Беларуская філалогіяДата канвертавання15.05.2016
Памер41.47 Kb.
КАНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (ТЭСТАВЫЯ ЗАДАННІ)

ПА РЫТОРЫЦЫ

ДЛЯ СТУДЭНТАЎ 3 КУРСА ЗАВОЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА

СПЕЦ. “БЕЛАРУСКАЯ ФІЛАЛОГІЯ”
 1. Назавіце тэарэтыкаў і практыкаў старажытнагрэчаскай рыторыкі:

 1. Лісій;

 2. Цыцэрон;

 3. Платон;

 4. Арыстоцель;

 5. Квінтыліян.
 1. Хто з’яўляецца аўтарам прамовы “Пахвала Алене”?

 1. Пратагор;

 2. Сакрат;

 3. Горгій;

 4. Крыцій;

 5. Дэмасфен.
 1. Каму належыць прамова “Панегірык”?

 1. Кораку;

 2. Цісію;

 3. Платону;

 4. Ісакрату;

 5. Антыфонту.
 1. Хто з’яўляецца аўтарам прамовы “Супраць Эратасфена”?

 1. Ісакрат;

 2. Трасімах Халкідонскі;

 3. Лісій;

 4. Платон;

 5. Дыянісій Галікарнаскі.
 1. Каму са старажытнагрэчаскіх аратараў належыць афарызм “Я ведаю толькі тое, што я нічога не ведаю, але ёсць людзі, якія і гэтага не ведаюць”?

 1. Горгію;

 2. Дэмасфену;

 3. Антыфонту;

 4. Сакрату;

 5. Крыцію.
 1. Хто аўтар трактатаў “Горгій”, “Сафіст”, “Тээтэт”?

 1. Лісій;

 2. Ісакрат;

 3. Сакрат;

 4. Платон;

 5. Арыстоцель.
 1. Назавіце імя вядомага філосафа старажытнасці, вучонага-энцыклапедыста, аўтара “Рыторыкі”:

 1. Горгій;

 2. Лісій;

 3. Дэмасфен;

 4. Платон;

 5. Арыстоцель.
 1. Каго можна лічыць яркім прадстаўніком палітычнага красамоўства ў Старажытнай Грэцыі?

 1. Антыфона;

 2. Гермагена;

 3. Дэмасфена;

 4. Ісея;

 5. Тэафраста.
 1. Хто з антычных рытараў у сваіх працах сфармуляваў асноўныя прынцыпы атыцызму, падтрымаў вядомае вучэнне Арыстоцеля аб трох стылях і тыпах прамоў?

 1. Цыцэрон;

 2. Квінтыліян;

 3. Дыянісій Галікарнаскі;

 4. Платон;

 5. Ісакрат.
 1. Хто з прадстаўнікоў Старажытнага Рыма з’яўляецца аўтарам кнігі “Тры трактаты аб аратарскім мастацтве”?

 1. Брут;

 2. Крас;

 3. Цыцэрон;

 4. Гай Папірый Карбон;

 5. Квінтыліян.
 1. Колькі кніг мае праца “Настаўленне аратару” Марка Фабія Квінтыліяна?

 1. 7;

 2. 14;

 3. 9;

 4. 12;

 5. 8.
 1. На якое стагоддзе прыпадае дзейнасць яркага прадстаўніка царкоўна-багаслоўскага красамоўства Кірылы Тураўскага?

 1. Х ст.;

 2. ХVІ cт.;

 3. ІХ ст.;

 4. ХІІ ст.;

 5. ХІІІ ст.
 1. У якім горадзе заснаваў друкарню, дзе выдаў 23 перакладзеныя ім кнігі Бібліі, выдатны беларускі асветнік Францыск Скарына?

 1. Полацк;

 2. Вільня;

 3. Прага;

 4. Нясвіж;

 5. Падуа.
 1. Хто з паслядоўнікаў Ф. Скарыны заснаваў у Нясвіжы друкарню і выдаў на беларускай мове “Катэхізіс”?

 1. Васіль Цяпінскі;

 2. Іпацій Пацей;

 3. Сымон Будны;

 4. Пётр Скарга;

 5. Мялецій Сматрыцкі.
 1. Назавіце гады жыцця беларускага гуманіста, асветніка, рэфармацыйнага дзеяча Васіля Цяпінскага:

 1. 1530 – 1593гг.;

 2. 1540 – 1604гг.;

 3. 1490 – 1551гг.;

 4. 1580 – 1620гг.;

 5. 1577 – 1633гг.
 1. Назавіце імя царкоўнага прапаведніка, беларускага пісьменніка-палеміста, які ў 1595 г. выдаў на беларускай і польскай мовах “Катэхізіс”:

 1. Сымон Будны;

 2. Леў Сапега;

 3. Стафан Зізаній;

 4. Хрыстафор Філалет;

 5. Лявонцій Карповіч.
 1. Каму належыць твор “Апокрисис албо отповедь на книжкы о съборе Берестейскомъ”?

 1. Пятру Скаргу;

 2. Івану Мялешку;

 3. Хрыстафору Філалету;

 4. Мялецію Сматрыцкаму;

 5. Афанасію Філіповічу.
 1. Якому дзяржаўнаму дзеячу Вялікага княства Літоўскага прыпісваецца “Прамова на варшаўскім сейме” 1609 г.?

 1. Іпацію Пацею;

 2. Васілю Цяпінскаму;

 3. Стафану Зізанію;

 4. Івану Мялешку;

 5. Лявонцію Карповічу.
 1. Пяру якога царкоўнага дзеяча, беларускага пісьменніка-палеміста належаць “Казанне двое…”, “Казанне на пахаванне князя В.В. Галіцына”?

 1. Стафану Зізанію;

 2. Хрыстафору Філалету;

 3. Мялецію Сматрыцкаму;

 4. Лявонцію Карповічу;

 5. Васілю Цяпінскаму.
 1. Хто з’яўляецца аўтарам палемічных твораў, накіраваных супраць уніяцтва (“Фрынас”, “Верыфікацыя нявіннасці”, “Эленхус”)?

 1. Сымон Будны;

 2. Іпацій Пацей;

 3. Стафан Зізаній;

 4. Мялецій Сматрыцкі;

 5. Хрыстафор Філалет.
 1. Хто з’яўляецца аўтарам “Дыярыуша”?

 1. Васіль Цяпінскі;

 2. Іван Мялешка;

 3. Пётр Скарга;

 4. Афанасій Філіповіч;

 5. Сімяон Полацкі.
 1. Якія творы сярод названых належаць Сімяону Полацкаму?

 1. “Комедия о блудном сыне”;

 2. “Казанье святого Кирилла, патриарха Иерусалимского”;

 3. “Жезл правления”;

 4. “Пра апраўданне грэшнага чалавека перад богам”;

 5. паэтычны зборнік “Ветроград многоцветный”.
 1. У якім годзе выйшла “пространная” рыторыка М. В. Ламаносава “Краткое руководство к красноречию”?

 1. 1721г.;

 2. 1743г.;

 3. 1736г.;

 4. 1748г.;

 5. 1760г.
 1. Хто з расійскіх аратараў ХVІІІ cт. склаў трактат (звод лекцый) “О риторическом искусстве”?

 1. М.В. Ламаносаў;

 2. Феафан Пракаповіч;

 3. А.І. Галіч;

 4. І.І. Давыдаў;

 5. І.С. Рыжскі.
 1. Дзейнасць якіх тэарэтыкаў расійскага красамоўства прыпадае на ХІХ ст.?

 1. М.В. Ламаносава;

 2. І.І. Давыдава;

 3. А.Ф. Мерзлякова;

 4. Феафана Пракаповіча;

 5. М.М. Спяранскага.Каталог: DocLib10 -> %D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 -> 1%20-%2021%2005%2001%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F -> %D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0 -> Заданні да кантрольных работ па гістарычнай граматыцы для студэнтаў завочнага факультэта
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0 -> Кантрольная работа па польскай мове для студэнтаў завочнага факультэта спец. “Беларуская філалогія”
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0 -> Катрольная работа па курсу “Стараславянская мова” для студэнтаў 1 курса завочнага факультэта
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0 -> Кантрольная работа для студэнтаў завочнага факультэта спецыяльнасці 121 05 01 “Беларуская філалогія”
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0 -> Кантрольная работа (тэставыя заданні)
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0 -> Катрольная работа па курсу “палеаграфія” для студэнтаў 1 курса завочнага факультэта
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0 -> Кантрольныя работы для зф спец. “Руская філалогія” 2 курс 2 семестр Сучасная беларуская мова
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0 -> Кантрольны тэст па агульнаму мовазнаўству
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0 -> Кантрольная работа (тэставыя заданні)
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0 -> Катрольная работа па лацінскай мове


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал