§ 18. Правапіс асабовых канчаткаў дзеясловаў. Правапіс часціцДата канвертавання26.06.2016
Памер55.57 Kb.
§ 18. Правапіс асабовых канчаткаў дзеясловаў. Правапіс часціцЛік

Асоба

І спражэнне

ІІ спражэнне

Адзіночны

1-я

-у (-ю)

-у (-ю)

2-я

-эш (-еш), -аш

-ыш (-іш)

3-я

-э (-е), -а

-ыць (-іць)


Множны

1-я

-ом (-ём), -ам (-ем)

-ым (-ім)

2-я

-аце (-яце), -еце

-ыце (-іце)

3-я

-уць (-юць)

-аць (-яць)

Правапіс асабовых канчаткаў дзеясловаў выклікае цяжкасці тады, калі канчаткі ненаціскныя. Вызначыць тып спражэння дзесловаў з ненаціскнымі канчаткамі можна па неазначальнай форме. Да ІІ спражэння адносяцца дзеясловы, якія ў інфінітыве заканчваюцца на -іць (-ыць), за выключэннем аднаскладовых тыпу шыць, крыць: касіць, прасіць, вучыць, а таксама дзеясловы цярпець, вярцець, ненавідзець, гнаць, залежаць. Астатнія дзеясловы з ненаціскнымі канчаткамі – І спражэння.

Напісанне галосных у канчатках дзеясловаў І спражэння залежыць ад характару асновы і месца націску. Пасля зацвярдзелых зычных пад націскам пішуцца о, э (беражом, беражэш), не пад націскам – а (вяжам, вяжаш). Пасля мяккіх зычных і пасля галосных пішацца пад націскам ё (вязём, нясём, пяём), у першым складзе перад націскам – я (везяце, несяце, пеяце).

Асаблівай увагі патрабуе 2-я асоба множнага ліку дзеясловаў. Тут пад націскам ужываюцца канчаткі -аце (-яце), не пад націскам – -аце (-еце): сечаце, ідзяце, кажаце, зберагаеце.


Практыкаванне 78. Спішыце народныя выслоўі, устаўляючы прапушчаныя літары. Растлумачце іх правапіс. Вызначце ў першых чатырох сказах спражэнне ўсіх дзеясловаў.

* Выберыце 2 – 3 прыказкі і раскажыце пра сітуацыі, выпадкі з жыцця, да якіх яны падыходзяць.
1. Прыйдз.. раніца – будз..м раіцца. 2. Ляж..ш не еўшы – устан..ш не спаўшы. 3. Не навуч..шся ў маткі – людзі навуч..ць. 4. І кот не мы..ся, і госць з’яві..ся! 5. Вось свет наста.. – ні палажы, ні паста..! 6. Бабы ка..цца, а дзеўкі дамага..цца. 7. Не падмаж..ш – не паедз.ш. 8. Воран ворану вока не выдз..ўб... 9. як пойдз..ш нацянькі, дык праходз..ш тры дзянькі. 10. Як дба..м, так і ма..м. 11. Ваўка ногі корм..ць. 12. Не памы..шся рукамі, дык абмы..ць языкамі. 13. На яго дзе сядз..ш, там і злез..ш. 14. Начлег з сабой не нос..ць, а ў людзей прос..ць. 15. Не кожны хворы, хто стогн.. . 16. Як кліч..ць, так і адкліка..цца. 17. Шэпты хату зводз..ць. 18. Есць – дав..цца, а бяжыць – вал..цца. 19. Кінь за сабою, дык знойдз..ш перад сабою. 20. Кароўку не напо..ш, то і не падо..ш. 21. З адным брухам на два абеды не паспе..ш. 22. Дай кішцы волю, дык сам будз..ш у няволі. 23. Зняўшы галаву, па валасах не плач..ць. 24. Не да парасят, калі свінню смал..ць. 25. Хоць гумно згарыць, але ж і мышы лясн..ць. 26. Вышэй пупа не падскоч..ш. 27. Каторы конь цягн.., таго і паганя..ць.
Правапіс часціц

Часціцы не (ня), ні (ані) з рознымі часцінамі мовы пішуцца разам і асобна:
Разам

не (ня)

ні (ані)

1) калі слова без не (ня) не ўжываецца: недахоп, невук, нясцерпны, неўміручы; ненавідзець, непакоіць; неадкладна, неўзабаве, неўпапад;

1) калі слова без ні н е ў ж ы в а е ц ц а: нішчымніца, ніякаватасць; нікчэмны, ніводны; нічагуткі, ніштавата;

2) з а д м о ў н ы м і займеннікамі і прыслоўямі: ніхто, аніхто, нішто, анішто, ніякі, нічый, ніколькі, нідзе, анідзе і г. д.; калі паміж часціцай ні (ані) і займеннікам ужываецца прыназоўнік, то яны пішуцца ў тры словы: ні ў кога, ані ў кога, ні з чым, ані з чым, ні ў якіх, ні да каго і інш.2) калі слова можна замяніць сінонімам без не: няшчасце (бяда, гора), незалежнасць (свабода, воля); недарагі (танны), нясмелы (палахлівы); нявесела (сумна), невысока (нізка);

3) з няпэўнымі займеннікамі і прыслоўямі (у іх на не падае націск): нехта, нешта, нейкі, некаторы, некалькі, недзе, некуды, неяк;

4) з поўнымі дзеепрыметнікамі, калі пры іх няма супрацьпастаўлення ці паясняльных слоў, за выключэннем паясняльных слоў са значэннем ступені якасці: вельмі, зусім, амаль, надта, надзвычай, выключна, часткова, цалкам, поўнасцю, у вышэйшай ступені; напрыклад: непрачытаная кніга, неправеранае сачыненне, неперавезеныя дровы, часткова непрачытаная кніга, амаль неправераныя сшыткі, зусім незнаёмыя мясціны, надта нецікавы твор;

5) у прыстаўцы неда-, якая абазначае “неадпаведнасць норме”: недагаворваць, недачуць, недаядаць, недасыпаць, недачуваць, недабачыць, недабачваць, недагляд, недабор, недасол, недалёт (не блытаць прыстаўку неда- з прыстаўкай да- і адмоўем не ў значэнні ў значэнні “не даведзенае да канца дзеянне”: не дагаварыць да канца, не дагледзець фільма, не дакапаць агарод).Асобна


не (ня)

ні (ані)

1) з д з е я с л о в а м і, д з е е п р ы с л о ў я м і, к а р о т к і м і д з е е п р ы м е т н і к а м і: не чапаць, не працуючы, не дагледжана;

У астатніх выпадках. Гэта:

1) для ў з м а ц н е н н я а д м а ў л е н н я: ані не слухаецца; не прыйдзе ні к табе, ні ка мне; не бачу ні днём, ні ноччу; нідзе ні душы няма;2) з п о ў н ы м і д з е е п р ы м е т н і к а м і, калі пры іх ёсць паясняльныя словы: не прачытаная мною кніга, не праверанае вучнем сачыненне;

2) для ў з м а ц н е н н я с ц в я р д ж э н н я ў выразах: хто ні, што ні, як ні, куды ні, дзе ні, хто б ні, што б ні, які б ні, куды б ні (яны ўжываюцца ў даданых уступальныхьчастках складаназалежных сказаў): Што б ні здарылася – вярнуся дадому;

3) калі ёсць або падразумяваецца супрацьпастаўленне: не спакой, а трывога; не рэдкі, а густы; не перавезеныя,а перанесеныя дровы; не весела, а сумна;


3) ва ў с т о й л і в ы х выразах: ні ела ні пала – давай, бабка, сала.

4) у складзе ў з м а ц н я л ь н ы х а д м о ў я ў: далёка не, зусім не, ніколькі не, нічуць не: далёка не халодны, нічуць не лепшы, ніколькі не меншы


Практыкаванне 79. Спішыце, устаўляючы прапушчаныя галосныя ў канчатках.
У кожнага чалавека свае жыццёвыя сцяжынкі, сцежкі, дарогі. Адзін пачына.. іх ад ложк.. да стала, другі ад стала да парог.. . Спачатку праклада..ш самастойную сцяжынку ў свет, абмежаваны пакуль чатырм.. сценамі хаты. Дойдз..ш да працягнутых табе насустрач рук – і радасці тываёй няма межаў.

Потым табе дазвол..ць хадзіць па двар.. , а як трошкі падрасцеш, разам са старэйшымі пойдз..ш на поле, на луг, у лес, а то ў суседн..ю вёску або на інш..ю вуліцу, плошчу свайго любімага горад.. .І чым далей будз..ш адыходз..ць ад той першай сцяжынкі, тым больш будз.. іх перад табою. Выб..рай сам, на свой густ, якую ісці. Ад таго, якую выб..р..ш, будз.. многае залеж..ць потым у набыцці ўласнага вопыт.., без якога жыццё – не жыццё. Паводле А.Пальчэўскага.
* Зрабіць марфемны аналіз выдзеленых слоў.

Практыкаванне 80. Спішыце, раскрываючы дужкі.
1. Дождж парадзеў, (не) ўзабаве з блакітнага прасвету выглянула сонца. (Хадк.) 2. Сонца ідзе на схіл павольна, (не) спяшаючыся, як бы шкадуючы развітацца з бязмежнасцю зямлі і неба. (І.Н.) 3. Песня была (не)новая, ён (не) раз чуў яе ў дзяцінстве ад маткі і старэйшай сястры. (Пальч.) 4. Як і ў старэйшых, у нас, дзяцей, (не)было (ні)воднага бесклапотнага дня. (Чарн.) 5. Намі яшчэ (не)растрачана, (не)вычарпана да дна адвага наша юначая, адчайная наша вясна. (Бур.) 6. Гуляючы, розуму (не)прыдбаеш. (Прык.) 7. Хто (не)любаваўся беларускім лесам! (К-с) 8. Быць Чалавекам – ці ж гэта (не)шчасце? (Марц.) 9. Раніца была сухая. (Ні)дзе (ні)расінкі. (Чарныш.) 10. Здараліся тут (не)ўдачы, памылкі, (не)дакладныя разлікі. (Луж.)
Каталог: BEL U4EB
BEL U4EB -> § з гісторыі станаўлення І развіцця сучаснай беларускай літаратурнай мовы
BEL U4EB -> § Беларуская графіка. Кароткія звесткі пра гісторыю беларускага пісьма Графіка
BEL U4EB -> § 11. Слоўнікавае багацце беларускай мовы Праверце, як вы засвоілі папярэдні матэрыял
BEL U4EB -> § Фанетычная сістэма беларускай мовы. Фанетычныя законы беларускай мовы
BEL U4EB -> § 4 Стылістычныя сродкі фанетыкі
BEL U4EB -> § Марфалагічны прынцып беларускага правапісу
BEL U4EB -> § Фанетычны прынцып беларускага правапісу
BEL U4EB -> § 10. Ужыванне вялікай літары
BEL U4EB -> Н- ад назоўнікаў з асновай на -н: раён – раё
BEL U4EB -> § 15. Правапіс канчаткаў назоўнікаў на –а ( -я )


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал