ñïïïääääääääääää21ädeäfebreroädeä1996ïïïïïïSeÿ¤orïJavieräSandovaläChДата канвертавання15.05.2016
Памер9.58 Kb.
€V

O@@


F2LBÒýá

â

þàßôFñïïïäääääääääääääääääääääää21ädeäfebreroädeä1996ïïïïïïSeÿ¤orïJavieräSandovaläCh.ïDirectorïDirecciÿ¢nädeäFinanciamientoäExternoïñ MINISTERIOäDEäHACIENDAïñïïEstimadoäseÿ¤or:ïïòMeärefieroäaäsuäatentoäoficioäDCPF-041-96ädeäfechaä1ÿ§ädeðfebreroædeå1996,æmedianteåelåcualæsolicitaænuestraðautorizaciÿ¢nåparaäcontratarädirectamenteäconålaå"Fundaciÿ¢nðdelåBambÿ£",æserviciosåtÿ‚cnicosåespecializadosåparaæeläðestablecimiento,åcuidoäyämantenimientoädeälosåviveros;äålaðcapacitaciÿ¢näenälasätÿ‚cnicasäconstructivasäyälaåconstrucciÿ¢nðdeåviviendasädeäbambÿ£äguadua,ädentroädelämarcoädelåProyectoðdenominadoå"Componentesådeådesarrolloådeåplantacionesåyðcapacitaciÿ¢nåparaålaåutilizaciÿ¢nädeläbambÿ£åGuaduaåenålaðconstrucciÿ¢nädeäviviendasädeäbajoäcostoädeäinterÿ‚säsocial".ïïäääääAlårespecto,åleäcomunicamosäqueädeäconformidadäconåloðqueäestablecenälosäartÿ¡culosä93,äincisoäa)ä6.ädeälaäLeyädeälaäðñAdministraciÿ¢nåFinancieraådeälaäRepÿ£blica,å203äyå213ådelðReglamentoçdeælaæContrataciÿ¢næAdministrativa,çlasðcontratacionesåqueåcelebreälaåAdministraciÿ¢nåPÿ£blicaåconðgobiernosåoåentidadesådeäotrosåpaÿ¡sesåoåconåorganismosðnacionalesåoäextranjerosädeäutilidadäpÿ£blicaäoäbienåsocial,ðajenosäaläespÿ¡rituädeälucro,änoärequierenädeälaåautorizaciÿ¢nðdeäestaäContralorÿ¡aäGeneral.äDeäconformidadäconäloäanterioräyðtomandoäenäcuentaääqueäenäesteäcasoäseäpretendeäcontrataräconðunaäfundaciÿ¢n,åcorrespondeäaäesaäAdministraciÿ¢näresolveråloðqueäcorresponda,äbajoäsuäabsolutaäresponsabilidad.ïïõF

ôF


äääääNaturalmenteåyätomandoäenäcuentaäqueälaäcontrataciÿ¢nåaðqueåseäaspiraäinvolucraävariosärubros,åsegÿ£näloåmanifiestaðustedåenåsuåmemorial,æesådeberådeåesaåAdministraciÿ¢nðdeterminaråenåcadaäcasoäelärequerimientoåqueåseåpretendeðsatisfacer,äåverificaräsiäexisteäoänoäcompetenciaäenäeläramoðqueäääinteresa,äälaäääidoneidadäädeläprofesionaläätÿ‚cnico,älaïïïëïïïSeÿ¤orïJavieräSandovaläCh.ïPÿ ginaä2ï21ädeäfebreroädeä1996ïïñïïïrazonabilidadädeälosäpreciosäcotizados,äasÿ¡äcomoäänecesidadäoðconvenienciaådeäcontrataräconädeterminadaäpersonaätodosålosðserviciosärequeridos,åtodoäconäeläpropÿ¢sitoädeäsatisfacerädeðlaåmejorämaneraäposibleäeläinterÿ‚säpÿ£blicoäinmersoåenåesteðcaso.ïïõF

ôF


äääääFinalmente,ærecordamosæqueåelårespectivoæoælosðrespectivosåcontratosädeberÿ näseräremitidosäaålaåDirecciÿ¢nðGeneralådeäAsuntosäJurÿ¡dicosädeäesteäOrganoäContralor,åparaðelärespectivoärefrendo.ïïõF

ôF


ñ äääääñAtentamente,ïïääääñ äääääDIRECCIONäGENERALäDEäCONTRATACIONäADMINISTRATIVAñïïïïïïäääääääääñ ääääääñääääääLic.äAllanäNicoleysonäSÿ enzïäääääääääääääääääääääääääñ SUBDIRECTORäGENERALñïïïïïRRM/mgzïNI:ää2092ïñ DGCA-262-96õF


Каталог: publico -> jaguar -> sad docs -> legado -> Autorizaciones
Autorizaciones -> ñ äääääñDamosårespuestaäaäsuäoficioädrm-231-96,åfechadoå5ådeðfebreroådeä1996,åporäeläcualäsolicitaänuestraåautorizaciÿ¢nðparaåcontratarädirectamenteälaäcompraädeä78
Autorizaciones -> ñääääääääääääää19ädeäfebreroädeä1996ïõF
Autorizaciones -> Seÿ¤orïLic.äAlvaroäMuÿ¤ozäFonsecaïDirectoräRecursosäMaterialesïñ cajaäcostarricenseäDEäseguroäsocialñïñ S.ääääO
Autorizaciones -> ñääääääääääääää20ädeäfebreroädeä1996ïïõF
Autorizaciones -> ñääääääääääääää21ädeäfebreroädeä1996ïõG
Autorizaciones -> Seÿ¤orïLic.äGonzaloäGÿ¢mezäAlvarezïJefeïDirecciÿ¢nädeäProveedurÿ¡aïSectoräEnergÿ¡aïñ institutoäcostarricenseäDEäelectricidadñïñ S.äääääO
Autorizaciones -> ñòòñ ääääääääääääääñ21ädeäfebreroädeä1996ïïïïïSeÿ¤orïGuillermoäMartÿ¡näGarroäMolinaïSecretarioäMunicipaläa.äi


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал