Баладныя песні (балады)старонка1/13
Дата канвертавання16.05.2016
Памер1.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13БАЛАДНЫЯ ПЕСНІ (БАЛАДЫ)

Метадычныя ўказанні

і ілюстрацыйны матэрыял

да правядзення фальклорнай практыкі

студэнтаў І курса

філалагічнага факультэтаМІНСК

БДУ

2010

УДК 398(=836)(075.8)

ББК 82.3(4Беи)73

Б20
Аўтары:Р. М. Кавалёва, В. К. Каратай,

Т. В. Лук’янава, Г. А. Жэгала

Рэкамендавана Вучоным саветам

філалагічнага факультэта

29 кастрычніка 2009 г., пратакол № 2

Рэцэнзенты:

кандыдат гістарычных навук, дацэнт Т. А. Навагродскі

кандыдат філалагічных навук А. Г. Алфёрава
Баладныя песні (балады) : метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / аўт.-уклад. : Р. М. Кавалёва і інш.; пад рэд. Р. М. Кавалёвай. – Мінск : БДУ, 2010. – с.

ISBN 978-985-

Праблемы баладазнаўства разглядаюцца ў прыкладном аспекце, што паслужыць навуковым і метадычным падмуркам палявой збіральніцкай працы студэнтаў-практыкантаў. Ілюстрацыйны матэрыял скампанаваны згодна з прынятай класіфікацыяй баладных песень, прадстаўленай у праграме фальклорнай практыкі студэнтаў-філолагаў. Звяртаецца ўвага на становішча баладнага жанру ў літаратуры, пазначаны прыкладныя тэмы курсавых работ. Метадычныя ўказанні, даведачны матэрыял, праграма-апытальнік могуць быць выкарыстаны на лекцыях, практычных занятках, практыкуме па фальклорнай практыцы.

Для студэнтаў-практыкантаў, кіраўнікоў фальклорнай практыкі. Выданне таксама можа выклікаць цікавасць у гісторыкаў, этнолагаў, культуролагаў, мастацтвазнаўцаў.


УДК 398(=836)(075.8)

ББК 82.3(4Беи)73


ISBN 978-985- БДУ, 2010

ЗМЕСТ


ПРАДМОВА 4

1. ШТО ПАВІНЕН ВЕДАЦЬ ПРАКТЫКАНТ 7

1.1. Азначэнне балады 7

1.2. Функцыянальныя характарыстыкі балады 8

1.3. Праблема паходжання баладных песень 8

1.4. Гістарычная роля балад 9

1.5. Чаму выканаўцы не разумеюць тэрмінаў «балада», 10

«баладная песня» 10

1.6. Як называюць балады самі выканаўцы 10

1.7. Паходжанне тэрміна «балада» 11

1.8. Падыходы да ідэнтыфікацыі балад у фалькларыстычных выданнях 11

1.9. Класіфікацыя баладных песень 12

2. ШТО ПРАКТЫКАНТ ПАВІНЕН УМЕЦЬ 13

2.1. Зафіксаваць баладную песню 13

2.2. Ідэнтыфікаваць баладную песню 15

2.3. Адрозніваць балады ад лірычных песень з баладнымі матывамі 16

2.4. Адрозніваць баладныя песні ад рамансаў 17

2.5. Адрозніваць традыцыйныя народныя балады ад так званых «новых» 18

2.6. Карыстацца прапанаванай класіфікацыяй баладных песень 19

3. МІФАРЫТУАЛЬНЫЯ БАЛАДЫ 20

3.1. Міфалагічныя балады 20

3.2. Рытуальныя балады 27

4. РАЗНАВІДНАСЦІ РЫТУАЛЬНА-МІФАЛАГІЧНЫХ БАЛАД 35

4.1. Казачныя і легендарныя балады 35

4.2. Балады з загадкамі 40

4.3. Карагодна-гульнявыя балады 43

5. КЛАСІЧНЫЯ БАЛАДЫ 49

5.1. Гістарычныя балады 49

5.2. Навелістычныя балады 52

6. НОВЫЯ БАЛАДЫ 83

7. ЛІТАРАТУРНЫЯ БАЛАДЫ 87

8. ЛІРЫЧНЫЯ ПЕСНІ З БАЛАДНЫМІ МАТЫВАМІ 90

ЛІТАРАТУРА 94
ПРАДМОВА

Баладныя песні – адзін з самых яркіх фальклорных жанраў. Калі вам падабаюцца гісторыі пра незвычайныя падзеі, нечаканыя павароты лёсу, пра моцныя пачуцці, вернасць і здрадніцтва, калі вас цікавяць таямніцы чалавечай душы і нязведаныя сілы, якія кіруюць учынкамі чалавека, калі ў вас ёсць жаданне разабрацца ў прычынах канфліктаў паміж бацькамі і дзецьмі, братамі і сёстрамі, даведацца пра розныя варункі, у якіх могуць апынуцца закаханыя, то вы, безумоўна, звернеце ўвагу на баладныя творы.

Што такое балада? Ёсць шэраг яе азначэнняў, і гэта сведчыць пра тое, што балада шматаблічная? Яна нагадвае казкі і легенды, гістарычныя і лірычныя песні, спяваецца і танцуецца, часам вельмі падобная да жорсткага раманса, а часам да навелы. Пры агульным падыходзе да балады карціна атрымліваецца стракатая і шматмерная. Баладу можна пераблытаць з карагоднай песняй і прыняць за баладу сямейную, любоўную, салдацкую песню з баладнымі матывамі. У гістарычнай рэтраспектыве балада звязана з танцамі, карагодамі і ... абрадамі. У цяперашнім стане яна, наадварот, адмяжоўваецца ад іх. Шмат хто з інфармантаў засведчыў, што выкананне баладных песень прымяркоўваецца да пастоў, галоўным чынам, Піліпаўскага, дакаляднага, і да Вялікага посту.

Фальклорная балада настолькі паўплывала на развіццё еўрапейскай літаратуры, што можна казаць пра яе выключную ролю ў змяненні эстэтычных прыярытэтаў – пераходу ад застылых канонаў класіцызму да разняволеных форм рамантызму. У гэтым сэнсе баладу сапраўды можна назваць падарункам лёсу, які адкрылі свету рамантыкі – паэты і філосафы. Яны паказалі, што жыццё складаецца не толькі з працы, законаў і абавязкаў, але і са стыхійных парываў душы, неўсвядомленых імкненняў, невытлумачальных учынкаў. Рацыянальнае і містычнае існуюць у баладах сумесна, рэальнае і фантастычнае настолькі перакрыжоўваюцца, што ствараецца ўражанне аб іх адзінай несупярэчлівай прыродзе.

Рускія даследчыкі даўно засведчылі затуханне жанру балады ў Расіі, нават на спрадвечна «баладных» тэрыторыях – Рускай Поўначы, дзе ў другой палове ХХ ст. заставаліся толькі мізэрныя рэшткі некалі багатай традыцыі. Нам, беларусам, вельмі ўсцешна, што народныя спевакі да нашага часу захоўваюць баладныя песні ў жывым бытаванні. Фальклорныя запісы студэнтаў-практыкантаў, зробленыя амаль за паўстагоддзя, даюць магчымасць акінуць вокам шырокую панараму беларускіх балад, убачыць іх тэматычнае багацце, захапіцца высокай паэтычнасцю і глыбокім ідэйным зместам. На фоне сучаснага разбурэння маральных арыенціраў, ледзь не свядомага закліку да вольных стасункаў паміж паламі, асабліва ясна бачыш, наколькі чыстыя ў сваіх памкненнях баладныя героі, наколькі яны душэўна багатыя, здольныя кахаць да магілы і не баяцца смерці, падаючы з таго свету таемныя знакі свайго непарушнага пачуцця. На іх магілах вырастаюць дрэвы і пераплятаюцца галінамі...

Падзеі агульнанароднага значэння ўзнаўляюцца ў баладных песнях выключна праз лёс канкрэтнага чалавека, што і робіць гэтыя творы такімі прыцягальнымі для выканаўцаў і слухачоў. Гуманістычны пафас балад невычарпальны, спачуванне да ахвяры бязмежнае, маральная аснова мастацкага зместу надзвычай трывалая.

Якое навуковае значэнне мае збіранне балад у наш час? Вялікае. Здаецца, усе сюжэты даўным-даўно занатаваны і выдадзены, што яшчэ можна дадаць да тых падлічаных і сістэматызаваных 150 тыпаў? Але ж фальклорны працэс не спыняецца. І заўсёды важна ведаць, у якім напрамку ён рухаецца – дэградзіруе той ці іншы жанр, запаволіў сваё развіццё, закансерваваўся або пераўзыходзіць іншыя назапашваннем новых твораў. Сучасны стан баладнай традыцыі – найлепшае сведчанне духоўнага патэнцыялу народа, узроўню яго культурнай свядомасці. Даведацца пра гэта можна толькі шляхам параўнання сучасных і мінулых запісаў. Вось чаму патрэбны паўторныя фальклорныя экспедыцыі, паўторнае наведванне тых самых вёсак і спевакоў, з якімі ўжо працавалі папярэднікі.

Другое не менш значнае пытанне – асаблівасці баладнага мыслення беларусаў. Даўно высветлена, што частка баладных сюжэтаў (40 – 45%) складае агульны фонд у традыцыйнай культуры трох усходнеславянскіх народаў, але ж астатняя частка – якраз вынік уласна нацыянальнай творчасці.

Трэба мець на ўвазе, што баладныя песні славян маладзейшыя за каляндарна-абрадавыя, але старэйшыя за вясельныя. Наяўнасць агульных сюжэтаў сведчыць на карысць думкі аб запачаткаванні баладнай традыцыі ў той час, калі славяне складалі адзінае цэлае і яшчэ не падзяліліся на ўсходніх, заходніх, паўднёвых. Пасля падзелу славянскага племені на тры часткі баладная творчасць, як бачым, не толькі не спынілася, хутчэй наадварот – атрымала новы штуршок, узбагаціла нацыянальную традыцыю этнічна пазначанымі сюжэтамі. Часам яны пераходзілі этнічныя межы, распаўсюджваліся сярод суседзяў, аднак дадзены працэс не быў масавым.

Даследчыкі падлічылі, што больш за ўсё сыходжанняў (45%) назіраецца паміж беларускімі і ўкраінскімі баладамі. Гэта каля 60 агульных сюжэтаў. Менш адпаведнасцей з рускім матэрыялам – каля 40 сюжэтаў – і ўдвая менш з польскім і славацкім.

Як і заўсёды, ілюстрацыйны матэрыял да метадычных указанняў узяты з фальклорнага архіва Вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору філалагічнага факультэта Белдзяржуніверсітэта. Ён размеркаваны адпаведна прынятай фалькларыстамі універсітэта класіфікацыі баладных песень і тэрміналогіі. Трэба мець на ўвазе, што на сённяшні дзень універсальнай класіфікацыі балад не існуе, хоць назіраюцца перакрыжаванні. Дадзены факт намі ўлічаны. Акрамя таго, папярэджваем: далёка не ўсе запісы, прадстаўленыя ў выданні, узорныя. Недасканаласць некаторых запісаў проста кідаецца ў вочы. Галоўная прычына – запіс балады не «з голасу», а пад дыктоўку. У сувязі з гэтым у плане падрыхтоўкі да самастойнага праходжання фальклорнай практыкі прапануем выканаць наступнае заданне, вынікі якога будуць абмеркаваны на практычных занятках па фальклоры або на практыкуме па фальклорнай практыцы:

1. Адзначце тры ўзорныя запісы балад і абгрунтуйце свой выбар.

2. Знайдзіце тры дрэнныя запісы баладных песень і адзначце памылкі збіральнікаў (лексіка, строфіка, памер радкоў, гаворка, лагічныя разрывы і г. д.).

3. Паспрабуйце мэтанакіравана шукаць варыянты «пашкоджанага» баладнага сюжэта ў месцы праходжання фальклорнай практыкі і пры станоўчым выніку зрабіць паўторны запіс, параўнаўшы яго з папярэднім.Каталог: documents -> %D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D1%8D%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B -> %D0%94%D1%8B%D1%81%D1%86%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8B -> %D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 -> Метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял
%D0%94%D1%8B%D1%81%D1%86%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8B -> Уводзіны ў літаратуразнаўства
%D0%94%D1%8B%D1%81%D1%86%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8B -> Уводзіны ў лitаратуразнаўства вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях: 1-21 05 01 «Беларуская філалогія»
%D0%94%D1%8B%D1%81%D1%86%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8B -> Стылістычныя зрэзы твора
%D0%94%D1%8B%D1%81%D1%86%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8B -> Вопросы ккр для студентов 2–го курса специальностей «Белорусская филология»
%D0%94%D1%8B%D1%81%D1%86%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8B -> Своеадметнасць літаратурных родаў
%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 -> Вiды i жанры беларускага фальклору: падыходы да класiфiкацыi. Жанрававызначальныя прыкметы
%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 -> Жанры і вiды беларускага фальклору: падыходы да класiфiкацыi
%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 -> Жанры і вiды беларускага фальклору: падыходы да класiфiкацыi


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал