Зацвярджаю загадчык кафедрыДата канвертавання15.05.2016
Памер73.76 Kb.

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Загадчык кафедры

______________________

факультет (кафедра)

_________________ Л.В. Леванцэвіч

«__» _________ 2014 г.СПРАВАЗДАЧА АБ РАБОЦЕ
СНДГ “Праблемы этналінгвістыкі і лінгвакраязнаўства”
за 2014 год


  1. Результаты работы СНИО: За справаздачны перыяд быў скласіфікаваны, сістэматызаваны і навукова апісаны фактычны матэрыял лінгвакультуралагічнага зместу; выяўлена, што найбольшая інфармацыя лінгвакраязнаўчага зместу ўтрымліваецца ў адзінках хлеб, жыта, парог, вада, бяроза. Апісанне моўных адзінак тэматычных груп “з’явы прыроды”, “дрэва”, “побыт” дазволіла выявіць нацыянальную асаблівасць культурна-гістарычнай спадчыны беларусаў, што будзе спрыяць фврміраванню ў свядомасці студэнтаў разумення беларускай культурна-моўнай прасторы з улікам этнічнай самабытнасці камунікатыўнай дынамікі.

  2. Апробация результатов работы*.

1. Доклады, прочитанные студентами-членами СНИО на научно-практических конференциях (указать ФИО, полное название конференции), в том числе:

1.1 международных:

– Содружество наук. Барановичи-2014 : материалы Х Междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, 22–23 мая 2014 г., г. Барановичи

Салавей Г.( Сэнсава-функцыянальны аспект моўнай адзінкі “парог”)

– Слова ў мове, маўленні, тэксце: Міжнар. навук.практ. канф. малад.філолаг., 24 красавіка 2014, г. БрэстВалчковіч К. Лексема “вада” ў кантэксце твораў малога жанру

Гугнюк Я. Этналінгвістычны нарыс вёскі Лелікава Кобрынскага раёна

Нічыпарук В. Лінгвакультуралагічны змест моўнай адзінкі “трава”

Чанчавік Н. Тэматычная група “хлеб”: лінгвакультуралагічны змест

1.2 республиканских:

– Дыялог культур: мінулае і сучаснасць : рэсп. навук-практ. студ. канф., 27–28 красавіка, 2014 Брэст, БДТУ

Нічыпарук В. Лінгвакультуралагічны змест моўнай адзінкі “каноплі”

Салавей Г. Канцэпт “венік”: лінгвакультуралагічны змест

Чанчавік Н. Семантыка-спалучальныя сувязі тэматычнай групы “хлеб”

– Журналистика – словесность – культура: взгляд молодых исследователей : респ. науч.-практ. студен. конф., 20–021 марта 2014, БрестНічыпарук В. Лінгвакультуралагічны змест тэматычнай групы “прырода” (на матэрыяле часопіса “Полымя”)

Валчковіч К. . Семантыка-спалучальныя сувязі лексемы “вада”

Салавей Г. “Лінгвакультуралагічны змест лексемы “бочка”

– Духоўнае самавызначэнне асобы ў сучасным свеце : да дня нараджэння Я. Янішчыц : Рэсп. студ. навук-практ. канф. 20 лістапада, 2014 г. БрДТУ, БрэстНічыпарук В. (плен) Онімы ў паэтычнай мове Я. Янішчыц: структурна-семантычная характарыстыка

Салавей Г.Лексемы тэматычнай групы “побыт” у паэтычным кантэксце Я.Янішчыц: лінгвакультуралагічны аспект

1.3 вузовских

– Биологически активные соединения в жизни человека : унив.студ.научн.-практ.конф., 20 марта 2014, г.Брест

Чанчавік Н.Да пытання паходжання наменклатуры біялагічна актыўных злучэнняў

Валчковіч К.Канцэпт “крэмень” у змесце твораў малога жанру

Салавей Г. Назвы мінералаў: семантыка-спалучальныя сувязі

– Экология и культура /Экологическая культура : унив.студ.науч.-практ. конф., 10 апреля 2014г., БрестСалавей Г.”Экалогія” зносінаш беларусаў-палешукоў у ХІХ ст.

Валчковіч К.Фарміраванне наменклатурнай групы “экалогія” ў 20-я гады ХХ

Чанчавік Н.Семантыка-спалучальныя сувязі словазлучэнняў з экалагічнымі тэрмінамі

– Радзімай зямлі галасы: фальклор, краязнаўства і літаратура Берасцейшчыны : Міжфак.студ.навук.-дасл.канф., 25 сакавіка 2014 г. , БрэстГугнюк Я. Безэквівалентная лексіка в. Лелікава,

1.4 факультетских:

– Час і жыццёвая прастора: міжфакультэцкая студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя, 4 снежня 2014 г., г. Брэст

Нічыпарук В. Час ў кантэксце ўстойлівых адзінак беларускай мовы

Валчковіч К., Асацыятыўныя сувязі лексемы “час”

Салавей Г. Семантыка лексемы “час” ў славянскай традыцыйнай культуры

– “Надзейна і спакойна, як у бацькавай хатцы на печы” фак. вуч.-метад. семінар, 26 лютага 2014Нічыпарук В. Слова бацькаў мастацкім кантэксце

– Лінгвакраязнаўства Берасцейшчыны : міжфак.студ.навук.-практ.канф, 17 красавіка 2014 г., Брэст:Валчковіч К. Праблемы лінгвакраязнаўчага парэміялагічнага давеніка

Салавей Г. Прадметы хатняга побыту: нацыянальна-культурная семантыка

– “НДРС – 2014”: фак. навук.-практ. канф., 18 красавіка 2014 г.Гугнюк Я. Этналінгвістычны нарыс в. Лелікава Кобрынскага р-на

Нічыпарук В. Лінгвакультуралагічны змест моўнай адзінкі “трава”

2. Публикации, самостоятельно / в соавторстве с научным руководителем подготовленные студентами – членами СНИО (электронные – при наличии на титульном экране выходных данных, в т.ч. УДК, ББК и ISBN)    1. межвузовских (в т.ч. региональных, вузовских) статьи в др. научных журналах и сборниках научных трудов:

Салавей, Г.С. Здаровы лад жыцця і культура зносінаў / Г.С. Салавей // Мова і культура : зб. навук. арт. / рэдкал. В.М. Касцючык [і інш.]; пад агульн. рэд. Л.В. Леванцэвіч. – Мінск : РІВШ, 2014. – С. 173–176.

Нічыпарук, В. Лінгвакультуралагічны змест моўнай адзінкі “трава” // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; пад агульнай рэд. Н.Р. Якубук; рэдкал.: В.Б. Пераход [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2014. – С. 295–297.

Салавей, Г.С. Лінгвакультуралагічны змест моўнай адзінкі “бяда”  // Классика и современность в изящной словесности ХІХ–ХХІ столетий : сб. науч. ст. студентов, магистрантов, аспирантов / науч. ред. Т.В. Сенкевич. – Брест : БрГУ, 2014. – С.162–165.

Валчковіч К. Семантыка-спалучальныя сувязі лексемы “хлеб” // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; пад агульнай рэд. Н.Р. Якубук; рэдкал.: В.Б. Пераход [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2014. – С. 295–297.

    1. материалы и тезисы докладов конференций

международных Салавей, Г.С. Сэнсава-функцыянальны аспект моўнай адзінкі “парог” // Содружество наук. Барановичи-2014 : материалы Х Междунар. науч.-практ. конф. молодых исследователей, 22–23 мая 2014 г., г. Барановичи, Респ. Беларусь : в 2 книгах / редкол. А.В. Никишова (гл. ред.), А.В. Прадун, И.Я Тучина, А.А. Селезнёв. – Барановичи : РИО БарГУ, 2014. – Кн. 1. – С. 188–189.

      1. республиканских

Нічыпарук, В. Лінгвакультуралагічны змест лексемы “жыта” // Журналистика – словесность – культура: взгляд молодых исследователей : материала респ. науч.-практ. студен. конф., Брест, Е.И. Абрамова [и др.] ; под общ. ред. Л.В. Скибицкой. – Брест : БрГУ, 2014. – С. 128–130.

Салавей, Г.С. Лінгвакультуралагічны змест моўнай адзінкі “ручнік” // Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян : зб. матэрыялаў ІІ Рэсп. студэнцкай навук.-практ. канф. Да 70-годдзя з дня нараджэння Ніны Мацяш, Брэст, 22 кастр. 2013 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; рэдкал.: У.А. Сенькавец, І. А. Швед, А.М. Вабішчэвіч. – Брэст : БрДУ, 2014. – С. 151–153.

Салавей, Г.С. Лінгвакультуралагічны змест моўнай адзінкі “печ” // Журналистика – словесность – культура: взгляд молодых исследователей : материалы респ. науч.-практ. студен. конф., Брест, Е.И. Абрамова [и др.] ; под общ. ред. Л.В. Скибицкой. – Брест : БрГУ, 2014. – С. 146–148.

Валчковіч, К. Параўнальныя канструкцыі з лексемай “вада” // Журналистика – словесность – культура: взгляд молодых исследователей : материала респ. науч.-практ. студен. конф., Брест, Е.И. Абрамова [и др.] ; под общ. ред. Л.В. Скибицкой. – Брест : БрГУ, 2014. – С. 22–24.

Чанчавік Н.І. Семантыка-спалучальныя сувязі лексемы “хлеб” /// Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян : зб. матэрыялаў ІІ Рэсп. студэнцкай навук.-практ. канф. Да 70-годдзя з дня нараджэння Ніны Мацяш, Брэст, 22 кастр. 2013 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; рэдкал.: У.А. Сенькавец, І. А. Швед, А.М. Вабішчэвіч. – Брэст : БрДУ, 2014. – С. 193–195.

3. Экспонаты, выполненные самостоятельно / с участием студентов-членов СНИО, и представленные на научно-технических выставках:

4. Научные студенческие работы по тематике СНИО, представленные на конкурсах

4.2 республиканскихСалавей Г.С. “Лінгвакультуралагічны змест моўнага знака: сэнсава-функцыянальны аспект” : Рэспубл. конкурс научныхх работ студентов высшіх научых заведеній РБ 2014.

5. Участие студентов – членов СНИО в следующих проектах (включены в список исполнителей)

5.1 плановые бюджетные и (или) хоздоговорные НИР,

Салавей Г. – дзяржбюджэтная НДП “Гаворкі Брэсцка-Пінскага Палесся: лінгвакультуралагічны аспект”, № ГР 20140201
Нічыпарук В. – дзяржбюджэтная НДП “Гаворкі Брэсцка-Пінскага Палесся: лінгвакультуралагічны аспект”, № ГР 20140201

6. Положительные решения по заявкам на объекты промышленной собственности, полученные студентами самостоятельно / в соавторстве

7. Акты внедрения в производство / учебный процесс

– у вучэбны працэс: даведніка “Моўны знак: лінгвакультуралагічны змест” (Салавей Г. школа № 3 г. Брэста)

– у вучэбны працэс: распрацоўка “Канцэпт “хлеб”: тэматычны даведнік” (Чанчавік Н., ДУА “Ліцэй № 1 імя А.С. Пушкіна г. Брэста.)

8. Премии и награды

8.1 специального фонда Президента Республики Беларусь по

поддержке одаренных учащихся и студентовСалавей Г. – Стыпендыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

8.4 организаторов конференций, выставок:

8.4.1 международных

8.4.2 республиканских

8.4.3 вузовских

Салавей Г. – аргкамітэт: Лінгвакраязнаўства Берасцейшчыны : міжфак.студ.навук.-практ.канф, 17 красавіка 2014 г., Брэст

Нічыпарук В. – аргкамітэт: Час і жыццёвая прастора: міжфакультэцкая студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя, 4 снежня 2014 г., г. Брэст

8.4.4 факультетскихСалавей Г. – аргкамітэт: “Надзейна і спакойна, як у бацькавай хатцы на печы” фак. студ. вуч.-метад. семінар, 26 лютага 2014 г.
9. Web-страничка на сайте Университета (указать электронный адрес)

Научный руководитель Л.В. Леванцэвіч
: sites -> default -> files -> inovac
inovac -> Отчет о работе группы ”Вусная паэтычная творчасць Берасцейшчыны: сістэма лакальных варыянтаў (у агульнаславянскім кантэксце)” (название снио) за 1 семестр 2011–2012 учебного года
inovac -> Зацвярджаю загадчык кафедры
inovac -> Отчет о работе снио " Чалавек І час у філасофскай прасторы беларускай прозы ХХ ст." за 2013 год
inovac -> Брестский государственный
inovac -> Зацярджаю загадчык кафедры беларускага мовазнаўства І дыялекталогіі
inovac -> Зацвярджаю загадчык кафедры беларускага мовазнаўства І дыялекталогіі
inovac -> Зацвярджаю загадчык кафедры
inovac -> Отчет о работе снио лексіка народных рамёстваў І промыслаў за 2013 год
inovac -> Зацвярджаю загадчык кафедры
inovac -> Зацвярджаю загадчык кафедры беларускага
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка