Заданні для вучняў 9-10 класаў Вызначце, якая з дадзеных літар у радзеДата канвертавання30.06.2016
Памер71.42 Kb.
Заданні для вучняў 9-10 класаў

1. Вызначце, якая з дадзеных літар у радзе


лішняя: а, о, ў, ы.

А) няма лішняй літары. Б) а. В)о. Г)ў. Д)ы.

Правільны адказ:

2. Як перакладаецца на беларускую мову рускае


слова валежник?

А) ельнік. Б) мох. В) бярлога.

Г) ламачча. Д) дупло.

Правільны адказ:

3. Вызначце, у якім з прыведзеных словазлучэн-
няў няправільна ўжыты зваротны займеннік сябе:

1) паклікаць да сябе; 2) сказаць самому сабе;
3) дараваць сябе; 4) трымаць пры сабе.
А) ва ўсіх словазлучэннях займеннік напісаны пра-
вільна.
Б)1. В)2. Г)3. Д)4.

Правільны адказ.

4. Колькі назоўнікаў адзіночнага ліку ўжыта ў
вершаваных радках М. Пазнякова:

Заўсёдыбудзь
Руплівым, шчырым.
Кроч да людзей 'ші


3 дабром
I мірам.
А)0. Б)1. В)2. Г)3. Д)4.

Правільны адказ:

5. Вызначце від сказа: У самы раз была гэтая
цеплыня: у лесе стаяў густы халодны туман, урасе
былі травы, кусты і дрэвы.

А) просты сказ. Б) складаназлучаны сказ.

В) складаназалежны сказ. Г) бяззлучнікавы сказ. Д) складаны сказ з рознымі відамі сувязі.

Правільны адказ:

6. Выберыце з прыведзеных назоўнікі мужчын-скага роду:

1) шынель; 2)накіп; 3)пыл; 4)цень; 5)стэп.
А) няма такіх назоўнікаў. Б) усе назоўнікі.

В)1,4. Г)2,3,5. Д)3,4.

Правільны адказ:

7. Закончыце народную прыказку: Сябра за гро-


шы
... .

А) не прадасі. Б) не купіш. В) не абмяняеш.

Г) не пазычыш. Д) не выкінеш.

Правільны адказ:

8. Якія словазлучэнні ўтвораны правільна:
1) хварэць грыпам; 2) мацней незнаёмца; 3) праба-
чыць сябра.

А) усе словазлучэнні ўтвораны правільна.


Б) няма правільна ўтвораных словазлучэнняў.
В)1. Г)2. Д)3.

Правільны адказ:


9. У якіх з прыведзеных слоў націск падае на 1
другі склад: |

1) слабы; 2) эксперт; 3) уначы;
4) сантыметр; 5) наспех.
А) ва ўсіх словах. Б) 1, 3, 4. В) 2, 5.

Г)3, 4. Д)4, 5.

Правільны адказ:

10. Які знак прыпынку прапушчаны ў сказе:


Напрадвесні і ў пушчы не многа красы _ толькі

вецер шуміць на ўсе галасы ды сухая трава шамаціць каля ног... (Уладзімір Дубоўка). А) няма знака прыпынку. Б) коска. В)працяжнік. Г)двукроп'е. Д) кропка з коскай.

Правільны адказ:

11. Выберыце з прыведзеных словы, у якіх на
месцы пропуску неабходна напісаць літару ь:

1) рэдз..ка; 2) нян.чыць; 3) ц.жки; 4) карэн..чык.
А) усе словы. Б) усе словы, акрамя 4.

В)1,3,4. Г)2,3. Д)3,4.

Правільны адказ:

12. Якія словы з прыведзеных маюць аднолька-


вую колькасць гукаў:

1) сталіца; 2) вадзіца; 3) біятлон; 4) звініць.
А) усе словы. Б) няма такіх варыянтаў.

В)1,3. Г)2,4. Д)2,3,4.

Правільны адказ:

13. Якім членам сказа з'яўляецца прыметнік у


сказе: Былі пагодныя дзянькі для касьбы.

А) дзейнікам. Б) выказнікам. В) дапаўненнем. Г) азначэннем. Д) акалічнасцю.

Правільны адказ:

14. Выберыце з прыведзеных правільна напі-


саныя займеннікі:

1) хто-небудзь; 2) абы хто;
3) абы з кім; 4) якомусьці.
А) усе варыянты правільныя.
Б) няма правільных варыянтаў.
В>1,2, 3. Г)1,3, 4. Д)2, 3, 4.

Правільны адказ:


15. Выберыце правільную схему пабудовы
выказвання-разважання.

А) аргументы, вывад, тэзіс. Б) вывад, тэзіс, аргументы. В) тэзіс, аргументы, вывад. Г) аргументы, тэзіс, вывад. Д) тэзіс, вывад, аргументы.

Правільны адказ:

16. Выберыце з прапанаваных выразы, якія


абазначаюць лексічнае значэнне назоўніка студыя:

  1. майстэрня мастака або скульптара;

  2. назва некаторых тэатральных калектываў;

  3. школа для падрыхтоўкі мастакоў, скулптараў,

  4. 4) спецыяльнае памяшканне, адкуль вядуцца радыё-

ці тэлевізійныя перадачы.

А) усе выразы. Б) 1, 3. В) 1, 4. Г) 2, 3. Д) 3, 4.

Правільны адказ:

17. Кароткі перапынак для адпачынку называ-


ецца... .

А) адгода. Б) хада. В) аддышка.

Г) вандроўка. Д) квіта.

Правільны адказ:


18. Дадзены словы:

1) варатар; 2) дубкі; 3) зубчык; 4) прозьба. У якім слове дапушчана памылка? А)нямапамылак. Б) 1. В)2. Г)3. Д)4.

Правільны адказ:

19. У якіх словах замест кропак не напішаце лі-
тару т:

1) пачэс.ны абавязак; 2) пос.ная страва; 3) зайздрослівае вока; 4) кантэкс.нае значэнне;

5) карыслівы чалавек.
А) ва ўсіх словах. Б) ва ўсіх словах, акрамя 4.

В)1,3. Г)2,5. Д)3,4,5.

Правільны адказ:

20. Дадзены словы:1)т..кстыль; 2) вад..віль; 3) банд..роль; 4) д..бют; 5) д..густацыя.

Дзе патрэбна напісаць літару э?


А) ва ўсіх словах. Б) 1, 3, 5. В) 1, 2.

Г)2,3,4. Д)3,5.

Правільны адказ

21. Дапоўніце патрэбным прыметнікам вершава-


ны радок М. Багдановіча: .

Жыві і цэльнасці шукай,

Аб шыраце... бай. А) маральнай. Б) матэрыяльнай. В) духоўнай. Г) неабдымнай. Д) навакольнай.

Правільны адказ:

22

. Аўтарам паэмы «Паляўнічыя акварэлькі з


Палесся» з'яўляецца ... .

А) Кастусь Каліноўскі.

Б) Янка Лучына.

В) Адам Гурыновіч.

Г) Францішак Багушэвіч.

Д) Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч.

Правільны адказ:

23. Колькі назваў агародніны ў форме множнага


ліку можна прачытаць у квадраце пры ўмове, што
кожная наступная літара гэтай назвы знаходзіцца ў
суседняй клетцы?

а

н

е

ч

а

л

г

0

н

с

с

ы

к

э

п

3

р

о

к

а

У

б

Д

і

м

А)0. Б)1. В)3. Г)5. Д)6.

Правільны адказ:

Правільны варыянт слова -

25. Правобразам героя аканома Жэготы ў паэме Адама Міцкевіча «Дзяды» стаў вядомы беларускі дзеяч... .

А) В. Ф. Дамброўскі. Б) 1.1. Дамейка. В) У. М. Дабравольскі. Г) М. В. Доўнар-

24. Выпадак, які меў месца ў мінулым і слу-


жыць прыкладам або апраўданнем для аналагічных
выпадкаў у будучым,
называецца ... .

А) прэцыдэнт. Б) прыцэдэнт. В) прэцэдэнт.

Г) прыцыдэнт. Д) працэдэнт.

Правільны адказ:


25. Хто з беларускіх мастакоў слова быў
удзельнікам гістарычных падзей пачатку XX стагод-
дзя: Лютаўскай рэвалюцыі і штурму Зімняга палаца
ў 1917 годзе, Грамадзянскай вайны?

А) Алесь Гарун. Б) Алесь Гурло. В) Платон Галавач. Г) Кандрат Крапіва. Д) Андрэй Мрый.

Правільны адказ:

26. Старажытны паэт Луцылій (II ст. да н. э.)


пісаў вершы, карыстаючыся змешанай літаратурнай
формай. Такія вершы называліся ў той час ... .

А) замалёўкамі. Б) сатырамі. В) складамі.

Г) напевамі. Д) гісторыямі.

Правільны адказ:

27. ^Хто з выдатных беларускіх даследчыкаў
фальклору сказаў: «Вышэй за усё — умець падслухаць
біццё сэрца народа, умець адкрыць іерогліфы легенд
ключом уласнай шчаслівай*інтуіцыі, умець узнавіць
вобразы мінулага ў барвах і контурах».

А) Я. Баршчэўскі. Б) А. Сержпутоўскі.

В) Ул. Сыракомля. Г) П. Шпілеўскі. Д) Е. Раманаў.

Правільны адказ:


28.Колькі імён схавалася ў слове ЯНІНА?

А)0. Б)1. В)2; Г)3 ;Д)4Правільны адказ:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка