Реферат друзика Сергея Сергеевича «министерство обороны республики беларусь как республиканский орган государственного управления. 1991 2014 годы»Дата канвертавання03.06.2016
Памер36.97 Kb.
ТыпРеферат
РЕФЕРАТ

Друзика Сергея Сергеевича

«МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.1991 - 2014 ГОДЫ»
Ключевыми словами дипломной работы являются: Министерство обороны Республики Беларусь; Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь; Генеральный штаб.

Актуальность темы данной работы вызвана недостаточной изученностью представленной проблематики, необходимостью взглянуть на развитие научно-справочного аппарата на областном уровне, что позволит увидеть как реализовывается и совершенствуется Министерство обороны Республики Беларусь.

Целью является получение совокупности данных о Министерстве обороны Республики Беларусь как особой организационной форме государственного управления в области обороны, едином системном образовании, состоящем из взаимосвязанных и взаимодействующих департаментов, управлений и отделов, подчиненных им объединений, организаций и учреждений.

Объектом исследования является Министерство обороны Республики Беларусь в 90 - е годы ХХ и начале ХХI веков.

Предметом является история создания министерство обороны, его правовой статус, функции, полномочия, становления и развития внутренней организационной структуры.

В работе были использованы такие общенаучные методы как: историко – генетический, историко – сравнительный, историко – системный, ретроспективный, количественный..

В работе была проанализирована нормативная правовая база и справочная литература Министерства обороны Республики Беларусь; определены основные и дополнительные структуры Министерства обороны Республики Беларусь; изучено состояние Министерства обороны Республики Беларусь в данный период; обозначены основные пути совершенствования Министерства обороны Республики Беларусь.

Структура дипломной работы определена ее целями и задачами и состоит: из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы.

РЕФЕРАТ

Друзика Сяргея Сяргеевіча« МІНІСТЭРСТВА АБАРОНЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ЯК РЭСПУБЛІКАНСКІЯ ОРГАНЫ ДЗЯРЖАЎНАГА КIРАВАННЯ.1991 - 2014 ГАДЫ»
Ключавымі словамі дыпломнай працы з'яўляюцца : Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь ; Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь ; Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь ; Генеральны штаб .

Актуальнасць тэмы дадзенай працы выклікана недастатковай вывучанасцю прадстаўленай праблематыкі , неабходнасцю зірнуць на развіццё навукова -даведачнага апарата на абласным узроўні , што дасць магчымасць убачыць як рэалізоўваецца і ўдасканальваецца Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь .

Мэтай з'яўляецца атрыманне сукупнасці дадзеных аб Міністэрстве абароны Рэспублікі Беларусь як асаблівай арганізацыйнай форме дзяржаўнага кіравання ў галіне абароны, адзіным сістэмным адукацыі, які складаецца з узаемазвязаных і якія ўзаемадзейнічаюць дэпартаментаў, упраўленняў і аддзелаў, падпарадкаваных ім аб'яднанняў, арганізацый і ўстаноў.

Аб'ектам даследавання з'яўляецца Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь у 90 - я гады ХХ і пачатку ХХІ стагоддзяў .

Прадметам з'яўляецца гісторыя стварэння міністэрства абароны , яго прававы статус , функцыі , паўнамоцтвы , станаўлення і развіцця ўнутранай арганізацыйнай структуры.

У працы былі выкарыстаны такія агульнанавуковыя метады як: гісторыка - генетычны , гісторыка - параўнальны , гісторыка - сістэмны , рэтраспектыўны , колькасны ..

У працы была прааналізавана нарматыўная прававая база і даведачная літаратура Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь ; вызначаны асноўныя і дадатковыя структуры Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь ; вывучана стан Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь у дадзены перыяд; пазначаныя асноўныя шляхі ўдасканалення Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь .

Структура дыпломнай працы вызначана яе мэтамі і задачамі і складаецца: з ўвядзення , трох кіраўнікоў , заключэння , спісу крыніц і літаратуры.

ABSTRACT


Druzika Sergei Sergeyevich

" MINISTRY OF DEFENSE OF BELARUS AS A REPUBLICAN GOVERNMENT MANAGEMENT.1991 - 2014"


The key words of the thesis are : the Ministry of Defence of the Republic of Belarus; Bulletin of the Supreme Council of the Republic of Belarus; National Register of Legal Acts of the Republic of Belarus; General Staff .

Relevance of the topic of this work is caused by insufficient knowledge of the problems presented by the need to look at the development of scientific reference system at the regional level that allows you to see how to implement improved and the Ministry of Defence of the Republic of Belarus.

The purpose of this study is to obtain aggregate data on the Ministry of Defence of the Republic of Belarus as a special organizational form of public administration in the field of defense, a single education system consisting of interconnected and interacting departments, divisions and departments, subordinate associations, organizations and institutions.

Object of study is the Ministry of Defence of the Republic of Belarus in the 90 - years of the twentieth and early twenty-first centuries.

The subject is the history of the Department of Defense , its legal status, functions , powers, formation and development of the internal organizational structure .

In this paper we have used scientific methods such as: historical - genetic , historical - comparative, historical - systematic, retrospective quantitative ..In this paper we analyzed the legal and regulatory framework and reference books of the Ministry of Defence of the Republic of Belarus; defined primary and secondary structure of the Ministry of Defence of the Republic of Belarus; studied the state of the Ministry of Defence of the Republic of Belarus in the period; outlines the key ways to improve the Ministry of Defence of the Republic of Belarus.

The structure of the thesis is defined by its goals and objectives , and consists of: introduction, three chapters , conclusion, list of sources and lit
: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 Беларуская філалогія
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка