Бабры ПланДата канвертавання14.06.2016
Памер99.62 Kb.
Бабры

Калісьці бабры сяліліся па ўсёй Беларусі. Пра гэта сведчыць шмат якія геаграфічныя назвы. Горад Бабруйск, рака Бабёр, сяло Бобрыкі, вёскі Бабровічы, Бабры.

Бабры будуюць хаткі на вадзе. Звонку іх жыллё нагадвае кучу галля. Знізу і знутры хатка моцна сцэментавана глеем. Бывае воўк спрабуе разбурыць кіпцюрамі хатку, але гэта яму не пад сілу. Калі ж хто і разбурыць хатку, бабёр заўсёды паспее ўцячы праз падводны ход. І ўсё ж бабрам пагражае выміранне. Занадта вялікі попыт на іх футра.

Для аховы гэтых звяроў у Беларусі створаны запаведнікі. Паляванне на іх забаронена. Бабры зноў хутка рассяляюцца на нашых рэках.Бабры

План

Цяжкія словы

1. Бабры на Беларусі.

калісьці

2. Хаткі баброў.

сведчаць

3. Ахова звяркоў.

звонку
сцэментавана глеем
пагражае выміранне
вялікі попыт на футра
для аховы
паляванне забаронена
рассяляюцца
геаграфічныя назвы
знізу і знутры
кіпцюрамі


Пацеркі на снезе

Дзед з унучкай Любачкай паехалі па сена. Стажок стаяў на ўзлессі. Летам тут расла высокая трава, красавалі прыгожыя кветкі. Цяпер усё засыпана белым халодным снегам. І стажок – як вялікая снежная шапка.

Дзед наклаў сена на сані. Прыемна запахла сушанай травой. Раптам Любачка ўбачыла на снезе чырвоныя кропелькі. Нібы маленькія пацеркі. Што гэта?

Дзед растлумачыў, што гэта божыя кароўкі ў стажку зімуюць. Яны могуць замерзнуць.

Любачцы стала шкада божых каровак.

Яна сабрала іх у карабок ад запалак. Хай спяць да вясны. А вясной яна іх зноў выпусціць на зялёны луг.Пацеркі на снезе

План

Цяжкія словы

1. Дзед з Любачкай паехалі па сена.

ц_пер

2. Чырвоныя кропелькі.

па_еркі

3. Божыя кароўкі.

зам_рзну_ь

4. Хай спяць да вясны!

стая_ на _злессі
сушанай травой
кропелькі
растлумачыў
Любачцы
прыгожыя, чырвоныя, божыя
зімую_ь у стажку
карабок ад запалак

Паверхі ў лесе.
У лесе ў звяркоў і птушак ёсць свае паверхі. Мышкі жывуць у каранях. Салавейкі ўюць гнёзды прама на зямлі. Дразды жывуць у кустах. Дзяцел, сінічка, сава робяць сабе гнёзда вышэй. А арлы і каршакі жывуць на ствале дрэва і на самым яго версе.


Паверхі ў лесе.

Напішы адказы на пытанні.

1.Што ёсць у лесе ў звяркоў і птушак?

2. Дзе жывуць мышы?

3. Хто ўе гнёзды прама на зямлі?

4.Дзе жывуць дразды?

5. Дзе робяць сабе гнёзда дзяцел, сінічка, сава?

6.Хто жыве па ствале дрэва і на самым яго версе?
Выкарыстоўвай словы:

свае паверхі, (у) каранях, с_л_вейкі, (у) кустах, выш_й, арлы і каршакі.Кармушка
Галя і Саша жылі ў вартоўні. Узімку дзеці падвесілі да елкі кармушку і насыпалі корм. Аднойчы каля кармушкі з'явілася вавёрачка. Яна асцярожна скокнула на кармушку. Малая стала есці семечкі. Дзеці зрабілі для вавёрачкі столік. Яны частавалі яе ягадамі, сухімі грыбочкамі. Часам дзеці закопвалі корм у снег. У вавёркі добры нюх. Яна лапкамі разграбала друзлы снег і брала ежу. Усю зіму вавёрачка звярталася да кармушкі.

Памятка


ЯК НАПІСАЦЬ ПЕРАКАЗ

  1. Уважліва 2-3 разы прачытайце тэкст. Вызначце яго тэму, асноўную думку, запомніце галоўныя падзеі.
  1. Высветліце значэнне незразумелых слоў. Выпішыце з тэксту цяжкія для напісання словы.
  1. Адшукайце ў тэксце пачатак, асноўную і заключную часткі. Складзіце план тэксту.
  1. Вусна перакажыце тэкст па плане.
  1. Запішыце пераказ у сшыткі. Не забывайце пачынаць раскрыццё кожнага пункта плана з чырвонага радка.

На паляванні

Адкажы на пытанні, выкарыстоўваючы словы з дужак. Запішы атрыманы тэкст.  1. Куды пайшоў паляўнічы?

(пайшоў, у, паляўнічы, лес )

  1. Хто з ім быў?

(быў, сабака, з, Буран, ім )

  1. Каго пачуў сабака?

(пачуў, звера, сабака )

  1. Што ўбачыў пад соснамі паляўнічы?

(пад, сумёт, убачыў, соснамі, паляўнічы )

  1. Ці забіў паляўнічы мядзведзя?

(не, паляўнічы, забіў, мядзведзя )

Па ягады

Адкажы на пытанні, выкарыстоўваючы словы з дужак. Запішы атрыманы тэкст.1. Па што пайшлі дзеці ў лес?

( пайшлі, па, дзеці, лес, у, ягады )

2. Што блішчала на траве?

( раса, траве, на, блішчала )

3. Каля чаго гойдаліся рамонкі?

( ад, ветрыку, рамонкі, дарогі, павольна, каля, гойдаліся )

4. Чым пахла у сасновым бары?

( пахла, у, бары, смалой, сасновым )

Пацеркі на снезе

Д_ед з унучкай Любачкай паехалі па сена. Стажок стаяў на _злессі. Летам тут расла высокая трава, красавалі прыгож_я кветкі. Цяпер усё засыпана белым х_лодным снег_м. І стажок – як в_лікая снежная шапка.

Дзед накла_ сена на сані. Прыемна запахла сушанай травой. Раптам Любачка _бачыла на снезе чырвоныя кропелькі. Нібы маленькія па_еркі. Што гэта?

Дзед растлумачы_, што гэта бож_я каро_кі ў стажку зімую_ь. Яны могу_ь замерзну_ь.

Любачцы стала шкада божых каровак.

Яна сабрала іх у карабок ад запалак. Хай спя_ь да в_сны. А в_сной яна іх зноў выпус_іць на з_лёны лу_.Пацеркі на снезе

Дзед з унучкай Любачкай паехалі па сена. Стажок стаяў на ўзлессі. Летам тут расла высокая трава, красавалі прыгожыя кветкі. Цяпер усё засыпана белым халодным снегам. І стажок – як вялікая снежная шапка.

Дзед наклаў сена на сані. Прыемна запахла сушанай травой. Раптам Любачка ўбачыла на снезе чырвоныя кропелькі. Нібы маленькія пацеркі. Што гэта?

Дзед растлумачыў, што гэта божыя кароўкі ў стажку зімуюць. Яны могуць замерзнуць.

Любачцы стала шкада божых каровак.

Яна сабрала іх у карабок ад запалак. Хай спяць да вясны. А вясной яна іх зноў выпусціць на зялёны луг.

Пацеркі на снезе

Дед з унучкай Любачкай паехалі па сена. Стажок стаяу на узлессі. Летам тут расла высокая трава, красавалі прыгожія кветкі. Тяпер усё засыпана белым холодным снегом. І стажок – як велікая снежная шапка.

Дед наклау сена на сані. Прыемна запахла сушанай травой. Раптам Любачка убачыла на снезе чырвоные кропелькі. Нібы маленькія патеркі. Што гэта?

Дед растлумачыу, што гэта божія кароукі у стажку зімують. Яны могуть замерзнуть.

Любачцы стала шкада божых каровак.

Яна сабрала іх ў карабок ад запалак. Хай спять да весны. А весной яна іх зноў выпустіць на зелёны лух.

Бабры

Калісьці б_бры с_ліліся па _сёй Беларусі. Пра гэта сведчы_ь шмат якія геаграфічныя назвы. Гора_ Бабруйск, рака Бабёр, с_ло Бобрыкі, вёскі Бабровічы, Бабры.

Б_бры будую_ь хаткі на ва_е. Звонку іх жы__ё нагадвае кучу галля. Знізу і знутры хатка моцна сцэментавана глеем. Бывае во_к спрабуе разбуры_ь кіп_юрамі хатку, але гэта яму не пад сілу. Калі ж хто і разбуры_ь хатку, б_бёр за_сёды паспее _цячы праз па_водны ход. І ўсё ж б_брам пагражае выміранне. Занадта в_лікі попыт на іх футра.

Для _ховы гэтых зв_роў у _еларусі створаны запаведнікі. Палява__е на іх заб_ронена. Бабры зно_ хутка расс_ляюцца на наш_х р_ках.Бабры

Калісьці бобры селіліся па усёй беларусі. Пра гэта сведчыць шмат якія геаграфічныя назвы. Горат Бабруйск, рака Бабёр, село Бобрыкі, вёскі Бабровічы, Бабры.Бобры будують хаткі на ваде. Звонку іх жыллё нагадвае кучу галля. Знізу і знутры хатка моцна сцэментавана глеем. Бывае воук спрабуе разбурыть кіптюрамі хатку, але гэта яму не пад сілу. Калі ж хто і разбурыть хатку, бабёр заусёды паспее уцячы праз падводны ход. І усё ж бобрам пагражае выміранне. Занадта велікі попыт на іх футра.

Для оховы гэтых звероў у беларусі створаны запаведнікі. Палеванне на іх забаронена. Бобры зноу хутка расселяюцца на нашых реках.Бабры

Калісьці бабры сяліліся па ўсёй Беларусі. Пра гэта сведчыць шмат якія геаграфічныя назвы. Горад Бабруйск, рака Бабёр, сяло Бобрыкі, вёскі Бабровічы, Бабры.

Бабры будуюць хаткі на вадзе. Звонку іх жыллё нагадвае кучу галля. Знізу і знутры хатка моцна сцэментавана глеем. Бывае воўк спрабуе разбурыць кіпцюрамі хатку, але гэта яму не пад сілу. Калі ж хто і разбурыць хатку, бабёр заўсёды паспее ўцячы праз падводны ход. І ўсё ж бабрам пагражае выміранне. Занадта вялікі попыт на іх футра.

Для аховы гэтых звяроў у Беларусі створаны запаведнікі. Паляванне на іх забаронена. Бабры зноў хутка рассяляюцца на нашых рэках.Сойка

Жыве ў лесе агністая, як жар, птушка. На галаве яна носіць шырокі карычневы чуб. На баках у яе блакітнае пер’е з белымі палоскамі па краях. Завуць гэтую птушку сойка.

Сойка па лесе лятала, арэхі ды жалуды на зіму рыхтавала. На арэхавым кусце сарвала самы спелы арэх і пад лісце паклала. На старым дубе выбрала самы вялікі жолуд і пад мох схавала.

Пачалася зіма. Снегу намяло шмат. Дзікам – па вушы, ласям – па бруха, чалавеку – па пояс. Арэх і жолуд апынуліся глыбока пад снегам.

А вясною снег растаў. Арэх і жолуд прараслі. Выраслі з іх арэшынка і дубок.

Выканайце заданні.

1. Прачытайце словы, устаўце прапушчаныя літары.

Ж_ве, носі_ь, ш_рокі, чу_, п_лоскамі, заву_ь, л_тала, (пад) ліс_е, в_лікі, (пад) снегам, в_сною сне_ раста_, жолу_.

2. Падзяліце словы на групы:

-правапіс т-ц

-правапіс парных зычных

-правапіс ў

-правапіс е, ё – я

-правапіс прыназоўнікаў з назоўнікамі

3. Знайдзіце цяжкія словы (словы з арфаграмамі якія яшчэ не вывучалі). Прычытайце іх па складах, шэптам, зачыніце вочкі і прачытайце іх па памяці.

Сойка

План

Цяжкія словы

1.Лясная прыгажуня.

агністая

2. Як сойка да зімы рыхтавалася.

карычневы

3. Зіма ў лесе.

пер’е

4. Адкуль з’явіліся арэшынка і дубок.

л_тала
на арэхавым кусце
снегу нам_ло
арэш_нка
апынуліся

АГЛЯДАЛЬНІККАРЭКТАР

РЭДАКТАР


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал