Реферат Иванова Марина ЕвгеньевнаДата канвертавання21.05.2016
Памер30.17 Kb.
ТыпРеферат
Реферат

Иванова Марина Евгеньевна

Оценка качества высшего образования в Республике Беларусь на примере Белорусского государственного университета

Ключевые слова: система менеджмента качества, качество образования, образовательный процесс, образовательная услуга, БГУ, УВО, критерий, оценка, потребитель, стандарт университета, ИСО.

Актуальность темы продиктована необходимостью оптимизировать критерии для оценки высшего образования в БГУ.

Объект исследования – система менеджмента качества БГУ.

Предмет исследования – применение критериев оценки системы менеджмента качества образования к особенностям образовательных услуг в учреждениях высшего образования Республики Беларусь.

Цель данной дипломной работы – выбор оптимальной методики для оценки качества высшего образования при использовании системы менеджмента качества на примере БГУ.

Методологическую основу данного исследования составляют общие методы научного исследования: анализ, синтез, сравнение, индукция и дедукция, обобщение, а также практические методы (наблюдение).

В дипломной работе уделено внимание истории возникновения системы менеджмента качества, выявлены основные характеристики качества, которые были адаптированы в сферу образования. В работе определяются особенности сферы образования, и дается характеристика действующей системе менеджмента качества БГУ при оценке качества образования.

Научная новизна исследования заключается в выборе оптимального количества критериев и их выделение в определенные группы.

Выводы сделанные в работе, могут быть применены в работе в управлении качеством высшего образования Белорусского государственного университета процессе оценки качества образования.

Дипломная работа состоит из 68 страниц, включает в себя 1 таблицу и 2 приложения, 56 позиций в списке источников и литературы.РЭФЕРАТ

Іванова Марына Яўгеньеўна

Ацэнка якасці вышэйшай адукацыі ў Рэспублікі Беларусь на прыкладзе Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэтаКлючавыя словы: сістэмы менеджменту якасці, якасць адукацыі, адукацыйны працэс, адукацыйныя паслугі, БДУ, УВА, крытэрыі, ацэнка, спажывец, стандарт універсітэта.

Актуальнасць тэмы прадыктавана неабходнасцю аптымізаваць крытэрыі для ацэнкі вышэйшай адукацыі ў БДУ.

Аб'ект даследавання - сістэма менеджменту якасці БДУ.

Прадмет даследавання - прымяненне крытэрыяў ацэнкі сістэмы менеджменту якасці адукацыі да асаблівасцяў адукацыйных паслуг ва ўстановах вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Мэта дадзенай дыпломнай працы - выбар аптымальнай методыкі для ацэнкі якасці вышэйшай адукацыі пры выкарыстанні сістэмы менеджменту якасці на прыкладзе БДУ.

Метадалагічную аснову дадзенага даследавання складаюць агульныя метады навуковага даследавання: аналіз, сінтэз, параўнанне, індукцыя і дэдукцыя, абагульненне , а таксама практычныя метады (назіранне) .

У дыпломнай працы нададзена ўвага гісторыі ўзнікнення сістэмы менеджменту якасці, выяўлены асноўныя характарыстыкі якасці, якія былі адаптаваны ў сферу адукацыі. У працы вызначаюцца асаблівасці сферы адукацыі, і даецца характарыстыка дзеючай сістэме менеджменту якасці БДУ, калі ацэньваецца якасць адукацыі.

Навуковая навізна даследавання заключаецца ў выбары аптымальнай колькасці крытэрыяў і іх вылучэнне ў пэўныя групы.

Высновы зробленыя ў працы, могуць выкарыстоўвацца ў кіраванні якасцю вышэйшай адукацыі Беларускага дзяржаўнага універсітэта ў працэсе ацэнкі якасці адукацыі.

Дыпломная праца складаецца з 68 старонак, уключае ў сябе 1 табліцу і 2 прыкладання, 56 пазіцый у спісе крыніц і літаратуры.GRADUATION WORK SUMMARY

Ivanova Marina
Quality assessment of higher education in the Republic of Belarus in case of Belarusian state university

Keywords: quality management system, education quality, education process, education services, BSU, high education management, criterion, evaluation, consumer, university standard, ISO.

The relevance of the topic due to the necessity to optimize the criteria for the evaluation of higher education in the BSU.

The object of research is the BSU quality management system.

The subject of research is the application of evaluation criteria of quality management system of education to the peculiarities of educational services in higher education institutions of the Republic of Belarus.

The aim of this work is the choice of optimal methods of the higher education quality evaluation by using a quality management system at the example of BSU.

Methodological basis of this work includes such common methods of research as analysis, synthesis , comparison, induction and deduction, generalization, as well as practical methods ( observation).

In the work attention is paid to the history of the quality management system, the main characteristics of quality that have been adapted in education are identified. The research defines the features of the education sector, and describes the quality management system at BSU quality assessment.

Scientific novelty of the study is to select the optimal number of criteria and their allocation to certain groups.The conclusions in the paper can be used in the quality management of higher education, in the Belarusian State University during the evaluation of the quality of education.

Graduation work consists of 68 pages, includes 1 table and 2 appendices, 56 titles in the list of sources and literature.
: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 Беларуская філалогія
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка