За вопытам –у сельскую школуДата канвертавання01.08.2016
Памер29.46 Kb.
За вопытам –у сельскую школу.
На базе навучальных устаноу Брэсцкага раёна прайшоу абласны семтар для дырэктарау школ аграгара дкоу па тэме "Вопыт кiраунiкоу i педагагiчных iнавацый па стварэннi адаптыунага адукацыйнага асяроддзя". Яго арганiзатарамi выступiлi БрIПК i аддзел адукацыi райвыканкама.
На семiнар з'ехалiся кiраунiкi 28 школ Брэстчыны. Для iх была падрыхтавана даволi насычаная праграма.У першы дзень старшыня Брэсцкага райвыканкама У.А. Мацука пазнаёмiу удзель-нiкау семiнара з асноунымi накiрункамi дзейнасцi раён-нага выканаучага камiтэта па рэалiзацыi Дзяржаунай пра-грамы адраджэння i развiцця вёскi. Гэтаму пытанню сёння надаецца павышаная увага, а улiчваючы аграрную спецыфiку рэгiёна — тым больш. Брэсцкi раён адносiцца як-раз да такiх. Зразумела, што у новых умовах развiцця вёскi асаблiвае месца зай-маюць установы адукацыi, якiя уваходзяць у склад аграгарадкоу. На-пачатку iх станаулёння даводзiцца сутыкацца з :шэрагам праблем, у першую чаргу тэта датычыцца умацавання матэрыяльна-тэхнiчнай i вучэбна-метадычнай базы школ. Брэсцкi раён невыпадкова быу выбраны месцам правядзення абласнога семiнара падобнай тэматыкi, тут назапашаны карысны вопыт для пераймання. Аб асаблiвасцях i тэндэнцыях работы раённай сiстэмы адукацыi, якая садзейнiчае развiццю iндывiдуальнасцi вучняу сельскiх школ, расказау начальнiк аддзела адукацыi райвыканкама М.М.Евiк.

За два днi практычнай часткi семiнара яго удзелынiкi наведалi 8 лепшых навучальных устаноу Брэсцкага раёна, кожная з якiх мае той цi iншы накiрунак iнавацыйнай дзёйнасцi, што надзвычай актуальна на сучасным этапе развiцця айчыннай сiстэмы адукацыi. Так, у Чарнаучыцкай сярэдняй школе назапашаны вопыт па арганiзацыйна-метадычным. забеспячэннi да-профiльнай падрыхтоукi i профiльнага навучання вучняу. У Скокаускай створаны належныя умовы для фармiравання i развiцця iнавацыйных працэсау у сельскай школе, якiя грунтуюцца на шасцi асноуных фактарах эфектыунай работы устаноу адукацыi, у тым лiку i па узаемадзеяннi з сем'ямi (далучэнне бацькоу дзяцей да школьных спрау i мерапрыемствау, арганiзацыя вольнага часу навучэнцау, улiчванне iх запытау пры складаннi вучэбнага плана i г.д.). Усе яны былi раскрыты на канкрэтных прыкладах з уласнага вопыту.Прадметам увагi у Лышчыцкай сярэдняй школе стала нарматыуна-прававре i вучэбна-метадычнае забеспячэнне дзейнасцi сучаснай сельскай школы. Тут створаны партфолiо на кожнага настаунiка i вучня. Дзейнiчае лакальная нарма-тыуная база.

Завяршыуся семiнар круглым сталом на тэму "Сельская школа: тэорыя i вопыт кiраунiцкiх i педа-гагiчных iнавацый". На iм кожны удзельнiк падзялiуся уражаннямi ад убачанага, выказау заувагi i прапановы. Вынiкi семiнара падвёу М.М.Евiк, якi, у прыватнасцi, адзнаныу: «Добры вопытзауседы патрабуе пераймання. Перакананы: кожнаму з дырэктарау ёсць да чаго iмкнуцца, што прадугледжвае змены у рабоце, укараненне новага, .самаудасканаленне урэшце. Неабходна iсцi у нагу з часам, не адставаць у адукацыйным плане ад патрэб жыцця. Школы, якiя былi наведаны, годна глядзяцца у структуры аграгарадкоу, хаця праблемы па-ранейшаму застаюцца. Галоунае– стварыць сельскiм дзецям належныя умовы для навучання, рэалiзацыi уласных магчымасцей».Сяргей ГРЫШКЕВIЧ. “Настаунiцкая газета”База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка