ñ äääääñDamosårespuestaäaäsuäoficioädrm-231-96,åfechadoå5ådeðfebreroådeä1996,åporäeläcualäsolicitaänuestraåautorizaciÿ¢nðparaåcontratarädirectamenteälaäcompraädeä78Дата канвертавання15.05.2016
Памер13.86 Kb.
€V

O@@A5PBÕýá

â

þàßôFñ äääääääääääääääääääääääñ9ädeäfebreroädeä1996ïïïõF

ôAïõAôF

ïïïïLicenciadoïAlvaroäMuÿ¤ozäFonsecaïDirectorädeäRecursosäMaterialesïñ CAJAäCOSTARRICENSEäDEäSEGUROäSOCIALñïïïEstimadoäseÿ¤or:ïïõF

ôF


ñ äääääñDamosårespuestaäaäsuäoficioäDRM-231-96,åfechadoå5ådeðfebreroådeä1996,åporäeläcualäsolicitaänuestraåautorizaciÿ¢nðparaåcontratarädirectamenteälaäcompraädeä78.000äunidadesådeð"equiposädescartablesäparaäVenoclysis",äconäunäcostoåcercanoðaålosåÿ›48.360.000å(cuarentaäyåochoåmillonesåtrescientosðsesentaåmiläcolones),åloäcualälesäpermitirÿ¡aäcontaräconåunðinventarioädeäseguridadäparaäaproximadamenteäseisämeses.ïõF

ôF


ïõF

ôF


òAlårespecto,åexplicaäqueäesaäinstituciÿ¢nåpromoviÿ¢ålaðlicitaciÿ¢nåpÿ£blicaåNo.æ95-39,åparaålaåadquisiciÿ¢nædeð1.600.000å(unåmillÿ¢näseiscientosämil)äunidadesådeåequiposðdescartablesåparaäVenoclysis,ålaäcualäenäprimeraåinstanciaðñfueäapeladaäporälaäfirmaäKawasumiäLaboratoriosäAmÿ‚ricaåInc.,ðanuladoåeläactoädeäadjudicaciÿ¢näyäluegoäreadjudicadaåaåesaðempresa.åNoäobstante,åeläactoädeäreadjudicaciÿ¢näfueäapeladoðporålaåfirmaåDelmedäS.A.,åporäloäqueäaÿ£nånoåhanåpodidoðrealizarseälaäcompra.äïõF

ôF


ïõF

ôF


òComoåjustificaciÿ¢nådeålaågestiÿ¢n,æadjuntaæoficioðSEC-11-96ådeå30ädeäeneroädeä1996,åsuscritoäporålaåLicda.ðSoniaåMarÿ¡aäRodrÿ¡guez,åCoordinadoraädeälaåComisiÿ¢nåEquipoðMÿ‚dicoäQuirÿ£rgico,åenäeläcualäseäexponeäque:å"Eläequipoådeðvenoclysis,åcÿ¢digoå2-94-01-1680åqueåactualmenteåestÿ åenðprocesoädeäcompraäenälaälicitaciÿ¢näpÿ£blicaä95-39äapeladaåporðlaäCasaäDelmed,åtieneäexistenciaäparaäescasosä4ämesesåsegÿ£nðinformesådelåanalistaäresponsableädeäeseåDepartamentoå...ðEsteäequipoäparaävenoclysisäesäindispensableäparaälaäatenciÿ¢nðdeæpacientesåqueårequieranætratamientosæintravenosos,ðhidrataciÿ¢näyäteneräunaävÿ¡aäintravenosaäpermeableäenäcirugÿ¡asðdeåtodoåtamaÿ¤o.åSiänoähayädisponibleäesteäequipo,åqueånoðtieneäsustituciÿ¢n;åcorñreäpeligroälaävidaäyälaäseguridadådelðenfermo".æAsimismoåadjuntaåcertificaciÿ¢nædeæcontenidoðpresupuestario,æsuscritaåporåelåseÿ¤oråManuelåFranciscoðBrenes.ïõF

ôF


ïõF

ôAïïëõAôF

ïïïLicenciadoïAlvaroäMuÿ¤ozäFonsecaïõF

ôAäääääPÿ ginaä2ïäääää9ädeäfebreroädeä1996ïïïïïõAôF

ñ äääääñDentroådeåesteåordenådeäcosasåyåalåamparoådeåloðdispuestoæporåelåartÿ¡culoå205ådelåReglamentoædeælaðContrataciÿ¢næAdministrativa,æesteåDespachoåconcedeælaðautorizaciÿ¢närequerida.äNoäobstante,ädebeäquedaräclaroäqueäloðqueäseäautorizaäesäeläprocedimientoädeäcontrataciÿ¢nädirectaäyðnoälaänegociaciÿ¢näconäunaäempresaäespecÿ¡fica,åporäloäqueähanðdeäinvitarseädistintosäoferentesä(alämenosälosåparticipantesðenålaådebatidaålicitaciÿ¢näpÿ£blicaäNo.å95-39,ålosåcualesðofertarÿ¡anåenäigualdadädeäcondiciones,åsinäqueådebaådarseðpreferenciaäaäunaäfirmaäsobreäotra)äyäobservarseäloädispuestoðporäeläartÿ¡culoä216ädeläcitadoäReglamento.ïõF

ôAïõAôF

ñ äääääñAtentamente,ïïääääñ äääääDIRECCIONäGENERALäDEäCONñ TRATACIONäADMINISTRATIVAñïïïïïïäääääääääñ ääääääñääääääLic.äAllanäNicoleysonäSÿ enzïäääääääääääääääääääääääääñ SUBDIRECTORäGENERALñïïïõF

ôAïïïõAôFJHA/mgzïNI:ää1983ïñ DGCA-206-96õF


Каталог: publico -> jaguar -> sad docs -> legado -> Autorizaciones
Autorizaciones -> ñääääääääääääää19ädeäfebreroädeä1996ïõF
Autorizaciones -> Seÿ¤orïLic.äAlvaroäMuÿ¤ozäFonsecaïDirectoräRecursosäMaterialesïñ cajaäcostarricenseäDEäseguroäsocialñïñ S.ääääO
Autorizaciones -> ñääääääääääääää20ädeäfebreroädeä1996ïïõF
Autorizaciones -> ñïïïääääääääääää21ädeäfebreroädeä1996ïïïïïïSeÿ¤orïJavieräSandovaläCh
Autorizaciones -> ñääääääääääääää21ädeäfebreroädeä1996ïõG
Autorizaciones -> Seÿ¤orïLic.äGonzaloäGÿ¢mezäAlvarezïJefeïDirecciÿ¢nädeäProveedurÿ¡aïSectoräEnergÿ¡aïñ institutoäcostarricenseäDEäelectricidadñïñ S.äääääO
Autorizaciones -> ñòòñ ääääääääääääääñ21ädeäfebreroädeä1996ïïïïïSeÿ¤orïGuillermoäMartÿ¡näGarroäMolinaïSecretarioäMunicipaläa.äi


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал