Радзівілы, князіДата канвертавання15.05.2016
Памер30.67 Kb.
ТыпРеферат
РЭФЕРАТ

Гвоздзь Кацярына Уладзіміраўна

Фонд 694 “Радзівілы, князі” Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі як крыніца ў даследаванні пячатак канцылярыі Вялікага княства Літоўскага XVІ – 60-х гг. XVII стст.

Ключавыя словы: сфрагістыка, пячатка, Вялікае княства Літоўскае, вялікі князь літоўскі, фонд 694, Радзівілы.

Дадзеная дыпломная работа (95 старонак) складаецца з уводзін, асноўнай часткі, якая падзяляецца на тры главы, заключэння, спіса літаратуры і дадаткаў.

Аб’ект даследвання – фонд 694 “Радзівілы, князі” НГАБ.

Прадмет даследвання – пячаткі вялікіх князёў літоўскіх і іх эвалюцыя ў XVI – 60-х гг. XVII стст.

Мэта дадзенай дыпломнай работы: высветліць, які крыніцазнаўчы патэнцыял мае фонд 694 НГАБ для даследавання пячатак вялікіх князёў літоўскіх (XVI – 60-х гг. XVII стст.); які каштоўны, новы матэрыял фонд утрымлівае ў параўнанні з ужо вядомымі і апісанымі ў літаратуры пячаткамі дадзенага тыпу і перыяду.

Метады даследавання – гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-сістэмны, архівазнаўча-крыніцазнаўчыя (функцыянальны і інфармацыйны).

Атрыманыя вынікі – аўтарам самастойна вывучаны крыніцы і даследаванні, прысвечаныя сфрагістыке вялікіх князёў літоўскіх, дана ацэнка распрацаванасці гэтай тэмы, выяўлены асноўныя накірункі эвалюцыі дзяржаўных сімвалаў, форм і спосабаў прымацавання вялікакняскіх пячатак, ахарактэрызавана каштоўнасць беларускай часткі Нясвіжскага архіва Радзівілаў у сэнсе наяўнасці актаў з пячаткамі разглядаемага тыпу.

Вобласць магчымага практычнага прымянення матэрыялы дыпломнай працы могуць выкарыстоўвацца пры даследаванні вялікакняскіх пячатак XVІ – 60-х гг. XVII стст., пры вывучэнні гісторыі Вялікага княства Літоўскага, а таксама пры вывучэнні гісторыі Беларусі.

РЕФЕРАТ


Гвоздь Екатерина Владимировна

Фонд 694 “Радзивиллы, князья” Национального исторического архива Беларуси как источник по исследованию канцелярии Великого княжества Литовского XVІ – 60-х гг. XVII вв.

Ключевые слова: сфрагистика, печать, Великое княжество Литовское, великий князь литовский, фонд 694, Радзивиллы.

Данная дипломная работа (95 страниц) состоит из введения, основной части, которая разделяется на три главы, заключения, списка использованных источников и литературы и приложний.

Объект исследования – фонд 694 “Радзивиллы, князья” НГАБ.

Предмет исследования – печати великих князей литовских и их эволюция в XVI – 60-х гг. XVII вв.

Цель данной дипломной работы: выяснить, какой источниковедческий потенциал имеет фонд 694 НГАБ для исследования печатей великих князей литовских (XVI – 60-х гг. XVII вв.); какой ценный, новый материал фонд содержит в сравнении з уже известными и описанными в литературе печатями данного периода и типа.

Методы исследования: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-системный, архивно-источниковедческий (функциональный и информационный).

Полученные выводы: автором самостоятельно были изучены источники и исследования, посвященные сфрагистике великих князей литоских, дана оценка разработанности данной темы, выявлены основные направления эволюции государственных символов, форм и способов прикрепления великокняжеских печатей, охарактеризована ценность белорусской части Несвижского архива Радзивиллов в наличии актов с печатями данного типа.

Область возможного практического применения – материалы дипломной работы могут быть использованы при исследовании великокняжеских печатей XVІ – 60-х гг. XVII вв., при изучении истории истории Великого княжества Литовского, а также при изучении истории Беларуси.

ABSTRACT

Gvozd Ekaterina Vladimirovna

Fund 694 "Radziwill princes" National Historical Archives of Belarus as a source for the study of the Office of the Grand Duchy of Lithuania XVI - 60th. XVII centuries.

Key words: sphragistics, Seal, the Grand Duchy of Lithuania, the Grand Duke of Lithuania, Fund 694, Radziwill.

This thesis (95 pages) consists of an introduction, main part, which is divided into three chapters, conclusion, list of sources used and literature, prilozhny.

Object of research – Fund 694 "Radziwill princes" National Historical Archives of Belarus.

Subject of research – Seal Grand Dukes of Lithuania and their evolution in the XVI – 60th. XVII centuries.

The aim of this thesis: to find out which source study has the potential to fund 694 research Ngaba Signs Grand Dukes of Lithuania (XVI – 60th. XVII centuries.) What valuable new material contains a fund compared s already known and described in the literature of this period and seals type.

Methods: historical genetic, historical, comparative, historical and systematic, archival source study (functional and informational).

The findings: the author independently examined sources and research on the grand dukes sphragistics litoskih, assessed elaboration of this theme, identified the main lines of the evolution of the state symbols, forms and methods of attachment grand seals, described the value of the Belarusian part Nesvizhsky archive available Radziwill acts with the seal of the type.Realm of the possible practical applications – the materials of the thesis can be used to study the grand seals XVI – 60th. XVII centuries., In studying the history of the history of the Grand Duchy of Lithuania, as well as the study of the history of Belarus.
: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 Беларуская філалогія
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка