А. Вялікі Апублікавана: Polska mniejzość narodowa na Bialorusi. Związek Polakow na Bialorusi w 20—lecie dzialalnosci. Pod. Redakcją Zdzislawa J. Winnickiego a Tadeusza Gawina. Wsap, Bialystok 2010, s. 47-75старонка5/5
Дата канвертавання15.05.2016
Памер0.61 Mb.
1   2   3   4   5

74 Маржала, Т. Польскія школы ў БССР…, С.30.

75 НАРБ, Фонд 4п. – Воп.17. Спр.20, арк.147. – Даведка аб асвятленні пытанняў народнай адукацыі абласной і раённай газетай. Аб ходзе падрыхтоўкі школ да іспытаў і новаму навучальнаму году і інш. Інфармацыя аб выкананні пастановы СНК БССР і ЦК КП(б)Б “Аб мерапрыемствах па паляпшэнню матэрыяльна-бытавога становішча дзяцей-сірот”. 3 студзеня 1945 г. – 8 снежня 1945 г.

76 НАРБ, Фонд 4. – Воп.51. – Спр.11, арк.59. Інфармацыі аб надзвычайных выпадках і палітычных настроях некаторай часткі насельніцтва заходніх абласцей. 3.VIII.1944 – 22.X.1947.

77 Szumski, J. Szkolnictwo polskie na Grodzienszczyznie …, s.183.

78 Szumski, J. Szkolnictwo polskie na Grodzienszczyznie …, s.198.

79 НАРБ, ф.4п, воп.47, спр. 46, арк.257. Дакладныя запіскі на імя сакратара ЦК КП(б)Б тав. Гарбунова. 1945 г.

80 НАРБ, ф.4п, воп.47, спр. 46, акр.264.

81 там сама, арк.266.

82 там сама, акр.267.

83 Srebrakowski, A. Polacy w Litewskiej SRR 1944-1989 / A. Srebrakowski. – Torun: A. Marszalek, 2002. – s. 191, 215.

84 НАРБ, Фонд 4п. – Воп. 61. – Спр. 415, арк.32-33. Пратакол пасяджэння Бюро ЦК КП(б)Б № 406 ад 6 чэрвеня 1947 г.

85 НАРБ, Фонд 4. – Воп.29. – Спр.543, арк.42. Дакладныя запіскі ЦК КП(б)Беларусі ў ЦК ВКП(б) (копіі). 21 красавіка 1947 г. – 31 снежня 1947 г.

86 там жа, арк.43.

87 Токць, С. Змены этна-канфесійнай структуры насельніцтва Гарадзеншчыны ў другой палове XX cт. / С.Токць // Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej – Памежжы Беларусі ў міждысцыплінарнай перспектыве. – Warszawa. 2007. – С. 511. 

88 НАРБ, Фонд 4. – Воп.29. – Спр.543, арк.43..

89 Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях и решениях съездов и пленумов ЦК: в 6 т. / под ред. Г.Г.Бартошевича [и др.]. – Минск: Беларусь, 1986. – Т.4: 1945–1955. – С.182.

90 Коммунистическая партия Белоруссии в цифрах (1918-1978). Мн.: Беларусь, 1978. – 231 с.

91 Справочник. Данные о составе партийных кадров, С.1-86. Из архива автора.

92 Токць, С. Змены этна-канфесійнай структуры насельніцтва Гарадзеншчыны …, С. 104. 

93 Мазец, В. Асіміляцыя нацыянальных меншасцяў у БССР у 1945-1985 гг. як вынік дзяржаўна–нацыянальнай палітыкі / В.Мазец // Репрессивная политика советской власти в Беларуси: сб. научн. работ / сост. И.Кузнецов, Я.Басин; научн. ред. В.П.Андреев. – 3-й вып. – Минск, 2007. – С.214.

94 Важник, О.А. БССР и Польская Народная Республика: экономические, научно-технические и культурные связи в 1949-1979 гг.: дис. канд. ист. наук: 07.00.15. / О.А. Важник. - Мн., 2005. – С.54.

95 там жа, С.54.

96 Снапкоўскі, У.Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: Вучэб. дапам. для студэнтаў фак. міжнар. адносін: У 2 ч. Ч.2 Ад канца XVIII да пачатку XXI ст. / У.Е.Снапкоўскі. – Мн.: БДУ, 2004. – С.183.

97 НАРБ, Фонд 4п. – Воп. 53. – Спр. 47. Дакументы Міністэрства замежных спраў БССР і таварыства культурнай сувязі з заграніцай. 9 студзеня 1954 – 15 снежня 1954 г.

98 Навіцкі, У.І., Беларуска-польскія культурныя сувязі (сярэдзіна 50-х – сярэдзіна 80-х гг. XX ст.) / У.І.Навіцкі. // XX стагоддзе ў гісторыі палякаў і беларусаў: Мат. беларуска-польскай навуковай канф., Мінск 20-21 лістапада 2000 г., /Адказ. рэд. Ул.Міхнюк, П.Ганцэрак.- Мн:, БДУ, 2001.- С.219.


99 Навіцкі, У.І., Беларуска-польскія культурныя сувязі…, С.219

100  Луковец, А. Под знаменем братства / А. Луковец // Советская Белоруссия. – 9 сен. – 1955 г. – С.3.

101 Расцвет народной культуры. Беседа с министром просвещения Польской Народной Республики В.А.Яросинским / Советская Белоруссия. – 2 окт. - 1955 г. – С.1.


102 НАРБ, Ф.914, Воп.4, спр.652, арк.57-58. Дакументы аб сяброўскіх і культурных сувязях з Польскай Народнай Рэспублікай (планы, справаздачы), звесткі, перапіска і г.д.). 5 верасня 1980 г. – 20 снежня 1980 г

103 Навіцкі, У.І., Беларуска-польскія культурныя сувязі (сярэдзіна 50-х – сярэдзіна 80-х гг. XX ст.) / У.І.Навіцкі. // XX стагоддзе ў гісторыі палякаў і беларусаў: Мат. беларуска-польскай навуковай канф., Мінск 20-21 лістапада 2000 г., /Адказ. рэд. Ул.Міхнюк, П.Ганцэрак.- Мн:, БДУ, 2001.- С.225.


104 Polskie dokumenty dyplomatyczne 1957 / Polski in-t spraw międzynarodowych; red. K. Ruchniewicz, T. Szumowski. – Warszawa, 2006. – s.281

105 Вашкевіч, Ю. Беларуска-польскія культурныя сувязі ў 1945-1991 гг. / Ю.Вашкевіч. – Мінск: Тэсей, 2004. – С.80; Навіцкі, У.І., Беларуска-польскія культурныя сувязі (сярэдзіна 50-х – сярэдзіна 80-х гг. XX ст.) / У.І.Навіцкі. // XX стагоддзе ў гісторыі палякаў і беларусаў: матэрыялы. беларуска-польскай навук. канф., Мінск, 20-21 лістапада 2000 г. / Белар. дзярж. ун-т; адказ. рэд. Ул.Міхнюк, П.Ганцэрак. – Мінск, 2001. – С.220.

106 Polskie dokumenty dyplomatyczne …, s.581-582.

107 НАРБ, Фонд 4п. – Воп. 81. – Спр. 1127, акр.413. Пратакол пасяджэння бюро ЦК КПБ ад 21 ліпеня 1956 г. № 25.

108 НАРБ, ф.914, воп.3, спр.58, арк.37, 39-181. Матэрыялы аб стварэнні і рабоце аддзяленняў таварыства савецка-польскага сяброўства на прадпрыемствах, у калгасах, саўгасах, гарадах і абласцях. Студзень 1960 - 30 лістапада 1960 г.

109 НАРБ, ф.914, воп.3, спр.58, арк.34. Матэрыялы аб стварэнні і рабоце аддзяленняў таварыства савецка-польскага сяброўства на прадпрыемствах, у калгасах, саўгасах, гарадах і абласцях. Студзень 1960 - 30 лістапада 1960 г.

110 Документы и материалы по истории советско-польских отношений: Т. ХІ. Январь 1955. – декабрь 1960 г. / / ред. кол.: сов. Часть . И.А.Хренов (отв. ред.) [и др.], польская часть – Т.Цесляк (отв. ред.) [и др.]. М.: Наука, 1980. – С.163.

111 там жа, С.163.

112 там жа, С.163-164.

113 там жа, С.257.

114 там жа, … С.359.

115 Документы и материалы по истории советско-польских отношений: Т. ХІ…. С.360.

116 там жа, …. С.360.

117 там жа, …. С.361.

118 НАРБ, Ф. 4п, Воп.62, спр.516, арк.147. Дакладныя запіскі, прадстаўленні і інфармацыі МЗС БССР (Т.2). 10 чэрвеня 1959 г. – 30 снежня 1959 г.

119 Документы и материалы по истории советско-польских отношений: Т. ХІ…, С.474.

120  НАРБ, Ф.914, Воп.4, спр. 192, арк.54. Праца аддзяленняў савецка-польскага сяброўства. 10 студеня 1966 г. – 30 снежня 1966 г.

121  там жа, арк.57-58.

122 Там жа, ар.54.


Каталог: bitstream -> doc -> 4079
doc -> Шляхі зносін І транспарт у эканамічным развіцці полацка канца XVIII — пачатку XX ст. А. У. Канойка
doc -> Надрукавана: Спрэчныя пытанні. З гісторыі польска-беларускіх узаемаадносін у 1918-1945 гг. Генезі, кантэкст. Вынікі : Зборнік навуковых прац II і IV міжнар навук. – тэарэтыч канф., Мінск, 2010-1012 гг
doc -> У. В. Тугай, бдпу (Мінск)
doc -> Шостыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні
doc -> Аналіз крыніц па гісторыі гандлю ў беларусі другой паловы XVIII – першай паловы XIX ст
doc -> Шляхі зносін І транспарт у эканоміцы беларускага Палесся ў канцы XVIII — пачатку XX ст
doc -> Европа: актуальные проблемы этнокультуры, Материалы IV международной научно-теоретической конференции, Минск, 23 июня 2012, Бел гос пед ун-т им. М. Танка; ред кол. В. В. Тугай (отв ред.) [и др.] Минск, бгпу, 2012
doc -> Роля І месца купецтва беларусі ў працэсе генезісу капіталізму
doc -> Надрукавана: Гісторыя І памяць. XV-XX стст. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 9-10 лістапада 2013 г.), / Пад. Рэд. А. К. Краўцэвіча І А. Ф. Смалянчука, Гародня 2014. – С. 304-312. Ключавыя словы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал