Агульная характарыстыка працыДата канвертавання19.05.2016
Памер31.58 Kb.

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ


ПЕРАЛІК КЛЮЧАВЫХ СЛОВАЎ: ДЯРЖАВАТВОРЧЫЯ ПРАЦЭСЫ, ДЗЯРЖАВА, ЛІТВА, ПРУСІЯ, РУСЬ, ЭГАЛІТАРНАЕ ГРАМАДСТВА, ДЫФЕРЭНЦЫЯЦЫЯ, ПРАВАДЫРСТВА, ДРУЖЫНА, ВАЙНА, ГАНДЛЬ, “ДРУЖЫННАЕ” РАННЕДЗЯРЖАЎНАЕ ЎТВАРЭННЕ, СТРАТЫФІКАЦЫЯ, ДЗЯРЖАВА.

Мэта магістарскай працы – прасачыць асноўныя этапы і асаблівасці дяржаватворчых працэсаў ў Літве, Прусіі і Русі і правесці іх параўнаўчы аналіз.

Вывучэнне і параўнанне дяржаватворчых працэсаў, улічаваючы шматлікія неасветленыя моманты гісторыі развіцця Літвы, Прусіі і Русі, дае магчымасць шляхам аналогій, запоўніць “белыя плямы” сацыяльна-палітычнага развіцця. Тым самым надаючы навуковую і навукова-папулярную актуальнасць дадзенаму даследаванню. Акром таго неальга пакінуць па за ўвагай важнасць структурнага вывучэння дзяржаватворчых працэсаў як самага глыбокага “карэння” сучаснай дзяржаўнасці Беларусі, Літвы, Украіны і расіі, што бяспрэчна надае даследаванню яшчэ і ідэйна-палітычную актуальнасць.Аб’ектам даследавання з’яўляецца - гісторыя дзяржаваўтварэння ва Усходняй Еўропе і Прыбалтыцы.

Прадметам даследаванняз’яўляецца - асноўныя этапы і асаблівасці дяржаватворчых працэсаў ў Літве, Прусіі і Русі.

Праведзеная праца дазволіла зрабіць высновы: пасля праведзенага параўнаўчага аналізу дзяржаватворчых працэсаў у Літве, Прусіі і Русі, можна зазначыць, што ключавую ролю ў фарміраванні “другасных”, склаўшыхся (альбо не склаўшыхся) дзяржаў Усходняй Еўропы і Прыбалтыкі гралі чатыры галоўныя фактары: знешнія ўплывы, ваенная актыўнасць, гандлёвыя шляхі і ўнутраная барацьба ў грамадстве. Менавіта іх суаднясененне і ступень развітасці дазвалялі грамадствам пераадольваць крызісныя моманты свайго палітагенэзу, і за кароткі альбо працяглы час фарміраваць свае дзяржавы.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ: ГОСУДАРСТВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ГОСУДАРСТВО, ЛИТВА, ПРУССИЯ, РУСЬ, ЭГОЛИТАРНОЕ ОБЩЕСТВО, ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ, ВОЖДЕСТВО, ДРУЖИНА, ВОЙНА, ТОРГОВЛЯ, "ДРУЖИННОЕ" РАННЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, СТРАТИФИКАЦИЯ, ГОСУДАРСТВО.Цель магистерской работы - проследить основные этапы и особенности государствообразовательных процессов в Литве, Пруссии и Руси и провести их сравнительный анализ.

Изучение и сравнение государствообразовательных процессов, учитывая многие неосвещенные моменты истории развития Литвы, Пруссии и Руси, дает возможность путем аналогий, заполнить «белые пятна» их социально-политического развития. Тем самым придавая научную и научно-популярную актуальность данному исследованию. Кроме того нельзя оставить без внимания важность структурного изучения государствообразовательных процессов, как самых глубоких “корней” современной государственности Беларуси, Литвы, Украины и россии, что бесспорно придает исследованию еще и идейно-политическую актуальность.Объектом исследования является - история государствообразования в Восточной Европе и Прибалтике.

Предметом исследования является - основные этапы и особенности государствообразовательных процессов в Литве, Пруссии и Руси.

Проведенная работа позволила сделать выводы: после проведенного сравнительного анализа государствообразовательных процессов в Литве, Пруссии и Руси, можно отметить, что ключевую роль в формировании "вторичных", сложившихся (либо не сложившихся) государств Восточной Европы и Прибалтики играли четыре главных фактора: внешние влияния, военная активность, торговые пути и внутренняя борьба в обществе. Именно их соотношение и степень развитости позволяли обществам преодолевать кризисные моменты своей политогенеза, и за короткое или продолжительное время формировать свои государства.GENERAL DESCRIPTION OF WORK

LIST OF KEY WORDS: DYARZHAVATVORCHYYA PROCESSES, STATE, LITHUANIA, PRUSSIA, RUSSIA, THE EGALITARIAN SOCIETY, DIFFERENTIATION, LEADERISM, SQUAD, WAR, TRADE, "A TEAM" EARLY-EDUCATION ", STRATIFICATION AND STATE.

The purpose of the master's work - to trace the main stages and features dyarzhavatvorchyh processes in Lithuania, Prussia and Russia and to conduct a comparative analysis.

The study and comparison dyarzhavatvorchyh processes ulichavayuchy many unlit moments in history of Lithuania, Prussia and Russia, makes it possible, by analogy, to fill the "white spots" of socio-political development. Thereby giving the scientific and popular scientific relevance to this study. In addition nealga leave out consideration the importance of the structural study of processes as a statist deepest roots of modern statehood of Belarus, Lithuania, Ukraine and Russia, certainly gives the study also ideological and political relevance.The object of the study is - history dyarzhavavtvarennya in Eastern Europe and the Baltic States.

The subject of the study is - the main stages and features dyarzhavatvorchyh processes in Lithuania, Prussia and Russia.

The work led to the conclusion: After a comparative analysis of statist processes in Lithuania, Prussia and Russia, it can be noted that a key role in the formation of "secondary", established (or not existing) of Eastern European and Baltic countries have played four main factors: the external influences, military activity, the trade routes and the internal struggle in society. It is their suadnyasenenne and degree of development allowed the company to overcome the critical moments of his palitagenezu, and for a short or long time to form its own state.
: bitstream -> 123456789 -> 119512
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка