Беларускае літаратуразнаўстваДата канвертавання30.06.2016
Памер0.49 Mb.


Беларускае літаратуразнаўства
Паважаныя калегі!

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры па літаратуразнаўству, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмер-кавання аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Літаратура перадаецца ў бібліятэкі Рэспублікі Беларусь на бязвыплатнай аснове ў парадку паступлення заказаў, з афармленнем актаў.

Для атрымання выданняў неабходна накіраваць пісьмо з заказам на імя дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Матульскага Рамана Сцяпанавіча.

Наш адрас : 220114, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 116,

Нацыянальная бібліятэка Беларусі

факс прыёмнай : (017) 2−66−37−06

Загадчык сектара ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмеркаван-ня аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

Жукоўская Мар'яна Вітальеўна.

Тэл. 293−25−83jukovskaya@nlb.by

Узор

ЗАКАЗ

на выданні з фонду ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмеркавання аддзела камплектаванння фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі

па спісу «Беларускае літаратуразнаўства»

______________________________________________________.(назва ўстановы)
Просім перадаць згодна нумароў пазіцый літаратуру ў колькасці _____ адз.
Адказная асоба : _____________________________________________________________________________
Нумары пазіцый :______________________________________________________________.
п/п

Аўтар, загаловак

Месца

выдання

Год

выданняАдамович, А. Ничего важнее : Соврем. пробл. воен. прозы

Мінск

1987Адамович, А. О современной военной прозе

Москва

1981Адамовіч, А. Маштабнасць прозы : урокі творчасці Кузьмы Чорнага.

Мінск

1972Адамович. А. Выбери - жизнь : Лит. критика, публицистика.

Мінск

1986Александровіч, С.Х. Гісторыя і сучаснасць : Літ.-крытычныя артыкулы.

Мінск

1968Александровіч, С.Х. Кнігі і людзі : даследаванні, архіўныя знаходкі, успаміны, эсэ : [зборнік літаратурна-крытычных артыкулаў].

Змест : пра Я. Купалу, Я. Коласа, Ц. Гартнага.Мінск

1976Александровіч, С.Х. Незабыўнымі сцежкамі: Нарысы аб беларус. пісьменніках. – 2-е выд., дап.

Мінск

1962Аляхновіч, В.В. Янка Брыль у школе: Дапам. для настаўніка.

Мінск

1979Андраюк, С. А. Вывяраючы жыццём: Крыт. артыкулы.

Мінск

1976Андраюк, С. А. Жыць чалавекам: Літ.-крыт. артыкулы.

Мінск

1983Андраюк, С. А. Чалавек на зямлі: Нарыс творчасці І .Пташнікава.

Мінск

1988Арабей, Л. Л. Стану песняй: Жыццё і творчасць Цёткі.

Мінск

1977Арочка, М.М. Беларуская савецкая паэма.

Мінск

1979Арочка, М.М. Валянцін Таўлай: крытыка-біяграфічны нарыс.

Мінск

1969Арочка, М.М. Галоўная служба паэзіі: літаратурная крытыка.

Мінск

1974Арочка, М.М. Пад выcокай зоркай: Паэзия М.Ю. Лермантава ў творчым лёсе Аркадзя Куляшова.

Мінск

1990Арочка, М.М. Саюз часу і майстэрства : Літ. крытыка.

Мінск

1981Ахрыменка, П.П. Тарас Шаўчэнка і Беларусь.

Мінск

1969Барысенка, В.В. Роля рускай класічнай літаратуры ў развіцці рэалізму беларускай літаратуры пачатку 20 ст.

Мінск

1963Бачыла, А. Дарогамі Максіма: Для сярэд.і стар.шк.узросту. – 2-е выд., перапрац.і дап./ М Багдановіч.

Мінск

1971Беларускі савецкі нарыс : У 2-х т. / Рэд. калегія: У. Юрэвіч і інш. ; Прадм. У. Юрэвіча. т.1.

Мінск

1977Брыль, Я. Вітраж: апавяданні, мініяцюры, нарысы.

Мінск

1972Брыль, Я. Трохі пра вечнае : Арт., лірычныя нататкі, эсэ.

Мінск

1978Бугаёў, Д. Арганічнасць таленту : Літ.-крыт.арт.

Мінск

1989Бугаёў, Д. Праўда і мужнасць таленту : Выбранае : Кн. пра В.Быкава. Артыкулы. Дыялог / Прадм. І.Чыгрынава.

Мінск

1995Бугаёў, Д. Талант і праца. : Літаратурная крытыка.

Мінск

1979Бугаёў, Д. Шматграннасць: літ.-крытычныя артыкулы і рэцэнзіі.

Мінск

1970Бугаёў, Д. Чалавечнасць: Літ. крытыка.

Мінск

1985Березкин, Г. Звенья: творческая индивидуальность и взаимодействие литератур.

Москва

1984Бугаёў, Дз. Вернасць прызванню : Творчая індывідуальнасць І.Мележа.

Мінск

1977Бугаёў, Дз. Зброяй сатыры, зброяй праўды : Творчы шлях К.Крапівы.

Мінск

1971Бугаёў, Дз. Талент і праца : Літ. крытыка.

Мінск

1979Букчин, С. Народ издревле нам родной : Рус. Писатели и Белоруссия.

Мінск

1984Булацкі, Р.В., Карніловіч, Э.А. Платон Галавач – публіцыст.

Мінск

1973Бялевіч, А. Чарадзеі: літаратурныя партрэты Я. Купалы, Я. Коласа, К. Чорнаг і інш.

Мінск

1970Бяляцкі, А. Літаратура і нацыя.

Мінск

1991Бярозкін, Р. Спадарожніца часу : Арт.аб паэзіі.

Мінск

1961Бярозкін, Р.С. Звенні : Творчая індывідуальнасць і ўзаемадзеянне літаратур:Нарысы.

Мінск

1976Бярозкін, Р.С. Паэзія-маё жыццё : Літ.-крытыч.арт. / Склад. і аўт. прадм. Ю.М.Канэ.

Мінск

1989Бярозкін, Р.С. Спадарожніца часу : Артыкулы аб паэзіі.

Мінск

1961Бярозкін, Р.С. Чалавек напрадвесні : Расказ пра М. Багдановіча: Для ст.шк. узросту / Пер.з рус.Ю.М. Канэ ; Маст.У.М. Вішнеўскі.

Мінск

1986Валянцін Таўлай: Дакументы. Успаміны. Артыкулы.

Мінск

1984Ватацы, Н.Б. Мастацкая літаратура Савецкай Беларусі (1961―1968) = Художественная литература Советской Белоруссии (1961―1968) : бібліяграфія асобных выданняў / Н. Б. Ватацы ; Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, аддзел беларускай літаратуры і бібліяграфіі.

Мінск

1971Верабей, А.Л. Абуджаная памяць : Нарыс жыцця і творчасці У. Караткевіча.

Мінск

1997Верабей, А.Л. Беларуска-рускі паэтычны ўзаемапераклад 20-30 гадоў.

Мінск

1990Верабей, А.Л. Жывая повязь часоў:: нарыс творчасці У. Караткевіча.

Мінск

1985Верабей, А.Л. Максім Танк і польская літаратура.

Мінск

1984Ворон, Д.Д. На путях становления : Особенности сюжетики сов. прозы 20-х годов / Под ред. П.К.Дюбайло.

Мінск

1979Вытокі песні: аўтабіяграфіі беларускіх пісьменнікаў.

Мінск

1973Гапава, В.І. Перачытваючы «Спадчыну» Янкі Купалы.

Мінск

1983Гапова, И.И. Белорусско-русское поэтическое взаимодействие / АН БССР, Ин-т лит. им. Я.Купалы.

Мінск

1979Гарадніцкі, Я.А. Думка і вобраз : Прабл. інтэлектуалізму ў сучас. беларус. лірыцы.

Мінск

1986Гаранин, Л.Я. Философские искания в белорусской литературе.

Мінск

1984Гаранін, Л.Я. і інш. Нараджэнне новага мастацтва: сацыялістычны рэалізм.

Мінск

1980Гардзіцкі, А. Вачыма сяброў : Гутаркі пра літаратуру.

Мінск

1977Гардзіцкі, А. Гутаркі. Дыялогі пра літаратуру.

Мінск

1988Гаўрук, Ю. Ступень адказнасці : Літ.-крытычныя артыкулы.

Мінск

1986Герцовіч, Я. Герой і сучаснасць : Літ.-крытычныя артыкулы.

Мінск

1963Герцовіч, Я. Творчае крэда : Літ.-крытычныя артыкулы.

Мінск

1970Гілевіч, Н. Акрыленая рэвалюцыяй: паэзія «Маладняка».

Мінск

1962Гілевіч, Н. Выбар: публіцыстыка, выступленні, інтэрв`ю.

Мінск

1993Гілевіч, Н. Покліч жыцця і часу.

Мінск

1983Гілевіч, Н. У гэта веру : Літ.-крытычныя артыкулы.

Мінск

1978Гмырак, Л. Творы : Проза, крытыка, публіцыстыка.

Мінск

1992Гніламёдаў, У. Пафас жыццё сцвярджэння: вобраз чалавека актыўнай жыццёвай пазіцыі ў сучаснай беларускай паэзіі.

Мінск

1985Гніламёдаў, У. Праўда зерня : Творчы партрэт В.Зуёнка. .

Мінск

1992Голас вясны далёкай : Паўлюк Трус ва ўспамінах, лістах, артыкулах, вершах / [складальнікі: Н. Б. Ватацы, Я. І. Садоўскі].

Мінск

1994Грамадчанка, Т.К. Перад праўдай высокай і вечнай : Беларус. проза сёння / АН БССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы.

Мінск

1991Гурэвіч, Э.С. Пафас гераізму : Сучасная савецкая проза аб Вялікай Айчыннай вайне.

Мінск

1979Гурэвіч, Э.С. Янка Маўра: Нарыс жыцця і творчасці.

Мінск

1983Гусак, С. Аляксей Кулакоўскі : Крытыка-бібліягр. нарыс / Сяргей Гусак.

Мінск

1967Гусева, Л.Янка Брыль — мастак / Ларыса Гусева ; пад рэдакцыяй А. М. Адамовіча. – Мінск : Вышэйшая школа.

Мінск

1968Дзелянкоўскі, М. Сяброўствы. Знаемствы. Сустрэчы..

Мінск

1992Дзюбайла, П.К Вялікі кастрычнік і сучасная беларуская літаратура / АН БССР. Ін-т літ. імя Я.Купалы.

Мінск

1988Дзюбайла, П.К. Беларускі раман : Гады 70-я.

Мінск

1982Дзюбайла, П.К. Панарама сучаснай беларускай прозы : Літ.-крыт.артыкулы.

Мінск

1986Дзюбайла, П.К. Праблемы сучаснай беларускай прозы / П.К. Дзюбайла, В.П. Жулаўлеў, М.П .Луфераў ; АН БССР. Ін-т літаратуры імя Я. Купалы.

Мінск

1967Дзюбайла, П.К. У вялікай дарозе : Літ.-крыт. артыкулы.

Мінск

1981Дзюбайла, П.К. У пошуках духоўных каштоўнасцей : Беларуская проза сёння / АН БССР. Ін-т літ. імя Я.Купалы.

Мінск

1987Дуброўскі, І. Нялёгкі хлеб : Літаратуразнаўства.

Мінск

1990Жибуль В.В. Белорусская проза о войне и классическая трагедия.

Мінск

1986Жураўлёў, В.П. Магчымасці рэалізму.

Мінск

1982Жураўлёў, В.П. На шляху духоўнага самасцвярджэння / АН Беларусі, Ін-т літ. ім. Я.Купалы. – Мн. :

Мінск

1995Жураўлёў, В.П. Пытанні паэтыкі / АН БССР. Ін-т літ. имя Я. Купалы ; В.П. Жураўлёў, І.С. Шпакоўскі, А.С. Яскевіч.

Мінск

1974Жураўлёў, В.П. Структура твора: рух сюжэтна-кампазіцыйных форм.

Мінск

1978Жыгоцкі М.Р. У цяжкі час вайны суровай: Аб жыцці і дзейнасці Якуба Коласа ў эвакуацыі.

Мінск

1995Звонак, А. Неспакойныя сэрцы: творчыя партрэты.

Мінск

1973Зуборев, Л. Крик буревестника : Историко-документ. повесть о М.Горьком и Богдановичах.

Мінск

1989Зуёнак В. Лінія высокага напружання : Літ.-крыт.нататкі, постацы, роздум.

Мінск

1983Івашин, В.В. У истоков социалистического реализма.

Минск

1963Івашын, В. Да вышынь рэалізму : Асноўныя тэндэнцыі развіцця беларус.дакастрычніцкай і савецкай літаратуры.

Мінск

1983Івашын, В.У. Асноўныя асаблівасці развіцця сучаснай беларускай літаратуры.

Мінск

1958Ідэйдэйна-тэарэтычныя пытанні сучаснага літаратурнага працэсу.

Мінск

1987Кабаковіч, А. Пасеянае ўзыдзе : Вершы, пер., літ.-крыт.арт. / Прадм.М.А.Тычыны.

Мінск

1991Кабашнікаў, К.П. Інтэрнацыянальнае і нацыянальнае ва ўсходнеславянкай паэзіі Вялікай Айчыннай вайны.

Мінск

1982Каваленка, В. А. Голас чалавечнасці : Пра некаторыя гуманістычныя матывы ў беларускай літаратуры.


Мінск.

1970Каваленка, В. Давер : Літаратурна-крытычныя артыкулы.

Мінск

1967Каваленка, В.А Вытокі. Уплывы. Паскоранасць : Развіццё беларус. літ. ХІХ-ХХ ст. / Рэд. П.К. Дзюбайла ; АН БССР, Ін-т літ. імя Я.Купалы.

Мінск

1975Каваленка, В.А, Покліч жыцця: Літ. крытыка.

Мінск

1987Каваленка, В.А. Прага духоўнасці. Літ. Крытычныя артыкулы.

Мінск

1975Кенька, М.П. Міхась Лынькоў: летапіс жыцця і творчасці.

Мінск

1987Каваленка, В.А. Жывое аблічча дзён : Літ.-крыт. артыкулы.

Мінск

1979Каваленка, В.А. Міфа-паэтычныя матывы ў беларускай літаратуры / Рэд. І.Я. Навуменка ; АН БССР, Ін-т літ. імя Я.Купалы.

Мінск

1981Каваленка, В.А. Некаторыя асаблівасці параўнальнага вывучэння славянскіх літаратур запозненага развіцця : На матэрыяле беларус.літ.

Мінск

1978Каваленка, В.А. Праблемы сучаснай беларускай крытыкі / АН БССР.Ін-т літ.імя Я.Купалы ; Рэд.П.К.Дзюбайла.

Мінск

1977Каваленка, В.А. Шляхі развіцця беларускай савецкай прозы : агульны рух і галоўныя тэндэнцыі / В. Каваленка, М. Мушынскі, А. Яскевіч ; [рэдактар П. К. Дзюбайла] ; Акадэмія навук БССР, Інстытут літаратуры імя Я. Купалы.

Мінск1

1972Каваленка, В.А. З пазіцый сучаснасці : Агульны працэс літ. развіцця.

Мінск

1982Кавалёў, С. Партрэт шкла : Літ-крытычныя артыкулы.

Мінск

1991Казбярук, У.М. Рамантычны пошук.: Назіранні над беларускім рамантызмам пачатку 20 ст.

Мінск

1983Казбярук, У.М. Ступені росту : беларуская літаратура канца ХІХ - пачатку ХХ ст. і традыцыі польскіх пісьменнікаў / У. М. Казбярук ; рэдактар В. В. Барысенка. .

Мінск

1974Казбярук, У.М. Якуб Колас у школе: дапаможнік для выкладчыкаў беларускай літаратуры.

Мінск

1967Казека, Я. Гартаванне слова : Выбранае.

Мінск

1985Казека, Я. Голас часу : Артыкулы.Літаратурныя партрэты.

Мінск

1975Казека, Я. Кандрат Крапіва. Крытыка-біяграфічны нарыс.

Мінск

1965Казека, Я. Кузьма Чорны : Старонкі творчасці.

Мінск

1980Казека, Я. Натхненне і майстэрства : Літаратурна-крытычныя артыкулы.

Мінск

1963Казека, Я. Няходжанай дарогай: крытычны нарыс.

Мінск

1973Казека, Я. Падарожжа ў маладосць.

Мінск

1984Калеснік, У. Тварэнне легенды : Літ. партрэты і нарысы.

Мінск

1987Калеснік, У. Ветразі Адысея. (Уладзімір Жылка і рамантычная традыцыя ў беларускай паэзіі).

Мінск

1977Калеснік, У. Зорны спеў : літаратурныя партрэты, нарысы, эцюды / Уладзімір Калеснік.

Мінск

1975Калеснік, У. Лёсам пазнанае : Выбр.літ.партрэты і нарысы.

Мінск

1982Калеснік, У. Усё чалавечае : Літ.партр., арт., нарысы.

Мінск

1993Калеснік, У. Час і песні : Літ.нарысы і партр.

Мінск

1962Калінковіч, М. П. Палескія дні Аляксандра Блока : Нарыс.

Мінск

1985Канэ, Ю. Плынь : Літаратурная крытыка.

Мінск

1983Карабан, С.І. Нарысы гісторыі беларускай савецкай крытыкі 20 - 30-х гадоў / С. І. Карабан ; [навуковы рэдактар А. А. Семяновіч].

Мінск

1971Карабан, С.И. Очерки истории белорусской эстетической мысли и литературной критики.

Мінск

1971Кароткая, Л. Жывое, роднае : Літ.-крыт.арт.

Мінск

1989Карпаў, У. Крылаты ўзлёт : Літаратуна-крытычныя артыкулы.

Мінск

1966Каханоўскі, Г. Адчыніся таямніца часу : Гіст.-літ. нарысы.

Мінск

1984Киселёв, Г. Разыскивется классик...Историко-литературная диология.

Минск

1989Кісялёў, Г.В, Пошукі імя: загадкі беларускай «Энеіды».

Мінск

1978Кісялёў, Г.В. Спасцігаючы Дуніна-Марцінкевіча : Спроба навук. сіст. дак. і матэрыялаў.

Мінск

1988Клімуць, Я.І. Жыццёвасць традыцый : Якуб Колас і руская паэзія.

Мінск

1985Клышка, А. Права на верш: праблемы сучаснай беларускай паэзіі.

Мінск

1967Колас, Г. Аўтографы Андрэя Макаёнка..

Мінск

1992Конан, У. Святло паэзіі і цені жыцця : лірыка Максіма Багдановіча / Уладзімір Конан/.

Мінск

1991Кучар, А. Аблічча часу: артыкулы пра творы народных паэтаў і народных пісьменнікаў БССР.

Мінск

1971Конан, У. Ля вытокаў самапазнання : Станаўленне духоўных каштоўнасцей у святле фальклору.

Мінск

1989Копанев, П.И. Вопросы истории и теории художественного перевода.

Минск

1972Корань, Л. Цукровы пеўнік : Літ-крытычныя артыкулы.

Мінск

1996Короткий, В.Г. Творческий путь Мелетия Смотрицкого / Ред. А.М.Панченко ; Акад. наук БССР, Ин-т лит. им. Я.Купалы..

Минск

1987Короткий, В.Г. Творческий путь Мелетия Смотрицкого / Ред. А.М. Панченко ; Акад. наук БССР, Ин-т лит. им. Я.Купалы.

Минск

1987Краю мой – Нёман: Гродзеншчына літаратурная.

1986

1986Кудравец, А. Сачыненне на вольную тэму : раман, апавяданні / Анатоль Кудравец.

Мінск

1985Кулешов, Ф.И. По истории русской литературы конца ХІХ – начала ХХ в.

Минск

1976Куляшоў, І. Іван Мележ: Літаратурная біяграфія.

Мінск

!968Куляшоў, Ф. Эцюды аб прозе.

Мінск

1964Куляшоў, Ф.І. У дарозе : Літ.-крытыч.арт. / Прадм. В.А.Каваленкі.

Мінск

1988Куляшоў, Ф.І. Літаратурныя партрэты : Літ.-крытыч.нарысы.

Мінск

1983Кучар, А. Літ.-крытычныя артыкулы.

Мінск

1980Кучар, А. Аб мастацкай прозе.

Мінск

1961Лазарук, М. Часу непадуладнае. Літ-крытычныя і публіцыстычныя артыкулы.

Мінск

1981Лазарук, М.А. Станаўленне беларускай паэмы : (жанр паэмы i некаторыя асаблiвасцi развiцця беларускай літаратуры ў першай палавіне XIX ст.) / М. А. Лазарук ; [рэдактар В. В. Барысенка].

Мінск

1968Лапидус, Н.И. Зарубежная литература : учебное пособие для филологических факультетов университетов и пединститутов / Н. И. Лапидус [и др.]. – Минск : Издательство Белорусского государственного университета, 1970.

Минск

1968Лапінскене, А.П. Перазвоны сяброўскіх галасоў : беларуска – літоўскае ўзаемадзеянне ад старажытнасці да нашага часу.

Мінск

1988Ларчанка, М. Жывая спадчына.

Мінск

1977Ларчанка, М. Літаратурнае пабрацімства славян : Літ.-крыт. арт.

Мінск

1984Ларчанка, М. Славянская супольнасць.

Мінск

1963Ларчанка, М. Яднанне братніх літаратур / Міхась Ларчанка.

Мінск

1974Лашкевіч, В. Змітрок Бядуля – дзецям.

Мінск

1986Ленсу, Е.Я. Фольклорные традиции в дооктябрьском творчестве Янки Купалы / Е.Я.Ленсу.

Минск

1965Лепешаў, І.Я. Лінгвістычны аналіз літаратурнага твора.

Мінск

1981Лепешаў,І.Я .Фразеалогія ў творах К. Крапівы: Стылістычнае выкарыстанне фразеалагізмаў.

Мінск

1976Леў Талстой і Беларусь.

Мінск

1981Лецка, Я.Р. Хараство і боль жыцця.

Мінск

1985Майсеенка, А.Ф. Творчасць Міхася Зарэцкага : станаўленне таленту / А.Ф.Майсеенка.

Минск

1978Майсейчык, А.А. Практыкум па ўводзінах у літаратуразнаўства : Вучэб.дапам.для філал. фак. ВНУ.

Мінск

1980Майсейчык, А.А. Уводзіны ў літаратуразнаўства : Практыкум : Для ВНУ. – 2-е выд., дапрац.

Мінск

1992Майхровіч, А.С. Іван Шамякін : нарыс жыцця і творчасці / Сцяпан Майхровіч.

Мінск

1978Майхровіч, А.С. Слова аб палку Ігаравым.

Мінск

1968Майхрович, А.С. Эстетические взгляды Якуба Коласа / А.С. Майхрович ; Акад. наук БССР, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора.

Минск

1970Майхровіч, С. Іван Шамякін : Нарыс жыцця і творчасці.

Мінск

1978Макарэвіч, А. Ад песень і думак народных.

Мінск

1965Макарэвіч, А.А. Кароткі літаратуразнаўчы слоўнік / А. А. Макарэвіч ; [рэдактар, прадмова Д. Я. Бугаёў]. – Выд. 2-е, дапрацаванае і дапоўненае.

Мінск

1969Максім Горкі і Беларусь : Зборнік артыкулаў і ўспамінаў.

Мінск

1968Мальдзіс, А. Беларусь у люстэрку мемуарнай лiтаратуры XVIII стагоддзя.

Мінск

1982Мальдзіс, А. Творчае пабрацімства : Беларус.-польскія літ.ўзаемасувязі ў 19 ст.

Мінск

1966Мартынава, Э.М. Мастацкая дэталь у літаратурным творы.

Мінск

1977Мархель, У. Крыніцы памяці : Старонкi беларус.-польскага лiт.сумежжа.

Мінск

1990Марціновіч, А. Дзе ж ты, храм праўды : Літ.-крытычныя эсе.

Мінск

1996Марчанка, С. Васіль Вітка : Нарыс жыцця і творчасці.

Мінск

1985Матрунёнак, А.П. Псіхалагічная проза : Традыцыі і час / АН БССР, Ін-т літ.імя Я.Купалы.

Мінск

1988Матрунёнак, А.П. Псіхалагічны аналіз і станаўленне беларускага рамана / А.П.Матрунёнак ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут літаратуры імя Я.Купалы ; [рэдактар В.В.Барысенка]

Мінск

1975Матрунёнак, А.П. Псіхалагічны аналіз у сучасным беларускім рамане / А. П. Матрунёнак ; [рэдактар В. В. Барысенка] ; Акадэмія навук БССР, Інстытут літаратуры імя Я. Купалы.

Мінск

1972Мележ, И. Первая книга : Дневники. Тетради. Из записных книжек.

Минск

1984Мележ, І. Жыццёвыя клопаты : Арт., эсэ, інтэрв'ю.

Мінск

1975Мелишкевич, В.У. Русско-белорусские культурные связи во второй половине XIX века.

Минск

1984Мехаў, У. Сустрэчы ў радыёстудыі.

Мінск

1985Міхайлаў, М.Р. Практыкум па методыцы выкладання беларускай літаратуры : Дапам. для спецыяльнасці "Бел. мова і літ." пед. ін-таў / М.Р.Міхайлаў.

Мінск

1987Міхась Лынькоў. Літаратура і жыццё: літаратурна-крытычныя артыкулы.

Мінск

1987Мішчанчук, М.І. Беларуская літаратура на сучаснам этапе : Літ.-крытыч.артыкулы.

Мінск

1978Мішчанчук, М.І. Беларуская савецкая паэзія 20-х гадоў.

Мінск

1988Мушынская, Т.Ф. Беларуская літаратура 20-30-х гадоў : Вучэб. дапам.

Мінск

1994Мушынскі, М. Каардынаты пошуку : Беларус. Крытыка: набыткі, перспектывы.

Мінск

1988Мушынскі, М. Нескароны талент : Праўдзівая гісторыя жыцця і творчасці Міхася Зарэцкага.

Мінск

1991На высокай хвалі : Літ.-крытычныя артыкулы.

Мінск

1980На стрыжні часу.

Мінск

1973Навуменка, І. Якуб Колас : Духоўны воблік героя.

Мінск

1968Навуменка, І.Я Кніга адкрывае свет : Літ.-крыт. артыкулы.

Мінск

1978Навуменка, І.Я Янка Купала. – 2-е выд.,дап.

Мінск

1980Навуменка, І.Я. Пісьменнікі-дэмакраты.

Мінск

1967Навуменка, І.Я. Якуб Колас : Духоўны воблік героя.

Мінск

1981Навуменка, І.Я. Якуб Колас:Нарыс жыцця і творчасці : Для сярэд.і ст.шк.узросту.

Мінск

1982Навумовіч, У.С. Шляхамі арлянят : Проза "Маладняка"

Мінск

1984Народны настаўнік Якуб Колас : Зб. арт.

Мінск

1966Народны паэт Беларусі / Літ.музей Янкі Купалы.

Мінск

1962Народныя песняры : Да 90-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа.

Мінск

1972Нефедов, В. Чудесный призрак : Бунин-художник.

Мінск

1990Нікіфаровіч,В. Дарогі ў шырокі свет : Старонкі літаратурных узаемасувязей.

Мінск

1979Овчаренко, А.И. Современный белорусский роман.

Мінск

1978Пiсьменнiкi Cавецкай Беларусi : Кароткі даведнік.

Мінск

1981Палтаран, В. Чалавек на вятрах часу : Публіцыстыка. Літ. крытыка / Вера Палтаран.

Мінск

1989Парэцкі, Я.І. Ян Вісліцкі / Я.І.Парэцкі ; [Навук. рэд. А.А.Лойка].

Мінск

1991Перкін, Н.С. Нацыянальнае і інтэрнацыянальнае ў літаратуры.

Мінск

1971Пясняр мужнасці : кніга пра Пятра Глебку : [зборнік / складальнікі: Н. Глебка, П. Ліпай, К. Цвірка ; агульнае рэдагаванне М. Лужаніна ; пераклады і апрацоўка тэкстаў: А. Ліс, К. Цвірка, П. Ліпай].

Мінск

1976Пяткевіч, А. Сюжэт. Кампазіцыя.Характар : Аб прозе Кузьмы Чорнага.

Мінск

1981Рагойша, В.П. Пераклаў Якуб Колас...

Мінск

1972Радзіме-радок і жыццё : Памяці беларускіх паэтаў, якія гераічна загінулі на Вялікай Айчыннай вайне / Бюро прапаганды маст.літ. Саюза Пісьменікаў БССР ; Аўт. тэкста В. Бечык.

Мінск

1986Разам з народам : Матэрыялы юбілейн. навук. сес. АН БССР, прысвеч. 100-годдзю з дня нарадж. Я.Купалы і Я.Коласа / Акад. навук БССР ; [Пад рэд. І.Я. Навуменкі]

Мінск

1983Ралько, І.Д. Беларускі верш : Старонкі гісторыі і тэорыі / Рэд. В.У.Івашын.

Мінск

1969Ралько, І.Д. Верш і мова. Праблемы тэорыі і гісторыі беларускага верша.

Мінск

1986Ралько, І.Д. Вершаскладанне : Даслед. і матэрыялы / Рэд. М.М.Барсток ; АН БССР,І-т літ.імя Я.Купалы.

Мінск

1977Рамановіч, Я. Знаёмыя сілуэты : старонкі ўспамінаў / Яўген Рамановіч.

Мінск

1974Рамановіч, Я. Знаёмыя сілуэты : Старонкі ўспамінаў.

Мінск

1974Родчанка, Р. Альгерд Абуховіч-Бандынэлі : Нарыс жыцця і творчасці / Рэц. С. Александровіч.

Мінск

1984Русецкі, А. Ісці да чалавека : Літ. партрэты.

Мінск

1987Сабалеўскі, А. Сучаснасць і гісторыя : Крыт. арт.

Мінск

1985Савік, Л.С. Адчуванне часу : Тэма вёскі ў сучас. беларус. прозе.

Мінск

1981Савік, Л.С. Пад мірным небам бацькаўшчыны : Нарыс творчасці Б. Сачанкі.

Мінск

1986Сакалоўскі, У.Л. Пара станаўлення: вопыт параўнальнага вывучэння беларускай і некаторых класічных зарубежных літаратур.

Мінск

1986Саннікаў, А.К. Сатырычныя характары беларускіх камедый / А.К.Саннікаў ; [Акад. навук БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; Рэд. М.Г. Ярош].

Мінск

1961Сачанка, Б. Сняцца сны аб Беларусі...

Мінск

1990Святло яго душы : Успаміны пра Міхася Лынькова.

Мінск

1979Семашкевіч, Р. Выпрабаванне любоўю : Эсэ, арт.

Мінск

1982Семашкевіч, Р.М. Браніслаў Эпімах – Шыпіла.

Мінск

1968Семашкевіч, Р.М. Беларускі літаратурна-грамадскі рух у Пецярбурзе : (канец XIX ― пачатак XX ст.) / Р. М. Семашкевіч.

Мінск

1971Семяновіч, А.А. Ад вытокаў да сталасці. Беларуская драматургія 1917-1945 гг.

Мінск

1978Семяновіч, А.А. Гісторыя беларускай драматургіі, ХІХ ― пачатак ХХ ст. : вучэбны дапаможнік для студэнтаў філалагічных факультэтаў педагагічных інстытутаў / А. А. Семяновіч.

Мінск

1985Сіненка, Г.Д. Іван Навуменка : Нарыс творчасці.

Мінск

1981Сіненка, Г.Д. Насуперак канону : Да праблемы станаўлення творчай індывідуальнасці ў абставінах таталітарызму : Жыццёвы і творчы шлях А.А. Лойкі

Мінск

1997Скараходаў, У. Мастацкая культура ў дынаміцы сацыяльнага засваення.

Мінск

1994Скрыган, Я. Некалькі хвілін чужога жыцця : Літ.успаміны, сустрэчы, шляхі:Для стар.шк.узросту.

Мінск

1979Слесарэнка, А. Дарагія абліччы : Шлях да Коласа : Сустрэчы, успаміны / Аляксей Слесарэнка.

Мінск

1967Слова пра сябра : Успаміны аб Эдуарду Самуйлёнку.

Мінск

1962Смальянава, Л.П. Шляхі паэтычнага эпасу: З гісторыі беларускай савецкай паэмы.

Мінск

1977Содаль, У. Свіранскія крэскі : Аб Ф.Багушэвічы / Уладзімір Содаль.

Мінск

1995Содаль, У. Сцежкамі Мацея Бурачка : Пошукі, замалёўкі, нарысы

Мінск

1991Содаль, У. Тут бачу свой край : Я.Купала./ Уладзімір Содаль.

Мінск

1994Станюта, А. Плошча Свабоды : Літ.-крытыч.арт.

Мінск

1991Стральцоў, М У полі зроку : Літ-крытычныя артыкулы і эсэ.

Мінск

1976Стральцоў, М. Пячатка майстра. Літаратурна-крытычныя артыкулы, эсэ.

Мінск

1986Стральцоў, М. У полі зроку : Літ-крытычныя артыкулы і эсэ.

Мінск

1976Сямёнава, А. Гарачы след талентаў: Літ-крытычныя эцюды.

Мінск

1979Сямёнава, А. Слова сапраўднага лад : Літ. эцюды.

Мінск

1986Тварановіч, Г.П. Пакутаю здабыты мір: Тыпалогія характару ў беларускай і славянскай прозе.

Мінск

1991Ткачёв, П.И. Границы жанра.

Минск

1977Тычына, М. Змена квадры : Літ-крытычныя артыкулы.

Мінск

1983Тычына, М. Час прозы: Літ-крытычныя артыкулы.

Мінск

1988Усікаў, Я. Грамадзянскае сумленне мастака.

Мінск

1976Успаміны пра Іллю Гурскага.

Мінск

1985Фактаровіч, Д. Беларуская савецкая літаратура за мяжой.

Мінск

1961Федзін, К. Сустрэча з мінулым : Аповесці, апавяданні / Пер.з рус. Я.Скрыган ; Уклад. Б.Сачанка.

Мінск

1978Хведаровіч, М. Незабыўнае : Успаміны.

Мінск

1976Хелемский, Я Чистота звучания : Книга о белорусской поэзии и ее друзьях.

Минск

1988Чыгрын, І.П Паміж былым і будучым : Проза Максіма Гарэцкага.

Мінск

1994Чыгрын, І.П. Проза «Маладняка»: Дарогамі сцвярджэння.

Мінск

1985Шкраба, Р. Энергія слова : Літаратурна-крытычныя артыкулы.

Мінск

1988Шпадарук, І.П. Ф.М.Дастаеўскі і Беларусь.

Мінск

1975Шпакоўскі, І. С. Структура вершаванага вобраза : умоўная асацыятыўнасць у сучаснай савецкай паэзіі / І. С. Шпакоўскі ; [рэдактар Н. С. Перкін] ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут літаратуры імя Я. Купалы.

Мінск

1972Шпакоўскі, І. С. Тыпізацыя ў лірыцы : Формы і сродкі / АН БССР, І-т літ.імя Я.Купалы ; Рэд.М.М.Арочка, У.В.Гніламёдаў ; Рэц.М.Р.Ярош,К.А.Цвірка.

Мінск

1980Шпакоўскі, Я. Узрушанасць : Артыкулы пра сучасную беларускую прозу.

Мінск

1978Шукліна, Н.У. Паэзія абнаўлення свету : фарміраванне творчых прынцыпаў і стылявых форм беларускай савецкай паэзіі / Н.У.Шукліна, А.К.Кабаковіч, І.С.Шпакоўскі ; Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут літаратуры імя Я.Купалы.

Мінск

1981Шупенька, Г. Галоўнае – талент : Літ-крытычныя артыкулы.

Мінск

1987Шупенька, Г. Цеплыня чалавечнасці : нарысы, літаратурныя партрэты, артыкулы / Генадзь Шупенька.

Мінск

1977Шушкевіч, С. Вяртанне ў маладосць : Успаміны і нататкі.

Мінск

1968Ямкевіч, А. Ад слова да вобраза.

Мінск

1968Янкоўскі, Ф. Само слова гаворыць : Філал.эцюды, абразкі, арт. / Рэц. Я.Брыль.

Мінск

1986Ярош, М.Р. Беларуская савецкая лірыка / АН БССР,Ін-т літ.імя Янкі Купалы ; Рэд.У.В.Гніламёдаў ; Рэц.А.А.Лойка,М.М.Арочка

Мінск

1979Яскевіч, А. Грані майстэрства.

Мінск

1974Яфімава, М.Б. Цэлы свет – дзецям : Творчы партрэт Янкі Маўра.

Мінск

1983

«Беларускае літаратуразнаўства»
Складальнік вядучы бібліятэкар Е.Р.Рамашэўская

Нацыянальная бібліятэка Беларусі. 220114, Мінск, прасп. Незалежнасці, 116.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал