Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” зацвярджаюДата канвертавання19.05.2016
Памер223.62 Kb.
Установа адукацыі

Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”ЗАЦВЯРДЖАЮ

Прарэктар па вучэбнай рабоце

УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”
________________ І.В. Семчанка
____________________2014 г.

Рэгістрацыйны № УД-___________/баз.Web-журналістыка

Вучэбная праграма для спецыяльнасці

1-21 05 01 – Беларуская філалогія (па напрамках)

1-21 05 01-01 - Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць

1-21 05 01-02 – Камп’ютарнае забеспячэнне

2014


Вучэбная праграма складзена на аснове вучэбнай праграмы, зацверджанай _____ ________________ 2014 г., рэгістрацыйны нумар _____-_____/_____

Разгледжана і рэкамендавана да зацвярджэння ў якасці рабочага варыянта на пасяджэнні кафедры беларускай літаратуры


___ __________ 2014 г., пратакол № __
Загадчык кафедры

прафесар ____________ І.Ф. Штэйнер


Адобрана і рэкамендавана да зацвярджэння
Метадычным саветам філалагічнага факультэта
___ _________ 20014 г., пратакол № __

Старшыня


дацэнт ____________ А.М. Палуян


ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКАХарактарыстыка вучэбнай дысцыпліны. Спецкурс “Вэб-журналістыка” адыгрывае істотную ролю ў працэсе станаўлення светапогляду і прафесійных арыенціраў будучага філолага, спецыяльнасцю якога з’яўляецца літаратурна-рэдакцыйная дзенасць. Актульнасць дадзенай дысцыпліны абумоўлена тым фактам, што за апошнія гады адбыліся сур’ёзныя трансформацыі ва ўсіх сферах сучаснага грамадства. Гэты працэс у першую чаргу адбіўся на развіцці інфармацыйных і камунікацыйных тэхналогій, што выклікала кардынальныя змены ў структуры, спосабах функцыянавання СМІ і каналаў распаўсюджвання інфармацыі, а таксама пасадзейнічала значным зменам у сутнасці работы спецыяліста ў галіне літаратурна-рэдакцыйнай дзейнасці і журналіста.

Мэта і задачы вучэбнай дысцыпліны. Вызначыць месца вэб-журналістыкі ў сучаснай сістэме сродкаў масавай камунікацыі; разгляд асаблівасцей, жанравай сістэмы, аспектаў дзейнасці сеткавага выдання; засваенне прынцыпаў стварэння эфектыўных тэкстаў для інтэрнет-выданняў; вывучэнне тэхналогіі работы спецыяліста ў сферы вэб.

Задачы:


 • акрэсліць сутнасць камунікацыі і яе значэнне ў гдамадстве;

 • вывучыць структуру журналістыкі і вызмачыць месца вэб-журналістыкі ў гэтай сістэме;

 • вывучыць асноўныя паняцці і азначэнні вэб-журналістыкі;

 • засвоіць асноўныя жанры вэб-журналістыкі і методыку складання эфектыўных тэкстаў;

 • разгледзець псіхалагічныя асаблівасці камунікацыі карыстальнікаў Інтэрнету і вызначыць ступень сацыяльнага ўплыву сецева на меркаванні і погляды людзей;

 • вывучыць сацыялагічныя падыходы да функцыянавання сродкаў масавай інфармацыі ў грамадстве;

 • фарміраванне ўменняў і навыкаў працы студэнтаў з фактычным матэрыялам.

Роля і месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста.

Навыкі работы ў інтэрнет-выданні на сённяшні момант адыгрываюць істотную ролю ў працэсе адукацыі будучага супрацоўніка рэдакцыі выдання. З развіццём Інтэрнету пашырыўся інстументарый журналіста, у які дадаліся прынцыпова новыя тэхналогіі для прафесійнай камунікацыі і інтэрактыўнага ўзаемадзеяння з аўдыторыяй. Таксама з’явіліся новыя сродкі, якія дазваляюць пашырыць межы для прафесійнага развіцця і самарэалізацыі. На сённяшні момант ад супрацоўніка рэдакцыі патрабуецца шырокі набор ведаў, асноўным з якіх з’яўляецца ўменне выкарыстоўваць інфармацыйныя тэхналогіі на высокім ўзроўні.Сувязь вучэбнай дысцыпліны з іншымі дысцыплінамі вучэбнага плана.

Матэрыял дысцыпліны “Вэб-журналістыка” актуалізуе раней атрыманыя студэнтамі веды па такіх дысцыплінах, як “Стылістыка”, “Тэксталогія”, “Псіхалогія”, “Асновы права”, “Паліталогія”, “Сацыялогія”, “Асновы інфармацыйных тэхналогій”, “Асновы літаратуразнаўства”, “Псіхалогія літаратурнай творчасці”.

У выніку вывучэння спецкурса:

Студэнт павінен ведаць: • паняцце камунікацыі і асаблівасці камунікацыі ў сучасным грамадстве;

 • сутнасць, спецыфіку функцыянавання і сутруктуру журналістыкі;

 • асноўныя паняцці і азначэнні вэб-журналістыкі;

 • перавагі і недахопы, магчымасці сеткавага выдання;

 • азначэнне і класіфікацыю вэб-выданняў;

 • гісторыю станаўлення інтэрнет-выданняў у Беларусі;

 • жанравую сістэму інтэрнет-журналістыкі;

 • асноўныя тэндэнцыі развіцця вэб-журналістыкі ў сучасным свеце.

Студэнт павінен умець:

 • работаць з крыніцамі інфармацыі;

 • складаць онлайн-артыкулы і загалоўкі;

 • будаваць інфармацыйныя паведамленні;

 • ствараць каментары з улікам прыкмет, тэмы, крытэрыяў адбора, пабудовы;

 • ствараць аўтарскія праекты.

Вырашэнне пастаўленых задач рэалізуецца на матэрыялах сучаснай беларускай онлайн-прэсы, увага надаецца навуковым даследаванням у галіне журналістыкі: развіццё журналістыкі ў сучасным свеце, змены ў падыходах да падачы і аналізу інфармацыі, з’яўленне новых тэхналогій.

Характарыстыка метадаў і тэхналогій навучання. У працэсе навучання рэкамендуюцца разнастайныя метады эфектыўнага засваення студэнтамі вучэбнага матэрыялу: тэсты, інтэрактыўныя заданні, даклады, паведамленні, электронныя прэзентацыі, выкарыстанне электроннай бібліятэкі.

Дысцыпліна “Вэб-журналістыка” вывучаецца студэнтамі 4 курса спецыяльнасці 1-21 05 01 – Беларуская філалогія (па напрамках), 1-21 05 01-01 – Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць, 1-21 05 01-02 – Камп’ютарнае забеспячэнне.

Агульная колькасць гадзін – 52; аўдыторная колькасць гадзін – 38, з іх: лекцыі – 24, практычныя заняткі – 14, самастойная кіруемая работа студэнтаў (СКРС) – 4. Форма справаздачнасці – залік.

ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН
№ п/п

Назва тэмы

Лек-цыі

Прак-

тыч-ныя


Семі-нары

Лаба-раторныя заняткі

СКРС

Усяго

1

Раздзел 1 Уводзіны ў Web-журналістыку

6

4

10

1.1

Тэма 1 Паняцце камунікацыі, яе віды

2

2

1.2

Тэма 2 Сродкі камунікацыі

2

24

1.3

Тэма 3 Узнікненне Інтэрнету

2

24

2

Раздзел 2 Асновы Web-журналістыкі

14

104

28

2.1

Тэма 1 Паняцце Web-журналістыкі, яе месца ў сістэме СМІ

2

24

2.2

Тэма 2 Прынцыпы арганізацыі работы інтэрнет-СМІ

2

2

2.3

Тэма 3 Тыпалагізацыя, класіфікацыя і спецыфікацыя Web-выданняў

2

2

2.4

Тэма 4 Жанры Web-журналістыкі

2

2
4

2.5

Тэма 5 Прынцыпы складання эфектыўных тэкстаў у сферы Інтэрнет

2

24

2.6

Тэма 6 Аўтарскія праекты ў сферы вэб-журналістыкі

2

22

2.7

Тэма 7 Сутнасць і спецыфіка Інтэрнет-маркетынгу

2

2

2.8

Тэма 8 Псіхалогія і сацыялогія журналістыкі

2

24

2.9

Тэма 9 Перспектывы развіцця вэб-выданняў і заканадаўчая аснова работы ў сферы Інтэрнет

2

2
Разам

20

144

38


ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛА
Раздзел 1 Уводзіны ў Web-журналістыку
Тэм а 1 Паняцце камунікацыі, яе віды

Вызначэнне прадмета “камунікацыя”. Паняцце камунікацыя і першасныя ўмовы яе ажыццяўлення. Этапы развіцця камунікацыі ў чалавечым грамадстве. Вербальная і невербальная камунікацыя: зрокавая камунікацыя, міміка, жэсты, рухі і паставы цела, тактыльная камунікацыя.
Сутнасць, спецыфіка і сэнс міжасабовай камунікацыі. Разнавіднасці міжасабовай камунікацыі: імперсанальная камунікацыя, інтраасабовая камунікацыя, камунікацыя ў малых групах, камунікацыя ўнутры арганізацыі, публічная камунікацыя, масавая камунікацыя.

Класіфікацыя камунікацыі паводле характару і прызначэння паслання: інфармацыйная камунікацыя, афэктыўная, імажынатыўная і камунікацыя ўплыву.


Тэма 2 Сродкі камунікацыі
Асаблівасці функцыянавання камунікацыі ў сучасным грамадстве. Сродкі камунікацыі, гісторыя станаўлення, функцыі і асаблівасці выкарыстання чалавекам ў розныя перыяды развіцця грамадства. Этапы гістарычнага развіцця сродкаў камунікацыі ў непарыўнай сувязі з эпохамі развіцця чалавечага грамадства.

Эпоха знакаў і сімвалаў. Узнікненне грамадства мовы і маўлення. Рыторыка як своеасаблівы від камунікацыі пераканання і ўплыву. Гісторыя пісьма як гісторыя развіцця сістэм фіксаваньня ідэй ад піктаграфічнага да алфавітнага спосабу іх запісу. Эпоха станаўлення і развіцця кнігадрукавання. Фарміраванне грамадства электроннай камунікацыі альбо эпохі сінтэзу розных відаў камунікацыі і камунікацыйных сродкаў.

Адметнасці камунікацыі як сацыяльнай сістэмы. Паўставанне масавага грамадства. Вызначэнне тэрмінаў “масы” і “масавае”. Масавае і інфармацыйнае грамадства. Асаблівасці функцыянавання камунікацыі ў масавым грамадстве.
Тэма 3 Узнікненне Інтэрнету
Гісторыя стварэння прататыпа сістэмы Інтэрнет як сродка аб’яднання вялікіх аб’ёмаў інфармацыі, захавання і абмену дадзенымі. Падставы фарміравання сусветнага сеціва і распаўсюджвання Інтэрнету. Тэрмін і азначэнне “Інтэрнет”.

Азначэнне інтэрнет-сістэмы. Класіфікацыя сістэм, што ўваходзяць у структуру Інтэрнет. Электронная пошта як адна з сістэм сеціва. Спецыфіка работы, накіраванне выкарыстання. Сутнасць, спосабы выкарыстання і асаблівасці работы сістэмы www. Сістэмы для пошуку інфармацыі (так званыя Web-парталы), прынцыпы іх работы.

Утварэнне спецыфічнага сацыякультурнага пласту рэальнасьці, які пашыраецца за кошт генератыўных магчымасьцей Інтэрнету. Функцыі і спосабы выкарыстання сістэмы Інтэрнэт прадстаўнікамі сучаснага грамадства. Спецыфіка сеціва як сістэмы аб’яднання і захоўвання інфармацыі з пункту гледжання аўтарскага права, маральных і каштоўнасных пытанняў. Сеціва як структура без межаў і жорсткіх правіл функцыянавання. Своесаблівасць культурнай і сацыяльнай рэальнасьці сеціва.

Раздзел 2 Асновы Web-журналістыкі

Тэма 1 Паняцце Web-журналістыкі, яе месца ў сістэме СМІ
Журналістыка як сфера масава-інфармацыйнай дзейнасці. Спецыфіка масава-інфармацыйнай дзейнасці. Інфармацыйнае забеспячэнне як аснова сучаснага грамадства. Прыкметы і адметнасці масавай інфармацыі. Журналістыка як носьбіт масавай інфармацыі. Праблема інфармаванасці. Інфармацыйная бяспека як фактар фарміравання свядомасці і накірунку паводзін масавай аўдыторыі.

Функцыі журналістыкі. Ідэалагічная функцыя. Паняцце “ідэалогія”. Журналістыка і масавая свядомасць. Журналістыка і розныя кампаненты масавай свядомасці (светапогляд, светасузіранне, гістарычная свядомасць, грамадскі погляд). Культурна-асветніцкая, рэкламна-даведачная, рэкрэатыўная функцыі. Непасрэдна-арганізацыйная функцыя. Сацыяльная пазіцыя журналіста ў кантэксце функцыянальнай прыроды СМІ.

Вэб-журналістыка ў сістэме журналістыкі. Дзяржаўны і грамадскі кантроль за дзейнасцю СМІ, асаблівасці кантролю за дзенасцю ў сферы Інтэрнет. Праблемы цэнзуры. Самарэгуляцыя (у першую чаргу, этычная) у вэб-журналістыцы.

Інтэрнет-журналістыка як сфера творчай дзейнасці. Віды творчай дзейнасці ў вэб-журналістыцы. Журналіст як кіраўнік СМІ і яе падраздзеламі, рэдактар, арганізатар, аўтар і г.д. Рэдакцыя як творчы калектыў. Узаемадзеянне і ўзаемазамяняльнасць. Пераход традыцыйных СМІ ў сістэму Інтэрнет. Перспектывы развіцця інтэрнет-журналістыкі ў Беларусі і свеце.Тэма 2 Прынцыпы арганізацыі работы інтэрнет-СМІ


Адрозненні паміж онлайн-СМІ, жрукаванымі выданнямі, ТБ і радыёжурналістыкай. Перавагі і мінусы друкаваных выданняў і іх электронных версій у Інтэрнет. Дызайн у Інтэрнет: задачы, падыходы, вырашэнні. Эрганоміка вэь-сайта. Падрыхтоўка і адбор ілюстрацый. Спецыфіка выкарыстання анімацыі. Работа з банэрамі.

Паняцце CMS. Класіфікацыя сітэм кіравання сайтамі. Платныя і бясплатныя CMS. Агляд папулярных сістэм (WordPress, Joomla, Drupal і інш.). Работа з візуальнымі рэдактарамі. Каталогі і рэйтынгі СМІ.

Новыя вэб-тэхналогіі і тэхнічныя вырашэнні ў рабоце сеткавых СМІ Беларусі. Сістэма кіравання сайтам. RSS-лента. Агрэгатары. Падкастынг. Сутнасць работы мабільнага Інтэрнету. Работа і захаванне відэа-матэрыялаў. Работа з інфармацыяй і навінамі ў сферы Інтэрнет. Сутнасць інтэрактыўнасці, зручнасць чытання і выкарыстання інфармацыі.
Тэма 3 Тыпалагізацыя, класіфікацыя і спецыфікацыя Web-выданняў

Тыпалогія сайтаў у сучаснай сістэме Інтэрнет. Азначэнне і класіфікацыя вэб-выданняў. Спецыфіка падачы, структурызацыі, захоўвання інфармацыі ў сеткавых выданнях. Паняцце “тэматычны індэкс цытавання” для сеткавага выдання.

Эвалюцыя традыцыйных СМІ пад уплывам развіцця сеткавых тэхналогій. Асаблівасці паміж онлайн і друкаванымі варыянтамі выданняў. Інфармацыйная палітыка перыядычных выданняў. Шляхі прыцягнення і пашырэння аўдыторыі.

Структура інтэрнет-выдання. Камунікацыйная мадэль онлайн-СМІ. Пошук, апрацоўка і распаўсюджванне інфармацыі ў рэжыме онлайн. Мова HTML у рабоце вэб-журналіста.
Тэма 4 Жанры Web-журналістыкі
Сістэма журналісцкіх жанраў. Прыкметы, групы, відавыя асаблівасці. Персаніфікацыя і ўніфікацыя тэкстаў. Роля прыёму і апрацоўкі матэрыялаў, эмацыянальна-вобразныя сродкі ўзбагачэння жанравай палітры. Жанраўтвараючыя фактары ў журналісцкім творы.

Спецыфіка работы з жанрамі навіннай журналістыкі. Сутнасць жанра заметкі. Асаблівасці і прызначэнне жанра. Тыпы інфармацыйнага зместу заметак. Патрабаванні да заметак. Структура заметкі. Віды заметкі. Літаратурнае афармленне заметкі. Класіфікацыя сучаснага рэпартажа: агульная характарыстыка. Падзейны рэпартаж. Аналітычны (праблемны) рэпартаж. Пазнавальна-тэматычны рэпартаж. Рэпартаж-каментарый. Катэгорыі часу і прасторы ў рэпартажы. Аўтар і герой рэпартажа: праблема самавыяўлення. Кампазіцыйна-стылістычныя асаблівасці рэпартажа. Методыка работы над рэпартажам.

Аналітычныя жанры. Артыкул-калонка. Журналісцкае расследаванне, публіцыстычны каментарый, нататкі публіцыста. Культураналітыка і спецыфіка работы ў дадзенай сферы. Характарыстыка жанра рэцэнзія. Віды рэцэнзій. Публіцыстычная своеасаблівасць жанра. Відавая літаратурная прыналежнасць літаратурна-мастацкай крытыкі. Дзве структурныя групы рэцэнзіі – інфармацыйна-канстатуючая і даследчая. Два адрасы рэцэнзіі – чытачы і дзеячы літаратуры і мастацтва. Залежнасць “адраса” ад тыпу выдання. Кніжная рэцэнзія. Кінарэцэнзія і тэатральная рэцэнзія. Рэцэнзаванне навуковай і грамадска-палітычнай літаратуры. Спецыфіка і разнавіднасці жанра інтэрв’ю. Партрэтнае інтэрв’ю: падзейнае, біяграфічнае, юбілейнае, палітычнае. Аналітычнае інтэрв’ю. Інтэрв’ю-паведамленне. Сацыялагічныя віды інтэрв’ю: інтэрв’ю-анкета, інтэрв’ю-дыялог, прэсавае апытанне, пытанне – адказ.

Блог як адзін з відаў нестандартных жанраў СМІ. Гісторыя станаўлення і развіцця блогу. Спецыфіка папулярнасці і віды блогаў. Блогасфера: сутнасць, спецыфіка. Асаблівасці работы журналіста ў блогасферы. Рознабаковасць тэматыкі блогаў. Метады аналізу і інтэрпрэтацыі чытацкіх каментароў у дадзенай сферы.


Тэма 5 Прынцыпы складання эфектыўных тэкстаў у сферы Інтэрнет
Паняцце факта ў журналістыцы. Прырода, віды і прызначэнне факта ў журналісцкім творы. Факталагічны шэраг сродкаў выразнасці. Рэчаіснасць як крыніца фактаў. Прафесійныя патрабаванні да факталагічнага шэрага журналісцкіх твораў. Месца факта ў інфармацыйных, аналітычных і мастацка-публіцыстычных жанрах. Крыніцы інфармацыі. Агульная характарыстыка. Дакументальныя крыніцы інфармацыі. Інтэрнэт як крыніца інфармацыі. Метады збору інфармацыі. Агульная характарыстыка метадаў журналісцкага пазнання рэчаіснасці. Традыцыйныя і нетрадыцыйныя метады збору інфармацыі. Аналіз і інтэрпрэтацыя атрыманых дадзеных.

Паняцце тэмы журналісцкага твора. Праблематыка журналісцкага твора. Паняцце ідэі. Асаблівасці ідэі, зыходзячы з усведамлення чалавека як істоты сацыяльнай. Паняцце сродкаў моўнай выразнасці як сродкаў, якія дапамагаюць выявіць тэму і ідэю журналісцкага твора. Сродкі арганізацыі журналісцкага твора. Журналіцскі вобраз як сродак арганізацыі тэкста.

Работа над уласным стылем. Журналісцкі твор як адзінства зместу і формы. Тэма, праблема, ідэя як асноўныя складнікі зместу. Жанр, кампазіцыя, стыль як фармальныя паказчыкі тэксту. Узнікненне, накапленне матэрыялу, структура, праблема, гіпотэза. Працэс абдумвання твора. Планаванне і канкрэтызацыя рабочай ідэі. Узроўні творчасці: навыкі, мастацтва, майстэрства. Творчая індывідуальнасць.


Тэма 6 Аўтарскія праекты ў сферы вэб-журналістыкі
Сутнасць і спецыфіка аўтарскага праекту. Аўтарскі праект як творчая пляцоўка для дасягнення пэўнай мэты (сацыяльнай, маральнай, грамадскай, адукацыйнай).


Віды журналісцкіх праектаў: сацыяльны, грамадскі, палітычны, прыватна-журналісцкі, адукацыйны, прававы, інтэрнет-бібліятэкі. Спосабы рэалізацыі праектаў у залежнасці ад віда і накіраванасці.
Алгарытм стварэння і прасоўвання аўтарскага праекту ў сістэме Інтэрнет. Прадумванне ідэі і тэмы. Аналіз аўдыторыі і сродкаў падачы матэрыяла. Асаблівасці падбора калектыва для рэалізацыі пэўнага праекту. Рэклама і работа са спонсарамі. Асаблівасці стварэння прыцягальнага іміджу для праекта.
Тэма 7 Сутнасць і спецыфіка Інтэрнет-маркетынгу
Паняцце рэкламы. Рэклама ў сістэме журналістыкі. Прамая рэклама або рэкламная аб’ява. Спецыфіка рэкламнага тэкста. Вобразныя сродкі ў рэкламным тэксце. Прававыя і этычныя нормы пры рабоце з рэкламай. Паняцце PR: вызначэнні. PR у сістэме маркетынгавых камунікацый. Асноўныя функцыі PR. Асноўныя мэты і задачы PR. Прапаганда і перакананне. PR і сродкі масавай інфармацыі.

Рэкламныя носьбіты. Службы банэрнага абмену. Планаванне і арганізацыя рэкламных кампаній. План рэкламнай кампаніі. Ацэнка эфектыўнасці рэкламы ў Інтэрнет. Стварэнне банэраў. Работа з тэкстамі аб’яў, ключавымі словамі. Асаблівасці рэкламы ў пошуку і на партнёрскіх сайтах. E-mail маркетынг. Цывілізаваны e-mail маркетынг. Асноўныя прыкметы спама.

Унутраная і знешняя аптымізацыя сайта. Пошукавае прасоўванне сайта (Яндекс, Google, Rambler, Mail). Фарміраванне спасылачного бюджета. “Белая” і “чорная” оптымізацыя. Контроль якасці. Кантэкcтная рэклама праекта.

Дынамічныя спачылкі (Javascript спасылкі). Графічныя спасылкі. Тэкставыя спасылкі. Узаемныя спасылкі. Спасылачная папулярнасць.


Тэма 8 Псіхалогія і сацыялогія журналістыкі
Дыялагічны кантакт журналіста і чытача. Структура, функцыі і тыпы камунікацыі. Псіхалагічныя бар’еры стасункаў у рабоце журналіста. Вербальная і невербальная камунікацыя. Тэорыі міжасобаснага ўзаемадзеяння. Спецыфіка камунікацыі на ўзроўні аўтар-чытач у сферы Інтэрнет. Пазітыўныя і негатыўныя тэхнікі камунікацыі. Правілы атракцыі. Псіхалогія канфлікту ў журналісцкай практыцы ў сферы вэб.

Перадумовы развіцця сацыялагічных даследаванняў аўдыторыі СМІ. Паняцце “аўдыторыі” ў сучаснай вэб-журналістыцы. Вывучэнне аўдыторыі як сацыяльна-палітычная неабходнасць. Асноўныя накірункі вывучэння аўдыторыі вэб-выданняў. Паняцце аб чытацкім профіле. Сутнасць тэматычнай селекцыі. Даследаванне негатыўнай устаноўкі на СМІ. Аналіз псіхалагічнай матывацыі выбару СМІ аўдыторыяй. Тыпы аўдыторыі СМІ: патэнцыйная, рэальная, не-аўдыторыя, рэгулярная, мэтавая, элітарная, інстытуалізаваная.

Сацыяльныя ролі і імідж журналіста ў святле сацыяльна-псіхалагічных асаблівасцей прафесіі. Самаідэнтыфікацыя і самаразуменне як сродкі актуалізацыі прафісійныя якасцей. Атрыбутыўныя працэсы і фундаментальная памылка атрыбуцыі ў рабоце журналіста. Самапрэзентацыя як кампанент журналісцкай практыкі. Роля сацыяльных установак у рабоце журналіста. Уплыў групавых эфектаў (бумеранга, арэола, першаснасці і навізны) на ўспрыняцце рэчаіснасці журналістам. Рэакцыйны супраціў як пратэст індывіда на інфармацыйны прэсінг. Агульная характарыстыка псіхалагічных метадаў медыаўздзеяння. Псіхалагічныя эфекты і іх роля ў працэсе ўзаемадзеяння журналіста і аўдыторыі. Прамы і ўскосны шляхі пераканання як інструмент журналісцкай практыкі.
Тэма 9 Перспектывы развіцця вэб-выданняў і заканадаўчая аснова работы ў сферы Інтэрнет
Трансфармацыі ў сферах сучаснага грамадства пад уздзеяннем развіцця інфармацыйных і камунікатыўных тэхналогій. змены, якія адбываюцца ў спосабах функцыянавання СМІ і магчымасцяў распаўсюду інфармацыі.

Новыя інструменты для ажыццяўлення прафесійнай камунікацыі журналістаў у сферы вэб. Сродкі інтэрактыўнага абмену поглядамі і інфармацыяй з аўдыторыяй. Змены ў структуры спецыялізацый у журналісцкай сферы.

Сродкі грамадзянска-прававой абароны аўтарскіх правоў. Парадак аховы аўтарскіх правоў у грамадзянска-прававым парадку. Юрыдычная адказнасць за парушэнне аўтарскіх правоў. Грамадзянска-прававая адкахнасць. Адміністратыўная адказнасць. Угалоўная адказнасць. Адказнасць выдавецтва. Міжнародная сістэма абароны аўтарскіх правоў. Сусветная канвенцыя аб аўтарскім праве. Бернская канвенцыя аб ахове літаратурных і мастацкіх твораў. Дагавор Сусветнай Арганізацыі Інтэлектуальнай Уласнасці па аўтарскаму праву. Пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне аўтарскага права і смежных правоў 1993 г. Спецыфіка абароны аўтарскага права ў Інтэрнэце. Сродкі абароны аўтарскага права. Парадак вырашэння канфліктаў. Судзебная практыка.


ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА
Пералік практычных заняткаў

1 Сродкі камунікацыі.

2 Узнікненне Інтэрнету.

3 Паняцце Web-журналістыкі, яе месца ў сістэме СМІ.

4 Жанры Web-журналістыкі.

5 Прынцыпы складання эфектыўных тэкстаў у сферы Інтэрнет.

6 Аўтарскія праекты ў сферы вэб-журналістыкі.

7 Псіхалогія і сацыялогія журналістыкі.Формы кантролю ведаў

 1. Тэставыя заданні.

 2. Рэфератыўныя работы.

 3. Кантрольныя работы.Тэмы тэставых заданняў

 1. Прынцыпы арганізацыі работы інтэрнет-СМІ.

 2. Прынцыпы складання эфектыўных тэкстаў у сферы Інтэрнет.

 3. Заканадаўчыя і этычныя аспекты работы ў Інтэрнеце.


Тэмы кантрольных работ
1 Асаблівасці стварэння эфектыўных тэкстаў у сферы Інтэрнет.

2 Аўтарскія праекты ў сферы вэб-журналістыкі.

3 Спасобы арганізацыі работы інтэрнет-выдання.

Тэмы рэфератыўных работ

 1. Аналіз тыпалагічных прыкмет інтэрнет-выдання (на канкрэтных прыкладах)

 2. Станаўленне сеціўных выданняў у Беларусі.

 3. Тэндэнцыі развіцця сеціўных выданняў у Беларусі.

 4. Інтэрнет-лексіка: асновы сеціўнага жаргона.

 5. Інфоргафіка як альтэрнатыўны спосаб падачы інфармацыі.

 6. Лічбавыя качэўнікі (digital nomands) – новая з’ява ў журналістыцы.

 7. Віртуал-коворкінг (coworking) або оффлайн-коворкінг – што больш эфектыўнае?

 8. Онлайн-сервісы для аддаленага мэнэджмента.

 9. Вэблогі: прафесійная або аматарская дзейнасць (новыя ролі тэкста, аўтара і аўдыторыі).

 10. Блог – альтэрнатыўная крыніца інфармацыі або выклік СМІ?

 11. Сацыяльныя медыа як спосаб дыягностыкі аўдыторыі (на канкрэтных прыкладах)

 12. Флэшмоб – новая моладзевая камунікацыя?

 13. Тэмы, ключавыя асаблівасці і спосабы падачы інфармацыі ў блогах чытачоў (на канкрэтных прыкладах).

 14. Інтэрнет як крыніца інфармацыі: новыя магчымасці (на прыкладзе канкрэтных сервісаў).

 15. Роля мабільных тэхналогій у развіцці інтэрактыўнай журналістыкі.

 16. Змены ў псіхалогіі журналісцкай творчасці пад уплывам новых тэхналогій.

 17. Перспектывы і недахопы вэб-журналістыкі.

 18. Праблемы абароны аўтарскіх правоў у сферы вэб-журналістыкі.

 19. Сеціўныя спецыялізаваныя крыніцы інфармацыі для журналістаў.

 20. Аўтарскі праект як від інтэрнет-журналістыкі.

 21. Параўнальны аналіз інфармацыйных парталаў (на канкрэтных прыкладах).

 22. Своеасаблівасць жанраў інтэрнет-журналістыкі на прыкладзе канкрэтных выданняў.

 23. Навінная інтэрнет-журналістыка.

 24. Асноўныя канцэпцыі інфармацыйнага грамадства.

 25. Спецыфіка і структура навінных загалоўкаў сеціўных выданняў.

 26. Тыпалогія сеціўных выданняў у ЗША і краінах Заходняй Еўропы.

 27. Сучасныя тэндэнцыі развіцця сеціўных выданняў у ЗША.

 28. Сучасныя тэндэнцыі развіцця сеціўных выданняў у Велікабрытаніі.

 29. Сучасныя тэндэнцыі развіцця сеціўных выданняў у Германіі.

 30. Сучасныя тэндэнцыі развіцця сеціўных выданняў у Францыі.Рэкамендаваная літаратура
Асноўная

1. Акопов, А. М. Социокультурные и правовые проблемы интернет-журналистики / Акопов А.М. // Акценты: Новое в массовой коммуникации. Альманах. №1-2, – 2003.

2. Акопов, А. М. Типологическая характеристика сетевых периодических изданий Интернета / Акопов А.М. // Акценты. – №1 – 2. – 1999.

3. Акопов, А. М. Типологические признаки сетевых изданий / Акопов А.М. // Филологический вестник Ростовского государственного университета. – №1. – 2000.

4. Градюшко, А. А. Сетевая пресса в системе СМИ: учебно-методический комплекс / А. А. Градюшко. Минск, – 2005.

5. Интернет и интерактивные электронные медиа: исследования – 2008. Часть I: Новые медиа и новые сервисы: маркетинг, трафик, мобильная связь/ сборник кафедры новых медиа и теории коммуникации под ред. И. Засурского. – М., 2008.

6. Интернет и интерактивные электронные медиа: исследования – 2008. Часть II: Радио, ТВ и видео в эпоху новых медиа. Часть III: Газеты и информагентства: конвергенция и мультимедийные технологии/ сборник кафедры новых медиа и теории коммуникации под ред. И. Засурского. – М., – 2008.

7. Интернет-СМИ: Теория и практика: Учеб. Пособие для студентов ВУЗов / М.М. Лукина [и др.]; под ред. М.М. Лукиной. – М., 2010.

8. Калмыков, А. А., Коханова, Л. А. Интернет-журналистика. / Калмыков А. А., Коханова Л. А. – М., 2005.

9. Кирсанов, Д. Веб-дизайн: книга Дмитрия Кирсанова / Кирсанов Д. – СПб., 1999.

10. Кихтан, В .В. Интернет как образовательный портал: монография / В. В. Кихтан. – Ростов н/Д., 2009.

11.Лукина, М., Фомичева, И. СМИ в пространстве Интернета / Лукина М., Фомичева И. Сер. Интернет-журналистика. Вып. 1. – М., 2005.

12.Маклюэн, М. Галактика Гутенберга / Маршалл Маклюэн. – М., 2005.

13.Нильсен, Я. Веб-дизайн: книга Якоба Нильсена / Нильсен Я. – СПб., 2001.

14.Рейнгольд, Г. Умная толпа: Новая социальная революция / Рейнгольд Г. – М., 2006.

15.Рэддик, Р., Кинг, Э. Журналистика в стиле онлайн / Рэддик Р., Кинг Э. – М., 1999

16.Скотт, Э. Компьютерные технологии в журналистике / Скотт Э. – М., 1999.

17.Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Уэбстер Ф. – М., 2004.

18.Фомичева, И. Социология СМИ / Фомичева И. – М., 2007

19.Шибут, И. П. Веблоги: профессионализм или любительство / И.П. Шибут. Материалы 8-й международной научно-практической конференции. – Мн., 2006.


Дадатковая

1. Бродский, А. Алгоритмы контекстно-зависимого аннотирования Яндекса на РОМИП-2008 / Алексей Бродский, Руслан Ковалев, Михаил Лебедев, Дмитрий Лещинер, Павел Сушин [http://company.yandex.ru/researches/]

2. Горный, Е. Летопись русского интернета / Горный Е. 2002 [http://www.zhurnal.ru/staff/gorny]

3. Горный, Е. Виртуальная личность как жанр творчества / Евгений Горный / Словестность. 2007 [www.netslova.ru/gorny/selected/ovl.html]

4. Короткова, Е. Н. / Медиапортал как средство создания качественного контента. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Короткова, Е.Н. [http://www.ipk.ru/index.php?id=1514]

5. Фомичева, И. Д. Как вас теперь называть? СМИ в Интернете и Интернет среди СМИ / Фомичева И. Д. Журналистика и медиарынок. 2004, №10 Journal of Computer-Mediated Communication, online serial. [http://www.ascuse.org/jcmc]6. Эко, У. От Интернета к Гутенбергу: текст и гипертекст (отрывки из публичной лекции Умберто Эко на экономическом факультете МГУ 20 мая 1998 ) / Эко У. [http://www.philosophy.ru/library/eco/internet.html]
: DocLib10 -> %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B -> %D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Web-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0,%204%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Навукова-даследчы інстытут гісторыі І культуры ўсходнеславянскіх народаў пры гду імя Ф. Скарыны
%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Кантрольная работа па польскай мове для студэнтаў завочнага факультэта спец. “Беларуская філалогія”
Web-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0,%204%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” зацвярджаю
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка