Беларуская літаратураДата канвертавання27.07.2016
Памер419.21 Kb.


Беларуская літаратура
Паважаныя калегі!

Прапануем рэтраспектыўны спіс літаратуры беларускіх пісьменнікаў, якая знаходзіцца ў фондзе ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмеркавання аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Літаратура перадаецца на бязвыплатнай аснове ў парадку паступлення заказаў, з афармленнем актаў.

Для атрымання выданняў неабходна накіраваць пісьмо з заказам на імя дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Матульскага Рамана Сцяпанавіча.

Наш адрас : 220114, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 116,

Нацыянальная бібліятэка Беларусі

факс прыёмнай : (017) 2-66-37-06
Загадчык сектара ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і перараз-меркавання аддзела камплектавання фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Жукоўская Мар'яна Вітальеўна.

Тэл. 2-93-25-83

jukovskaya@nlb.by

Узор


ЗАКАЗ

на выданні з фонду ўнутрырэспубліканскага дакументаабмену і пераразмеркавання аддзела камплектаванння фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі па спісу

«Беларуская літаратура»
______________________________________________________.

(назва ўстановы)


Просім перадаць згодна нумароў пазіцый літаратуру ў колькасці _____ адз.
Адказная асоба : _______________________________________________________________

(пасада, прозвішча, імя)Нумары пазіцый :______________________________________________________________.

п/п

Автор, заглавие

Место

издания

Год

издания

Кол-во

страницАгняцвет Э. Беларуская рабіна.

Мінск

1959

126Агняцвет Э. Будзем сябраваць.

Мінск

1955

56Аляхновіч Ф. Няскончаная драма : пьеса ў 4 актах. – (Адбітак з «Беларускага Звону»).

Вільня

1921

71Багдановіч М. Выбраныя творы.

Мінск

1952

386Барсток М. Пятро Глебка. Паэтычная творчасць.

Мінск

1952

163Бачыла А. Зоры вясеннія.

Мінск

1954

210Беларуская літаратура. Даследаванні і публікацыі. Вып. 3.

Мінск

1960

322Беларуская совецкая паэзія.

Мінск

1949

503Беларуская совецкая проза і драматургія

Мінск

1948

619Бібліяграфія твораў Янкі Купалы. 1905–1917. Ч. 1 / Му-зей Янкі Купалы.

Мінск

1955

83Богданович М. Избранные произведения.

Минск

1953

293Богушевич Ф. Избранное.

Минск

1953

110Бровка П. Стихотворения и поэмы.

Минск

1951

341Бровка П. Стихотворения и поэмы.

Минск

1955

407Броўка П. Выбраныя творы.

Минск

1951

670Броўка П. Збор твораў. У 2 т. Т. 1, 2.

Минск

1957


Броўка П. Наш музей. Паэма.

Минск

1962

64Брыль Я. В Заболотье светает : повесть и рассказы.

/ Пер. автора.Москва

1952

262Брыль Я. В Заболотье светает : повесть и рассказы.

/ Пер. В. Тарсиса.Москва

1951

250Брыль Я. В Заболотье светает : повесть.

Минск

1953

143Брыль Я. Вераснёвая рунь.

Минск

1949

204Брыль Я. Дзеля сапраўднай радасці.

Минск

1952

374Брыль Я. На Быстранцы.

Минск

1955

226Брыль Я. Рассказы и повести.

Москва

1958

392Брыль Я. Роздум і слова.

Мінск

1963

275Брыль Янка. Бібліяграфічная памятка чытача / Гос. біблі-ятэка БССР імя У. І.Леніна.

Мінск

1957

34Бядуля Зм. Збор твораў. У 4 т. Т. 1, 2, 3, 4.

Мінск

1951


Бялевіч А. Людзі робяць вясну : нарысы.

Мінск

1959

62Ватацы Н. Б. Беларуская савецкая драматургія.: бібліяг-рафія.

Мінск

1967

276Велюгин А. Молодосць мира : стихи.

Москва

1950

192Велюгин А. Стихи.

Москва

1953

98Возрожденная земля : стихи и рассказы белорусских пи-сателей / Ред. А.М. Лейтес.

Москва

1954

460Вольский В. Пьесы / Пер. А.Прокофьева.

Москва

1954

220Вольскі В. Месяц за месяцам : каляндар беларускай пры-роды.

Мінск

1956

77Вусна-паэтычная творчасць беларускага народа : хрэста-матыя для вышэйш. навуч. устаноў.

Мінск

1959

324Вялікі пясняр беларускага народа : зборнік артыкулаў аб жыцці і дзейнасці Якуба Коласа.

Мінск

1959

454Герцовіч Я. На перадавых пазіцыях : літаратурна–кры-тычныя артыкулы.

Мінск

1957

188Глебка П. Под знаменем победы : стихи и поэмы.

Минск

1952

142Глебка П. Под небом Родины : стихи и поэмы.

Москва

1950

198Грамовіч І. Да ясных вышыняў : апавяданні.

Мінск

1952

272Губарэвіч К. П'есы.

Мінск

1954

238Дняпро. Літаратурна–мастацкі зборнік.

Магілёў

1957

302Дуброўскі І. Светлы шлях.

Мінск

1959

182Жыццё для народа. Зборнік матэрыялаў аб жыцці і дзей-насці Якуба Коласа.

Мінск

1962

296Залесская Л.И. Поэзия Советской Белоруссии.

Москва

1960

295Запіскі / Пад рэд. В. Вольскага. Кн. 2.

Мінск

1934

90Зарицкий А. Сады над Березой–рекой : стихи / Пер. авто-ра.

Москва

1951

170Засім М. Вершы.

Мінск

1954

226Звонак А. Табе адной : выбраныя вершы.

Мінск

1957

228Іван Шамякін. Бібліяграфічная памятка чытача / Гос. бібліятэка БССР імя У. І.Леніна.

Мінск

1957

24Івашын В. Янка Купала. Творчасць перыяду рэвалюцыі 1905–1907.

Мінск

1953

208Івашын В.У., Перкін Н.С. Асноўныя асаблівасці развіцця сучаснай беларускай літаратуры.

Мінск

1958

66Каваленка В. Пошукі і здзяйсненні. Творчасць Змітрака Бядулі.

Мінск

1963

212Кавалёў П. Подзвіг. Родная кроў : аднаактавая п'еса.

Мінск

1945

20Кавалёў П. Прага бою : нарысы і апавяданні

Мінск

1945

157Казека Я. Кандрат Крапіва : крытычна–біяграфічны на-рыс.

Мінск

1965

166Казека Я. Кондрат Крапива : критико–биографический очерк / Пер. Е. Мозолькова.

Москва

1967

142Калачинский М. Из чистых родников / Пер. автора.

Ленинград

1955

164Калеснік У. Паэзія змагання. Максім Танк і заходнебела-руская літаратура.

Мінск

1959

248Кандрат Крапіва. Бібліяграфічная памятка чытача.

Мінск

1954

20Клімковіч М. Аб жыватворчым уплыве рускай літарату-ры на беларускую літаратуру.

Мінск

1955

184Клімковіч М. Збор твораў у 2 т. Т. 1. Вершы. Драма-тычныя паэмы. Лібрэта.

Мінск

1959

575Колас Я. В Полесской глуши / Пер. В.Тарсиса.

Москва

1948

526Колас Я. Вершы для дзяцей.

Мінск

1945

40Колас Я. Выбраныя творы. Т. 3.

Мінск

1939

235Колас Я. Збор твораў. У 7 т. Т. 1, 2, 3, 4, 5, 7.

Мінск

1952


Колас Я. Избранное / Пер. с бел.

Москва

1947

366Колас Я. Избранное / Пер. с бел.

Москва

1946

366Колас Я. Избранные произведения. В 2 т. Т. 1, 2.

Москва

1956


Колас Я. П'есы.

Мінск

1955

176Колас Я. Паэмы.

Мінск

1946

452Колас Я. Публіцыстычныя і крытычныя артыкулы / Рэд. П.Броўка.

Мінск

1957

587Колас Я. Рыбакова хата : паэма.

Мінск

1957

242Колас Я. Собрание сочинений. В 3 т. Т. 1, 2, 3.

Москва

1958


Колас Я. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 1, 2, 3, 4.

Москва

1951


Колас Я. Трясина : повесть.

Мінск

1965

232Колас Я. Хата рыбака : поэма / Пер. С.М.Городецкого, Б.С. Иринина, П.А. Семынина; ред. Н.К.Чуковский.

Москва

1949

250Крапива К. Избранные басни / Пер. В.Корчагина.

Москва

1969

134Крапива К. Поют жаворонки.

Минск

1950

110Крапіва К. Збор твораў у 4 т. Т. 1. Байкі і вершы. Паэмы.

Мінск

1963

356Крапіва К. Збор твораў у 4 т. Т. 4. П'есы. Артыкулы.

Мінск

1963

420Крапіва К. Пяюць жаваранкі : п'еса.

Мінск

1951

104Краўчанка У. Зямля гудзе.

Мінск

1945

140Крысько Ц. Гартаванне : вершы.

Мінск

1944

27Кулаковский А. Рассказы / Пер. Н. Мялика.

Москва

1951

108Кулакоўскі А. Сустрэчы на росстанях : раман.

Мінск

1962

412Кулешов А. Граница. Белорусская хроника. Повесть пер-вая. Встречный огонь / Пер. М. Исаковского.

Москва

1955

72Кулешов А. Грозная пуща. Белорусская хроника.

Москва

1957

188Кулешов А. Моё свидетельство : стихотворения и поэмы.

Москва

1960

334Кулешов А. Поэмы : пер. автора.

Москва

1951

139Кулешов А. Поэмы.

Москва

1955

304Кулешов А. Стихотворения / Пер. М. Исаковского.

Москва

1947

128Кулешов А. Стихотворения. Баллады. Поэмы.

Москва

1953

374Кулешов А. Три поэмы / Пер. М. Исаковского.

Москва

1946

120Куляшоў А. Выбраныя творы.

Мінск

1951

540Куляшоў А. Граніца : аповесць у вершах.

Мінск

1954

106Куляшоў А. Грозная пушча. Вершаваная хроніка.

Мінск

1956

178Купала Я. Вершы. Паэмы.

Мінск

1958

575Купала Я. Выбраныя творы.

Мінск

1952

930Купала Я. Драматические произведения.

Москва

1955

292Купала Я. Збор твораў. Т. 1.

Мінск

1951

492Купала Я. Збор твораў. Т. 3. Раскіданае гняздо. Паўлінка. Прымакі.

Мінск

1932

192Купала Я. Збор твораў. У 6 т. Т. 1, 2, 3, 4, 6.

Мінск

1954


Купала Я. Избранные произведения. В 2 т. Т. 1, 2.

Москва

1953


Купала Я. Паэмы.

Мінск

1949

189Купала Я. Собрание стихотворений. − (Библиотека поэта. Большая серия).

Москва

1950

442Купала Я. Стихи и поэмы. – (Библиотека избранных произведений советской литературы. 1917–1947).

Москва

1948

230Купала Я. Стихотворения и поэмы.

Москва

1950

336Купала Я. Стихотворения. – (Библиотека поэта. Малая серия).

Ленинград

1956

636Купала Я. Стихотворения. – (Библиотека советской по-эзии).

Москва

1959

339Кучар А. Літаратурна–крытычныя артыкулы.

Мінск

1953

559Ларчанка М. На шляхах да рэалізма.

Мінск

1958

238Лужанин М. Приглашение на озеро Нарочь : стихи.

Москва

1956

90Лужанин М. Стихи.

Ленинград

1952

160Лужанін М. Шырокае поле вайны.

Мінск

1945

115Лучына Я. Выбраныя творы.

Мінск

1953

72Любімы паэт беларускага народа / Літаратурны музей Янкі Купалы.

Мінск

1960

256Максім Танк.Бібліяграфічная памятка чытача / Гос. біб-ліятэка БССР імя У. І.Леніна.

Мінск

1954

22Маладыя пісьменнікі Беларусі. Бібліяграфічны давед-нік. Кнігі 1958−1963 / Гос. бібліятэка БССР імя У. І. Ле-ніна.

Мінск

1964

60Мастацкая літаратура народаў СССР у перакладзе на беларускую мову. 1917–1965.

Мінск

1967

174Машара М. Беларусі : вершы.

Мінск

1944

79Маякоўскі ў Беларусі : зборнік / Рэд. П.Броўка.

Мінск

1957

156Мележ И. Товарищи : рассказы / Пер. С.Григорьева.

Москва

1951

196Мележ І. Мінскі напрамак. Кн.1.

Мінск

1950

266Мірачыцкі Л. З незабыўных дарог.

Мінск

1961

82Мозольков Е. Якуб Колас : критико–биографический очерк.

Москва

1952

182Мозольков Е. Янка Купала. Жизнь и творчество.

Мінск

1961

278Мозольков Е. Янка Купала. Жизнь. Творчество.

Мінск

1952

184Молодая Беларусь. Сборник стихов молодых поэтов Бе-лоруссии.

Минск

1952

286Навуменка І. Сасна пры дарозе : раман.

Мінск

1962

425Нагнібяда М. Песня з Украіны / Пер. аўтара.

Мінск

1957

162Отчизна. Альманах русской секции Союза Советских писателей БССР.

Минск

1946

122Палітыка Д. Янка Купала–перакладчык.

Мінск

1959

92Пальчэўскі А. Беражанкі : апавяданні.

Мінск

1958

92Памяці Янкі Купалы (1882–1942).

Мінск

1943

70Панченко П. Дорога молодости : стихи / Пер. Е.Мозоль-кова.

Москва

1946

102Парніс А. Сказанне пра Белаяніса / Пер. А.Куляшова.

Мінск

1959

150Паслядовіч М. Збор твораў. У 2 т. Т. 1. Паўстанне. Ма-гістральны канал : апавяданні розных год.

Мінск

1961

554Паслядовіч М. Збор твораў. У 2 т. Т. 2. Цёплае дыханне. Святло над Ліпскам.

Мінск

1961

574Паслядовіч М. Па воўчых сцежках : дакументальная аповесць.

Мінск

1958

134Паўлюк Трус. Бібліяграфічная памятка / Гос. бібліятэка БССР імя У. І.Леніна

Мінск

1958

30Перкін Н. Творчасць Петруся Броўкі : (крытычны на-рыс).

Мінск

1952

142Песні барацьбы. Зборнік песен., казак і частушак бела-рускіх партызан.

Мінск

1946

91Писатели советской Белоруссии : краткий биографичес-кий справочник.

Минск

1955

182Пісьменнікі Савецкай Беларусі : кароткі біяграфічны да-веднік.

Мінск

1959

495Пімен Панчанка. Бібліяграфічная памятка / Гос. бібліятэ-ка БССР імя У. І.Леніна.

Мінск

1958

38Пракоф'еў А. Выбраныя вершы.

Мінск

1940

102Пшыркоў Ю.С. Якуб Колас : жыццё і творчасць.

Мінск

1951

166Пятрусь Броўка. Біяграфічны даведнік.

Мінск

1965

210Рунец П. Гіпсавая маска : апавяданні.

Мінск

1958

67Рунец П. Юныя змагары.

Мінск

1940

87Садковіч М., Львоў Е. Георгій Скарына : гістарычны ра-ман. Кн. 1.

Мінск

1946

132Самуйлёнак Э. Збор твораў. У 2 т. Т. 1, 2.

Мінск

1952


Семяновіч А.А. Проза Якуба Коласа (дакастрычніцкі перыяд).

Мінск

1953

128Скрыган Я. Свая аповесць. Апавяданні, аповесці, роз-дум.

Мінск

1964

524Смолкін М. Змітрок Бядуля.

Мінск

1961

208Стаховіч А. Пампей Шчупак : аповесць.

Мінск

1946

66Стаховіч А. Шумяць лясы : аповесць.

Мінск

1944

93Тавлай В. Избранное.

Москва

1952

105Танк М. Восток зарей пылает. Стихи / Пер. Я.Хелем-ского.

Москва

1959

41Танк М. Выбраныя вершы.

Мінск

1947

275Танк М. Збор твораў. У 2 т. Т. 1.

Мінск

1958

442Танк М. Избранное.

Москва

1949

358Танк М. Новые стихотворения.

Москва

1956

142Танк М. Стихи с дороги / Пер. Я.Хелемского.

Москва

1958

64Танк М. Янук Сяліба.

Мінск

1957

80Тарас Шаўчэнка і беларуская літаратура.

Мінск

1964

229Тётка (Алоиза Пашкевич). Избранное.

Москва

1953

108Трус П. Выбраныя творы.

Мінск

1953

274Трэці з'езд совецкіх пісьменнікаў БССР. 15−18 верасня 1954 года : (стэнаграфічная справаздача).

Мінск

1955

334У сэрцы народным : (жыццё і творчасць Якуба Коласа).

Мінск

1967

322Усікаў Я. Драматургія Кандрата Крапівы : нарысы аб станоўчым героі.

Мінск

1953

168Фіглоўская Л.І. Творчасць Якуба Коласа.

Мінск

1959

308Хадкевіч Т. Начало дружбы.

Мінск

1956

154Хведаровіч М. Памятныя сустрэчы.

Мінск

1963

257Хромчанка К, Г. Піліп Пестрак : жыццё і творчасць.

Мінск

1960

190Цётка. Выбраныя творы.

Мінск

1952

146Чорны К. Апавяданні.

Мінск

1947

120Шалашова З.П. Янка Купала. 1882–1942 : памятка чита-телю.

Москва

1957

34Шамякин И. Глубокое течение : роман / Пер. С.Григорь-евой.

Москва

1955

285Энеіда навыварат. Тарас на Парнасе.

Мінск

1953

89Ядвігін Ш. Апавяданні.

Мінск

1946

74Якуб Колас (Константин Михайлович Мицкевич). К 70-летию со дня рождения : краткий указатель литературы.

Москва

1952

55Ярош М.Г. Драматургія Янкі Купалы.

Мінск

1959

145Янка Купала. Да 100–годдзя з дня нараджэння. Біблія-графічны паказальнік / Гос. бібліятэка БССР імя У. І.Ле-ніна, Літаратурны музей Янкі Купалы.

Мінск

1984

406Яфімава М. Янка Маўр : жыццё і творчасць.

Мінск

1960

128

Пераклады на беларускую мову.Берціні В. Юнацтва становіцца ў строй / Пер. з італ. А. Шаўня.

Мн

1960

188Брэдэль В. Розэнгофская вуліца. Роман гамбурскай рабо-чай вуліцы / Пер. з ням. К.Даўкшы.

Мн

1933

208Бунін І.А. Выбранае / Пер. Я.Скрыган.

Мн

1958

377Бэхэр І.(СН.СІ=СН)3 А3 (Льюізіт) або адзіная справядлі-вая вайна: Пер. з ням.

Мн

1931

393Галасы сяброў. Вершы літоўскіх паэтаў.

Мн

1958

239Горкі М. Збор твораў. Т. 13 / Рэд. і перакладчыкі З.Бя-дуля, Я.Колас, М.Лынькоў.

Мн

1938

384Горкі М. Збор твораў. Т. 16 / Рэд. і перакладчыкі З.Бя-дуля, П.Галавач, Я.Колас, М.Лынькоў.

Мн

1938

302Данько Е. Кітайскі сакрэт: Пер. з рус.

Мн

1938

257Дрэва вады : апавяданні індыйскіх пісьменнікаў.

Мн

1959

124Кальма Н. Хлопчык Том : апавяданні.

Мн

1954

50Касіль Л. Дарагія мае хлапчукі : аповесць.

Мн

1947

106Катаеў В. Сын палка.

Мн

1947

158Кацовіч Л. Сям'я : аповесць.

Мн

1946

194Клаз И. Повесць.

Мн

1955

136Лычоў І. Пацемкінцы.

Мн

1935

168Міклуха–Маклай Н.Н. Падарожжы : артыкулы.

Мн

1954

344Набатаў Р. Фядос Смалячкоў : аповесць.

Мн

1960

197Надзь Ш. Прымірэнне : апавяданні / Пер Я.Данской.

Мн

1953

60Нікіцін Н. Паўночная Аўрора : раман / Пер. М.Татур і В. Зуб.

Мн

1953

464Нікулін Л. Расіі верныя сыны : гістарычны раман / Пер. В. Вітка.

Мн

1954

538Пад'ячаў С. Пакуты / Прадмова М. Горкага.

Мн

1930

272Прыляжаева М. З берагоў мядзведзіцы : аповесць пра дзіцячыя і юнацкія гады М. І.Калініна.

Мн

1958

268Радзішчаў А.Н. Падарожжа з Пецербурга ў Маскву / Пер. М. Лужаніна.

Мн

1951

232Рыбак Н. Перыяслаўская рада : раман. Т. 1.

Мн

1954

520Рыбакоў А. Вадзіцелі. Раман / Перакладчык Л. Салавей.

Мн

1953

300Рыбакоў А. Корцік : аповесць / Пер. Ул. Шахавец.

Мн

1959

277Рытаў М.В. Выбраныя творы.

Мн

1954

261Сенкевіч Г. Апавяданні / Пер. М. Машары.

Мн

1955

218Славацкі Ю. Выбранае.

Мн

1959

175Тагор Р. Крушэнне : раман / Пер. С. Грахоўскі.

Мн

1958

270Талстой А. Апавяданні Івана Сударава / Пер. Н.В. Гарошка.

Мн

1946

79Талстой А. Дзяцінства Мікіты / Пер. Я. Пушчы.

Мн

1960

123Талстой Л.Н. Аповесці і апавяданні.

Мн

1954

600Тургенеў І.С. Рудзін. Напярэданні.

Мн

1952

285Тургенеў І.С. Запіскі паляўнічага / Пер. А. Якімовіча.

Мн

1951

349Украінка Л. Вершы і паэмы.

Мн

1957

254Фаст Г. Апошняя мяжа.

Мн

1957

242Фінк В. Іншакраінны легіён : Пер. з рус.

Мн

1936

187Франко І. Апавяданні / Пер. Я. Шарахоўскага.

Мн

1956

298Херндон Э. Я буду жыць: пер. з рус.

Мн

1939

193Цанкар Ян. Праўда батрака.

Мн

1930

50Чэхаў А.П. Выбраныя творы.

Мн

1946

252Шэкспір В. Трагедыі / Рэд. перакладаў К. Крапіва і

Я. Семежонаў.Мн

1954

736Юразанскі У. Заравы над прасторамі : аповесьць: перак-лад з укр.

Мн

1930

134

«Беларуская літаратура»

Складальнік галоўны бібліятэкар Л.А МарчанкаНацыянальная бібліятэка Беларусі. 220114, Мінск, прасп. Незалежнасці, 116.

Спіс падрыхтаваны 10 червня 2010 г.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал