Anahit SargsyanДата канвертавання15.05.2016
Памер50.55 Kb.
Anahit Sargsyan

Phone number (010) 244764, (091)216577

Email address Anosargsyan2009@ yahoo.com

Anahit Sargsyan: Publications. 1. Contrastive analysis as a means of overcoming the negative transfer. (2003) Yerevan. Kantegh – collected articles. / 4,17/: 85-91

 2. Some problems of English gram­mar teaching strategies. (2003) Foreign languages for special purposes. Yerevan YSU publishing house / article/. 3:130-146.

 3. Peculiarities of teaching English as a second foreign language (FL2) at the faculties of foreign languages of RA higher educational establishments. (2003) Yerevan. Kantegh – collected articles. /1,18/: 204-207.

 4. Some problems of typology of difficulties in teaching English as a second foreign language (FL2). (2004) Yerevan. Mankavarzakan Mitk. 1-2: 138-145.

 5. Comparative analysis of interfering grammatical structures of English, German and Armenian as a precondition for revealing teaching difficulties /manual/.(2005) Yerevan. Lingua.

 6. Formation of grammatical skills in the process of teaching English as a second foreign language (FL2) /manual/.(2005) Yerevan. Lingua.

 7. The role of cross-linguistic contrastive analysis in the process of teaching foreign languages. (2005)

Romance-Germanic linguistics. Collected articles. Yerevan. Lingua. Issue A: 219-228.

 1. Ways of introducing English tense-forms /FL2/ the basis of German /FL1/. Yerevan. (2005) Yerevan. Kantegh – collected articles. /1.22/: 65-69.

 2. Some cases of negative transfer in the process of teaching English in German groups. (2005) Yerevan. Kantegh – collected articles. /2,24/: 77-83.

 3. Teaching English word order in German groups. (2006) Foreign languages for special purposes. Yerevan YSU publishing house / article/. # 3:142-148.

 4. English prefix un- and its equivalents in German and Armenian.( 2006) Romance-Germanic linguistics. Collected articles. Yerevan. Lingua. Issue A: 133-141.

 5. Peculiarities of teaching English vocabulary (FL2).( 2007) “Mkhitar Gosh”. Scientific-methodical review. Social sciences. 2(14):87-89.

 6. “ False Cognates” analysis as a learning strategy.( 2008) “Mkhitar Gosh”. Scientific-methodical review. Social sciences. 3: 16-17.

 7. Positive and Negative Transfer of French in Foreign Language Acquisition. ( 2008) “Mkhitar Gosh”. Scientific-methodical review. Social sciences. 3: 18-20.

 8. Some problems of teaching English vocabulary at the department of Russian and foreign languages.

( 2009) “Mkhitar Gosh”. Scientific-methodical review. Social sciences. 2: 42-44.

ê³ñ·ëÛ³Ý ²Ý³ÑÇï ÐáíѳÝÝ»ëÇ


лé³Ëáë - (010) 244764, (091)216577

¾É. ÷áëï - Anosargsyan2009@ yahoo.com


²Ý³ÑÇï ÐáíѳÝÝ»ëÇ ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ·Çï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ óáõó³ÏÁ

 1. ¼áõ·³¹ñ³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõ­ÃÛáõÝÁ áñå»ë µ³ó³ë³­Ï³Ý Ý»ñó÷³ÝóÙ³Ý Ñ³Õ­Ã³­Ñ³ñÙ³Ý ÙÇçáó

γÝÃ»Õ / ·Çï³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ: ºñ¨³Ý, 2003Ã., / 4,17/, ¿ç 85-91:

 1. ²Ý·É»ñ»ÝÇ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ áõëáõóÙ³Ý é³½­Ù³­í³ñáõÃÛ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñó»ñ

úï³ñ É»½áõÝ»ñÁ Ù³ëݳ­·Çï³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ºäÐ-Ç Ññ³ï³ñ³­Ï­ãáõÃÛáõÝ/ Ñá¹í³Í/, 2003Ã. ¿ç 130-146:

 1. ²Ý·É»ñ»ÝÇ` áñå»ë 2-ñ¹ û­ï³ñ É»½íÇ áõëáõóÙ³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝ­Ý»ñÁ ÐÐ µáõÑ»ñÇ Ù³ëݳ­·Çï³­Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ: γÝÃ»Õ / ·Çï³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ: ºñ¨³Ý, 2004Ã., / 1,18/. ¿ç 204-207:

 1. ²Ý·É»ñ»ÝÇ` áñå»ë »ñÏñáñ¹ ûï³ñ É»½íÇ, ù»ñ³Ï³­ÝáõÃ­Û³Ý áõëáõóÙ³Ý ¹Åí³­ñáõ­ÃÛáõÝ­­Ý»ñÇ ïÇå³µ³­ÝáõÃ­Û³Ý áñáß Ñ³ñó»ñ: سÝϳí³ñÅ³Ï³Ý ÙÇïù: ºñ¨³Ý, 2004Ã., 1-2, ¿ç 138-145:

 2. ²Ý·É»ñ»ÝÇ, ·»ñٳݻñ»ÝÇ ¨ ѳۻñ»ÝÇ ÷áËÝ»ñó­÷³Ý­óáÕ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï³­Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ áñ­å»ë áõëáõóÙ³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ ݳ˳å³ÛÙ³Ý, /Ù»Ãá­¹³­Ï³Ý Ó»éݳñÏ/: ºñ¨³Ý, ÈÇÝ·í³, 2005Ã.

 3. ø»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ÑÙïáõ­ÃÛáõÝ­Ý»ñÇ Ó¨³íáñáõÙÁ ³Ý·­É»ñ»ÝÇ`áñå»ë »ñÏñáñ¹ ûï³ñ É»½íÇ, áõëáõóÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ /¶áñÍÝ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ/: ºñ¨³Ý, ÈÇÝ·í³, 2005Ã:

7 ØÇçÉ»½í³ÛÇÝ ½áõ·³­¹ñ³­Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ áõëáõó­Ù³Ý ·áñÍÁÝóóáõÙ:

§ èáٳݳ­·»ñÙ³Ý³Ï³Ý É»½í³µ³ÝáõÃÛáõݦ/ ·Çï³­Ï³Ý ³ß˳ïáõ­ÃÛáõÝÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ/, åñ³Ï ²,ºñ¨³Ý, ÈÇÝ·í³, 2005Ã., ¾ç 219-228: 1. ²Ý·É»ñ»ÝÇ`áñå»ë »ñÏñáñ¹ ûï³ñ É»½íÇ, /·»ñ­­Ù³­­Ý»­ñ»ÝÇ ÑÇÙùÇ íñ³/ ųٳ­Ý³­Ï³Ó¨»ñÇÝ Í³Ý᭭óó­Ù³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ: γÝÃ»Õ / ·Çï³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ: ºñ¨³Ý,2005Ã.,/1,22/. ¿ç 65-69:

 2. ø»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ÷áËÝ»ñ­Ã³÷³ÝóÙ³Ý áñáß ¹»åù»ñ ³Ý·É»ñ»ÝÇ` áñå»ë »ñÏ­ñáñ¹ ûï³ñ É»½íÇ, / ·»ñ­Ù³­Ý»ñ»ÝÇ ÑÇÙùÇ íñ³/ áõëáõó­­Ù³Ý ·áñÍÁÝóóáõÙ : γÝÃ»Õ / ·Çï³Ï³Ý Ñá¹­í³ÍÝ»ñÇ ÅáÕá-í³Íáõ:ºñ¨³Ý, 2005Ã., / 3,24/, ¿ç 77-83:

 3. ²Ý·É»ñ»Ý ݳ˳¹³­ëáõÃ­Û³Ý ß³ñ³¹³ëáõÃÛ³Ý áõëáõóÙ³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ËÙµ»­ñáõÙ: úï³ñ É»½áõÝ»ñÁ Ù³ëݳ­·Çï³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ºäÐ-Ç Ññ³ï³ñ³­Ï­ãáõÃÛáõÝ/ Ñá¹í³Í/, 2006Ã.,¿ç 142-148:

 4. ²Ý·É»ñ»ÝÇ un- ݳ˳ͳݭóÁ ¨ Ýñ³ ѳٳñÅ»ùÝ»ñÁ ·»ñٳݻñ»ÝáõÙ ¨ ѳۻñ»­ÝáõÙ: § èáٳݳ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý É»½í³µ³ÝáõÃÛáõݦ/ ·Çï³­Ï³Ý ³ß˳ïáõ­ÃÛáõÝÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ/, åñ³Ï ², ÈÇÝ·í³, 2006Ã., ¾ç 133-141:

 5. ²Ý·É»ñ»ÝÇ` áñå»ë »ñÏñáñ¹ ûï³ñ É»½íÇ, µ³é³å³ß³ñÇ áõëáõóÙ³Ý ³é³ÝÓݳ­Ñ³ïÏáõ­ÃÛáõÝ­Ý»ñÁ: §ØËÇóñ ¶áߦ, ·Çï³Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë, 2(14), 2007, ¿ç 87-89:

 6. ³ñ·³Ù³ÝãÇ Ï»ÕÍ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ” í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ áñå»ë áõëáõÙݳéáõÃÛ³Ý é³½Ù³­í³­ñáõ­ÃÛáõÝ: §ØËÇóñ ¶áߦ, ·Çï³Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë, #3, 2008, ¿ç 16-17:

 7. üñ³Ýë»ñ»ÝÇ ¹ñ³Ï³Ý ÷á˳¹ñáõÙÝ áõ µ³ó³ë³Ï³Ý Ý»ñó÷³ÝóáõÙÁ ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ áõëáõÙݳéáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ: §ØËÇóñ ¶áߦ, ·Çï³Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë, #3, 2008, , ¿ç 18-20

 8. ²Ý·É»ñ»ÝÇ áõëáõóÙ³Ý áñáß Ñ³ñó»ñ éáõë³ó ¨ ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ ý³ÏáõÉï»ïáõÙ:, §ØËÇóñ ¶áߦ, ·Çï³Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë, #2, 2009, ¿ç 42-44:

Ïåðå÷åíü íàó÷íûõ ðàáîò Àíàèò Îãàíåñîâíû Ñàðêèñÿí. 1. Êîíòðàñòèâíûé àíàëèç êàê ñïîñîá ïðåîäî­ëåíèÿ èíòåðôåðåíöèè. Êàíòåõ, / ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ: Åðåâàí, 2003, / 4,17/, ñ. 85-91

 2. Íåêîòîðûå ïðîáëåìû ñòðà­­òå­ãèè îáó÷åíèÿ ãðàììàòè÷åñêèì ÿâëåìíèÿì àíãëèéñêîãî ÿçûêà. Èíîñòðàííûå ÿçûêè äëÿ ñïåöèàëüíûõ öåëåé. Èçäàòåëüñòâî ÅÃÓ. 2003. Ñ. 130-146.

 3. Îñîáåííîñòè ïðåïîäàâàíèÿ àíãëèéñêîãî êàê 2-ãî èíîñòðàííîãî íà ñïåöèàëüíûõ ôàêóëü­òåòàõ âóçîâ ÐÀ. Êàíòåõ, / ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ: Åðåâàí, 2004, / 1,18/, ñ. 204-207.

 4. Íåêîòîðûå ïðîáëåìû òèïîëîãèè òðóäíîñòåé îáó÷åíèÿ àíãëèéñêîìó ÿçûêó êàê 2-ìó èíîñòðàí­íîìó. Ìàíêàâàðæàêàí ìèòê.Åðåâàí. 2004. 1-2, ñ. 138-145:

 5. Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ãðàììàòè÷åñêèõ ÿâëåíèé àíãëèéñêîãî, íåìåöêîãî è àðìÿíñêîãî ÿçûêîâ êàê ïðåäïîñûëêà äëÿ âûÿâëåíèÿ òðóäíîñòåé îáó÷åíèÿ (ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå). Åðåâàí. Ëèíãâà. 2005.

 6. Ôîðìèðîâàíèå ãðàììàòè÷åñêèõ íàâûêîâ â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ àíãëèéñêîìó êàê 2-ãî èíîñòðàííîãî /ïðàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà/. Åðåâàí. Ëèíãâà. 2005.

 7. Ðîëü ìåæЪÿçû­êîâîãî êîíòðàñòèâíîãî àíàëèçà â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ èíîñòðàííûì ÿçûêàì. Ðîìàíî-ãåðìàíñêàÿ ëèíãâèñòèêà. Íàó÷íûå òðóäû. Åðåâàí. Ëèíãâà. 2005, ñ. 219-228.

 8. Ìåòîäû ââåäåíèÿ âðåìåííûõ ôîðì àíãëèéñêîãî ÿçûêà êàê âòîðîãî èíîñòðàííîãî / íà îñíîâå íåìåöêîãî/. Êàíòåõ, / ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ: Åðåâàí, 2005, / 1,22/, ñ. 65-69.

 9. Íåêîòîðûå ñëó÷àè èíòåðôåðåíöèè â ïðîöåññ îáó÷åíèÿ àíãëèéñêîìó êàê âòîðîìó èíîñòðàííîìó / íà îñíîâå íåìåöêîãî/. Êàíòåõ, / ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ: Åðåâàí, 2005, / 3,24/, ñ. 77-83.

 10. Îáó÷åíèå ïîðÿäêó ñëîâ àíãëèéñêîãî ïðåäëîæåíèÿ â íåìåöêèõ ãðóïïàõ. Èíîñòðàííûå ÿçûêè äëÿ ñïåöèàëüíûõ öåëåé. Èçäàòåëüñòâî ÅÃÓ. 2006. Ñ. 142-148.

 11. Àíãëèéñêèé ïðåôèêñ un- è åãî ýêâèâàëåíòû â íåìåöêîì è àðìÿíñêîì. Ðîìàíî-ãåðìàíñêàÿ ëèíãâèñòèêà. Íàó÷íûå òðóäû. Åðåâàí. Ëèíãâà. 2006, ñ.133-141.

 12. Îñîáåííîñòè ïðåïîäàâàíèÿ ëåêñèêè àíãëèéñêîãî êàê âòîðîãî èíîñòðàííîãî. “Ìõèòàð Ãîø”. Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé æóðíàë. Îáùåñòâåííûå íàóêè. 2(14). 2007, ñ. 87-89:

 13. Àíàëèç “Ëîæíûõ äðóçåé ïåðåâîä÷èêà “ êàê ñòðàòåãèÿ îáó÷åíèÿ. “Ìõèòàð Ãîø”. Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé æóðíàë. Îáùåñòâåííûå íàóêè. #3, 2008, ñ. 16-17.

 14. Ïîëîæèòåëüíûé è îòðèöàòåëüíûé ïåðåíîñ ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà â ïðîöåññ îáó÷åíèÿ èíîñòðàííûì ÿçûêàì. “Ìõèòàð Ãîø”. Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé æóðíàë.Îáùåñòâåííûå íàóêè. #3, 2008, ñ. 18-20.

 15. Some problems of teaching English vocabulary at the department of Russian and foreign languages. Íåêîòîðûå ïðîáëåìû ïðåïîäàâàíèÿ ëåêñèêè àíãëèéñêîãî ÿçûêà íà ôàêóëüòåòå ðóññêîãî è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ. “Ìõèòàð Ãîø”. Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèé æóðíàë. Îáùåñòâåííûå íàóêè. # 3, 2009, ñ. 42-44.
Каталог: docs
docs -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
docs -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
docs -> “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны”
docs -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт
docs -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт
docs -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны»
docs -> Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” зацвярджаю
docs -> Іван Штэйнер Свет шчодры. Свет мяне паўторыць…
docs -> Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны»


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал