ApJya{´nbpss hm okv {]Êv sk{i- -dn ]{X¡p-dn¸vДата канвертавання15.05.2016
Памер7.52 Kb.


apJya{´nbpsS Hm^okv
{]
Êv sk{I-«-dn ]{X¡p-dn¸v

2014 s^{_p-hcn 07
--------------------------------------------

hn]Wn hne-bn \n¶pw c­p cq] A[nI \nc-¡n kÀ¡mÀ d_À kw`-cn¡pw

d_À IÀj-IÀ t\cn-Sp¶ hne-bn-Snhv ]cn-l-cn-¡m³ hn]-Wn-bnÂ\n¶v d_À kw`-cn-¡m³ kÀ¡mÀ Xocp-am-\n-¨p. d_-dnsâ 2009 apX 2012 hsc-bpÅ hÀj-§-fnse icm-icn hne-bmb Intembv¡v 171 cq] F¯p-¶-Xp-hsc d_À kw`-cn-¡pw. d_À t_mÀUnsâ tIm«bw hn]-Wn-bpsS ssZ\w-Zn\ hne-bn \n¶pw c­q-cq] IqSp-X \ÂIn BÀ-F-kv-Fkv 4 t{KUn-epÅ d_dmWv IÀj-I-cnÂ\n¶pw kw`-cn-¡p-¶Xv. H¶mw L«-¯n 10000 S¬ d_À kw`-cn-¡pw. ]n¶oSv Bh-i-ym-\p-k-cWw IqSp-X kw`-cn-¡p-¶-Xm-Wv.

tIcf tÌäv tImþ-Hm-¸-td-äohv d_À amÀ¡-änMv s^U-td-j³ (d-_ÀamÀ¡v), amÀ¡-ävs^-Uv, d_À DXv]m-ZI kwL-§Ä, d_À t_mÀUnsâ Iogn-epÅ d_À s{]mU-yq-kÀ I¼-\n-IÄ F¶nh-bv¡mWv kw`-cW Npa-X-e. Chbv¡v Intem¡v ]c-am-h[n \mep-cq] \nc-¡n ssIIm-c-y-s¨-ehv kÀ¡mÀ \ÂIpw. CXnsâ \S-¯n-¸n-\mbn kl-I-cW hIp¸v sk{I-«-dn-bpsS t\Xr-X-z-¯n GP³kn-I-fpsS tbmKw DS³Xs¶ IqSpw.

AU-zm³kvUv ssek³knMv {]Im-c-apÅ Cd-¡p-aXn Bdp-am-k-t¯¡v kkvs]³Uv sN¿p-¶-Xn\v tI{µ-kÀ¡m-cn k½À±w sNep-¯pw. AtXm-sSm-¸w, {]kvXpX Ime-b-f-hn kwØm\ kÀ¡mÀ kw`-cn¡p¶ kzm-`m-hnI d_À, Cd-¡p-aXn sNbvXn-cp¶ I¼-\n-IÄ¡v Cd-¡p-aXn sNbvXn-cp¶ AtX hnebv¡v hn¡pw.hmänsâ Imc-y-¯n DNn-X-amb Xocp-am-\-sa-Sp-¡m³ [\-a-{´nsb Npa-X-e-s¸-Sp-¯n. d_À I¨-h-S-¯n \ne-hn-epÅ Ah[n hym-]mcw kw_-Ôn¨v d_À t_mÀUnsâ ]T-\-dnt¸mÀ«v \S-¸m-¡m³ tI{µ-kÀ¡m-cnt\mSv Bh-iy-s¸-Sm\pw kÀ¡mÀ Xocp-am-\n-¨p.

F«v HmÀUn-\³kp-IÄ ]p\x-{]-J-ym-]n-¡pw

\nb-a-k` A\n-Ýn-X-ambn ]ncnª kml-N-c-y-¯nÂ, s^{_p-hcn 14 \v Imem-h[n Ign-bp¶ F«v HmÀUn-\³kp-IÄ ]p\:{]J-ym-]n-¡m³ kÀ¡mÀ Xocp-am-\n-¨p. tIcf Tu¬ Bâv I¬{Sn ¹m\nMv HmÀUn-\³kv 2013; tIcf ]©m-b¯v cmPv (aq¶mw t`Z-K-Xn) HmÀUn-\³kv, 2013; almßm-KmÔn kÀh-I-em-ime (t`-Z-K-Xn) HmÀUn-\³kv, 2013; Imen-¡«v kÀh-I-em-ime (t`-Z-K-Xn) HmÀUn-\³kv, 2013, kÀh-I-em-ime \nb-a-§Ä (t`-Z-K-Xn) HmÀUn-\³kv, 2013; kÀh-I-em-ime \nb-a-§Ä (c­mw t`Z-K-Xn) HmÀUn-\³kv, kÀh-I-em-ime \nb-a-§Ä (aq¶mw t`Z-K-Xn) HmÀUn-\³kv, 2013; tIcf ]»nIv kÀhokv I½o-j³ (sse{_dn Iu¬kn-ep-I-fp-ambn _Ô-s¸« A[nI {]hÀ¯-\-§Ä) HmÀUn-\³kv, 2013; tIcf kl-I-cW kwL-§Ä (aq¶mw t`Z-K-Xn) HmÀUn-\³kv, 2013; tIcf ImÀjnI kÀh-I-em-ime (t`-K-K-Xn) HmÀUn-\³kv, 2013 F¶n-h-bmWv Ah.
Каталог: images -> stories
stories -> Беларуская мова (прафесійная лексіка)
stories -> Вучэбная праграма для спецыяльнасці
stories -> “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” Метадычныя ўказанні па падрыхтоўцы да заліку па дысцыпліне “Беларуская мова
stories -> Пан езус прыгавораны да смерці
stories -> Biss бліц bb #28/2009BY, 02 November 2009
stories -> Форум грамадзянскай супольнасці: актуальныя працэсы, бліжэйшыя задачы, механізмы грамадзянскага кантролю
stories -> Г прапанова адарацыі найсвяцейшага сакрамэнту для яе правядзення сужэнцамі
stories -> Маніторынг развіцця сытуацыі ў беларусі лістапад 2008 – верасень 2010


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал