Беларуская філалогіяДата канвертавання15.05.2016
Памер184.19 Kb.
ТЭМАТЫКА

дыпломных работ для студэнтаў спецыяльнасці “Беларуская філалогія” на 2014 – 2015 навучальны год
па кафедры гісторыі беларускай мовы 1. Устаў, паўустаў, скорапіс у гісторыі беларускай мовы.

 2. Грамадска-палітычная лексіка старабеларускай мовы.

 3. Формы будучага часу ў беларускіх пісьмовых помніках.

 4. Абстрактная лексіка ў мове старабеларускіх актаў.

 5. Тапанімічныя назвы ў старабеларускіх актах.

 6. Гідранімічныя назвы ў старабеларускіх актах.

 7. Антрапанімічныя назвы ў старабеларускіх актах.

 8. Складаныя назоўнікі ў помніках беларускай пісьменнасці.

 9. Складаныя прыметнікі ў помніках беларускай пісьменнасці.

 10. Экзатычная лексіка ў помніках беларускай пісьменнасці.

 11. Лексічная сінанімія старабеларускай мовы.

 12. Дзеясловы руху ў мове старабеларускіх помнікаў.

 13. Лінгвістычны аналіз беларускай палітычнай сатыры ХVІІ ст.

 14. Службовыя словы ў беларускіх пісьмовых помніках ХVІ – ХVІІ стст.

 15. Лексіка і фразеалогія беларускіх летапісаў.

 16. “Простая мова” ў беларускіх летапісах.

 17. Тэматычная характарыстыка лексікі Літоўскага Статута 1529 г.

 18. Назвы асоб у Літоўскай Метрыцы.

 19. Назвы асоб у Літоўскім Статуце 1529 г.

 20. Назвы пабудоў і іх частак у Літоўскай Метрыцы.

 21. Асаблівасці мовы беларускіх драматычных твораў ХVІІ ст.

 22. Лексічныя запазычанні ў беларускіх пісьмовых помніках ХVІ – ХVІІ стст.

 23. Адлюстраванне дыялектных рыс у беларускіх пісьмовых помніках.

 24. Моўныя асаблівасці беларускага спісу “Александрыі”.

* * *


 1. Пытанні нармалізацыі беларускай мовы ў працах беларускіх пісьменнікаў (80 – 90-я гады).

 2. Граматычна-правапісныя асаблівасці дарэвалюцыйных беларускіх выданняў (мастацкая літаратура, публіцыстыка, навукова-папулярныя тэксты).

 3. Прыродазнаўчая лексіка ў беларускіх выданнях пачатку ХХ ст.

 4. Абстрактная лексіка ў “Словаре белорусского наречия” І.І. Насовіча.

 5. Грамадска-палітычная лексіка ў ананімнай беларускай літаратуры ХІХ ст.

 6. Асаблівасці лексікі арыгінальнай і перакладной навуковай і навукова-папулярнай літаратуры пачатку ХХ ст.

 7. Моўныя асаблівасці беларускай публіцыстыкі ХІх ст.

 8. Семантычная характарыстыка назваў колеру ва ўсходнеславянскіх мовах.

 9. Стыль і мова перакладных рыцарскіх раманаў ХІV-XVII cтст.

* * *


34. Моўныя асаблівсці твораў паэтаў-эмігрантаў.

35. Складаныя словы як элемент паэтыкі П. Труса.

36. Моўны аналіз перакладу на рускую мову паэмы “Энеіда навыварат”.

37. Моўны аналіз перакладу на рускую мову паэмы “Тарас на Парнасе”.

38. Моўныя асаблівасці “Мужыцкай праўды” К. Каліноўскага.

39. Лексічныя сродкі апавяданняў Ядвігіна Ш.

40. Лексіка газеты “Наша доля”.

41. Складаныя словы з першым адлічэбнікавым кампанентам у сучасных усходнеславянскіх мовах.

42. Словаскладанне у творах 20-30-х гадоў.

43. Складаныя словы ў беларускай і ўкраінскай мовах.

44. Лексічныя сродкі твораў Я. Лучыны.

45. Моўныя асаблівасці беларускай літаратуры першай паловы ХІХ ст.

46. Асаблівасці мовы зборніка Ф. Багушэвіча “Дудка беларуская” (1891).

47. Формы суб’ектыўнай ацэнкі ў дакастрычніцкіх паэмах Я. Купалы.

48. Моўны аналіз перакладу паэмы Я. Купалы “Курган” на рускую мову.

49. Эмацыянальна-экспрэсіўная лексіка ў ранніх апавяданнях Я. Коласа.

50. Сацыяльна-палітычная лексіка газеты “Наша ніва”.

51. Сінонімы ў дарэвалюцыйных паэмах Я. Купалы.

52. Тэрміналагічная лексіка на старонках газеты “Наша ніва”.

53. Фразеалогія паэм “Энеіда навыварат” і “Тарас на Парнасе”.

54. Моўныя асаблівасці зборніка М. Багдановіча “Вянок”.

55. Біялагічныя тэрміны ў беларускай мове 20-30-х гадоў.

56. Астранамічныя тэрміны ў беларускай мове 20-30-х гадоў.

57. Геаграфічныя тэрміны ў беларускай мове 20-30-х гадоў.

58. Тэрміны геаметрыі ў беларускай мове 20-30-х гадоў.

59. Заалагічныя тэрміны ў беларускай мове 20-30-х гадоў.

60. Тэрміналагічная лексіка ў часопісе “Лучынка”.

61. Лексічныя сродкі паэзіі А. Гаруна.

62. Стылістычна абмежаваныя словы ў дарэвалюцыйных апавяданнях Я._Коласа.

63. Назіранні над мовай зборніка апавяданняў Я. Коласа “на прасторах жыцця”

64. Назвы асоб у “Беларуска-расійскім слоўніку” М. Байкова і С. Некрашэвіча (Мінск, 1926)

65. Складаныя словы як элемент паэтыкі Р. Барадуліна.

66. Лексіка царкоўнага паходжання ў беларускай мове.

67. Аўтарскія неалагізмы ў мове твораў Р. Барадуліна.

68. Індывідуальная словатворчасць Л. Дранько-Майсюка.

69. Лічэбнік у помніках беларускага пісьменства.

70. Асаблівасці мовы твораў Лукаша Калюгі.

71. Моўныя асаблівасці рамана Змітрака Бядулі “Язэп Крушынскі”.

72. Назіранні над лексікай твораў М. Гарэцкага.

73. Лексічныя асблівасці твораў Ул. Дубоўкі.

74. Лексіка рамана Андрэя Мрыя “Запіскі Самсона Самасуя”.

75. Інавацыйнае словаскладанне ў мове твораў Я. Купалы.

76. Назіранні над мовай беларускіх перакладаў паэмы А. Міцкевіча “Пан Тадэвуш”.

77. Лексікаграфічная пераппацоўка апошняга выдання акадэмічнага “Беларуска-рускага слоўніка”.

78. Лексічныя асблівасці твораў В. Дуніна-Марцінкевіча.

79. Варыянтнасць у беларускай літаратурнай мове канца 20-х – пачатку 30-х гадоў.

80.Беларускі антрапанімікон пач. ХХ ст.

81.Функцыянаванне антрапонімаў у творах мастацкай літаратуры пач. ХХ ст.

82. Апісанне структуры беларускай мовы ў ХІХ – пач. ХХ стст. (да Б. Тарашкевіча).

83. Лексічныя асаблівасці “Сборника белорусских пословиц” І. Насовіча.

84. Дзеяслоў у мове “Баркулабаўскага летапіса”.

85. Развіццё беларускага мовазнаўства ў 20-30-я гады ХХ ст.

86. Фразеалагізмы ў паэмах Я. Коласа.
* * *

87. Асаблівасці дыялектнага ўтварэння паасобных часцін мовы.

88. Эпітэт у беларускіх народных гаворках.

89. Ацэначныя назвы асоб у “Дялектным слоўніку Брэстчыны”.

90. Назвы асоб у беларускіх прыказках і прымаўках.

91. Млынарская лексіка ў гаворцы роднай вёскі.

92. Назвы прылад, посуду, ежы, пітва ў беларускіх народных гаворках.

93. Назвы адзення, абутку ў гаворках Палесся.

94. Бытавая лексіка ў гаворцы роднай вёскі.

95. Бытавая лексіка рамана М. Лобана “На парозе будучыні”.

96. Сельскагаспадарчая лексіка ў гаворцы роднай вйскі.

97. Сельскагаспадарчая лексіка ў “Слоўніку беларускіх гаворак” І. Насовіча.

98. Лексіка, звязаная з вырошчваннем і апрацоўкай лёну.

99. Ткацкая лексіка ў гаворцы роднай вёскі.

100. Будаўнічая лексіка ў гаворцы роднай вёскі.

101. Назвы раслін і грыбоў у гаворцы роднай вёскі.

102. Паляўнічая і рыбалоўная лексіка ў гаворцы роднай вёскі.

103. Тапанімічныя назвы наваколля роднай вёскі.

104. Пчалярская лексіка ў гаворцы роднай вёскі.

105. назвы вупражы і транспартных сродкаў у гаворцы роднай вёскі.

106. Лексіка лясной гаспадаркі ў гаворцы роднай вёскі.

107. Бытавая лексіка ў беларускіх народных прыказках і прымаўках.

108. Назвы хвароб у беларускіх гаворках.

109. Назвы роднасці і сваяцтва у гаворцы роднай вёскі.

110. З гісторыі антрапанімічнай лексікі роднай вёскі.

111. Лексіка сталярства і цяслярства ў роднай гаворцы.

112. Назвы прадметаў хатняга ўжытку у роднай гаворцы.

113. Назвы рамесніцкіх вырабаў у народных гаворках.

114. Ганчарная лексіка ў народных гаворках.

115. Лексіка дрэваапрацоўчага промыслу ў народных гаворках.

116. Дзеепрыметнікі ў беларускіх народных гаворках.

117. Словаўтварэнне дзеясловаў у беларускіх народных гаворках.

118. Назіранні над формамі дзеяслова ў народных гаворках.

119. Асабовая лексіка народных гаворак.

120. Абстрактная лексіка ў народных гаворках.

121. Аднасастаўныя сказы ў народных гаворках.

122. Даданыя члены сказа і іх выражэнне ў народных гаворках.

123. Галоўныя члены сказа і іх выражэнне ў народных гаворках.

124. Безасабовыя сказы ў паўночна-ўсходнім дыялекце.

125. Безасабовыя сказы ў паўднёва-заходнім дыялекце.

126. Сінтаксіс складаназалежнага сказа ў народных гаворках.

127. Ступені параўнання прыметнікаў у народных гаворках.

128. Рускія лексічныя элементы ў народных гаворках.

129. Польскія лексічныя элементы ў народных гаворках.

130. Асаблівасці фальклорнай акцэнтуацыі.

131. Выражэнне дзейніка і выказніка ў народна-гутарковай мове.

132. Дыялектная сінанімія (на матэрыяле слоўніка).

133. Дыялектная аманімія (на матэрыяле слоўніка).

134. Батанічная тэрміналогія ў дыялектных слоўніках.

135. Запазычанні ў “Слоўніку беларускіх гаворак” І. Насовіча.

136. З гісторыі станаўлення і развіцця сельскагаспадарчай лексікі (на матэрыяле газеты “Наша ніва”).

137. Дыялектныя асаблівасці беларускіх выданняў ХІХ – пач. ХХ стст.

138. Назвы народных свят у беларускіх парэміях.

139. Абрадавая лексіка ў гаворцы роднай вёскі.

140. Дыялектызмы ў творах Івана Пташнікава “Лонва”, “Мсціжы”.

141. Онімы ў беларускіх прыказках, прымаўках і фразеалагізмах.

142. Сінаніміка прыметнікаў у выданнях Ф. Скарыны.

143. Бытавая лексіка у “Статуце Вялікага княства Літоўскага”.

144. Слова і гук у паэзіі.

145. Тропы і фігуры ў сучаснай паэзіі.

146. Беларуская мова ў працах лінгвістаў ХІХ-ХХ стст.

147. Абрэвіяцыя ў беларускай мове.


* * *

148. Тэорыя літаратурнай мовы ў распрацоўцы беларускай лінгвістыкі.

149. Праблема нормы ў асвятленні беларускага мовазнаўства.

150. Праблема наватвораў у асвятленні беларускага мовазнаўства.

151. Праблемы культуры маўлення ў гісторыі беларускага мовазнаўства.

152. Пурыстсчныя тэндэнцыі ў беларускай літаратурнай мове (20-я гады ХХ_ст.)

153. Пурыстсчныя тэндэнцыі ў беларускай літаратурнай мове (80-90-я гады).

154. Русізмы на старонках беларускага друку 30-х гадоў ХХ ст.

155. Паланізмы на старонках беларускага друку 90-х гг. ХХ ст.

156. Лексічная варыянтнасць у беларускай літаратурнай мове.

157. Граматычная варыянтнасць у беларускай літаратурнай мове.

158. Словаўтваральная варыянтнасць у беларускай літаратурнай мове.

159. Язэп Лёсік як мовазнавец.

160. Мовазнаўчыя погляды С. Станкевіча.

161. Калізіі ў граматычных апісаннях беларускай літаратурнай мовы.

162. Асаблівасці мовы перыёдыкі Заходняй Беларусі 20-30-х гг. (1920-1939)

163. Асаблівасці мовы перыёдыкі беларускай эміграцыі.

164. Праблема лексічнай правільнасці ў беларускай літаратурнай мове.

165. Праблема чысціні беларускага літаратурнага маўлення.

166. Асаблівасці мовы газет “Звязда” і “Літаратура і мастацтва” (80-я гады ХХ ст.).

167. Неалагізмы іншамоўнага паходжання ў беларускім друку 80-90-х гадоў.

168. Абрэвіяцыя ў мове перыядычных выданняў 80-90-х гадоў.

169. Мова выданняў Ф. Скарыны ў лінгвістычнай літаратуры XVIII-XIX стст.

170. Газета “Наша ніва” ў гісторыі беларускай мовы.


Загадчык кафедры

гісторыі беларускай мовы


прафесар М.Р. Прыгодзіч

ТЭМАТЫКА

курсавых работ для студэнтаў спецыяльнасці “Беларуская філалогія”
на 2014 – 2015 навучальны год
па кафедры гісторыі беларускай мовы

прафесар кафедры

гісторыі беларускай мовыПРЫГОДЗІЧ Мiкалай Рыгоравiч
1. Складаныя словы як кампанент паэтыкi Я. Купалы.

2. Складаныя словы ў слоўнiку В. Ластоўскага.

3. Складаннi з першым кампанентам многа - (мнага-) шмат у беларускай мове.

4. Складаныя словы з iншамоўнымi кампанентамi ў ТСБМ.

5. Лацiнiца ў гiсторыi беларускай мовы.

6. Дыякрытычныя знакi i вынасныя лiтары ў выданнях

Ф.Скарыны.

7. Буквiцы ў выданнях Ф. Скарыны i І. Фёдарава.

8. Архаiзмы i гiстарызмы ў раманах В. Iпатавай.

9. Складаныя словы ў арыгiнале i перакладах (на матэрыяле твораў Р._Барадулiна).

10. Складаныя словы ў арыгiнале i перакладах (на матэрыяле твораў Н. Гiлевiча).

11. Моўныя асаблiвасцi Смаленскай граматы 1229 г.

12. Абрэвiятуры на старонках газет «Наша нiвa» i «Звязда» (2002 – 2003_гг.).

13. Лексiка Прадмоў да “Евангелля вучыцельнага” Калiста (1616 г.).

14. Памежная лексiка ў Лiтоўскай метрыцы (т.28).

15. Надпісы на прадметах матэрыяльнай культуры старажытнай Беларусі.

16. Індывідуальна-аўтарская словатворчасць ў беларускай мадэрнісцкай літаратуры.

17. Мікратапанімія роднай вёскі.

дацэнт кафедры

гісторыі беларускай мовыЦІВАНОВА Галiна Кузьмiнiчна


 1. Фанетычныя дыялектызмы ў актавых матэрыялах ХVI – ХVII стагоддзя.

 2. Граматычныя дыялектызмы ў актавых матэрыялах XVI – ХVІІ стагоддзя.

 3. Асаблiвасцi структуры слоўнiкавых артыкулаў у “Лексiконе славеноросском” Памвы Бярынды.

 4. Сiнтаксiчныя асаблiвасцi прамовы Льва Сапегi на Варшаўскiм сейме 1588 года.

 5. Прыродазнаўчая лексіка ў Статуце Вялiкага княства Лiтоўскага 1588 года.

 6. Графiка-арфаграфiчныя асаблiвасцi “Гiстарычных запiсак” Фёдара Еўлашоўскага.

 7. Граматычныя паланізмы ў “Гiстарычных запiсках” Фёдара Еўлашоўскага.

 8. Стылiстычныя асаблiвасцi “Прамовы Мялешкi”.

 9. Стылiстычныя асаблiвасцi “Лiста да Абуховiча”.

 10. “Дыярыуш” Афанасiя Фiлiповiча як узор публiцыстыкi ХVІІ стагоддзя.

 11. Бытавая лексiка ў “Смаленскай камедыi”.

дацэнт кафедры

гісторыі беларускай мовыГУБКІНА Алена Васільеўна


  1. Стылістычна маркіраваная лексіка ў ТСБМ (ТСБЛМ).

  2. Стылістычна афарбаваныя назвы асоб у беларускай мове (на матэрыяле ТСБМ).

  3. Размоўная лексіка ў сучаснай беларускай мове (на матэрыяле ТСБМ).

  4. Устарэлая лексіка ў мове мастацкага твора (на выбар).

  5. Тэрытарыяльна абмежаваная лексіка ў творах М.Гарэцкага.

  6. Дыялектызмы ў творах М.Лынькова.

  7. Лексіка-семантычныя варыянты і сінонімы ў слоўніках 20-х гадоў ХХ стагоддзя.

  8. Сінанімія і варыянтнасць у слоўніках 20-х гадоў ХХ стагоддзя / нашага часу.

  9. Словаўтваральныя варыянты ў слоўніках 20-х гадоў ХХ стагоддзя.

  10. Назвы асоб паводле роднасці і сваяцтва ў слоўніках 20-х гадоў ХХ стагоддзя.

  11. Жаночыя асабовыя намінацыі ў слоўніках 20-х гадоў ХХ стагоддзя / нашага часу.

  12. Словаўтварэнне асабовых назоўнікаў (на матэрыяле слоўнікаў 20-х гадоў
   ХХ стагоддзя).

  13. Безэквівалентная лексіка як праяўленне самабытнасці слоўнікавага складу беларускай мовы.

  14. Адлюстраванне этнаграфічных асаблівасцей беларускага народа ў безэквівалентнай лексіцы.

  15. Жаночыя асабовыя намінацыі ў мове перыядычнага друку.

  16. Парушэнне літаратурных нормаў у мове перыядычнага друку.

  17. Складаныя назоўнікі ў мастацкім творы (на выбар).

  18. Варыянты моўных адзінак у творах Я.Коласа.

  19. Ваенная лексіка ў творах В.Быкава.

  20. Полісемія і аманімія ў беларускай мове (на матэрыяле фауністычнай лексікі).

  21. Лексікаграфічная дзейнасць у 20-я гады ХХ стагоддзя.

  22. Пытанні культуры мовы ў 20-я гады ХХ стагоддзя.

  23. Роля Уладзіміра Дубоўкі ў развіцці беларускай літаратурнай мовы.

  24. Распрацоўка беларускай нацыянальнай тэрміналогіі ў 20-я гады ХХ стагоддзя.

  25. Тэрміналогія афіцыйна-справавых зносін у “Дзелаводзе” С.Серады (Мінск, 1926 г.).

дацэнт кафедры

гісторыі беларускай мовыЗАПРУДСКІ Сяргей Мiкалаевiч


 1. Працы па методыцы беларускай мовы 20-ых гадоў ХХ ст.

 2. Мовазнаўчыя погляды С. Станкевiча.

 3. Мовазнаўства на старонках часопiса “Родная мова” (Вiльня, 1930 - 1931).

 4. Мовазнаўства на старонках часопicа “Крывiч” (Коўна, 1923 - 1927).

 5. Моўная праблематыка на старонках часопiса “Узвышша” (Miнск, 1927 - 1931).

 6. Моўная праблематыка на старонках газеты “Бацькаўшчына” (Мюнхен, 1952 - 1956).

 7. Моўная праблематыка на старонках газеты “Лiтаратура i мастацтва” (1946 - 1980 гг.).

 8. Лiнгвiстыка на старонках часопiса “Полымя” (1925 - 1980).

 9. Пытаннi беларускай мовы на старонках “Беларускай газэты” (Miнск, 1941 - 1944).

 10. Параўнальны аналiз праекта беларускага правапiсу 1930 г. i “Правапiсу беларускай мовы” 1934 г.

 11. Вывучэнне мовы беларускай мастацкай лiтаратуры ў другой палове 20-ых гадоў.

 12. Дыялекталагiчныя працы П. Растаргуева i С. Некрашэвiча.

 13. Русiзмы на старонках газеты “Звязда” (другая палавiна 1930-ых гг.).

 14. Русiзмы на старонках газет “Чырвоная змена” i “Пiянер Беларусi” (другая палавiна 1930-ых гг.).

 15. Русiзмы на старонках газеты “Вячэрнi Miнск”.

 16. Беларускi пурызм 20-ых гадоў.

 17. Лексiчныя варыянты ў беларускай мове канца 20-ых гг.

 18. Лексiчныя варыянты ў беларускай мове канца 30-ых гг.

 19. Лексiчныя варыянты ў беларускай мове першай паловы 50-ых гг.

 20. Лексiчныя варыянты ў беларускай мове першай паловы 80-ых гг. (на матэрыяле газет “Звязда” i “Лiтаратура i мастацтва”).

 21. Лексiчныя асаблiвасцi мовы газеты “Бацькаўшчына” (Мюнхен, 1952 - 1956 гг.).

 22. Лексiчныя асаблiвасцi мовы часопiсаў “Калосьсе” (Вiльня, 1935 - 1939) i “Шлях моладзi” (Вiльня, 1929 - 1939).

 23. “Падручны расiйска-крыўскi (беларускi) слоўнiк” В. Ластоўскага.

 24. В. Ластоўскi як мовазнавец.

 25. У. Юрэвiч як мовазнавец.

 26. М. Лобан як мовазнавец.

 27. А. Яскевiч як мовазнавец.

 28. Уклад П. Мэё ў беларускае мовазнаўства.

 29. Уклад Дж. Дынглi ў беларускае мовазнаўства.

 30. Уклад Ю. Шэраха ў беларускае мовазнаўства.

 31. Лiнгвiстыка на старонках часопiса “Тhе Journal of Byelorussian Studies”.

 32. Уклад Х. Станга ў беларускае мовазнаўства.

 33. У клад А. Мартэля ў беларускае мовазнаўства.

 34. Асаблiвасцi мовы беларускiх перакладаў твораў М. Горкага.

 35. Асаблiвасцi мовы беларускiх перакладаў твораў А. Герцэна.

 36. Асаблiвасцi мовы беларускiх перакладаў твораў А. Пушкiна.

 37. Асаблiвасцi мовы беларускiх перакладаў твораў Л. Талстога.

 38. Асаблiвасцi мовы беларускiх перакладаў твораў І. Тургенева.

 39. Асаблiвасцi мовы беларускага перакладу рамана Ф. Панфёрава “Брускi”.

 40. Асаблiвасцi мовы беларускага перакладу рамана А. Фадзеева “Апошнi з удэгэ”.

дацэнт кафедры

гісторыі беларускай мовыСВІСТУНОВА Марына Iосiфаўна


 1. Архаiчныя фразеалагiзмы ў старабеларускай палемiчнай лiтаратуры. *

 2. Саматычныя фразеалагiзмы ў старабеларускай палемiчнай лiтаратуры.*

 3. Зваротак у палемiчных творах: граматычная форма i стылiстычная функцыя.

 4. Парэмiялагiчныя адзiнкi ў старабеларускай палемiчнай лiтаратуры. *

 5. Моўная характарыстыка апанента ў старабеларускай палемiчнай лiтаратуры. *

 6. Назвы веравызнанняў i ix прыхiльнiкаў у старабеларускай палемiчнай лiтаратуры. *

 7. Лексiка неславянскага паходжання ў старабеларускай палемiчнай лiтаратуры. *

 8. Асаблiвасцi мовы прысвячэнняў, прадмоўяў i пасляслоўяў старабеларускай палемiчнай лiтаратуры. *

 9. Фанетычныя адметнасцi твораў старабеларускай палемiчнай лiтаратуры. *

 10. Асаблiвасцi граматычнай катэгорыi роду назоўнiкаў у старабеларускiх

помнiках пiсьменства. *

 1. Зборныя назоўнiкi ў старабеларускiх помнiках пiсьменства.*

 2. Нетэматычныя назоўнiкi ў старабеларускiх помнiках пiсьменства. *

 3. Выражэнне граматычнай катэгорыi парнасцi ў старабеларускiх

помнiках пiсьменства. *

 1. Лiчэбнiк у старабеларускiх помнiках пiсьменства. *

 2. Прыслоўе ў старабеларускiх помнiках пiсьменства. *

 3. Формы прошлага часу дзеясловаў у старабеларускай палемiчнай лiтаратуры. *

 4. Асаблiвасцi кiравання ў старабеларускай палемiчнай лiтаратуры. *

 5. Утварэнне формаў ступеняў параўнання ў старабеларускай палемiчнай лiтаратуры: супастаўляльна-статыстычнае апiсанне. *

 6. Займеннiкi ў творах старабеларускай палемiчнай лiтаратуры: класiфiкацыя i парадыгматычныя асаблiвасцi. *

 7. Сiнтаксiчная функцыя кapoткix прыметнiкаў у старабеларускай палемiчнай лiтаратуры. *

 8. Утварэнне прыналежных прыметнiкаў у старабеларускай палемiчнай лiтаратуры: параўнальна-статыстычнае апiсанне. *

 9. Мова твораў Альгерда Абуховiча.

 10. Моўныя асаблiвасцi Радзiвiлаўскага летапiсу.


*-- для аналiзу прапануюцца творы на выбар.

дацэнт кафедры

гісторыі беларускай мовыКУЛЕШ Ганна Іванаўна


 1. Дыскусiя ў беларускiм перыядычным друку 1920-30-х гг. аб месцы дыялектъrзмаў у арсенале выяўленчых сродкаў лiтаратурнай мовы.

 2. Дыскусія ў беларускiм перыядычным друку 1920-30-х гг. аб месцы i ролi запaзычанняў у лiтаратурнай мове.

 3. Зanaзычaнaя лексіка ў “Расiйска-беларускiм слоўнiку” (1928) С. Некрaшэвiча i М. Байкова.

 4. “Падручны расiйска-крыўскi (беларускi) слоўнiк” (1924) В. Ластоўскага.

 5. Роля беларуcкix перыядычных выданняў 1920-30-х гг. (“Полымя”, “Маладняк”, “Узвышша” i iнш.) у складвaннi лексiчнай сiстэмы лiтаратурнай мовы.

 6. Праблeмы ўпарадкавання i развiцця лексiкi лiтаратурнай мовы ў ­першым спецыялiзaвaным лiнгвicтычным часопiсе “Родная мова” (1930-31).

 7. Часопiс “Крывiч” (1923-27) аб праблемах унармавання лексікі лiтаратурнай мовы.

 8. Праблемы культуры мовы ў часопiсе “Узвышша” (1927-31).

 9. Праблемы чысцiнi лiтаратурнай мовы ў артыкулах К. Чорнага (“3амест паштовай скрынкi”, “Небеларуская мова ў беларускай лiтаратуры”, “Публіцыстычныя нататкі” i iнш.).

 10. Словатворчасцъ Уладзiмiра Дубоўкi.

 11. Лексiкa aпoвecцi В. Ластоўскага “Лабiрынты”.

 12. Лексiчныя i фразеалагiчныя рэсурсы твораў Лукаша Калюгi.

 13. Аказiяналізмы ў пaэтычныx творах 1920-30-х гaдoў.

дацэнт кафедры

гісторыі беларускай мовыГАПОНЕНКА Ірына Алегаўна


 1. Грамадска-палiтычная лексiка ў газеце “Наша Нівa”.

 2. Сацыяльна-эканамiчная лексiка ў газеце “Наша Нiвa”.

 3. Абстрактная лексiка ў дарэвалюцыйныx творах Янкi Купалы.

 4. Абстрактная лексiка ў дарэвалюцыйных выданнях Якуба Коласа.

 5. Абстрактная лексiка ў творах М. Гарэцкага.

 6. Русiзмы ў выданнях В. Дунiна-Марцiнкевiча.

 7. Русiзмы ў выданнях Ф. Багушэвiча.

 8. Лексiка выданняў К. Калiноўскага.

 9. Арфаграфiя выданняў В. Дунiна-Марцiнкевiча.

 10. Арфаграфiя выданняў Ф. Багушэвiча.

 11. Арфаграфiя выданняў К. Калiноўскага.

 12. Дыялектная лексiка ў творах М. Гарэцкага.

 13. Дыялектная лексiка ў дарэвалюцыйных творах Янкi Купалы.

 14. Дыялектная лексiка ў дарэвалюцыйных творах Якуба Коласа.

 15. Графiка i правапiс беларускiх выданняў пач. ХХ ст., выдадзеных за межамi Расiйскай iмперыi.

 16. Графiка-арфаграфiчныя рысы зборнiка Я. Коласа “Песнi-жальбы” (Вiльня, 1910).

 17. Графiка-арфаграфiчныя рысы зборнiка М. Гарэцкага “Рунь” (Вiльня,1914).

 18. Структyрныя i арфаграфiчныя варыянты тапонiмаў у газеце “Наша Нiвa”.

 19. Арфаграфiчнае афармленне антрапонiмаў у газеце “Наша Hiвa”.

 20. Аўтарскiя подпiсы-псеўданiмы ў газеце “Наша Hiвa”.

 21. Беларуская лацiнка i грамадзянка: параўнальны аналiз.

 22. Русiзмы ў беларускiх выданнях пач. ХХ ст., перакладных з рускай мовы.

 23. Паланiзмы ў беларускiх выданнях пач. ХХ ст., перакладных з польскай мовы.

 24. Лексiка беларускiх выданняў пач. ХХ ст., перакладных з украiнскай мовы.

 25. Арфаграфiчныя асаблiвасцi беларускiх дарэвалюцыйных перыядычных выданняў (газеты “Наша Доля”, “Гоман”, “Дзяннiца”).

 26. “Тарас на Парнасе”: параўнальны аналiз арфаграфii розных выданняў паэмы.

 27. Беларускiя лемантары i чытанкi для дзяцей пач. ХХ ст.

дацэнт кафедры

гісторыі беларускай мовы

ГАПОНЕНКА Ірына Алегаўна

(завочная форма навучання)


 1. Лексемы польскага паходжання ў мове газеты «Наша Hiвa».

 2. Русiзмы ў мове газеты «Наша Hiвa».

 3. Запазычаннi з еўрапейскix моў у мове газеты «Наша Hiвa».

 4. Iншамоўныя тапанiмiчныя назвы ў мове газеты «Наша Hiвa».

 5. Iншамоўныя антрапонiмы ў мове газеты «Наша Hiвa» .

 6. Малалiкiя класы ўласных iмёнaў (тэонiмы, заонiмы, астронiмы i iнш.) у мове газеты «Наша Hiвa».

 7. Грамадска-палiтычная лексiка ў газеце «Наша Нiвa».

 8. Сацыяльна-эканамiчная лексiка ў газеце «Наша Hiвa».

 9. Аўтарскiя подпiсы-псеўданiмы ў газеце «Наша Hiвa».

 10. Абстрактная лексiка ў дарэвалюцыйных творах Янкi Купалы.

 11. Абстрактная лексiка ў дарэвалюцыйных выданнях Якуба Коласа.

 12. Абстрактная лексiка ў творах М. Гарэцкага.

 13. Русiзмы ў выданнях В. Дунiна-Марцiнкевiча.

 14. Русiзмы ў выданнях Ф. Бaгyшэвiча.

 15. Лексiка выданняў К. Калiноўскага.

 16. Дыялектная лексіка ў творах М. Гарэцкага.

 17. Дыялектная лексiка ў дарэвалюцыйных творах Янкi Купалы.

 18. Дыялектная лексiка ў дарэвалюцыйных творах Якуба Коласа.

 19. Дыялектная лексiка ў творах М. Гарэцкага.

 20. Арфаграфiя выданняў В. Дунiна-Марцiнкевiча.

 21. Арфаграфiя выданняў К. Калiноўскага.

 22. Арфаграфiя выданняў Ф .Багушэвiча.

 23. Графiка-арфаграфiчныя рысы зборнiка Якуба Коласа “Песнi-жальбы” (Вiльня,1910).

 24. Графiка-арфаграфiчныя рысы зборнiка М. Гарэцкага “Рунь” (Вiльня, 1914).

 25. Графiка-арфаграфiчныя рысы зборнiка Янкі Купалы “Жалейка”.

 26. Структурныя i арфаграфiчныя варыянты тaпoнiмaў у газеце «Наша Hiвa».

 27. Правапiс iншамоўнай лексiкi ў беларускix выданнях пачатку ХХ стагоддзя.

 28. Арфаграфiчнае афармленне антрапонiмаў у газеце «Наша Hiвa».

 29. Арфаграфiчныя асаблiвасцi беларускiх дарэвалюцыйных перыядычных выданняў (газеты «Наша Доля», «Гоман», «Дзяннiца»).

 30. Роля газеты «Наша Нiвa» ў фармiраваннi беларускiх пpавапiсных норм.

 31. Пытаннi нармaлiзацыi беларускай гpaфiкi i арфаграфii на старонках перыядычнага друку пачатку ХХ стагоддзя.

 32. Правапiсныя традыцыi пачатку ХХ стагоддзя ў «Беларускай граматыцы для школ» Б.Тарашкевiча (Вiльня, 1918).

Загадчык кафедрыгісторыі беларускай мовы
прафесар М.Р. Прыгодзіч
Каталог: files -> tematica
files -> Штомесячны агляд эканомікі беларусі
files -> Пазакласны занятак па музыцы. Калейдаскоп дзіцячых фальклорных гульняў
files -> Паводле лірычных твораў А. С. Пушкіна мы іграем пушкіна
files -> 18 кастрычніка 2012 г. 1522 Аб узнагароджанні Ганаровай
files -> Клубы і аматарскія аб’яднанні Назва бібліятэкі
tematica -> Кафедра беларускай літаратуры і культуры Тэматыка курсавых, дыпломных і магістарскіх работ на 2015/2016 навучальны год
tematica -> Тэматыка курсавых і дыпломных работ па гісторыі літаратуры вывучаемай мовы Польская літаратура
tematica -> Тэматыка дыпломных работ для студэнтаў дзённай формы навучання спецыяльнасці “Беларуская філалогія”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал