Рэкамендуемая літаратураДата канвертавання15.05.2016
Памер48.63 Kb.

Рэкамендуемая літаратура
Асноўная

1 Азарка, В. У. Беларуская мова: Спецыяльная лексіка/ В. У. Азарка, А. С. Васілеўская, М. М. Круталевіч. – Мінск, 2004.

2 Антанюк, Л. А. Беларуская навуковая тэрміналогія: фарміраванне, структура, упарадкаванне, канструяванне, функцыяніраванне/ Л. А. Антанюк. – Мінск, 1987.

3 Арашонкава Г. У. Тэорыя і практыка беларускай тэрміналогіі/ Г. У. Арашонкава [і інш.]. – Мінск, 1999.

4 Асновы культуры маўлення і стылістыкі / пад рэд. У.В.Анічэнкі. – Мн., 1996.

5 Бадзевіч З. І. Курс беларускай мовы/ З. І. Бадзевіч, Л. І. Сямешка, І. Р. Шкраба. – Мінск, 1996.

6 Беларуская мова: энцыклапедыя. – Мінск, 1994.

7 Каляда, А. Беларускае літаратурнае вымаўленне: практыкум па дыкцыі і арфаэпіі/ А. Каляда. – Мінск, 2006.

8 Каўрус, А. Дакумент па-беларуску/ А. Каўрус. – Мінск, 1994.

9 Ляшчынская, В. А. Беларуская мова. Тэрміналагічная лексіка: вучэбны дапаможнік/ В. А. Ляшчынская. – Мінск, 2001.

10 Ляшчынская, В. А. Студэнту аб мове: прафесійная лексіка/ В. А. Ляшчынская. – Мінск, 2003.

11 Мінакова, Л. М. Беларуская навукова-тэхнічная тэрміналогія: фарміраванне, функцыянаванне, развіццё/ Л. М. Мінакова, С. М. Аніськова, А. А. Станкевіч. – Гомель, 2004.

12 Плотнікаў, Б. А. Беларуская мова. Лінгвістычны кампендыум/ Б. А. Плотнікаў, Л. А. Антанюк. – Мінск, 2003.

13 Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі: зацверджаны Законам Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г.№ 420-З. – Мінск: Дыкта, 2009.

14 Практыкум па беларускай мове / пад рэд. Г. М. Малажай. – Мінск, 2005.

15 Смольская, Т. М. Беларуская мова: юрыдычная лексіка/ Т. М. Смольская, Л. У. Хрышчановіч. – Мінск, 2006.

16 Старавойтава, Н. П. Беларуская мова: гісторыя і сучаснасць: вучэбна-метадычны дапаможнік для нефілалагічных спецыяльнасцей/ Н. П. Старавойтава. – Мінск, 2006.Дадатковая

1 Абабурка, М. В. Культура беларускай мовы/ М. В. Абабурка. – Мінск, 1994.

2 Антанюк, Л. А. Беларуская мова: спецыяльная лексіка/ Л. А. Антанюк, Б. А. Плотнікаў.– Мінск, 2004.

3 Багдзевіч, А.І. Словаўтваральная структура аддзеяслоўных тэрмінаадзінак ў сучаснай беларскай мове / А.І. Багдзевіч. – Гродна, 2000.

4 Браим, И. Культура делового общения/ И. Браим. – Минск, 1998.

5 Веселов, П.В. Современное деловое письмо в промышленности / П.В. Веселов. – М., 1990.

6 Гурскі, М.У. Параўнальная граматыка рускай і беларускай моў / М.У. Гурскі. – М., 1990.

7 Даниленко, В. П. Русская терминология: опыт лингвистического описания/ В. П. Даниленко. – М., 1977.

8 Капейко, Т. В. Лексіка-семантычны спосаб тэрмінаўтварэння/ Т. В. Капейко. – Магілёў, 2007.

9 Квитко, И.С. Терминоведческие проблемы редактирования / И.С. Квитко. – Львов, 1986.

10 Красней, В. П. Навуковы стыль сучаснай беларускай літаратурнай мовы/ В. П. Красней // Беларуская мова ў другой палове ХХ ст.: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Мінск, 1998. – С. 16–19.

11 Кривицкий, А.А., Подлужный, А.И. Учебник белорусского языка: для самообразования / А.А.Кривицкий, А.И Подлужный. – Мн., 1994.

12 Культура устной и письменной речи делового человека: справочник-практикум. – Мн., 1989.

13 Лапкоўская, А. М. Сучасная беларуская батанічная тэрміналогія/ А. М. Лапкоўская. – Гродна, 2007.

14 Лексікалогія сучаснай беларускай літаратурнай мовы / пад рэд. А. Я. Баханькова. – Мінск, 1994.

15 Лепешаў, І.Я. Асновы культуры маўлення і стылістыкі: практыкум / І.Я. Лепешаў. – Мн., 2001.

16 Мысліцелі і асветнікі Беларусі. Энцыклапедычны даведнік. – Мн., 1995.

17 Праблемы беларускай навуковай тэрміналогіі: матэрыялы 1-й нацыянальнай канферэнцыі. – Мінск, 1995.

18 Пытанні нармалізацыі беларускай навуковай тэрміналогіі: матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. – Гомель, 1994.

19. Рахманин, Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов: учебное пособие / Л.В. Рахманин. – М., 1987.

20. Сцяцко, П.У. Праблемы нормы культуры мовы / П.У. Сцяцко. – Гродна, 1998.

21. Синтаксис русского и белорусского языков: сходство и различия. – Мн., 1994.22 Станкевіч, А. А. Дэтэрміналагізацыя тэрмінаў іншамоўнага паходжання ў сучаснай беларускай мове/ А. А. Станкевіч // Беларуская мова. – 1997.- Вып. 5. – С. 27 –34.
Слоўнікі

 1. Анатомический словарь: русско-белорусско-латинский, латинско-белорусский. – Мн., 1998.

 2. Андрыеўская, З. Руска-беларускi фiзiка-геаграфiчны слоўнік/ З. Андрыеўская, І. Галай. – Мінск, 1994.

 3. Арфаграфічны слоўнік беларускай мовы для школьнікаў: новыя правілы беларускага правапісу / І.Л. Капылоў, Т.М. Маракуліна. – Мінск: Современная школа, 2010. – 256 с.

 4. Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. – Мінск, 1996 – 2004.

 5. Болсун, А. І. Слоўнік фiзiчных i астранамiчных тэрмiнаў: для сярэдніх школ/ А. І. Болсун, Я. Н. Рапановіч. – Мінск, 1979.

 6. Булыка, А. М. Слоўнік іншамоўных слоў: у 2 т./ А. М. Булыка. – Мінск, 1999.

 7. Галай, I. П. Геаграфiчны слоўнік школьнiка/ І. П. Галай, С. І. Сідор; пад рэд. В. А.Жучкевiча. – Мінск, 1986.

 8. Геаграфiчныя паняццi i тэрмiны: энцыклапедычны даведнiк / рэдкал.: М. М. Курловiч[і інш.]. – Мінск, 1993

 9. Грабчиков, С.М. Межъязыковые омонимы и паронимы: опыт русско-белорусского словаря / С.М. Грабчыкаў. – Мн., 1980.

 10. Калугiн, А. С. Тэрмiналагiчны беларуска-рускi слоўнік па анатомii i фiзiялогii чалавека i жывёл для студэнтаў бiялагiчнага i фiзкультурнага факультэта / А. С. Калугін; Гомел. дзярж. ун-т. – Гомель, 1994.

 11. Клышка, М.К. Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў / М.К. Клышка. – Мн., 1993.

 12. Красільнікаў, А.П. Слоўнік па агульнай і медыцынскай вірусалогіі /А.П. Красільнікаў. – Мн., 1995.

 13. Лепешаў, І.Я. Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы: у 2-х т. / І.Я. Лепешаў. – Мн., 1993.

 14. Русско-белорусский словарь: в 3-х т. – Мн., 1994.

 15. Руска-беларускі слоўнік сельскагаспадарчай тэрміналогіі. – Мн., 1994.

 16. Савiцкі, М. Руска-беларуска-англійскі слоўнік па iнфарматыцы i вылiчальнай тэхніцы/ М. Савіцкі. – Мінск, 1992.

 17. Сарока, У.А., Мальцава, Т.М. Беларуска-рускі слоўнік справаводчай і архіўнай тэрміналогіі / У.А. Сарока, Т.М. Мальцава. – Мн., 1997.

 18. Слоўнік беларускай мовы. Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуацыя. Словазмяненне / пад рэд. М. В. Бірылы. – Мінск, 1987.

 19. Социологическая энциклопедия / под. общ. ред. А. Н. Данилова. – Минск, 2003.

 20. Сухая, Т. Тэрмiналагiчны слоўнік па вышэйшай матэматыцы для ВНУ / Т. Сухая [і інш.]; Т-ва беларус. мовы iмя Ф. Скарыны. Тэрмiнал. камiсiя; навук. рэд. П. Мiхайлаў. – Мінск, 1993.

 21. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: у 5 т. – Мінск, 1977 – 1984.

 22. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы. – Мінск, 2005.

 23. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: у 5 т. – Мінск, 1984 – 1987.

 24. Энцыклапедыя прыроды Беларусі: у 5 т. – Мінск, 1983 – 1986.

 25. Этнаграфія Беларусі. – Мінск, 1989.

 26. Юрыдычны энцыклапедычны слоўнік. – Мінск, 1992.

 27. Яромін, В.М. Марфалогія і анатомія раслін. Тэрміналагічны слоўнік / В.М. Яромін. – Мн., 2000.

: DocLib6 -> %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> 1-31%2003%2001-02%20%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)%C2%BB -> 3%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> %D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%BA%D0%B0)
%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%BA%D0%B0) -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%BA%D0%B0) -> Мова і соцыум. Паходжанне беларускай мовы і асноўныя этапы яе развіцця
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка