1. Мастацкая функцыя метафарычных эпітэтаў у сямейна-бытавых песняхДата канвертавання30.06.2016
Памер65.09 Kb.
ТЭМАТЫКА КУРСАВЫХ РАБОТ
1. Мастацкая функцыя метафарычных эпітэтаў у сямейна-бытавых песнях.

2. Семантыка сімвалічных эпітэтаў у беларускай народный лірыцы.

3. Эпітэт як сродак ідэалізацыі ў каляндарна-абрадавых песнях.

4. Каляровая гама мастацкага свету беларускай народнай лірыкі.

5. Спецыфіка мастацкіх азначэнняў у сацыяльна-бытавых песнях беларусаў.

6. Эпітэт як мастацкі сродак стварэння зніжанага вобраза.

7. Гукавыя эпітэты ў беларускіх народных песнях.

8. Кампазіцыйныя прыёмы ў беларускіх вясельных песнях.

9. Паэтыка беларускіх прыпевак.

10. Тропіка беларускіх пахавальных галашэнняў.

11. Сімволіка кахання і разлукі ў народнай лірыцы.

12. Сімволіка лікаў у деларускім фальклоры.

13. Паэтыка каравайных песень.

14. Сіроцкія вясельныя песні.

15. Сродкі адлюстравання ўнутранага свету персанажаў у баладных песнях.

16. Экспрэсіўны псіхалагізм у сямейна-бытавых песнях.

17. Функцыя маналогу ў любоўных песнях.

18. Магічная функцыя паэтычных формул у замовах.

19. Міф аб нараджэнні героя і фальклор.

20. Бацька і дзеці: сімволіка пазасвядомага і вобласць сацыяльнага.

21. Матыў здабывання агню ў святле псіхааналізу.

22. Тэма “два браты”: казка і міф.

23. Рытуальны канібалізм і яго мастацкае аблюстраванне.

24. Архетып “дзіця” ў міфалогіі і фальклоры.

25. Зерне як тэма і сімвал у сусветнай культуры.

26. Вобраз дзевы-ваяўніцы ў міфалогіі і фальклоры.

27. Сімволіка ракі ў славянскім фальклоры.

28. Міфалагічныя і фальклорныя трыкстэры: псіхалогія вобраза як рухавік сюжэта.

29. Амбівалентнасць вобраза маці ў фальклоры.

30. Жывёльны эпас і байка.

31. Культурна-функцыянальная дынаміка жанру балады.

32. Беларуская батлейка і ўкраінскі вярцеп.

33. Час як універсальная фальклорная катэгорыя.

34. Метамова беларускай народнай культуры ў фальклорных творах.

35. Хранатоп чарадзейна-фантастычнай казкі.

36. Формула вылучэння аднаго персанажа ці аб’екта ў фальклоры.

37. Фальклорныя вытокі рэкламы: структура, мастацкія прыёмы, прамое і сугестыўнае ўздзеянне.

38. Функцыі і формы гукапераймання ў мове фальклорнага твора.

39. Гульня як культурны феномен: сінтэз дзеяння і слова.

40. Ідэалізацыя вобразаў у фальклоры і літаратуры.

41. Рэгіянаьная спецыфіка беларускага фальклору.

42. Імпарвізацыя ў фальклоры і вобразы імправізатараў у літаратуры.

43. Атрыбутыўная і мастацкая мадэль свету ў каравайных песнях.

44. Матыў рытуальнай ежы і пітва ў абрадавай паэзіі.

45. Міфалагема ахвяры ў фальклоры.

46. Метамарфоза і рэінкарнацыя ў люстэрку фальклору.

47. Жанр “фэнтэзі” і фальклор.

48. Храм: тэма і міфалагема.

49. Божая маці як канцэпт славянскай духоўнай культуры.

50. Трансфармацыя мовы літаратурнага твора ў працэсе яго фалькларызацыі.

51. Роля выслоўяў у справе рэканструкцыі міфалогіі беларусаў.

52. Прыказка як сродак захавання культурнай інфармацыі.

53. Біблейска-хрысціянскія персанажы ў беларускім фальклоры.

54. Семантычная інтэрпрэтацыя папараць-кветкі ў фальклоры і літаратуры.

55. Фальклорна-міфалагічныя вобразы як частка мастацкага свету Я. Купалы.

56. Эсхаталогія і футуралогія ў святле фальклору.

57. Параметры “свету наадварот” у небыліцах.

58. Семантыка фальклорна-міфалагічных вобразаў у паэзіі М. Багдановіча.

59. Паэтызацыя традыцыйнай народнай культуры ў творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча.

60. Фальклорна-жанравыя алюзіі ў творчасці Я. Коласа.ТЭМАТЫКА ДЫПЛОМНЫХ РАБОТ
1. Сістэма семантычных кодаў у беларускіх вясельных песнях.

2. Жаночыя і мужчынскія вобразы-сімвалы ў беларускіх абрадавых песнях.

3. Фальклор як спосаб фіксацыі міфалагічнай свядомасці.

4. Вобраз “другога” ў маналогах лірычнай гераіні пазабрадавых песень.

5. Увасабленне міфалагічнай карціны ў фальклорнай прозе.

6. Архетыпічныя ўяўленні і казачныя героі.

7. Жанравыя карціны свету ў фальклоры.

8. Парадоксы фальклорнай свядомасці.

9. Дамінанты фальклорнага вобразу свету.

10. Інтэртэкстуальнасць фальклору.

11. Мастацкія сродкі замацавання мінулага народнага вопыту ў парэміях.

12. Фенаменалогія фальклорнага і літаратурнага тэкстаў.

13. Параметры архаічнай мастацкай традыцыі ў беларускім фальклоры.

14. Жанрава-відавая структура беларускага фальклору ў ХХ стагоддзі: актыўныя і пасіўныя формы.

15. Праблема паходжання фальклору і фальклорных жанраў.

16. Фальклор як адметная мастацкая сістэма.

17. Нацыянальная спецыфіка беларускага фальклору.

18. Беларускі нацыянальны характар і фальклор.

19. Ідэя ўпарадкавання прыроднага і сацыяльнага космасу ў беларускім фальклоры.

20. Фантастычныя персанажы чарадзейных казак.

21. Вершаваныя і празаічныя жанры беларускага фальклору.

22. Сістэма беларускай фальклорнай эпікі.

23. Варыятыўнасць і варыянтнасць у беларускім фальклоры.

24. Мастацкія функцыі жывёл і птушак у беларускім фальклоры.

25. Семантычная рэканструкцыя беларускай міфасферы на падставе фальклору.

26. Мастацкае ўвасабленне маральных імператываў у беларускім фальклоры.

27. Тэма сям’і ў беларускіх прыказках і сямейна-бытавых песнях.

28. Суладдзе чалавека і прыроды ў беларускім фальклоры.

29. Гендэрны аспект беларускага фальклору.

30. Жанчына як вобраз у беларускай народнай творчасці.

31. Мужчына як вобраз у беларускай народнай творчасці.

32. Этнаграфічныя сувязі беларускага фальклору.

33. Сінхронны зрэз фальклорнай традыцыі адной мясцовасці (вёскі, раёна або рэгіёна).

34. Каляндарна-абрадавая паэзія Паазер’я.

35. Вясельны абрад і яго паэзія на Гомельшчыне.

36. Рэгіянальна-адметныя віды і жанры палескага фальклору.

37. Міфалагічная карціна свету ў замовах.

38. Гаспадарскі двор і хата ў адлюстраванні фальклору.

39. Мастацкая трансфармацыя абраду ахвярапрынашэння ў беларускім фальклоры.

40. Паэзія калядных гульняў і карагодаў.

41. Беларускія і рускія масленічныя песні ў параўнальным асвятленні.

42. Адметныя матывы беларускіх валачобных песень.

43. Веснавыя карагодныя і гульнёвыя песні беларусаў.

44. Матыў адмыкання і замыкання ў беларускім фальклоры: генезіс, семантыка.

45. Паэзія абраду ваджэння і пахавання “стралы” ў кантэксце “асноўнага” славянскага міфа.

46. Аграрна-магічная і любоўна-шлюбная тэматыка траецкіх і куставых песень.

47. Рытуальна-міфалагічныя вобразы і матывы ў купальскіх песнях.

48. Матыў барацьбы з нячыстай сілай у беларускім фальклоры.

49. Семантычная змястоўнасць тэмы шлюбу ў беларускім фальклоры.

50. Ключавыя тэмы і кампазіцыйныя элементы беларускіх жніўных песень.

51. Знакавыя вобразы ў каляндарна-абрадавай паэзіі беларусаў.

52. Жанрава-адметныя вобразы селяніна і пана ў беларускім фальклоры.

53. Драматургія радзіннай абраднасці і яе мастацкае ўвасабленне.

54. Рытуальна-эмацыянальная тэматыка беларускіх вясельных песень.

55. Семантычныя блокі беларускіх хаўтурных галашэнняў.

56. Эстэтычная і інвектыўная функцыя выслоўяў у камунікатыўных актах.

57. Гендэрны аспект беларускіх парэмій.

58. Антыномія маральных установак у анімалістычных казках.

59. Мастацкі свет чарадзейных казак.

60. Традыцыйныя формулы чарадзейнай казкі.

61. Беларускі анекдот: тэкст і маўленчы жанр.

62. Этыкетныя жанры і формулы ў беларускай народнай творчасці.

63. Анімалістычныя казкі і байка.

64. Арыстакратычныя і дэмакратычныя героі чарадзейна-фантастычных казак.

65. Праблема выбару ў чарадзейна-фантастычных казках.

66. Псіхатып героя авантурна-навелістычнай казкі.

67. Контуры жанравых карцін свету ў няказкавай прозе.

68. Жанравая спецыфіка беларускіх гістарычных легенд.

69. Маральна-этычныя легенды як частка народнай хрысціянскай культуры.

70. Стэрэатыпы паводзінаў і псіхалогіі персанажаў прымхлівых аповедаў.

71. Смехавыя формы фальклорнай прозы.

72. Спецыфіка мадэлявання карціны свету ў анекдотах.

73. Небыліца як жанр.

74. Прэцэдэнтныя імёны ў чарадзейных казках як сімвалы прэцэдэнтных феноменаў.

75. Канцэптасфера беларускіх легенд.

76. Этнічныя формы беларускай абрадавай лірыкі.

77. Народная дэманалогія і міфа-рытуальная традыцыя беларусаў.

78. Чалавек у кантэксце каляндарна-абрадавай традыцыі.

79. Тыпалогія гульнёвых з’яў у беларускай народнай культуры.

80. Вусныя традыцыі сучаснага горада.

81. Традыцыйныя формулы беларускай пазаабрадавай лірыкі.

82. Гістарычныя тыпы фальклору ад архаікі да сучаснасці.

83. Семантыка абрадавых і лірычных формул у беларускім фальклоры.

84. Інтэнцыі пачуццёвай рэфлексіі ў пазаабрадавых лірычных песнях.

85. Этыка і эстэтыка кахання ў беларускай лірыцы.

86. Тыпалогія жаночых і мужчынскіх характараў у беларускіх сямейна-бытавых песнях.

87. Мастацкія сродкі стварэння камічнага ў жартоўных песнях.

88. Прыпеўка як маргінальная з’ява народнай культуры.

89. Драматычныя і трагічныя калізіі ў беларускіх баладных песнях.

90. Кічавая стылістыка беларускага народнага тэатра: візуальныя і славесныя формы.

91. Фальклор як сродак характарыстыкі персанажаў у беларускай драматургіі.

92. Фальклорна-міфалагічны космас Я. Купалы.

93. Фалькларызм і міфалагізм сучаснай беларускай паэзіі.

94. Фальклор у мастацкай структуры беларускіх літаратурных балад.

95. Карэляцыя фальклорна-рамантычнага і рэалістычнага ў творчасці У. Караткевіча.

96. Фальклорна-міфалагічная стыхія ў беларускай прозе (па выбару).97. Аўтарская песня як з’ява сучаснага мастацкага сінкрэтызму.
Каталог: documents -> %D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> %D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D1%96%20%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%9E -> %D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%9C
%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%9C -> Змест Ад аўтара
%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%9C -> Беларускія вяснянкі ў запісах Р. Р. Шырмы: узроўні аналізу
%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%9C -> Ў куставых песнях-скаргах на долю
%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%9C -> Калейдаскоп
%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%9C -> Наіўныя студэнты і школьнікі думаюць, што ў падручніках закладзена ўся прамудрасць, даецца ўзорнае тлумачэнне фальклорных твораў іншага проста не можа быць
%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%9C -> Анімалістычная тэма беларускай каляндарнай абраднасці ў культурнай рэтраспектыве
%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%9C -> Традыцыі архаічнай культуры
%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%9C -> Веснавыя песні (Палессе)
%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0.%D0%9C -> Рыма Кавалёва


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал