Ab¡q hnh-c-ti-j-cW t mdwДата канвертавання19.05.2016
Памер66.49 Kb.Ab¡q« hnh-c-ti-J-cW t^mdw 1. kn.-Un.-F-Ênsâ t]cv
 1. hmÀUv /F.-Un.-F-Ênsâ t]cv hmÀUv \¼À
 1. Ab¡q-«-¯nsâ t]cv
 1. A^n-en-tb-j³ \¼À
 1. Ab¡q-«-¯nse BsI AwK-§ÄAPL

BPL

SC

ST

P\-dÂ

\yq\]£w

hnIemwKÀ
 1. A¡u-­pÅ _m¦v {_m©v, A¡u­v \¼À
 1. Ab¡q-«-¯nsâ BsI \nehnepÅ k¼mZyw (31-þ1-þ2010 hsc)
 1. Ab¡q-«-¯nsâ BsI B´-cnI hmbv] * (31-þ1-þ2010 hsc)
 1. Ab¡q« t{KUnwKv ]mÊmbn/ CÃ

 1. ent¦Pv t\Snbn«p­v/Cà Ds­¦n ent¦Pv t\Snb Xn¿Xn
 1. BsI ent¦Pv XpI (31-þ1-þ2010 hsc)
 1. ent¦Pv hmbv] Xncn¨Shn IpSnÈnI D­v CÃ
 1. ent¦Pv hmbv] ]qÀ®ambpw AS¨p XoÀ¯n«p­v CÃ
 1. F{X-X-hW ent¦Pv hmbv] t\Sn-bn«p­v?
 1. am¨nwKv {Kmâv e`n-¨n-«p­v CÃ
 1. ]eni k_vknUn kvIow {]Im-c-apÅ hmbv] þ Bh-iy-ap­v CÃ
 1. 2008-þ09 km¼-¯nI hÀjs¯ HmUn-änwKv ]qÀ¯n-I-cn¨p CÃ
 1. kwcw`w XpS-§m³ Xmev]-cy-ap-Å-hÀ

hyànKXwF®w

{Ia\w.

C\w

SC

ST

\yq\]£w

P\-dÂ

BsIBsI


hyànKX kwcw`w XpS§m³ XmXv]cyapÅhcn hnIemwKcpsS F®w :
{Ia \w.

C\w

{Kq¸v

{Kq¸nsâ F®w

AwK-§-fpsS F®w

SC

ST

\yq\]£w

P\-dÂ

SC

ST

\yq\]£w

P\-dÂ

F.-]n.-FÂ

_n.-]n.-FÂ

BsI


BsI{Kq¸v kwcw`w XpS§m³ XmXv]cyapÅhcn hnIemwKcpsS F®w :*eLpk¼mZyhpw aäp t{kmXkpIfn \n¶v BÀ.F^v, am¨nwKv {Kmâv F¶n§s\bpÅ aqe[\ {KmâpIfmbn Ab¡q«¯n\v e`n¨n«pÅ klmb§Ä DÄs¸sSbpÅ XpIbn \n¶v \ÂIp¶ hmbv]IÄ.


 1. kwcw` hnI-k-\-hp-ambn _Ô-s¸«v NphsS tNÀ¡p¶ ]cn-io-e\w Bh-iy-ap-Å-hÀC\w

F®w
SC

ST

\yq\]£w

P\-dÂ

BsI

]pXnb kwcw-`-IÀ¡v sshZKv[y ]cn-io-e\w\ne-hnse kwcw-`-IÀ¡v A[nI sshZKv[y ]cn-io-e\w

 1. kwL Irjn sN¿m³ Xmev]-cy-ap-Å-hÀ

{Ia \w.

hnf-IÄ

hnkvXrXn

(skâv)

F®w

{Kq¸p-I-fpsS F®w

AwK-amb hyàn-I-fpsS F®w

SC

ST

P\-dÂ

BsI

BsI


 1. kwLIrjn-¡v e`y-am¡m³ tbm-Kyamb Xcniv `qan


s]mXp Xcniv `qan ............. G¡À ................. skâv
kzImcy Xcniv `qan ............. G¡À ............... skâv

BsI ............. G¡À ............... skâv


 1. thX-\m-Sn-Øm-\-¯n-epÅ sXmgn taJ-e-I-fn sXmgn ]cn-io-e\w t\Sp-hm³ Xmev]-cy-ap-Å-hcpsS F®w þ taJe Xncn¨v
{Ia \w.

sXmgn taJe

Xmev]-cy-ap-Å-hÀ

(F-®w)
Ab¡q« sk{I-«dn Ab¡q« {]kn-Uâv
t]cpw H¸pw t]cpw H¸pw

XobXn:


(koÂ)
Каталог: sites
sites -> Праграма Artes liberales 2013 (12–28. 02)
sites -> Штомесячны агляд эканомікі беларусі
sites -> Паводле лірычных твораў А. С. Пушкіна мы іграем пушкіна
sites -> 1 Перыядызацыя гісторыі Гісторыя
sites -> Закон рэспублікі беларусь 3 ліпеня 2008 г. №420-з аб Правілах беларускай арфаграфіі І пунктуацыі Прыняты Палатай прадстаўнікоў 24 чэрвеня 2008 года Адобраны Саветам Рэспублікі 28 чэрвеня 2008 года
sites -> 1. Засяленне беларускіх зямель. Характарыстыка даіндаеўрапейскага перыяду этнічнай гісторыі Беларусі
sites -> Арганізацыя дзейнасці Лятучага ўніверсітэта як рэалізацыя місіі
sites -> Пытанні да экзамену па гісторыі Беларусі
sites -> Установа адукацыі «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна»
sites -> Гарадская палітыка ў беларусі: case-study рэканструкцыі гістарычнага цэнтра гродна


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал