Беларуская літаратураДата канвертавання15.05.2016
Памер244.55 Kb.


Беларуская літаратура
Паважаныя калегі!

Прапануем для даўкамплектавання фондаў бібліятэк беларускую літара­ту­ру, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пера­раз­мерка­вання аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Бела­русі.

Літаратура перадаецца на бязвыплатнай аснове ў парадку паступлення заказаў, з афармленнем актаў.

Для атрымання выданняў неабходна накіраваць пісьмо з заказам на імя дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Матульскага Рамана Сцяпанавіча.

Наш адрас : 220114, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 116,

Нацыянальная бібліятэка Беларусі

факс прыёмнай : (017) 2-66-37-06
Загадчык сектара ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і перараз-меркавання аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Жукоўская Мар'яна Вітальеўна.

Тэл. 2-93-25-83

jukovskaya@nlb.by

Узор


ЗАКАЗ

на выданні з фонду ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмеркавання аддзела камплектаванння фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі па спісу

«Беларуская літаратура»

______________________________________________________.

(назва ўстановы)
Просім перадаць згодна нумароў пазіцый літаратуру ў колькасці _____ адз.
Адказная асоба : _______________________________________________________________

(пасада, прозвішча, імя)

Нумары пазіцый :______________________________________________________________.
п/п

Автор, заглавие

Место

издания

Год

издания

Кол-во

страницБарсток М. Пятро Глебка. Паэтычная творчасць.

Мінск

1952

163Беларуская літаратура. Даследаванні і публікацыі. Вып. 3.

Мінск

1960

322Бібліяграфія твораў Янкі Купалы. 1905–1917. Ч. 1 / Му-зей Янкі Купалы.

Мінск

1955

83Брыль Я. В Заболотье светает : повесть и рассказы.

/ Пер. автора.Москва

1952

262Брыль Я. В Заболотье светает : повесть и рассказы.

/ Пер. В. Тарсиса.Москва

1951

250Брыль Я. В Заболотье светает : повесть.

Минск

1953

143Брыль Я. Вераснёвая рунь.

Минск

1949

204Брыль Я. Дзеля сапраўднай радасці.

Минск

1952

374Брыль Я. На Быстранцы.

Минск

1955

226Брыль Я. Рассказы и повести.

Москва

1958

392Брыль Я. Роздум і слова.

Мінск

1963

275Брыль Янка. Бібліяграфічная памятка чытача / Гос. біблі-ятэка БССР імя У. І.Леніна.

Мінск

1957

34Бядуля Зм. Збор твораў. У 4 т. Т. 1.

Мінск

1951


Ватацы Н. Б. Беларуская савецкая драматургія.: бібліяг-рафія.

Мінск

1967

276Вольский В. Пьесы / Пер. А.Прокофьева.

Москва

1954

220Вольскі В. Месяц за месяцам : каляндар беларускай пры-роды.

Мінск

1956

77Вусна-паэтычная творчасць беларускага народа : хрэста-матыя для вышэйш. навуч. устаноў.

Мінск

1959

324Вялікі пясняр беларускага народа : зборнік артыкулаў аб жыцці і дзейнасці Якуба Коласа.

Мінск

1959

454Герцовіч Я. На перадавых пазіцыях : літаратурна–кры-тычныя артыкулы.

Мінск

1957

188Грамовіч І. Да ясных вышыняў : апавяданні.

Мінск

1952

272Губарэвіч К. П'есы.

Мінск

1954

238Дняпро. Літаратурна–мастацкі зборнік.

Магілёў

1957

302Дуброўскі І. Светлы шлях.

Мінск

1959

182Залесская Л.И. Поэзия Советской Белоруссии.

Москва

1960

295Іван Шамякін. Бібліяграфічная памятка чытача / Гос. бібліятэка БССР імя У. І.Леніна.

Мінск

1957

24Івашын В. Янка Купала. Творчасць перыяду рэвалюцыі 1905–1907.

Мінск

1953

208Івашын В.У., Перкін Н.С. Асноўныя асаблівасці развіцця сучаснай беларускай літаратуры.

Мінск

1958

66Кавалёў П. Подзвіг. Родная кроў : аднаактавая п'еса.

Мінск

1945

20Казека Я. Кандрат Крапіва : крытычна–біяграфічны на-рыс.

Мінск

1965

166Казека Я. Кондрат Крапива : критико–биографический очерк / Пер. Е. Мозолькова.

Москва

1967

142Калеснік У. Паэзія змагання. Максім Танк і заходнебела-руская літаратура.

Мінск

1959

248Клімковіч М. Аб жыватворчым уплыве рускай літарату-ры на беларускую літаратуру.

Мінск

1955

184Клімковіч М. Збор твораў у 2 т. Т. 1. Вершы. Драма-тычныя паэмы. Лібрэта.

Мінск

1959

575Колас Я. Выбраныя творы. Т. 3.

Мінск

1939

235Колас Я. П'есы.

Мінск

1955

176Колас Я. Публіцыстычныя і крытычныя артыкулы / Рэд. П.Броўка.

Мінск

1957

587Колас Я. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 1, 2, 3, 4.

Москва

1951


Колас Я. Трясина : повесть.

Мінск

1965

232Крапива К. Поют жаворонки.

Минск

1950

110Кулаковский А. Рассказы / Пер. Н. Мялика.

Москва

1951

108Кулакоўскі А. Сустрэчы на росстанях : раман.

Мінск

1962

412Кулешов А. Граница. Белорусская хроника. Повесть пер-вая. Встречный огонь / Пер. М. Исаковского.

Москва

1955

72Купала Я. Драматические произведения.

Москва

1955

292Кучар А. Літаратурна–крытычныя артыкулы.

Мінск

1953

559Ларчанка М. На шляхах да рэалізма.

Мінск

1958

238Любімы паэт беларускага народа / Літаратурны музей Янкі Купалы.

Мінск

1960

256Максім Танк.Бібліяграфічная памятка чытача / Гос. біб-ліятэка БССР імя У. І.Леніна.

Мінск

1954

22Маладыя пісьменнікі Беларусі. Бібліяграфічны давед-нік. Кнігі 1958−1963 / Гос. бібліятэка БССР імя У. І. Ле-ніна.

Мінск

1964

60Маякоўскі ў Беларусі : зборнік / Рэд. П.Броўка.

Мінск

1957

156Мележ И. Товарищи : рассказы / Пер. С.Григорьева.

Москва

1951

196Мележ І. Мінскі напрамак. Кн.1.

Мінск

1950

266Мірачыцкі Л. З незабыўных дарог.

Мінск

1961

82Мозольков Е. Якуб Колас : критико–биографический очерк.

Москва

1952

182Мозольков Е. Янка Купала. Жизнь и творчество.

Мінск

1961

278Мозольков Е. Янка Купала. Жизнь. Творчество.

Мінск

1952

184Навуменка І. Сасна пры дарозе : раман.

Мінск

1962

425Отчизна. Альманах русской секции Союза Советских писателей БССР.

Минск

1946

122Палітыка Д. Янка Купала–перакладчык.

Мінск

1959

92Пальчэўскі А. Беражанкі : апавяданні.

Мінск

1958

92Паслядовіч М. Збор твораў. У 2 т. Т. 1. Паўстанне. Ма-гістральны канал : апавяданні розных год.

Мінск

1961

554Паслядовіч М. Па воўчых сцежках : дакументальная аповесць.

Мінск

1958

134Перкін Н. Творчасць Петруся Броўкі : (крытычны на-рыс).

Мінск

1952

142Писатели советской Белоруссии : краткий биографичес-кий справочник.

Минск

1955

182Пісьменнікі Савецкай Беларусі : кароткі біяграфічны да-веднік.

Мінск

1959

495Пімен Панчанка. Бібліяграфічная памятка / Гос. бібліятэ-ка БССР імя У. І.Леніна.

Мінск

1958

38Пшыркоў Ю.С. Якуб Колас : жыццё і творчасць.

Мінск

1951

166Пятрусь Броўка. Біяграфічны даведнік.

Мінск

1965

210Рунец П. Гіпсавая маска : апавяданні.

Мінск

1958

67Садковіч М., Львоў Е. Георгій Скарына : гістарычны ра-ман. Кн. 1.

Мінск

1946

132Самуйлёнак Э. Збор твораў. У 2 т. Т. 1, 2.

Мінск

1952


Семяновіч А.А. Проза Якуба Коласа (дакастрычніцкі перыяд).

Мінск

1953

128Скрыган Я. Свая аповесць. Апавяданні, аповесці, роз-дум.

Мінск

1964

524Смолкін М. Змітрок Бядуля.

Мінск

1961

208Стаховіч А. Шумяць лясы : аповесць.

Мінск

1944

93Тарас Шаўчэнка і беларуская літаратура.

Мінск

1964

229Трус П. Выбраныя творы.

Мінск

1953

274Трэці з'езд совецкіх пісьменнікаў БССР. 15−18 верасня 1954 года : (стэнаграфічная справаздача).

Мінск

1955

334У сэрцы народным : (жыццё і творчасць Якуба Коласа).

Мінск

1967

322Усікаў Я. Драматургія Кандрата Крапівы : нарысы аб станоўчым героі.

Мінск

1953

168Фіглоўская Л.І. Творчасць Якуба Коласа.

Мінск

1959

308Хадкевіч Т. Начало дружбы.

Мінск

1956

154Хведаровіч М. Памятныя сустрэчы.

Мінск

1963

257Хромчанка К, Г. Піліп Пестрак : жыццё і творчасць.

Мінск

1960

190Шалашова З.П. Янка Купала. 1882–1942 : памятка чита-телю.

Москва

1957

34Шамякин И. Глубокое течение : роман / Пер. С.Григорь-евой.

Москва

1955

285Якуб Колас (Константин Михайлович Мицкевич). К 70-летию со дня рождения : краткий указатель литературы.

Москва

1952

55Ярош М.Г. Драматургія Янкі Купалы.

Мінск

1959

145Янка Купала. Да 100–годдзя з дня нараджэння. Біблія-графічны паказальнік / Гос. бібліятэка БССР імя У. І.Ле-ніна, Літаратурны музей Янкі Купалы.

Мінск

1984

406Яфімава М. Янка Маўр : жыццё і творчасць.

Мінск

1960

128

Пераклады на беларускую мову.Берціні В. Юнацтва становіцца ў строй / Пер. з італ. А. Шаўня.

Мн

1960

188Брэдэль В. Розэнгофская вуліца. Роман гамбурскай рабо-чай вуліцы / Пер. з ням. К.Даўкшы.

Мн

1933

208Бунін І.А. Выбранае / Пер. Я.Скрыган.

Мн

1958

377Бэхэр І.(СН.СІ=СН)3 А3 (Льюізіт) або адзіная справядлі-вая вайна: Пер. з ням.

Мн

1931

393Горкі М. Збор твораў. Т. 16 / Рэд. і перакладчыкі З.Бя-дуля, П.Галавач, Я.Колас, М.Лынькоў.

Мн

1938

302Данько Е. Кітайскі сакрэт: Пер. з рус.

Мн

1938

257Дрэва вады : апавяданні індыйскіх пісьменнікаў.

Мн

1959

124Кальма Н. Хлопчык Том : апавяданні.

Мн

1954

50Касіль Л. Дарагія мае хлапчукі : аповесць.

Мн

1947

106Катаеў В. Сын палка.

Мн

1947

158Кацовіч Л. Сям'я : аповесць.

Мн

1946

194Клаз И. Повесць.

Мн

1955

136Лычоў І. Пацемкінцы.

Мн

1935

168Міклуха–Маклай Н.Н. Падарожжы : артыкулы.

Мн

1954

344Набатаў Р. Фядос Смалячкоў : аповесць.

Мн

1960

197Надзь Ш. Прымірэнне : апавяданні / Пер Я.Данской.

Мн

1953

60Нікіцін Н. Паўночная Аўрора : раман

Мн

1953

464Нікулін Л. Расіі верныя сыны : гістарычны раман / Пер. В. Вітка.

Мн

1954

538Пад'ячаў С. Пакуты / Прадмова М. Горкага.

Мн

1930

272Прыляжаева М. З берагоў мядзведзіцы : аповесць пра дзіцячыя і юнацкія гады М. І.Калініна.

Мн

1958

268Радзішчаў А.Н. Падарожжа з Пецербурга ў Маскву / Пер. М. Лужаніна.

Мн

1951

232Рыбак Н. Перыяслаўская рада : раман. Т. 1.

Мн

1954

520Рыбакоў А. Вадзіцелі. Раман / Перакладчык Л. Салавей.

Мн

1953

300Рыбакоў А. Корцік : аповесць / Пер. Ул. Шахавец.

Мн

1959

277Рытаў М.В. Выбраныя творы.

Мн

1954

261Сенкевіч Г. Апавяданні / Пер. М. Машары.

Мн

1955

218Славацкі Ю. Выбранае.

Мн

1959

175Тагор Р. Крушэнне : раман / Пер. С. Грахоўскі.

Мн

1958

270Талстой А. Апавяданні Івана Сударава

Мн

1946

79Талстой А. Дзяцінства Мікіты / Пер. Я. Пушчы.

Мн

1960

123Талстой Л.Н. Аповесці і апавяданні.

Мн

1954

600Тургенеў І.С. Рудзін. Напярэданні.

Мн

1952

285Тургенеў І.С. Запіскі паляўнічага / Пер. А. Якімовіча.

Мн

1951

349Украінка Л. Вершы і паэмы.

Мн

1957

254Фаст Г. Апошняя мяжа.

Мн

1957

242Фінк В. Іншакраінны легіён : Пер. з рус.

Мн

1936

187Херндон Э. Я буду жыць: пер. з рус.

Мн

1939

193Цанкар Ян. Праўда батрака.

Мн

1930

50Чэхаў А.П. Выбраныя творы.

Мн

1946

252Юразанскі У. Заравы над прасторамі : аповесьць: перак-лад з укр.

Мн

1930

134

Беларуская літаратура

Складальнік вядучы бібліятэкар Е.Р.РамашэўскаяНацыянальная бібліятэка Беларусі. 220114, Мінск, прасп. Незалежнасці, 116.
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал