ApJya{´nbpss hm okv {]Êv sk{i- -dn ]{X¡p-dn¸vДата канвертавання15.05.2016
Памер6.34 Kb.


apJya{´nbpsS Hm^okv
{]
Êv sk{I-«-dn ]{X¡p-dn¸v

2013 Pqsse 10
-------------------------------------

hÀ²n-¸n¨ kmaq-ly kpc£m, sXmgn-emfn t£a s]³j-\p-IÄ/[\-k-lm-b-§Ä. (]gb \nc¡v {_m¡-änÂ)

IÀjI sXmgn-emfn s]³j³ 500 (400), sNdp-InS \ma-am{X IÀjI s]³j³ 500 (400), AKXn (hn-[-hm) s]³j³ 700 (525), hnI-emwK s]³j³ 700 (525), hnI-emwK s]³j³þ80% \p ta sshI-eyw DÅ-hÀ¡v 1000 (700), 50 hbÊv Ignª Ahn-hm-ln-X-cmb kv{XoIÄ¡pÅ s]³j³ 700 (525), Cµn-cm-KmÔn tZiob hmÀ²-I-y-Ime s]³j³ 500 (400), Cµn-cm-KÔn tZiob hmÀ²-I-y-Ime s]³j³þ80 hbÊv Ign-ª-hÀ¡v 1,100 (900), hr¡-X-I-cm-dp-aqew Ønc-ambn Ubm-en-knkv th­n-h-cp¶ _n.-]n.-F hn`m-K-¯nÂs¸« hr¡ tcmKn-IÄ¡v \ÂIp¶ {]Xn-amk s]³j³ 900 (525) Ahi Iem-Imc s]³j³ 650 (550), kÀ¡kv Iem-Im-c³am-cpsS s]³j³ 1,100 (1,000) £oc-IÀjI s]³j³ 500 (300), 70 hb-Ên\p ta {]mb-apÅ Ah-i-X-b-\p-`-hn-¡p¶ ImbnI Xmc-§-fpsS s]³j³ 1,100 (1,000), 60 hb-Ên\p ta {]mb-apÅ Ah-i-X-b-\p-`-hn-¡p¶ ImbnI Xmc-§-fpsS s]³j³ 850 (750), Ib sXmgn-emfn s]³j³ 500 (400), Iip-h­n sXmgn-emfn s]³j³ 500 (400), ssI¯dn sXmgn-emfn s]³j³ 500 (400), aÕ-y-s¯m-gn-emfn s]³j³ 500 (400), Cuä, Im«p-hÅn, Xg-¸mb sXmgn-emfn t£a-\n[n s]³j³ 500 (400), tIcf kwØm\ ]{X-{]-hÀ¯I s]³j³ 7000 (4500), t\m¬tPÀW-enÌv s]³j³ 4000 (2,500), JmZn 500 (300), X¿ÂsXm-gn-emfn t£a-\n[n 500 (400), _oUn-þkn-KmÀ 500 (400), _mÀ_À sXmgn-emfn 500 (400), Ae¡p sXmgn-emfn 500 (400), Akw-L-SnX sXmgn-emfn 500 (400), acw Ibä sXmgn-emfn 500 (400), hn[-h-I-fpsS s]¬a¡-fpsS hnhm-l-¯n-\pÅ [\-k-lmbw (H-ä-¯-h-W) 30,000 (20,000), £b-tcm-Kn-IÄ¡pÅ [\-k-lmbw (amkw tXmdpw) 800 (525), IpjvT-tcm-Kn-IÄ¡pÅ [\-k-lmbw (amkw tXmdpw) 800 (525), Iym³kÀ tcmKn-IÄ¡pÅ [\-k-lmbw 800 (525), A\m-Ym-e-b-§Ä, hr² kZ-\-§Ä, bmNI aµn-c-§Ä, hnI-emw-KÀ¡pth­n-bpÅ Øm\-§Ä F¶n-h-S-§-fnse At´-hm-kn-IÄ¡v \ÂIp¶ {]Xn-amk {Kmâv 700 (525), kÀ¡mÀ FbvUUv AÔ-þ-_-[nc hnZ-ym-e-b-§-fn hnZ-ymÀ°n-IÄ¡v `£-W-¯n\v {]Xn-amk {Kmâv 900 (750).aäp s]³j-s\m¶pw e`n-¡m¯ 60 hb-Êp-I-gnª _n.-]n.-FÂ. Bb ]c-¼-cm-KX hni-z-IÀ½ hn`m-K-¯nÂs¸« (acw/Ccp¼v/IÃv Bim-cn-IÄ, kzÀ®-¸-Wn-¡mÀ, aqim-cn-IÄ) hy-àn-IÄ¡v 500 cq] {]Xn-amk s]³j³ \ÂIpw. hym-]mcn hy-h-kmbn t£a-s]³j³ 500 (400).
: images -> stories
stories -> Беларуская мова (прафесійная лексіка)
stories -> Вучэбная праграма для спецыяльнасці
stories -> “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” Метадычныя ўказанні па падрыхтоўцы да заліку па дысцыпліне “Беларуская мова
stories -> Пан езус прыгавораны да смерці
stories -> Biss бліц bb #28/2009BY, 02 November 2009
stories -> Форум грамадзянскай супольнасці: актуальныя працэсы, бліжэйшыя задачы, механізмы грамадзянскага кантролю
stories -> Г прапанова адарацыі найсвяцейшага сакрамэнту для яе правядзення сужэнцамі
stories -> Маніторынг развіцця сытуацыі ў беларусі лістапад 2008 – верасень 2010
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка