйтар, с…ржант, г…н…рал, п…дагог, с…л…нін, с…ляне, м…тро, н…даядаць, н…добра, аб…зболіць, аб…ззброіць, б…склапотны, н…добраякасна, г…рой, …чменны, кал…ндар, л…г…нда, п…цім…тровы, ц…мнаваты, кал…ндары.   1. Прачытайце тэкст. Растлумачце напісанне ў словах е, ё, я.

Хораша тут, калі бывае час, палюбавацца! Цяпер вось нізам сцелецца верас у румяным ранішнім святле, а над верасам — таксама ў сонцы — густа высяцца гонкія сосны. Добра ўзняць галаву, заглядзецца на іх шэра-зялёныя, са стальным адлівам, кучаравыя верхавіны на фоне цёплага блакіту і галубіных воблакаў. Сосны гамоняць. Нібы расказваюць чароўныя казкі маленства — адну за адной, нястомна і радасна, ціха і мудра, як гэта можа добрая пагодлівая старасць. Возера сёння маўчыць. Каля нізкага берага, чыста пясчанага ці з рэдзенькаю травой, ледзь чутна, раскошліва пахлёбвае хваля. Чайкі гуляюць над люстранай вадою, пікіруючы на спажыву, або садзяцца на вільготны, вылізаны прылівам пясок, толькі імі затупаны, пацярушаны іхнімі пёрцамі. Тут жа, выштурханая на бераг мноствам бурных прыбояў, парахнее, петрае на сонцы разбітая лодка. Па рыбацкім звычаі лодкі пакідаюцца назаўсёды там, дзе іх засцігне апошняя бяда. (Я. Брыль)   


Правапіс мяккага знака, раздзяляльнага мяккага знака, апострафа. Устаўце ь ці апостраф там, дзе патрэбна

Раз…бяр, дз…мухавец, дз…ве, подз…віг, ваз…мі ў міхас…кі, касц…мі, грудз…мі, ледз…ве, памен…шыць, струмен…чык, студзен…скі, даражэн…кі, восен…скі, рэж…це, эканом…це, будз…це, кін…це, хатын…скі, шыфан…ер, выл…ецца, інтэрв…ю, шчаў…е, канферанс…е, Лаўрэнц…еў, аб…інець, інтэр…ер, узмер…е, бул…ён, насып…, восем…дзесят, любоў…ю, Грыгор…еў, п…едэстал, камп…ютар, з…ездлівы, раз…юшаны, ц…мяны, чац…верты, сузор…е, уз…яднанне, дзядз…ка.

Ключ

Разьбяр, дзьмухавец, дзве, подзвіг, вазьмі ў Міхаські, касцьмі, грудзьмі, ледзьве, паменшыць, струменьчык, студзеньскі, даражэнькі, восеньскі, рэжце, эканомце, будзьце, кіньце, хатынскі, шыфаньер, выльецца, інтэрв’ю, шчаўе, канферансье, Лаўрэнцьеў, аб’інець, інтэр’ер, узмор’е, булён, насып, восемдзесят, казанскі, песенька, барацьбіт, агледзься, любоўю, Грыгор’еў, п’едэстал, камп’ютар,з’едлівы, раз’юшаны, цьмяны, чацвёрты, сузор’е, уз’яднанне, дзядзька.


Прыпадабненне звонкіх да глухіх, шыпячых да свісцячых, свісцячых да шыпячых

Бара…ьба, ха…ьба, гру…чык, во…чык, мала…ьба, адрэ…, ле…кі, ву…кі, перапі…чык, сало…кі, замара…кі, стры…чы, мі…ценне, па…ка…ка, …шыць, …жаць, …чарсцвець, на пе…цы, у бо…цы, вокла…ка, про…ьба, зблі…ку, мые…ся, купае…ся, непага…ь, баске…бол, ай…бер…, э…замен, раска…чык, разве…ка, све…ка, гаро…ка, у дзе…цы, на до…цы, вучы…ся, на кла…цы, рэ…ька, тыра…, ад’я…джаць, а…кла…, ве…ці, бера…чы, а…чыніць, уздоў…, слі…кі, ма…чыны, у агаро…чыку, бало…цам, дзя…ька.

Ключ

Барацьба, хадзьба, грузчык, возчык, малацьба, адрэж, легкі, вузкі, перапісчык, салодкі, замаразкі, стрыгчы, мігценне, падказка, сшыць, зжаць, счарсцвець, на печцы, у бочцы, вокладка, просьба, зблізку, мыешся, купаешся, непагадзь, баскетбол, айзберг, экзамен, расказчык, разведка, сведка, гародка, у дзежцы, на дошцы, вучышся, на кладцы, рэдзька, тыраж, ад’язджаць, адклад, везці, берагчы, адчыніць, уздоўж, слізкі, матчыны, у агародчыку, балотцам, дзядзька.

 Правапіс у-ў

Устаўце ў ці у

На …краінскай мове, а…дыторыя, са…на, кло…н, нака…т,фа…на,Брэсцкая …нія, каля …рны, Галіна …ладзіміраўна, ва …ніверсітэце, ша…ковы, расці-…мацоўвайся, ра…нд, но…тбук, ска…т, да …нівермага, ток-шо…, шо…мен, натары…с, ліноле…м, шлагба…м, кансілі…м, хлопцы-…мельцы, гучнае “…ра”, фра…, гэтая …топія, гэта …нікальна, ва …фе, па-…дарнаму, а…ра, царква …ніяцкая, хвалі …льтрафіялетавыя, соцы…м, калекві…м, дачушка-…цеха, шэдэ…р, добры …клад, чулася …ханне, ма…залей, у “Выбранае” …вайшлі, дума…, пасля …рагану. 

Ключ

На ўкраінскай мове, аўдыторыя, саўна, клоўн, накаўт, фаўна, Брэсцкая унія, каля урны, Галіна Уладзіміраўна, ва ўніверсітэце, шаўковы, расці-ўмацоўвайся, раўнд, ноўтбук, скаўт, да ўнівермага, шлагбаум, ток-шоў, шоўмен, натарыус, лінолеум, кансіліум, хлопцы-ўмельцы, гучнае “ўра”, фрау, гэтая ўтопія, гэта ўнікальна, ва Уфе, па-ўдарнаму, аўра, царква ўніяцкая, хвалі ультрафіялетавыя, соцыум, калеквіум, дачушка-ўцеха, шэдэўр, добры ўклад, чулася уханне, маўзалей, у “Выбранае” ўвайшлі, думаў, пасля ўрагану.
Адзначце радкі, у якіх усе словы напісаны правільна:


 1. Праязны, Кранштат, хуткасны, кантрастны, аднаместны, жаласлівы.


 2. Капустны, сэрца, якасны, скарасны, баластны, прадвеснік.


 3. Карысны, наўмысны, налістнік, прыціснуць, Гумбальт, наместнік.


 4. Свіснуць, сонца, наезнік, посны, абласны, хіснуцца.


 5. Міласэрны, абвесны, страсны, Рэмбрант, роднасны, гладкашэрсны.
Запішыце словы, у якіх дапушчаны памылкі, згодна з арфаграфічнымі нормамі.


Устанавіце адпаведнасць паміж назоўнікамі і іх значэннямі:

А) ды..гармонія 

Б) дэ..арганізацыя

В) ды…прапорцыя

Г) ды…камфорт

Д) дэ…ынтэграцыя 


1)несуразмернасць паміж часткамі цэлага, адсутнасць прапарцыянальнасці;

2) умовы жыцця, знаходжання, якія не забяспечваюць зручнасцей і спакою;

3) распадзенне, расчляненне цэлага на састаўныя часткі;

4) парушэнне гармоніі, адсутнасць сугучнасці; немілагучнасць; разлад, няўзгодненасць, парушэнне адпаведнасці чаго-небудзь чаму-небудзь;

5) разлад арганізаванасці, парушэнне парадку, нармальнай дзейнасці каго-небудзь, чаго-небудзь.

Запішыце, раскрываючы дужкі:

В\вялікі п\Пост, В\вялікая субота, Д\дабравешчанне; Д\дзяды, к\Каляды, к\Крыж г\Гасподні, к\Купалле, п\Папа Р\рымскі, с\Святы д\Дух, П\першая С\сусветная вайна, м\Масленіца, п\Пасха, В\вялікдзень, д\Дзень П\перамогі, Д\дзень ведаў, д\Дзень н\Незалежнасці р\Рэспублікі б\Беларусь, н\Новы год, д\Дзень к\Кастрычніцкай рэвалюцыі, д\Дзень к\Канстытуцыі.


Рашыце крыжаванку

 1. Памяшканне, прызначанае для чытання лекцый, дакладаў (аўдыторыя/аудыторыя).

 2. Сцэнічнае пышнае відовішча з удзелам майстроў эстрады, цырка і інш. (шоу/шоў).

 3. Конны пастух у стэпах Паўночнай Амерыкі (каўбой/каубой).

 4. Трохмінутны перыяд у боксе, на працягу якога вядзецца бой (раўнд/раунд).

 5. Становішча ў спартыўных гульнях, калі мяч або шайба выходзіць за межы спартыўнай пляцоўкі (аут/аўт).

 6. Прыправа, падліва для стравы (соўс/соус).


Падрыхтавала настаўнік Пармонік З.Г.


: doc -> nauk
nauk -> Урок матэматыкі у 6 класе
nauk -> Клас: 8 Тэма: Musik und Musiker Мэты: 1
nauk -> Тэма: «Літасфера» 6 клас Мэта : абагульніць, паглыбіць і сістэматызаваць веды вучняў аб асноўных формах рэльефу Зямлі. Задачы
nauk -> Максім Танк. Тэмы і вобразы танкаўскай паэзіі
nauk -> Аўтаматызацыя гука “с “ у складах і словах
nauk -> Карэкцыйна – развіваючы занятак Тэма: Глядзі. Слухай. Запамінай. Мэты
nauk -> Вывучаем беларускі правапіс
nauk -> Жыві, мая вёска! (Пазакласнае мерапрыемства) Мэты
nauk -> Урок біялогіі ў 9 класе Тэма: Шкілет верхніх і ніжніх канечнасцей. Першая дапамога пры вывіхах і пераломах
nauk -> Клуб дзелавых людзей
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка