Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”Дата канвертавання15.05.2016
Памер36.81 Kb.
Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

ад "19" 05. 2015 г. № _5

Заг. кафедры філалогіі

___________ Т.М.Пучынская
Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”

для студэнтаў 2 курса факультэта педагогікі і псіхалогіі завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 02 01 «Пачатковая адукацыя» (НОзс-21)
Практычныя заняткі № 1
Тэма. Лексіка-граматычныя разрады назоўнікаў. Род, лік і склон назоўнікаў

Пытанні: 1. Агульныя і ўласныя назоўнікі.

 2. Адушаўлёныя і неадушаўлёныя, асабовыя назоўнікі.

 3. Канкрэтныя і абстрактныя назоўнікі.

 4. Зборныя, адзінкавыя, рэчыўныя назоўнікі.

 5. Вызначэнне граматычнага роду назоўнікаў паводле марфалагічных, сінтаксічных, семантычных прымет.

 6. Назоўнікі з суадноснымі і несуадноснымі формамі ліку.

 7. Назоўнікі першага, другога і трэцяга скланенняў, іх склонавыя канчаткі.

 8. Скланенне назоўнікаў у множным ліку.

 9. Рознаскланяльныя назоўнікі.

 10. Нескланяльныя назоўнікі.


Практычныя заняткі № 2
Тэма. Скланенне іменных часцін мовы

Пытанні:


 1. Скланенне якасных і адносных прыметнікаў.

 2. Асаблівасці скланення прыналежных прыметнікаў.

 3. Разрады лічэбнікаў паводле значэння і структуры.

 4. Скланенне лічэбнікаў розных разрадаў.

 5. Лексіка-граматычная характарыстыка займеннікаў розных разрадаў.

 6. Скланенне займеннікаў, іх правапіс.

 7. Марфалагічны разбор прыметнікаў, лічэбнікаў, займеннікаў.


Практычныя заняткі № 3
Тэма. Граматычныя катэгорыі дзеяслова. Утварэнне і ўжыванне дзеепрыметніка і дзеепрыслоўя як формаў дзеяслова

 1. Пераходныя і непераходныя дзеясловы.

 2. Зваротныя дзеясловы, іх значэнні.

 3. Дзеясловы незалежнага і залежнага стану. Стан і пераходнасць.

 4. Абвесны лад. Загадны лад. Умоўны лад. Утварэнне і значэнне загаднага ўмоўнага ладоў.

 5. Формы цяперашняга, прошлага і будучага часу, іх утварэнне і значэнне.

 6. Формы асобы, іх значэнне і ўжыванне.

 7. Першае і другое спражэнні. Рознаспрагальныя і нетэматычныя дзеясловы.

 8. Дзеепрыметнікі незалежнага і залежнага стану, іх утварэнне.

 9. Дзеепрыслоўі закончанага і незакончанага трывання, іх утварэнне.


Спіс літаратуры:

 1. Сучасная беларуская мова : вучэб. дапаможнік / Л. М. Грыгор’ева [і інш.] ; пад агул. рэд. Л. М. Грыгор’евай. — Мінск : Выш. шк., 2006. — 559 с.

 2. Сямешка, Л. І. Курс беларускай мовы / Л. І. Сямешка, І. Р. Шкраба, З. І. Бадзевіч. — Мінск : Універсітэцкае. — 1996. — 654 с.

 3. Беларуская мова. Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія. Марфемная будова слова. Словаўтварэнне. Марфалогія : вучэб. дапаможнік для студэнтаў фак. педагогікі і методыкі пачатковага навучання / пад рэд. Я. М. Адамовіча. — Мінск : [б. в], 1987. — 429 с.

 4. Кароткая граматыка беларускай мовы : у 2 ч. / навук. рэд. А.А. Лукашанец. — Ч. 1: Фаналогія. Марфаналогія. Марфалогія. — Мінск: Беларуская навука, 2007. — 351 с. ; Ч. 2 : Сінтаксіс. — Мінск : Беларуская навука, 2009. — 240 с.

Складальнік Ю.С. Фірага

Зацвярджаю

Пратакол пасяджэння кафедры

ад "19" 05. 2015 г. № _5

Заг. кафедры філалогіі___________ Т.М.Пучынская
Змест практычных заняткаў ў летнюю сесію па курсе «Беларуская мова»

для студэнтаў 2 курса факультэта педагогікі і псіхалогіі завочнай формы атрымання адукацыі спецыяльнасці 1-01 02 02 «Пачатковая адукацыя» (НОзс-21)
Практычныя заняткі № 1
Тэма. Знакі прыпынку ў простых сказах ускладненай будовы

 1. Аднародныя і неаднародныя азначэнні.

 2. Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа.

 3. Знакі прыпынку пры адасобленых даданых членаў сказа.

 4. Адасабленне параўнальных зваротаў.

 5. Знакі прыпынку пры пабочных і ўстаўных словах, словазлучэннях і сказах.

 6. Знакі прыпынку пры зваротку.

 7. Сінтаксічны разбор простага сказа.


Практычныя заняткі № 2
Тэма. Галоўныя і даданыяы члены двухсастаўнага сказа, іх тыпы і спосабы выражэння

 1. Просты, складаны і састаўны дзейнік, спосабы іх выражэння.

 2. Просты, састаўны і складаны выказнік, іх тыпы і спосабы выражэння.

 3. Прамыя і ўскосныя дапаўненні, спосабы іх выражэння.

 4. Дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні, спосабы іх выражэння.

 5. Прыдатак як разнавіднасць дапасаванага азначэння. Адзіночныя і развітыя прыдаткі, спосабы іх выражэння.

 6. Віды акалічнасцей (месца, часу, спосабу дзеяння, мэты, прычыны, умовы, уступкі, меры і ступені), спосабы іх выражэння.


Спіс літаратуры:

 1. Сучасная беларуская мова : вучэб. дапаможнік / Л. М. Грыгор’ева [і інш.] ; пад агул. рэд. Л. М. Грыгор’евай. — Мінск : Выш. шк., 2006. — 559 с.

 2. Сямешка, Л. І. Курс беларускай мовы / Л. І. Сямешка, І. Р. Шкраба, З. І. Бадзевіч. — Мінск : Універсітэцкае. — 1996. — 654 с.Складальнік Ю.С. Фірага
: student -> materials -> ped -> fno
fno -> План практических занятий по дисциплине «развіццё беларускага маўлення дзяцей дашкольнага ўзросту»
fno -> Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”
fno -> «Зацвярджаю» Заг кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін А. У. Літвінскі
fno -> Змест практычных заняткаў па курсе «Беларуская мова»
fno -> Змест практычных заняткаў ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”
fno -> Пытанні да экзамену ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”
fno -> Пытанні да заліку ў зімовую сесію па дысцыпліне «Беларуская мова»
fno -> Пытанні да заліку ў зімовую сесію па курсе «Беларуская мова»
fno -> Загадчык кафедры філалогіі Т. М. Пучынская
fno -> Пытанні да заліку ў зімовую сесію па курсе “Беларуская мова”
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка