Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” зацвярджаюДата канвертавання17.06.2016
Памер178.96 Kb.
Установа адукацыі

Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”ЗАЦВЯРДЖАЮ

Прарэктар па вучэбнай рабоце

УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”
________________ І.В. Семчанка
____________________2014 г.

Рэгістрацыйны № УД-___________/баз.НАВАТАРСКІЯ ТЭНДЭНЦЫІ Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

Вучэбная праграма для спецыяльнасці

1-21 05 01 – Беларуская філалогія (па напрамках)

1-21 05 01-01 - Літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць

2014


Вучэбная праграма складзена на аснове вучэбнай праграмы, зацверджанай _____ ________________ 2014 г., рэгістрацыйны нумар _____-_____/_____

Разгледжана і рэкамендавана да зацвярджэння ў якасці рабочага варыянта на пасяджэнні кафедры беларускай літаратуры


___ __________ 2014 г., пратакол № __
Загадчык кафедры

прафесар ____________ І.Ф. Штэйнер


Адобрана і рэкамендавана да зацвярджэння
Метадычным саветам філалагічнага факультэта
___ _________ 20014 г., пратакол № __

Старшыня


дацэнт ____________ А.М. Палуян

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Характарыстыка вучэбнай дысцыпліны. Дысцыпліна “Наватарскія тэндэнцыі ў сучаснай беларускай літаратуры” мае на мэце не толькі пазнаёміць студэнтаў з наватарскімі з’явамі ў літаратурным працэсе Беларусі, але і вымагае творчы і крытычны падыход да аналізу рэчаіснасці на гістарычным зрэзе, патрабуе аналітычных здольнасцей у працэсе асэнсавання сувязі паміж агульным развіццём соцыуму і тэндэнцыямі літаратуры, вымагае навыкаў правядзення паралелей, распрацоўкі і падмацавання гіпотэз у працэсе вывучэння матэрыялу дадзенага курса.

Сучаная беларуская літаратура ўяўляе сабой складаны комплекс, які вызначаецца сваёй неаднароднасцю. Сённяшнія беларускія літаратары засвойваюць і адаптуюць не толькі новыя жанравыя формы, але і эфектыўна ствараюць уласныя, абапіраючыся як на ўласнае разуменне, які павінна мець выгляд сучасная літаратура Беларусі, што цікавіць і ўзрушвае сённяшняга чытача, але і актыўна аналізуюць, вывучаюць развіццё сусветнай літаратуры. Аўтары маюць у сваім арсенале разнастайныя метады для адлюстравання рэчаіснасці, зрухаў унутры асобы і соцыуму. Таму для вывучэння сучасных наватарскіх тэндэнцый варта ўлічваць даследванні ў галіне філасофіі, псіхалогіі, этнапсіхалогіі, культуралогіі, звяртацца да параўнання і аналізу з’яў іншых еўрапейскіх літаратур.Мэта і задачы вучэбнай дысцыпліны. Мэтадаследаваць наватарскія тэндэнцыі сучаснай беларускай літаратуры ва ўсёй іх шматстайнасці з паглыбленнем ведаў пра сучасны літаратурны працэс.

Задачы:


 • узнавіць веды аб асаблівасцях плыняў і напрамкаў, якія былі рэпрэзентаваны ў беларускай літаратуры напрацягу яе гістарычнага развіцця;

 • раскрыць змест і акрэсліць межы сучаснай беларускай літаратуры;

 • прааналізаваць спецыфіку наватарскіх з’яў у беларускай літаратуры праз прызму агульнаеўрапейскага літаратурнага кантэксту;

 • актывізаваць арыгінальнае творчае і крытычнае мысленне студэнтаў.

Роля і месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста.

Вывучаючы “Наватарскія тэндэнцыі ў сучаснай беларускай літаратуры”, студэнты маюць магчымасць выкарыстаць раней засвоеныя веды па сумежных дысцыплінах гуманітарнага цыклу, а таксама развіць навыкі крытычнага мыслення, здольнасці да аналізу і супастаўлення, выпрацаваць навыкі шматаспектнага аналізу літаратурнага працэсу.Сувязь вучэбнай дысцыпліны з іншымі дысцыплінамі вучэбнага плана.

Матэрыял дысцыпліны “Наватарскія тэндэнцыі сучаснай беларускай літаратуры” заснаваны на раней атрыманых студэнтамі ведах па такіх дысцыплінах, як “Гісторыя беларускай літаратуры”, “Уводзіны ў літаратуразнаўства”, “Тэорыя літаратуры”, “Тэндэнцыі сучаснай беларускай прозы”, “Псіхалогія літаратурнай творчасці”.

У выніку вывучэння спецкурса:

Студэнт павінен ведаць: • спецыфіку сучаснага айчыннага і сусветнага літаратурнага працэсу;

 • асноўныя паняцці, прыёмы і метады літаратурна-мастацкай творчасці сучасных беларускіх аўтараў;

 • спецыфіку новых жанравых паэтычных і празаічных форм;

 • тэндэнцыі развіцця сучаснай беларускай літаратуры, стылёвыя дамінанты.

умець:

 • аналізаваць стан сучаснага айчыннага і сусветнага літаратурнага працэсу;

 • даследаваць асаблівасці сучаснай літаратуры з дапамогай шматаспектнага аналізу яе спецыфікі;

 • выкарыстоўваць пры аналізе мастацкіх тэкстаў не толькі літаратуразнаўчы апарат, але і інтсрументы іншых навук;

 • выяўляць заканамернасці развіцця літаратуры праз прызму аналізу змен у соцыуме.

Дысцыпліна мае на мэце вывучыць асноўныя наватарскія тэндэнцыі ў сучасным літаратурным і агульнамастацкім працэсе.

Характарыстыка метадаў і тэхналогій навучання. У працэсе навучання рэкамендуюцца разнастайныя метады эфектыўнага засваення студэнтамі вучэбнага матэрыялу: тэсты, інтэрактыўныя заданні, даклады, паведамленні, напісанне эсэ, электронная бібліятэка.

Дысцыпліна “Наватарскія тэндэнцыі ў сучаснай беларускай літаратуры” вывучаецца студэнтамі 5 курса спецыяльнасці 1-21 05 01 –Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць).

Агульная колькасць гадзін – 40; аўдыторная колькасць гадзін – 28, з іх: лекцыі – 14, практычныя заняткі – 14, самастойная кіруемая работа студэнтаў (СКРС) – 4. Форма справаздачнасці – залік.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ
Раздзел 1 Уводзіны ў курс “Наватарскія тэндэнцыі ў сучаснай беларускай літаратуры”.

Тэма 1 Наватарскія рысы ў беларускай літаратуры ад старажытнасці да нашых дзён.
Паняцце “наватарства” і спецыфіка яго ўжывання ў літаратуразнаўчай навуцы. Стылі і напрамкі ў беларускай літаратуры, якія мелі наватарскі і антынаватарскі характар. Характарыстыка дадзеных напрамкаў.

Праявы мадэрнасці ў даўняй і новай беларускай літаратуры. Эксперыменты Сімяона Полацкага ў галіне формы. Работа асветніка ў сферы сілабатонікі. Фігурная паэзія С. Полацкага, акравершы, рэха-вершы, паліндром. Выкарыстанне вопыту паэта ў творчасці сучасных аўтараў (Рыгор Барадулін, Юрась Пацюпа, Сяржук Мінскевіч, Віктар Жыбуль). Зараджэнне новай беларускай літаратуры і спецыфіка яе афармлення.

“Нашаніўства” і дэкаданс. Кароткі агляд гістарычнай сітуацыі. Нацыянальнае жыццё Беларусі. Імпрэсіянізм, натуралізм, французскі сімвалізм, паўночны (скандынаўскі, германскі, бэльгійскі) сімвалізм, заходні і рускі сімвалізм – рэфлексія ў беларускай літаратуры.
Тэма 2 Ад мадэрнізму да 21 стагоддзя.
Сутнасць мадэрнізму і асаблівасці яго функцыянавання ў мастацтве і прыватна ў літаратуры. Мадэрнізм у еўрапейскім мастацтве. Напрамкі мадэрнізму ў літаратуры (футурызм, імажызм, імажынізм, дадаізм, экспрэсіянізм, сюррэалізм) і іх рэалізацыя ў беларускай літаратуры. Дзейнасць “Маладняка” і “Узвашша”.

Постмадэрнізм у беларускай літаратуры. Вытокі напрамку і яго спецыфіка. Постмадэрнізм у сусветным мастацтве: эксперыменты ў выяўленчым мастацтве, літаратурныя эксперыменты. Перфоманс і боды-арт, хэпенінг як спецыфічныя віды мастацкага выражэння.

Постмадэрнізм як універсальная літаратурная сітуацыя. Паняцці “смерць аўтара” і “гіпертэкст”. Новая літаратурная сітуацыя.

Раздзел 2 Спецыфіка наватарства беларускай літаратуры 20-21 стст.

Тэма 1 Пост-мадэрнісцкія тэндэнцыі ў сучаснай беларускай літаратуры і мастацтве праз прызму агульнаеўрапейскага кантэксту.
Творчы лёс мастацкіх метадаў у літаратурным працэсе другой паловы 20 стагоддзя. Эпоха постмадэрна і яе асаблівасці. Асноўныя крыніцы і тэорыі ўзнікнення постмадэрнізму. Суадносіны паміж літаратурнай традыцыяй і постмадэрнізмам. Тэорыі Р. Барта, Ж. Бадрыяра, Ж. Дэрыды, Ж.-Ф. Ліатара, Ж. Дылёза, І. Хасана, М. Фуко адносна сучаснасці.

Тэндэнцыя да сінтэзу розных эстэтычных сістэм. Тэндэнцыя да руйнавання літаратурных канонаў і эсэтычных нормаў. Трансгрэсія і трансфармацыя. Іронія, самаіронія, скепсіс. Кіч. Парадокс і абсурд. Інтэртэкстуальнасць. Гульня як цэнтральнае панняцце постмадэрнізму. Дэканструкцыя міфаў і вобразаў папярэдняй літаратуры.

Эстэтыка і паэтыка постмадэрнізму, і яго праявы ў творчасці А. Бахарэвіча, В. Казлова, А. Глобуса, С. Балахонава, С. Прылуцкага, І. Бабкова і інш.
Тэма 2 Адаптаваныя жанры ў сучаснай беларускай паэзіі.
Японскія паэтычныя жанры (хоку, танка, сэнр’ю) і іх адаптацыя ў беларускай літаратуры. Адам Глобус, У. Арлоў, А. Хадановіч, Міраслаў Шайбак, Ю. Шастак і іх вопыты ў напісанні хоку. А. Арашонак як аўтар беларускіх сэнр’ю.

Жанр лімерыка – азначэнне і спецыфіка фарміравання. Зборнік А. Хадановіча “Землякі або Беларускія лімерыкі”.


Тэма 3 Жанры-наватворы ў беларускай прозе 20-21 стст.
Тэндэнцыя да мінімалізацыі формы ў сучаснай беларускай прозе. Карацелькі, абразкі, імпрэсіі, лірычная мініяцюра, эцюд, замалёўка. Прытча і прыпавесць. Фрэскі, мроі, жыццясны, фрашкі, зацемкі, пятрогліфы, акварэлі, фантасмагорыі. Малыя празаічныя формы ў творчасці Л. Галубовіча, Б. Пятровіча, П. Васючэнкі, С. Квяткоўскага, А. Глобуса, У. Сцяпана, В. Мудрова, М. Мартысевіч і інш.
Тэма 4 Новыя жанравыя формы ў беларускай паэзіі апошніх гадоў.
Творчыя пошукі А. Разанава як аўтара філасофскай паэзіі. Жанры-наватворы А. Разавана і фенаменалагічны кірунак філасофскай думкі. Асаблівасці новых жанравых форм у творчасці А. Хадановіча (практыка берлібраў і фрагментаў). Адлюстраванне сучаснага падыходу да разумення паэзіі (творчасць Г. Лабадзенкі, В. Трэнас, В. Гапеевай).
Тэма 5 Сучасная беларуская драма ў святле агульнаеўрапейскіх тэндэнцый.
Спецыфіка сучаснай беларускай драмы на тле агульнаеўрапейскіх тэндэнцый. Драма абсурду (антыдрама, тэатр жарту, тэатр парадоксу, мастацтва абсурду, тэатр абсурду, тэатр жорсткасці): еўрапейскі вопыт і беларуская адаптацыя. Творы М. Арахоўскага (“Ку-ку”, “Лабірынт”), А. Асташонка (“Драматургічныя тэксты”), І. Сідарука (“Галава”), Г. Багданавай (“АС-лінія”), Д. Бойкі (“Крывавая Мэры”), С. Кандрашва (“Містэр Розыгрыш”), А. Карэліна (“Герда, або Горад, у якім мы будзем шчаслівыя”). Спецыфіка скандынаўскай, нямецкай, амерыканскай драматургіі.
Тэма 6 Эгацэнтрычнасць сучаснай беларускай літаратуры.
Змены ў адлюстраванні душэўнага жыцця героя ў сучаснай беларускай прозе і паэзіі. Сувязь псіхалагізму са шматузроўневасцю асобы. Псіхалагізм як сродак для пастаноўкі і вырашэння ўнутраных праблем асобы. Тэрміны “псіхалагічная проза” і “псіхалагічны раман”. Тыпалогія псіхалагізму: “адкрыты” і “прыхаваны”. Сродкі і спосабы псіхалагічнага аналізу (дэталь і мова).

Экзістанцыйныя катэгорыі ў сучаснай беларускай літаратуры (каханне, адзінота, страх, пачуццё віны). Чалавек і соцыум: праблематыка і спецыфіка вырашэння канфлікту.ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА
Пералік практычных заняткаў

1 Наватарскія рысы ў беларускай літаратуры ад старажытнасці да нашых дзён. 1. Ад мадэрнізму да 21 стагоддзя.

3 Постмадэрнісцкія тэндэнцыі ў сучаснай беларускай літаратуры і мастацтве праз прызму агульнаеўрапейскага кантэксту.

4 Жанры-наватворы ў беларускай прозе 20-21 стст..

5 Сучасная беларуская драма ў святле агульнаеўрапейскіх тэндэнцый.

6 Эгацэнтрычнасць сучаснай беларускай літаратуры.

7 Чалавек і соцыум у творах сучасный беларускіх аўтараў.

Формы кантролю ведаў

 1. Тэставыя заданні.

 2. Рэфератыўныя работы.

 3. Кантрольныя работы.Тэмы тэставых заданняў

 1. Спецыфіка функцыянавання мадэрнізму і постмадэрнізму ў беларускай і сусветнай літаратуры.

2 Новыя жанравыя формы ў беларускай паэзіі апошніх гадоў
Тэмы кантрольных работ
1 Пост-мадэрнісцкія тэндэнцыі ў сучаснай беларускай літаратуры і мастацтве праз прызму агульнаеўрапейскага кантэксту.

2 Эгацэнтрычнасць сучаснай беларускай літаратуры.
Тэмы рэфератыўных работ


 1. Сучасная беларуская жаночая проза: асаблівасці і тэндэнцыі.

 2. Сучасная беларуская мужчынская проза.

 3. “Жаночая” паэзія Беларусі ў 21 стагоддзі.

 4. Асаблівасці мужчынскага погляду на праблемы ўзаемаадносін паміж прадстаўнікамі соцыўму ў сучаснай беларускай “мужчынскай паэзіі”.

 5. Сеціратура: літаратура або фарс.

 6. Рэальнае і ўяўнае ў прозе А. Глобуса.

 7. Спецыфіка адлюстравання асобы ў прозе Ю. Станкевіча.

 8. Шыза-рэалізм як спецыфічная праява постмадэрнізму.

 9. Спецыфіка гінатэксту ў сучаснай беларускйа літаратуры.

 10. Мастацкае слова – метад – вобразная канцэпцыя асобы.

 11. Мультыкультуралізм у сучаснай літаратуры.

 12. Рысы постмадэрнізму ў літаратуры 21 стагоддзя.

 13. Матыў сну ў сучаснай беларускай прозе.

 14. Урбаністычныя матывы ў сучаснай белуарускай прозе.

 15. Матыў гораду ў беларускай паэзіі 21 ст.

 16. Адлюстраванне страху ў сучаснай беларускай прозе.

 17. Канцэпт кахання ў сучаснай літаратуры.

 18. Вобразы мужчыны і жанчыны ў сучаснай беларускай паэзіі.

 19. Псіхалагізм у сучаснай беларускай прозе.

 20. Псіхалагізм у сучаснай беларускай паэзіі.


Рэкамендаваная літаратура

Асноўная:

 1. Баршчэўскі, Л. Беларуская літаратура і свет : ад эпохі рамантызму да нашых дзён / Л. П. Баршчэўскі, П. В. Васючэнка, М. А. Тычына. – Мн. : Радыёла-плюс, 2006. – 596 c.

 2. Бельскі, А. Беларуская літаратура ХХ стагоддзя: гісторыя і сучаснасць / А. Бельскі. – Мн. : Аверсэв, 2005. – 271 с.

 3. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя : у 4 т. Т. 4. Кн. 1 : 1966-1985 / НАН Беларусі, Аддз-не гуманітар. навук і мастацтваў, Ін- т літ. Імя Я.Купалы; навук.рэд. У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук. – 2-е выд. – Мн. : Беларуская навука, 2004. – 928 с.

 4. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя : у 4 т. Т. 4. Кн. 2 : 1985–2000 / НАН Беларусі, Аддз-не гуманітар. навук і мастацтваў, Ін-т літ. імя Я.Купалы; навук. рэд. У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук. – Мн. : Беларуская навука, 2003. – 975 с.

 5. Гніламёдаў, У. Традыцыі і наватарства / У. Гніламёдаў. – Мінск : Маст. літ., 1972. – 173 с.

 6. Караткевіч, В. І. Тэарэтычныя і гістарычныя аспекты постмадэрнізму ў беларускай літаратуры другой паловы 80 – 90-х гадоў ХХ стагоддзя: матэрыялы да спецкурса / В. І. Караткевіч. – Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2004. – 22 с.

 7. Кісліцына, Г. Новая літаратурная сітуацыя : змена культурнай парадыгмы / Г. Кісліцына. – Мн. : Логвінаў, 2006. – 207 с.

 8. Літаратура пераходнага перыяду : тэарэтычныя асновы гісторыка-літаратурнага працэсу / М. А. Тычына [і інш.]; навук. рэд. М.А. Тычына. – Мн. : Беларуская навука, 2007. – 363 с.

 9. Мельнікава, А. Беларуская літаратура 20 стагоддзя ў еўрапейскім кантэксце / А. Мельнікава. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2007. – 124 с.

 10. Сучасная літаратура : каардынаты ідэйна-мастацкага пошуку / С. А. Андраюк [і інш.]; навук. рэд. В. М. Стральцова. – Мінск : Беларус. навука, 2008. – 286 с.

 11. Стральцова, В. М. Шлях да сябе : сучасная аўтабіяграфічная проза як мастацкая сістэма / В. М. Стральцова. – Мн. : Беларуская навука, 2002. – 112 с.

 12. Ханеня, С. Амплiтуда мастацкасцi : умоўнасць у беларускай прозе канца ХХ стагоддзя / С. Ханеня. – Гомель : ГДУ iмя Ф.Скарыны, 2001. – 117 с.

 13. Шаўлякова-Барзенка І. Беларуская проза і новая літаратурная сітуацыя / І. Шаўлякова-Барзенка // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры : Міжнар. навук. чытанні, прысвеч. памяці Івана Навуменкі : зб. навук. арт. / М-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, Гомельскі абл. Савет дэпут., Гомельская спецыяліз. слав. бібл-ка ; рэдкал. : І.Ф. Штэйнер (гал. рэд.) [і інш.] – Гомель : ЦДІР, 2009. – С.210-214.

 14. Чалавечае вымярэнне ў сучаснай беларускай літаратуры / М. А. Тычына [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы. – Мінск : Беларус. Навука, 2010. – 459 с.

 15. Шынкарэнка, В. З верай у чалавечнасць : адметнасці вобразна-паэтычнай сістэмы сучаснай беларускай літаратуры / В. Шынкарэнка. – Гомель : РНПУП Ратон, 2001 – 200 с.


Дадатковая:


 1. Акудовіч, В. Код адсутнасці (асновы беларускай ментальнасці) / В. Акудовіч. – Мн. : Логвінаў, 2007. – 216 с.

 2. Акудовіч, В. Уводзіны ў новую літаратурную сітуацыю / В. Акудовіч // Фрагменты. – 1999. – № 3 – 4. – С. 213 – 251.

 3. Афанасьеў, I. Чарнобыльскае светаадчуванне ў сучаснай беларускай лiтаратуры / І. Афанасьеў. – Вып.1: Бягучы лiт. працэс у крыт. аглядзе. – Мн. : Беларуская навука, 2001. – 212 с.

 4. Бажок, І. А сеціратура павісла? / І. Бажок // Літаратура і мастацтва. – 6 лістапада 2010 года. – С.4.

 5. Балахонаў, С. Архіпелаг постмадэрн, або Аналізу халодная сляза / С. Балахонаў // ARCHE. – 2003. – №3.

 6. Барысевіч, Ю. Цела і тэкст / Ю. Барысевіч. – Мн. : БГАКЦ, 1998. – 162 с.

 7. Бедзир, Н.П. Русская постмодернистская проза в восточно- и западнославянском литературном контексте / Н. П. Бедзир. – Ужгород: “Видавництво Олександри Гаркуші”, 2007. – 472 с.

 8. Брадзіхіна, А. Зместава-фармальныя пошукі сучаснай беларускай лірыкі / А. Брадзіхіна. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2006. – 140 с.

 9. Бязлепкіна, А. Гульні кантэкстаў / А. Бязлепкіна // Літаратура і Мастацтва. – 10 красавіка 2009 года. – С.6.

 10. Бязлепкіна, А. Эвалюцыя гістарычнай прозы ў беларускай літаратуры: ад рамантычных твораў да альтэрнатыўнай гісторыі / А. Бязлепкіна // Міжнародныя навуковыя чытанні “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”, 7-8 кастрычніка 2010 г. : [да 85-цігоддзя з дня нараджэння І. Навуменкі: матэрыялы] / рэдкал. : І. Ф. Штэйнер (адк. рэд.) [і інш.]. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – 372 с. – С.281 - 287.

 11. Васючэнка, П. Ад тэксту да хранатопа: артыкулы, эсэ, пятрогліфы / П. Васючэнка. – Мн. : Галіяфы, 2009. – 200 с.

 12. Верына, Ю. У. Верлібр у паэзіі беларускага авангарду 1980-1990-х гадоў / У. Ю. Верына. – Мн. : Бестпрынт, 2005. – 91 с.

 13. Гарадніцкі, Я. А. Мастацкі свет беларускай літаратуры ХХ стагоддзя / Я. А. Гарадніцкі; навук. рэд. У. В. Гніламёдаў. – Мн. : Бел. навука, 2005. – 206 с.

 14. Гундорова, Т. Післячорнобильска бібліотека : Український літературний постмодерн / Т. Гундорова. – К. : Критика, 2005. – 263 с.

 15. Жукоўскі, Д. У лабірынце з постмадэрністам / Д. Жукоўскі // Arche. – №1. – 2004.

 16. Запрудскі, І. Горад і сейбіты, ці У цянотах магічнага рэалізму / І. Запрудскі // Дзеяслоў. – 2008. – №40.

 17. Кавалёў, С. В. Партрэт шкла: літарурна-крытычныя артыкулы / С. В. Кавалёў. – Мн. : Маст. літ., – 1991. – 189 с.

 18. Калеснік, У. А. Усё чалавечае : літатурныя партрэты, артыкулы, нарысы / Уладзімір Калеснік. – Мн. : Маст. літ., 1993. – 381 с.

 19. Конан, У. Выбранае / Уладзімір Конан. – Мн. : Смэлтак, 2009. – 335 с.

 20. Кісліцына, Г. Blonde attack / Г. Кісліцына. – Мн. : Другі фронт мастацтваў, 2003. – 143 с.

 21. Корань, Л. Цукровы пеўнік : Літаратурна-крытычныя артыкулы / Л. Корань – Мн. : Маст. літ., 1996. – 286 с.

 22. Купина, Н. А. Массовая литература сегодня : учебное пособие для студентов вузов по направлениям 03.10.00 и специальности 03.10.01 «Филология» / Н. А. Купина, М. а. Литовская, Н. А. Николина. – 2-е изд-е. – М. : Флинта, Наука, 2010. – 424 с.

 23. Лазарук, М. А., Ленсу, А. Я. Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў / М. А. Ленсу, А. Я. Лазарук. – Мн. : Нар. асвета, 1983. – 191 с.

 24. Литературный энциклопедический словарь / под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева; редкол. : Л. Г. Андреев, Н. И. Балашов, А. Г. Бочаров [и др.]. – М. : Сов. энциклопедия, 1987. – 752 с.

 25. Literatury słоwiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy / Pod redakcją naukową Haliny Janaszek-Ivani

 26. kovej. Tom I. Transformacja. – Warszawa : ELIPSA, 2005. – 297 c.

 27. Лойка, А. Займальная літаратура: эсэ / А. Лойка. – Мн. : Літаратура і Мастацтва, 2009. – 176 с.

 28. Лявонава, Е. А. Агульнае і адметнае / Е. А. Лявонава. – Мн. : Мастацкая літаратура, 2003. – 198 с.

 29. Лявонава, Е. А. Плыні і постаці / Е. А. Лявонава. – Мн. : Рэд. часопіса “Крыніца”, 1998. – 336 с.

 30. Мураўёва, Т. Litaraтурны інтэрнэт, або dzie ja? / Т. Мураўёва // Дзеяслоў. – 2006. – №19.

 31. Пацюпа, Ю. Постмадэрнізм калыска мая / Ю. Пацюпа // Arche. – №3. – 2004.

 32. Постмодернизм. Энциклопедия / Концепция, составление: Грицанов А. А., Можейко М. А. – Мн. : Интерпрессервис; Книжный дом, 2001. – 1040 с.

 33. Рагойша, В. П. Літаратуразнаўчы слоўнік: тэрміны і паняцці [Тэкст] / В. П. Рагойша. – Мн. : Нар. асвета, 2009. – 303 с.

 34. Руднев, В. Энциклопедический словарь культуры XX века : 3-е издание, исправленное и дополненное / В. Руднев. – М. : Аграф, 2009. – 544 с.

 35. Сальнікава, Ю. “Каб стаць, нарэшце, свабоднай, як ластаўка…” Роздум пра постсавецкую ідэнтычнасць у беларускай жаночай прозе / Ю. Сальнікава // Дзеяслоў. – 2008. – №39.

 36. Сілецкі, А. Новыя абрысы айчыннай фантастыкі / А. Сілецкі // Літаратура і мастацтва. – 18 чэрвеня 2010 года. – С.7.

 37. Скоропанова, И. С. Русская постмодернистская литература: новая философия, новый язык / И.С. Скоропанова. – СПб. : Невский простор. – 416 с.

 38. Суслова, Н. В. Новейший литературоведческий словарь-справочник для ученика и учителя / Н. В. Суслова, Т. Н. Усольцева. – Мозырь: ООО ИД «Белый ветер», 2003. – 153 с.

 39. Фіцнер, Т. А. Гендэрны аспект у беларускай літаратуры XX стагоддзя: курс лекцый па спецкурсе / Т. А. Фіцнер. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2005. – 183 с.

 40. Харчук, Р. В. Сучасна українська проза. Постмодерний період / Р. В. Харчук. – К. : Академія, 2008. – 247 с.

 41. Черняк, М. А. Массовая литература ХХ века : учебное пособие для студентов вузов по направлению 53.03.00 (05.03.00) «Филологическое образование» / М. А. Черняк; УМО М-ва образования и науки РФ, 3-е изд-е. – М. : Флинта, Наука, 2009. – 432 с.

 42. Шаўлякова, І. Адказы (для абітурыентаў «Альбаруэніі») / І. Шаўлякова // Літаратура і мастацтва. – 22 красавіка 2011 года. – С.8.

 43. Шаўлякова, І. Калейдаскоп «акварэльнай» самоты // І. Шаўлякова. – Літаратура і мастацтва. – 15 лютага 2010 года. – С.7.

 44. Шаўлякова, І. Культурны двубой, а Сеціратура=літаратура / І. Шаўлякова. – Літаратура і мастацтва. – 16 кастрычніка 2009 года. – С.10.

 45. Шаўлякова, І. Міфалогія (святла) ценяў / І. Шаўлякова // Літаратура і мастацтва. – 18 сакавіка 2011 года. – С.7.

 46. Шаўлякова, І. Рэстаўрацыя шчырасці: літаратурна-крытычны канструктар / І. Шаўлякова. – Мн. : Логвінаў. – 144 с.

 47. Шаўлякова, І. Сапраўдныя хронікі Поўні: артыкулы і рэцэнзіі / І. Шаўлякова. – Мн. : Литература и Искусство, 2011. – 184 с.

 48. Шаўлякова, І. Сентыментальнае паляванне, або У крытычных сутарэннях / І. Шаўлякова. – Мн. : Дзяржаўнае прадпрыемства «Дом прэсы», 2000. – 96 с.

 49. Штэйнер, І. Deja vu, або Успамiн пра будучыню / І. Штэйнер. – Мн. : ЛМФ “Нёман”, 2003. – 144 с.

 50. Штейнер, И. Кому без человека нужно слово: перспективы литературы в 3 тысячелетии / И. Штейнер. – Мн. : Книгосбор, 2008. – 60 с.

 51. Яцухна, В.І. Тэорыя літаратуры: вучэбны дапаможнік для студэнтаў-філолагаў ВНУ. У 2-х частках. Часткі І-ІІ / В. І. Яцухна. – Гомель : УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2003. – 151 с.


Спіс пытанняў да заліку па дысцыпліне “Наватарскія тэндэнцыі ў сучаснай беларускай прозе”


 1. Наватарства і развіццё беларускай літаратуры.

 2. Творчы эксперымент у старажытнай беларускай літаратуры.

 3. Уплыў паўночнага сімвалізму на творчасць беларускіх пісьменнікаў-“нашаніўцаў”.

 4. Уплыў імпрэсіянізму і натуралізму на беларускую літаратуру.

 5. Новая літаратурная сітуацыя ў беларускай літаратуры 20 ст.

 6. Тэматычная разнастайнасць сучаснай беларускай прозы.

 7. Сучасны беларускі раман як сінтэтычны від сучаснай літаратуры.

 8. Малыя жанравыя формы ў сучаснай беларускай прозе (творчасць С. Квяткоўскага, А. Глобуса, Б. Пятровіча, Л. Галубовіча, П. Васючэнкі, М. Мартысевіч).

 9. Эпоха постмадэрнізму і яе асаблівасці.

 10. Постмадэрнісцкая плынь у сучаснай беларускай прозе (А. Глобус, С. Балахонаў, А. Бахарэвіч і інш).

 11. Праявы постмадэрнізму ў сучаснай беларускай паэзіі.

 12. Сучасная беларуская проза і масавая літаратура.

 13. Эстэтыка перфоманса і сучасная беларуская літаратура.

 14. Тэматычная разнастайнасць сучаснай беларускай паэзіі.

 15. Філасофская плынь у сучаснай беларускай паэзіі.

 16. Наватарскія жанры ў сучаснай беларускай паэзіі (А. Разанаў, Ул. Арлоў, А. Хадановіч, Г. Лабадзенка і інш).

 17. Запазычаныя паэтычныя жанры ў беларускай літаратуры (танка, хоку, сэнр’ю, лімерык і інш.).

 18. Сучасная беларуская літаратура ў інтэрнеце.

 19. Дэтэктыўны жанр у сучаснай беларускай прозе.

 20. Сучасная беларуская “жаночая паэзія” (Р. Баравікова, М. Мартысевіч, М. Барадзіна і інш.).

 21. Сучасная беларуская “мужчынская паэзія”.

 22. Аўтабіяграфічны элемент у сучаснай беларускай прозе (Ул. Арлоў, П. Васючэнка, А. Глобус, В. Мудроў, Л. Дранько-Майсюк, З. Вішнёў).

 23. Адметнасці сучаснай беларускай “жаночай” прозы.

 24. Спецыфіка сучаснай беларускай “мужчынскай” прозы.

 25. Драма абсурду ў сучаснай беларускай літаратуры.

 26. Псіхалагізм у сучаснай беларускай прозе.

: DocLib10 -> %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B -> %D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> %D0%9D%D0%90%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%86%D0%AF%20%D0%A2%D0%AD%D0%9D%D0%94%D0%AD%D0%9D%D0%A6%D0%AB%D0%86%20%D0%8E%20%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%90%D0%99%20%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%99%20%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%AB,%205%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Навукова-даследчы інстытут гісторыі І культуры ўсходнеславянскіх народаў пры гду імя Ф. Скарыны
%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> Кантрольная работа па польскай мове для студэнтаў завочнага факультэта спец. “Беларуская філалогія”
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” зацвярджаю
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны
%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%86%D0%AF%20%D0%A2%D0%AD%D0%9D%D0%94%D0%AD%D0%9D%D0%A6%D0%AB%D0%86%20%D0%8E%20%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%90%D0%99%20%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%99%20%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%AB,%205%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 -> Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Вучэбна-метадычная карта дысцыпліны
%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны» зацвярджаю
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка