Уладзімір караткевічстаронка4/7
Дата канвертавання14.12.2016
Памер1.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
X

НАКЦЮРН I АЛЬБА1

Ён ляжаў каля вогнішча і не спаў. Пад бакамі была сухая трава, на нагах — грубая коўдра, пад галавою — скручаны плашч.

Побач драмаў, паклаўшы лабастую галаву на тоў-стыя беласнежныя лапэты, гладкі Амур. Ад цеплыні і салодкіх сноў у яго дрыжалі бровы.

«Добра табе! — падумаў Будрыс.— А мне кепска. Дужа...»

Размова з Гражынаю ўразіла яго больш, чым здалося спачатку. Упершыню ён сутыкнуўся з такім поўным адмаўленнем усяго, чым ён жыў дагэтуль. Гэтая агіда, гэтая адчужанасць. I самае горшае, што ён бачыў іх у чалавеку, у якім менш за ўсё хацеў бы бачыць такое.

«Дрэнь твае справы, чалавеча... Занадта, занадта мы розныя. Ніколі ў жыцці нам не пасябраваць. Тваё жыццё, сапраўды, лёд на вяршыні. А яна пера-жыла калісьці ледавікі, чаканне смерці ўсяго жыво-га, і таму занадта добра ведае цану льдам... Перыстая, ажурная, уся дзеля сонца... Чазенія... Жанчына. Як толькі адступілі льды — стала на россыпах камянёў, дзе ніхто яшчэ не мог жыць. I з тых часоў стаіць, будзе стаяць на фарпосце жыцця. Мала пражыве. Цаной гэтага жыцця падрыхтуе жыццё дзеля ін-шых.

Жанчына. Ведае цану льдам. I таму не зразумее. Не даруе. Не прымірыцца».

...Лёталі над агнём вялізныя, як птушкі, начныя матылі. Нерухомыя ў чыстым паветры, стаялі зоркі над вяршынямі гор.

Ён ведаў, што жанчына тут, побач, спіць у гэтай закінутай хатцы. А можа, і не спіць, бо яе таксама жорстка ўразіла размова на беразе рэчкі. А мена-віта таму, што гэтая размова была, да жанчыны было зараз далей, чым да гэтых высокіх, халод-ных зор.

Яна ніколі не паставіцца да яго з даверам. Сябрам не будзе. Нават старонняй не будзе. Будзе ворагам, пільным назіральнікам, лазутчыкам у стане такіх,

1 Песня зары.

490


як ён. Таму што ён і яна — розныя бакі жыцця. Жыцця? Увогуле розныя полюсы ўсяго існага.

Яму было вельмі горка адчуваць гэта.

Ноч. Добрая музыка ночы. Сонна цмокае вуснамі рака. Падушка з водарасцяў у яе пад шчакой. Схі-ліліся і пільна слухаюць сны ўсяго жывога гонкія чазеніі. Чуйным сном спіць недзе ў нетрах жэнь-шэнь. Спіць недзе ў зямлі Генусь. Спяць мёртвыя ў магілах, жывыя — у ложках і ля вогнішчаў.

I ўсе-ўсе слухаюць песню ночы: адны з надзеяй, другія з безнадзейнасцю. Адны — прымірыўшыся, другія — гатовыя зубамі бараніць жыццё.

Але ў ночы няма нічога страшнага. I зла няма ў ночы. I бяспека ў ночы ў руках. I таму побач, далё-ка-далёка, ляжыць і ніколі не даруе, не наблізіцца жанчына. Не даруе за спробу прынесці ў ноч зло. Не даруе чазенія.

У дрымоце, праз напаўапушчаныя веі, ён раптам убачыў, як бязгучна сеў і выцягнуўся Амур. Футра на загрыўку ўстала, як грыва, напружыліся мус-кулы, бязгучна выскалілася пашча. I бязгучны выс-кал быў страшнейшы за рык і брэх.

Севярын сеў.

Агонь дагараў. I першае, што чалавек убачыў у цемры, за межамі цьмянай, чырванаватай плямы свят-ла, за гэтым згасаючым у цямноцці аазісам,— гэта былі два халодныя зялёныя агеньчыкі. Ледзяныя, застылыя, нерухомыя, неміргаючыя.

Чалавек і звер глядзелі адзін аднаму ў вочы. Пасля чалавек устаў. I адразу з цемры, адтуль, адкуль свяцілі два бязлітасныя, пачварна гіганцкія светлякі, даляцеў гарлавы, прыглушаны кашаль і хрып.

Нешта пагрозна варочалася ў самай, здавалася, глотцы цемры, нешта перакатвалася, як далёкі пярун, узносілася да высокага, здрадліва-пяшчотнага, сла-дастраснага муркання і адразу падала ледзь не на дзве актавы, да брукатання, да клёкату. Нібы бурча-ла сама старажытная ноч. I не было на свеце нічога болын першабытнага, больш страшнага, болын усе-ўладнага.

Чалавек зрабіў крок, і другі, і трэці. 3 голымі рукамі. Задушаны рык нібы адскочыў ад самога агню ў змрок. I яшчэ на крок адскочыў. I яшчэ...

491


— Ты, маньчжурская пантэра,— сказаў чала-
век.— Ты, барс. Ты, леапард, і як цябе там яшчэ
клічуць. Драная кошка, ці што? Ану, давай сюды!

Гукі чалавечага голасу нібыта прымусілі леапарда адскочыць яшчэ. Рык ператварыўся ў задушлівае бурчанне, нібы ў цямноцці нехта канаў.

Севярын зрабіў яшчэ крок. Ён не памятаў сябе ад злосці. Ад злосці на гэтую пачвару, што палюе на сабаку, а можа, і на яго, ад злосці на цемру, ад злосці на гэтую жанчыну, якая, хай сабе і з меркаванняў вышэйшай праўды, перакрэсліла ягонае жыццё.

На гэтую жанчыну, што глядзела на яго з агідай у той час, калі ён не варты такога. На гэтую непры-мірымую жанчыну, што ніколі не даруе і не працягне з сяброўскім даверам сваю руку.

Хрып цяпер блукаў вакол вогнішча. Па нябачным коле. Блукаў і паступова аддаляўся. 3 відавочнай неахвотай, з пачуццём смяротна абражанай годнасці.

I чалавек ведаў, што звер ніколі не даруе яму пара-жэння. Так, як ён,чалавек, ніколі не даруе свайго па-ражэння гэтай жанчыне.

Ён кінуў у агонь сушняку. Полымя ўскінулася і заскакала барвай па чорных лапах кедраў, па светлых крылах гіганцкіх арэхаў, па адчыненых дзвярах хат-кі, па абліччы жанчыны, якая стаяла ў гэтых дзвярах.


 • Псіх ненармальны...— голас яе сарваўся.— А стрэльба? Стрэльба дзе?

 • Леапард не нападае на чалавека,— глуха ска-заў ён.

 • Так. Ніколі не нападае. Але гэта — я не ведаю, што ён такі за звер, гэты... Пашэнціла раз дзіця ўкра-сці? Людаедам зрабіўся з-за старасці ці фізічнай вады? Проста звык паляваць на самага безабаронна-га... на чалавека... без кіпцюроў і рог?.. Або... або такі самы псіх, як вы?

Яна ішла да агню, і выгляд у яе быў страшны.

— Я не ведаю, але...

Ен нічога больш не сказаў. 3 яго было досыць. Ен лёг на подсцілку, закутаўся з галавою ў коўдру і змоўк, павярнуўшыся да яе спіною.

...Калі ён пракінуўся — палыхала зара. Святло ахапіла палову неба. Росы сплывалі з абмытых, нібы лакіраваных, дрэў.

Жанчына сядзела, абхапіўшы рукамі ногі і па-

492


клаўшы падбароддзе на калені. На ўлонні ў яе ляжала стрэльба.

— Прачнуўся самы далікатны, гжэчны і рыцарскі


мужчына ў паднябеснай. Трубадур. Спявайце
«Альбу».

Яна сказала гэта без ценю начнога гневу і ўзру-шэння, спакойным, іранічным голасам. Нават вочы кпілі. • Яны пакінулі на варце жанчыну і з пачуццём споўненага абавязку паляглі спаць.

 • Я, здаецца, нікога не прасіў вартаваць. Нічога не здарылася. Прычын для геройства і самаахвярнага неспання не было.

 • А можа, гэта мне было прыемна?

 • Ахвотна веру.

На месцы іроніі з'явілася ў вачах сур'ёзнасць.

 • Я змерала адлегласць між слядамі. Ведаючы яе, можна прыблізна меркаваць аб велічыні звера.

 • Ну?..— без асаблівай цікавасці сказаў ён.

 • Котачка прыблізна ў метр семдзесят — метр во-семдзесят ад носіка да кораня хвосціка. Маленькая, пяшчотная істотка. Ласкавы варкоцік гэтак кілагра-маў на семдзесят пяць. Пагладзіць мякенькай лапэт-кай — і здзярэ скальп аж да таго самага месца, якім думаюць некаторыя чалавекі, ідучы на яго з голымі рукамі.

Севярын засмяяўся.

 • Ого! Я і не думаў, што жанчыны здатныя на такое красамоўства.

 • Дарэчы, можа,хоча пан паглядзець на варкоці-ка ў натуры? Мо пан не верыць словам і хацеў бы памацаць? Ахвотна дам яму такую магчымасць. Зве-рык ужо колькі часу назірае за панам і толькі баіцца, як бы не парушыць салодкі сон пана раннім візітам.

Яна сунула Будрысу ў руку палявы бінокль.

— У-унечка там. Будзьце ласкавыя ўбачыць. Вунь


восып. А трохі вышэй і лявей — скала. Дык вось на ёй.
Страшэнна зацікаўлены. Асабістая глыбокая зацікаў-
ленасць жыццём і здароўем пана.

Будрыс убачыў. Не адразу, але ўбачыў. А калі ўбачыў — крэкнуў.

...Стаяў і глядзеў, здаецца, проста яму ў вочы велічэзны, увесь у вузлах мускулаў пад ільснянай шкурай, гладкі і лянотна-грэблівы звер. Стаяў, як

493


дасканалая статуя, і Севярын зразумеў, што Гра-жына не перабольшыла памераў коткі.

Плоскі, нібы спецыяльна для злоснай, жывёльнай думкі створаны, чзрап, нерухомыя ізумрудныя вочы, імклівай сілай налітае цела. Іржава-жоўты, вохрыста-аранжавы на баках і спіне, беласнежны на бруху магутны самец.

I на ўсім гэтым харастве, на ўсёй гэтай велі-капышнасці — рэзкія чорныя плямы, радамі, як пало-сы ў тыгра. 3 бакоў, на лапах і на галаве — суцэль-ныя, буйныя або дробныя. На шыі, хвасце і спіне — вялізныя, кальцавыя.


 • Праўда, пагладзіць хочацца? — пяшчотна і на-іўна спытала жанчына.— Сімпатычныя такія разетач-кі плямаў.

 • Ух, чорт! Раскоша якая!

 • Я не разумею гэтае раскошы. Не нападае на чалавека — і раптам напаў. Адчуўшы чалавека, уця-кае, як ад смерці. На трыццаць крокаў да яго пад-красціся — рэдкае шчасце. I раптам — побач. I рап-там... Я не ведаю, што гэта такое. I таму — баюся.

 • Ну, даруйце,— прымірэнча сказаў мужчына.— Вы маеце рацыю. Я вам за гэта... Што я вам за гэтя? Ага, вось...

Як быў у трусах, ён падскочыў і ўхапіўся за сук кедра. Падцягнуўся і кінуў цела яшчэ вышэй. I яшчэ і яшчэ. Як вавёрка.

— Куды вы?

— Кедр. Дрэва пазнання. Паколькі есці ягоныя плады тут таксама забаронена, я вам дастану вялікую галіну з шышкамі.


 • Дзіця... Проста чорт ведае што... Яны ж, пада-ючы, абаб'юцца аб галіны.

 • У мяне не абаб'юцца.

 • Вар'ят,— ціха сказала яна.

А ён слізгаў вышэй і вышэй. I ўсё далей і далей было яму відаць. А пасля было так высока, што нават страшна. Метраў трыццаць ляцець да зямлі. I гнуцца, гнуцца галіны. А шышкі на самых іхніх канцах.

* Ен аддзёр вялізны калматы сук з^дзесяткам шы-шак, цяжкі, як камень, узяў яго ў зубы і^ асця-рожна, часам прыціскаючыся да ствала, стаў спус-кацца.

Калі ён урэшце ступіў на зямлю — ногі трохі

»

494дрыжалі ад напружання. I ўсё, усё, ад грудзей і да ступакоў, было ў цёмных плямах жывіцы. Падаў сваю ношу жанчыне:

 • Вазьміце. Не трэба злавацца на мяне.

 • Вар'ят, хлапчынка... Што ж цяпер рабіць? Бя-рыце газу, ідзіце на рэчку. Адмывайце смалу. Будзеце вось толькі сярод гэткага «добрарастварэння вазду-хоў» газай смярдзець, як стары прымус.

 • Нічога,— сказаў ён.— Ад мяне ў мінулым жыц-ці ўсяляк пахла. Праца такая.

 • Ідзіце вы з гэтай працай. Мыйцеся, ды пойдзем расліны збіраць.

...Будрыс стаяў па пояс у вадзе, ужо адмыты, і слухаў, як яна кліча яго да вогнішча, снедаць.

Серабрылася раса, рэзка маляваліся ў неадчу-вальным паветры горы. Выдра непадалёку ад яго пра-чыкільгала да рэчкі, стралою ўвайшла ў крынічную ваду.

I над усім было панаванне зары, панаванне сонца, панаванне жыцця. I нават леапард быў гэтым жыццём.

I серабрыста, мілагучна варушыліся над вадой чазеніі. I нельга было не думаць, што, можа, яшчэ не ўсё страчана ў жыцці, што яно можа яшчэ павярнуць на лепшае, што ёсць на зямлі надзея...

XI

НАЧНАЯ БАЛАДА ТРЫВОГІ, ПРАСПЯВАНАЯ БЛАКІТНАЙ ОРДЭНСКАЙ СТУЖКАЙI так яны хадзілі цэлы дзень. Танюткая постаць жанчыны. Вялікая постаць мужчыны. Белы цень лай-кі. I яшчэ, недзе наводдаль, у нетрах, цьмяны і няў-лоўны цень леапарда.

Цвіў вакол сіні аконіт, трава, што вырасла з атрут-най сліны пякельнага пса Цэрбера. Геракл утаймаваў яго, выцягнуў з пекла і павёў па зямлі, і там, дзе падала сліна, вырастаў аконіт, падобны на сінюю зяпу страшнага пса. I нельга было не падумаць аб тым, як далёка зайшоў Геракл, калі аконіт рос нават у Пры-мор'і.

I мужчына ішоў з сабакам, моцны і шыракаплечы,

495


уладны і пераможны і сам падобны на Геракла. I ча-сам са здзіўленнем, трывогай і неразуменнем гля-дзела на яго жанчына з чароўна-зменлівым, годным і мілым абліччам. А ён глядзеў на яе, на плаўную і прыгожую хаду, на моцныя ногі, што цвёрда неслі ладнае цела, на залатыя валасы і сінія, як аконіт, вочы і п'янеў. Ад аконіту, ад хады, ад таго, што яна рабілася ўсё больш жаданай, ад таго, што яна была і будзе недасяжнай і чужой.

Кожная змена гэтага аблічча кідала яго ў бязмеж-на-пяшчотны трапяткі адчай. ён не ведаў, чаму ён так позна прызнаўся сабе ў самым важлівым. I ён ведаў, што яна не можа не адчуваць замірання мужчынскага сэрца побач з сабою. Не можа таму, што яны — як быццам адны на зямлі. Але ён ведаў яшчэ і тое, што ён не мае права нічога сказаць ёй.

Над ніпонскай папараццю, над дзікім перцам, над шалёным спляценнем заманіхі, араліі, даурскай кру-шыны, над язмінам і любкай мандарынскай, над зала-тымі кветкамі ястрабінкі — і самі залатыя ў промнях сонца — гудзелі, завіхаліся пчолы.

Як п'яная, кружылася галава. Можна было памер-ці ад адной нязмернасці жаданняў. Буяла вакол жыц-цё, і толькі жанчына, здавалася, не мела і не хацела мець да гэтага жыцця ніякага дачынення.

...I скончыўся дзень. I прыйшла ноч...

...Лавілі матылёў. Адну прасціну павесілі на сцяну хаткі, другую паклалі на зямлю. Уключылі рэфлек-тар. Ляцелі з ночы матылі. Часам нейкі трапляў у прыкрыты рэфлектар, і адтуль ляцеў залаты пылок. Пасля ён выбіраўся адтуль, сядаў на асветленую прасціну і чакаў. Іх было ўсё болей. Ляцелі, апус-каліся на просціны цені. Жанчына выбірала сярод іх патрэбныя і асцярожна накрывала іх шырокім горлам марылкі.

Бясконца, да самай апошняй хвіліны ён мог бы гля-дзець на яе рухі. У кожным была ладная, гожая прыгажосць, маладая, жывая сіла жыцця.

Яна адчувала гэта. Яна аддалялася.

Імкнулі на святло соўкі, невыказнай пяшчотнасці вясёлкавыя маціцоўніцы, эльцызмы Вествудзі, падоб-ныя на кветкі архідэй. Гіганцкія, фантастычныя па афарбоўцы хвалістыя павінавочкі-брамеі і павінавоч-кі-артэміды, такія пяшчотна-зялёныя, бранзаватыя,

496


малахітавыя. Вялікія, часам з дэсертную талерку, яны трапяталі крыламі, аж нешта звінела і спявала ў паветры.

Вялізны матыль сеў на грудзі Севярыну і папоўз да ягонага аблічча, буйны, нібы ў кіно, аж спалохацца можна было. Пукатыя гіганцкія вочы адбівалі святло, гарэлі барвяным агнём.

Пачвара з фантастычнай невядомай планеты.

— Што гэта? — уражаны спытаў Будрыс.


Шаўкавісты, шэры са срэбрам матыль сумна і

адхілена сядзеў у цэнтры плямы святла. Такі самы абыякавы, як і гэтая жанчына, ад аднаго позірку на якую замірала і падала сэрца.

I раптам... варухнуліся верхнія крылы, разышліся, адкрыўшы ніжнія. I на гэтых ніжніх крылах невера-годным, фасфарычным ззяннем зайграла шырокая сіне-блакітная паласа. Нібы матыль адкрыў самую глыбокую сутнасць сваю.

— Што? — трывожна спытаў Будрыс.

— Блакітная ордэнская стужка...— ціха сказала
яна.

— Як вы,— яшчэ цішэй сказаў мужчына.


Жанчына змоўчала. I толькі праз некалькі хвілін

сказала:


— Не як я. Як жыццё. Тое, якое вы не навучыліся
любіць. Вас вучылі, а вы не навучыліся, моцныя
людзі. Куды, на што ўжываць вашую грубую сілу —
гэтаму вы так і не навучыліся.

Ён не мог болей трываць. ён ведаў, што гэтага нельга, немагчыма, і ўсё ж сарваўся. Зрабіў крок, убачыў спалоханыя вочы, абняў за тонкія гнуткія плечы, прыцягнуў да сябе і прыпаў вуснамі да яе вуснаў. Яна не супраціўлялася, яна замерла і — яму здалося на імгненне — нават адказала яму.

Мужчына бачыў бязвольна апушчаныя веі, адчу-ваў усю яе, нібы надламаную, постаць і прыпадаў да гэтых вуснаў усё болып і больш прагна, непрытомна ўсведамляючы, што гэта смяротнае шчасце і што гэ-та — канец.

Задыхнуўшыся, яна злёгку адштурхнула яго, хіс-нулася на нагах. Варухнуліся і замерлі вусны. • Каб ніколі больш...— пасля паўзы глуха сказа-ла яна.— Каб ніколі больш гэтага не было.

 • Вы кагосьці кахаеце?

497

 • Не,— усё больш прыходзячы да прытомнасці, сказала яна.

 • Ну вось,— у яго перасела ў горле.— А я вас страшэнна шкадую. Вельмі кахаю...

 • Так вось адразу?

 • Так вось адразу,— проста сказаў ён.— Я ве-даю, на што мне яна патрэбная, мая... грубая сіла. На тое, каб любіць, каго люблю, на тое, каб бараніць яе, калі гэта спатрэбіцца.

 • Кіньце. Гэта не прынясе вам нічога, акрамя пакуты. Кіньце, пакуль не позна.

 • Позна,— ціха сказаў ён.— Нашто вы кажаце такое?

 • Вы ведаеце.

 • Няўжо тая злашчасная размова? Ды як жа вы?..

 • Яна... Не люблю «ўладароў», «пакарыцеляў», не люблю «гаспадароў жыцця». Гаспадарыце над гэ-тым няшчасным жыццём. Паны. Двухногае накана-ванне. Эксперыментатары над жывым. Я... не магу глядзець на іх... На вас.

Змоўкла. Маўчаў і ён, апушчаны ў бездань самага безнадзейнага адчаю.

 • Прабачце мне... Я нічога не магу даць вам. У вас і так усё ёсць. Вы добры, мілы, слаўны чалавек. Але вы моцны. У вас жорсткая, рацыяналісцкая спра-ва, яна не церпіць хістанняў. I вы такі...

 • Каб вы толькі ведалі, як вы памыляецеся.

 • ...I што я магу даць вам са сваімі матылямі і травамі? Хіба што любоў да жыцця, якое яно ёсць?

 • Не трэба,— амаль са стогнам выдыхнуў ён.

 • Так, не трэба. Хадзем да вогнішча.

Яна згасіла рэфлектар. Стала цёмна. Толькі на-воддаль цьмяна свяціліся ў попеле рэдкія вуголлі.

 • А я без вас усё ж не магу,— упарта сказаў ён.— Вы гэта ведаеце. Сам не ведаю, калі гэта ўсё пачалося, але як толькі я зразумеў, што гэта такое, я зразумеў і тое, што я не магу без вас.

 • Маўчыце,— сказала яна.— Маўчыце, калі ла-ска, дарагі.

Яны падышлі да вогнішча, і мужчына стаў ламаць лаўжы, калі жанчына прыгледзелася да чагосьці і ўскрыкнула.

— Што?


498

— След,— сказала яна.

На самым краі плешыны ад вогнішча выразна адпячатаўся ў попеле круглы, памерам з ліст гар-лачыка, след кашэчай лапы. Звер ступіў сюды зусім нядаўна: след яшчэ курэў парай.


 • Немагчыма. Гэта вар'ят. Як злы дух пасяліўся Ў ім.

 • Чаму?

 • Разумееш, ён ступіў у гарачы попел... Гэта немагчыма! Такога не бывае ў свеце. Ніводны звер не пойдзе нават на пах чалавека, жалеза, дыму. Ен ша-лёны.

I адразу ж, нібы ў адказ на яе словы, з цемры вылецеў шалёны віск болю, рык, рыданні, лямант смяротна абражанай гіганцкай кошкі.

Замерла ўсё вакол. I ў гэтай дрыжачай ад жаху цішыні, на мяжы магчымага хрыпеў і рваўся вар'яцкі крык, у якім была, здавалася, уся абраза, уся журба і ўся помста свету. • Я, здаецца, зараз заляплю яму,— праз зубы сказала жанчына.

 • Нельга,— сказаў Будрыс.— Нельга страляць.

 • I сапраўды, нельга,— сказала яна.— Але не-льга і заставацца ля вогнішча. Ён, мабыць, апёкся. Ён чорт ведае што можа вытварыць цяпер. Бярыце саба-ку. Заходзьце ў хату. Сёння вы будзеце тут.

 • Бадай што на гэты раз вы маеце рацыю,— сказаў ён.

Яны ўвайшлі ў хатку. Ціха шуснула запалка, кі-нуўшы цьмяны адбітак на тонкія пальцы і ўстрыво-жанае аблічча жанчыны.

Загарэлася газавая лямпа, і стала трохі святлей. У сляпым хворым святле бялеў між бярвенняў сценкі мох. Добрую палову хаты займалі грубыя нары з аполкаў. На нарах ляжалі варахі сена, прыкрытага радном. Пад столлю цягнуліся паліцы з нейкімі бля-шанкамі і скруткамі. Злева ад дзвярэй была чыгунная печка, на ёй — вядро з бульбай і чайнік. Справа, пад адзіным акном,— вышараваны стол і лава.

Між сталом і нарамі стаяла скрыня. Мабыць, для прыпасаў. Каб не забралася часам нейкае звяр'ё ды не пагаспадарыла. На стале ляжаў вельмі патрапаны, пульхны «журнал наведванняў». I больш не было нічога.

499


Будрыс кінуў на нары коўдру і плашч.

 • Кладзіцеся. Я адвярнуся.

 • Зачыніце мацней дзверы. Гэты разбойнік хо-дзіць вакол.

«Разбойнік» сапраўды хадзіў вакол хаты, кашляў і хрыпеў і часам пачынаў лямантаваць ад гневу і крыўды.

Амур як адразу кінуўся пад нары, так і не вы-лазіў адтуль. Глядзеў, як з крэпасці. Севярын моцна зашчапіў кручок, усунуў у ручку дзвярэй лату і сеў ля стала, спіною да нараў. Разгарнуў «журнал».

Надпісы былі ўсялякія. Ад сур'ёзных да жартоў-ных.

«Бачыў усурыйскага трубканоса на мяжы ліянні-каў». Подпіс. Дата.

«Маша, ты сітаўка. Не трасі ўвесь час хвастом». Дата. Подпіс нечытэльны.

За спіною Севярын чуў шолах сукенкі, слабае патрэскванне дошак, шамаценне сена.

«Заўважыў арэхавага лістаеда непадалёк ад дру-гога кардона. Трэба брацца за справу, іначай не мінуць паўтарэння 1960 года».

«Цікава было б паглядзець, як адчувалі б сябе Вася і Алена, каб ім пашанцавала сесці на гняздо земляной асы».

«Дуб ты, Пятро».

«Знайшоў дравеснага рэліктавага таракана. Лічу, што жывародны. Прасачыць за раёнам на поўнач ад Мёртвай крыніцы».

«Студэнты-практыканты, не крыўдзіце полазаў Шрэнка. Яны — удавы, а значыцца, сваякі вам».

«Радачка, прыгожы, малады мірміколаг! Ці такім ручкам займацца з мурашкамі? Цалую іх». Подпіс нечытэльны.

«Мурашак ці рукі?»

«Рукі, ды толькі не твае, зялёная кваква».

Нясцерпны сум сціснуў ягонае сэрца. Вясёлыя, маладыя, з цвёрдай надзеяй на шчасце, мудра-лег-каважныя. Усё перад імі. Чаму так не шанцуе яму?

— Можаце класціся,— ціха сказала жанчына.


Севярын азірнуўся. Яна ляжала ля супрацьлеглай

сценкі. Цёмныя вочы глядзяць у столь, голыя рукі на коўдры. Вусны цвёрда сціснутыя. Будрыс сумна ўсміхнуўся, сустрэўшы на хвіліну яе дапытлівы, дзіў-

500

ны позірк. Нібы на хвіліну яна ўсё-ўсё ў ім зразумела, а пасля адвяла зрэнкі.Сціснула сэрца. Адчуваючы, што ўсё скончана, ён дзьмухнуў на лямпу, забраўся на нары і лёг на спіну, закінуўшы рукі за галаву. Цёмнае акно ў хатцы па-святлела. Як густая сажа, чарнеў змрок.

Мужчына ляжаў і бяссонна глядзеў у яго, нібы спадзяваўся нешта ўбачыць.

XII ПЕСНЯ ПЕСНЯУ

Уначы, недзе далёка ў нетрах, крычалі і хрыпелі касулі. Здавалася, што гэта яны не даюць спаць. Крык іхні быў вельмі падобны на рык тыгра, нават дзіўна было, што такое пяшчотнае стварэнне можа вытаргаць гэткія гукі.


: download -> version -> 1359632780 -> module -> 7242802286 -> name
version -> "Шматсерыйная" дарога да сцэны Новы беларускі тэатр: дажыць і выжыць
version -> Внеклассное мероприятие по английскому языку «Добро пожаловать в Беларусь»
version -> 4 Знешняя палітыка рп у другой палове 17-пачатку 18 ст
version -> Беларускія рэфлексіі
version -> 2 Праваслаўе І каталіцызм у вкл
version -> Утварэнне Рэчы Паспалітай
version -> Знешнепалітычнае становішча Рэчы Паспалітай
version -> Культура Беларусі ў 17- 18 ст
version -> 5 Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае становішча Беларусі ў другой палове 17-пач 18 ст
name -> Уладзімір караткевіч


1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка