Беларуская мова (прафесійная лексіка)


ТЭАРЭТЫЧНЫ МАТЭРЫЯЛ ДА ТЭМЫ «СІСТЭМА ЖАНРАЎ НАВУКОВАЙ ЛІТАРАТУРЫ»старонка18/23
Дата канвертавання15.05.2016
Памер4.11 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

5. ТЭАРЭТЫЧНЫ МАТЭРЫЯЛ ДА ТЭМЫ «СІСТЭМА ЖАНРАЎ НАВУКОВАЙ ЛІТАРАТУРЫ»
Сістэма жанраў навуковага стылю і агульныя патрабаванні да іх.
У сістэме вышэйшай адукацыі значнае месца адводзіцца самастойнай працы студэнтаў. Гэта падрыхтоўка рэфератаў, дакладаў, паведамленняў, артыкулаў, міні-выказваняў, эсэ, рэзюмэ, анатацый і інш.

І таму цалкам апраўдана і заканамерна, што студэнты атрымліваюць заданні творчага і навукова-даследчага характару. Актывізацыя гэтага кірунку працы садзейнічае правядзенню студэнцкіх навуковых практыч- ных семінараў і канферэнцый, дзейнасці факультатываў.

Адрозніваюць наступныя жанры навукі: тэзісы, паведамленні, аната- цыі, слоўнікі, даведнікі, артыкулы, рэфераты, эсэ, даклады, рэзю- мэ,вучэбныя дапаможнікі і інш.

Навуковыя тэксты будуюцца ў адпаведнасці з законамі жанру.Артыкул, напрыклад, пачынаецца з выкладу гісторыі пытання, абгрунтавання актуальнасці тэмы, аб’екта даследавання, вызначэння мэт і задач. У галоўнай частцы выкладаюцца: факты, назіранні і іх аналіз. Заключная частка артыкула – вывады, што выцякаюць, з’яўляюцца вынікам таго, аб чым было заяўлена ў асноўнай частцы.

Напрыканцы артыкула – спіс літаратуры, у асобных выпадках ілюстрацыі, слоўнікі, схемы, табліцы ці іншыя дадаткі.

Навуковы стыль прадстаўлены трыма тыпамі маўлення: апавядан- не, апісанне, разважанне, радзей крытыка-палемічным, які характыры- зуецца ацэнкай розных поглядаў і адстойваннем свайго. Маналог – асноў- ная форма навуковага стылю.

Рэферат – кароткі выклад асноўных думак і меркаванняў, які засна- ваны на крытычным аглядзе літаратуры, ці паведамленне навукова-папулярнага зместу.

Інфармацыйны рэферат прадугледжвае працу з навуковымі крыніца- мі: энцыклапедыямі і даведнікамі, падручнікамі і дапаможнікамі, манагра- фіямі і артыкуламі, рэцэнзіямі і інш. Падрыхтоўка рэферата патрабуе сціслага канспектавання думак, ідэй, разважанняў аўтара кнігі. Гэта праца патрабуе пэўных уменняў і навыкаў. Студэнт павінен выразна ўсвядоміць сутнасць тэмы, мэты і задачы, якія трэба вырашыць у працэсе канспекта- вання навуковага тэксту. З прапанаванага спісу літаратуры неабходна вы- лучыць найбольш важную ці асноўныя крыніцы да рэферыравання (улі- чыць парады кіраўніка).1 этап. Азнаямленне з тэкстам матэрыялу, у ходзе якога вылучаецца найбольш важнае, істотнае, сутнаснае з прачытанага.

2 этап. Падабраны матэрыял неабходна запісаць у лагічнай паслядоўнасці ў адпаведнасці з выражанай кампазіцыяй: уводзіны, галоўная частка, заключэнне. Пры кампаноўцы тэксту трэба захоўваць суадносіны паміж структурнымі часткамі.

3 этап. Разгорнутыя і цяжкія для ўспрымання выказванні перадаюцца ў даступным выглядзе з захаваннем сэнсу аўтарскай думкі.

Напісанне навуковага рэферата і даклада мае на мэце развіць навыкі даследчыцкай працы ў студэнтаў. Выявіць інтэлектуальныя і камунікатыў- ныя здольнасці. Гэта праца робіць навучанне асобасна-арыентаваным і дапамагае студэнтам развіць і рэалізаваць свой творчы патэнцыял, арыен- туе іх на ўсвядомлены выбар прафесіі.

Навукова-папулярны рэферат ці даклад мае творчы ўхіл, паколькі пры асвятленні тэмы студэнт павінен самастойна выкласці разважанне, свой погляд і пазіцыю. Добра, калі ў даследаванні зроблена супастаўленне і параўнанне поглядаў. Выказваюцца крытычныя меркаванні, прысутнічае абгрунтаваная палеміка.

Даклад – публіцыстычнае меркаванне ці выступленне на пэўную тэму. Паспяховая падрыхтоўка навуковага ці навукова-папулярнага даклада (артыкула, эсэ, рэферата, рэцэнзіі і інш.) залежыць ад ступені авалодвання тэхналогіяй даследавання, творчага падыходу, умення аналізу першакрыніц. Важна, каб тэма рэферата ці даклада адпавядала ўласным схільнасцям. Важна засвоіць методыку працы з навуковымі крыніцамі. Не трэба канспектаваць кнігу ці артыкул цалкам, варта імкнуцца выдзеліць самае галоўнае, найбольш істотнае, характэрнае і запісаць. Пасля адбору матэрыялу пачынаецца падрыхтоўка чарнавога варыянта працы. Цытаты, схемы, табліцы, слоўнікі ці ілюстрацыі думкі ўключаюцца ў тэкст рэферата, даклада арганічна, дарэчна з захаваннем правілаў афармлення, спасылак. Аўтарытэтныя думкі і меркаванні могуць служыць зыходным пунктам пры фармуліроўцы ўласнай думкі ці перакідным мастком ад адной думкі да другой. У заключэнні выкладаюцца галоўныя высновы ў даследаванні тэмы.

Напрыканцы рэферата (даклада) абавязкова падаецца спіс выкарас- танай літаратуры. Прыкладны аб’ем навукова-папулярнага рэферата 10-15 стандартных лістоў.Тэзіс. Палажэнне, што коратка фармулюе якую-небудзь ідэю, а таксама адну з асноўных думак сачынення, даклада: Тэзісы даклада.

Анатацыя. Кароткі выклад зместу кнігі, артыкула і пад..

Рэцэнзія. Крытычны водзыў на што-небудзь напісанае, створанае, пра спектакль, фільм і пад. Рэцэнзія на паэтычны зборнік. Аддаць манагра- фію на рэцэнзію. Станоўчая рэцэнзія.

Манаграфія. Навуковы твор, што даследуе адно якое-небудзь пы- танне, асвятляе адну тэму.

Эсэ. Празаічны нарыс невялікага аб’ёму і вольнай кампазіцыі на прыватную тэму, якая трактуецца суб’ектыўна і няпоўна. Філасофскае эсэ.

Рэзюмэ. Кароткі вывад са сказанага, напісанага. Рэзюмэ артыкула.


  1. Матэрыялы для стылістычнага практыкума «Сістэма жанраў навуковай літаратуры»


Пытанні для самакантролю і падрыхтоўкі да заліку:


 1. Ваша меркаванне пра жанравую разнастайнасць навуковага сты- лю? Сфармулюйце агульныя патрабаванні для іх напісання і афармлення.

 2. У чым падабенства і адрозненне даклада і рэферата?

 3. Вызначце паняцці, абазначаныя тэрмінамі «рэцэнзія», «эсэ», «анатацыя»?

 4. З якімі манаграфіямі вы знаёміліся ў працэсе навучання ў школе? ва ўніверсітэце? Назавіце іх.

 5. Якія групы слоў складаюць лексіку навуковых тэкстаў?

 6. Якая розніца ва ўжыванні агульналітаратурных слоў у мастацкім і навуковым тэкстах?

 7. Якая група лексікі вызначае адметнасць мовы навукі і тэхнікі?

 8. Чаму фразеалагізмы абмежавана выкарыстоўваюцц ў навуковых тэкстах?

 9. Словы якой часціны мовы не ўжываюцца у навуковым маўленні?

 10. Чаму ў навуковым маўленні з усіх тыпаў складаных сказаў пера- важае складаназалежны сказ?


Тэсты: Заданні для самакантролю і індывідуальнай працы пад кантролем выкладчыка


 1. Дайце азначэнне. Навуковая мова ўяўляе сабой…

 2. Артыкул– гэта…

 3. Перакладзіце на беларускую мову. Падкрэсліце тэрміны. Вызначце, у якой прафесіянальнай сферы яны выкарыстоўваюцца, і растлумачце значэнне. (№ 1, с.211, ВМК).

 4. Перакладзіце на беларускую мову. Назавіце моўныя асаблівасці тэксту (№ 2, с.212, ВМК).

 5. Перакладзіце на беларускую мову. Вызначце, да якога стылю адносіцца тэкст; адказ аргументуйце. (№ 3, с.212-213, ВМК).

 6. Запішыце тэкст па беларуску. Ваша меркаванне? (№ 4, с. 213-214, ВМК).

 7. Напішыце даклады (рэфераты) на тэмы:

 8. Кастусь Астрожскі – славуты гетман Вялікага Княства Літоў- скага;

 9. Давыд Гарадзенскі – слаўны абаронца Айчыны ад крыжакоў-заваёўнікаў;

 10. Вацлаў Ластоўскі – выдатны палітычны і культурны дзеяч;

 11. Лёс і трагедыя: Усевалад Ігнатоўскі;

 12. Кветкі – жывыя барометры;

 13. Грыбы Беларусі (іх назвы ў беларускай і рускай мовах) і інш.

 14. (Гл.: Прыкладныя тэмы вусных паведамленняў і рэфератаў с.242.);

 15. Напішыце рэцэнзію: а) на ВМК па асноўнай спецыяльнасці; б) на кнігу аўтара-земляка.

 16. Прачытайце эсэ У.Караткевіча (Збор твораў у васьмі тамах, Т.8, кн.2, сс.129-252). Напішыце рэзюмэ на які-небудзь празаічны нарыс (эсэ) пісьменніка.


1. Перакладзіце на беларускую мову.

Энергосберегающая технология

возведения железобетонных конструкций в зимних условиях

Объектом исследования является бетон, модифицированный добавками СПС и ПВК белорусских предприятий, при режимах выдерживания соответствующих производству работ в зимнее время. Используемые методы испытаний регламентированы действующими стандартами и инструкциями. Для проведения исследований использован метод математического планирования эксперимента.

Разработана энергосберегающая технология возведения монолитных железобетонных конструкций в зимних условиях, заключающаяся в организации производства бетонных работ с применением беспрогревных и малоэнергоемких режимов, и отличающаяся тем, что с целью экономии энергоресурсов и интенсификации процессов возведения железобетонных конструкций предложено модифицировать бетоны химическими добавками белорусских предприятий с разработкой методики определения рациональных составов бетона и энергосберегающих режимов возведения железобетонных конструкций, что позволит в 1,8–2,0 раза сэкономить тепловую энергию и ускорить на 50–70% сроки возведения монолитных конструкций, которые в совокупности обеспечивают значительный экономический эффект.

2. Перакладзіце на беларускую мову.

Буроинъекционное упрочнение

оснований зданий и сооружений при реконструкциях

Выполнены исследования с целью выявления эффективных конструктивных и технологических схем инъекционного упрочнения грунтов в основаниях реконструируемых зданий и сооружений и осуществления прогноза изменения их несущей способности.

Исследованы впервые на физических моделях зоны уплотнения и разуплотнения песчаных и глинистых грунтов вокруг скважин за счет пневматической и инъекционной опрессовки: выявлены особенности изменения прочностных и деформационных характеристик глинистых грунтов при различных их состояниях по плотности и влажности в соответствующих зонах опрессовки вокруг расширяющихся скважин: на базе опытных данных предложены рекомендации по совершенствованию технологических приемов инъекций при усилении фундаментов и упрочнении их оснований с учетом дренирующих свойств грунтов и повышенного водоцементного отношения закачиваемых растворов: исходя из результатов экспериментальных исследований уточнены расчетные схемы и предложены способы расчета несущей способности упрочненных инъекций оснований.

Результаты исследований внедрены при геотехнических реконструкциях четырех объектов в городах Минске, Несвиже, Копыле и Гродно.3. Перакладзіце на беларускую мову.

Экономика

За последние десять лет объем бытовых услуг, оказываемых населению Беларуси, сократился на семьдесят процентов. При этом девяносто процентов оказываемых сегодня услуг являются убыточными.

Отрасль бытовых услуг находится в глубоком кризисе. Как сообщил генеральный директор Белорусского государственного объединения организаций бытового обслуживания населения («Белбыт») Владимир Тележников, количество занятых в этой сфере снизилось со 105–110 тыс. в 1990 году до 35–37 тыс. в 2000 году. Половина предприятий убыточная. Из многих видов бытовых услуг прибыльные только прокат, пошив и ремонт трикотажных изделий, изготовление и ремонт мебели, ремонт обуви и услуги прачечных.

Среди планируемых путей выхода из кризиса: снижение убыточности бытовых услуг путем минимизации количества социально значимых услуг и снятие ряда ценовых ограничений; контроль за соответствием цен качеству услуг; содействие развитию негосударственного сектора (его доля в общем объеме оказываемых услуг занимает сейчас 35–40%) (Д.Власов, БелоПАН).4. Перакладзіце на беларускую мову.

Комментарий

к указу президента республики Беларусь № 479 от 31 августа 2000 года

«О государственном стимулировании использования

объектов интеллектуальной собственности»

Указ предусматривает освобождение субъектов хозяйствования от уплаты налога на прибыль при постановке объектов интеллектуальной собственности, которые прошли в установленном порядке экспертизу точности оценки их собственности, на бухгалтерский учет в виде нематериальных активов, а также от уплаты налога на добавленную стоимость и прибыль от оборотов по предоставлению прав на использование объектов интеллектуальной собственности на территории Республики Беларусь. Советом Министров Республики Беларусь будет разработан порядок направления льготируемых средств на финанси- рование научно-исследовательских, исследовательско-конструкторских и исследовательско-технологических работ, а также на развитие и укрепле- ние материально-технической базы.

Исключение из налогооблагаемой базы субъектов хозяйствования налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в гражданский оборот даст возможность образовать на предприятиях страны и реально осуществлять постепенное накопление средств для переоснащения произ- водства и выпуска конкурентноспособной продукции без привлечения дополнительных средств (Газета «Звязда»).


6. АФІЦЫЙНА-СПРАВАВЫЯ ДАКУМЕНТЫ

(Тэарэтычныя звесткі)
Віды афіцыйных папер і агульныя патрабаванні да іх

Кожнаму чалавеку трэба ўмець афармляць дакументы, з якімі даводзіцца сутыкацца ў штодзённым жыцці.

Службовая карэспандэнцыя  адна з форм пісьмовых зносін паміж асобамі, установамі, дзяржавамі. Гэта заявы і аўтабіяграфіі, распіскі і акты, афіцыйныя лісты і паведамленні, пратаколы і справаздачы, загады, дэкрэты, ноты, пагадненні і інш.

Мэта большасці афіцыйных папер  нешта паведаміць. Так, напрыклад, з аб'яў даведваемся, дзе і калі адбудзецца сход, заняткі гуртка, дыспут, канферэнцыя, з пратакола бачым, як ішло абмеркаванне пэўнага пытання. У аўтабіяграфіях пішуць пра свой жыццёвы шлях. У дагаворах афіцыйна сцвярджаецца пагадненне паміж асобамі, установамі, дзяржавамі, групамі дзяржаў.

Дакументы трэба афармляць вельмі дакладна, каб адразу можна было зразумець іх асноўную думку. Таму неабходна пісаць сцісла, проста і акуратна. Каб не было двухсэнсавых і невыразных выказванняў, у тэксце звычайна ўжываюць словы з прамым значэннем. Мове службовых даку- ментаў і афіцыйнай перапіскі не ўласціва эмацыяльна афарбаваная лексіка, размоўная і ўзнёслая фразеалогія. У заяве, напрыклад, ніхто не піша: Пра- шу прыняць мяне на працу ў школу, бо я хачу быць сейбітам разумнага, добрага, вечнага. Затое ў службовых паперах звычайна ўжываюць выразы, якімі часта карыстаюцца ў справаводстве, напрыклад: аказаць дапамогу, тарыфная стаўка, грашовае ўзнагароджанне, давесці да ведама, уступіць у дзеянне, давяраю атрымаць, подпіс сведчу, прашу дазволіць. Стандарт- насць і дакладнасць зместу афіцыйных папер дасягаецца таксама ўжываннем спецыяльных тэрмінаў (дэкрэт, указ, пастанова, нарматыў, хадайнічаць, сведчыць, наймальнік, вышэйадзначаны), паўтарэннем ад- нолькавых слоў і ўжываннем зваротных дзеясловаў: На работах са шкод- нымі ўмовамі працы прадастаўляецца бясплатнае па ўстаноўленых нор- мах лячэбна-прафілактычнае харчаванне.

У афіцыйных зносінах выпрацаваліся формы многіх дакументаў, адны з іх строга захоўваюцца (заява, даверанасць, пратакол), другія слу- жаць узорам, якога можна прытрымлівацца толькі збольшага (аб’ява, спра- ваздача, афіцыйны ліст).


6.1. МАТЭРЫЯЛЫ ДЛЯ САМАКАНТРОЛЮ І ПАДРЫХТОЎКІ ДА ЗАЛІКУ ПА ТЭМЕ « АФІЦЫЙНА-СПРАВАВЫЯ ДАКУМЕНТЫ»
1. Прачытаць наступныя дакументы і вызначыць асноўныя асаблівасці іх афармлення.

I. Аб адзіным моўным і арфаграфічным рэжыме школы

7 снежня 1995 г., № 452

3 мэтай ажыццяўлення адзіных патрабаванняў да вуснай і пісьмовай мовы вучняў, удасканалення праверкі і ацэнкі іх ведаў, уменняў і навыкаў загадваю: 1. Зацвердзіць Адзіны моўны і арфаграфічны рэжым школы.

 2. Увесці ў дзеянне Адзіны моўны і арфаграфічны рэжым школы з 1 студзеня 1996 года.

 3. Галоўнаму ўпраўленню агульнай сярэдняй адукацыі (Фяськоў М.С.) своечасова давесці Адзіны моўны і арфаграфічны рэжым школы да ўсіх агульнаадукацыйных навучальных устаноў і органаў адукацыі.

Міністр В. I. СТРАЖАЎ

II. Вытрымкі з правілаў бібліятэкі

1.Білет абавязкова паказваць кожны раз пры ўва-


ходзе ў бібліятэку і чытальную залу.

 1. Перадача білета другім асобам забараняецца.

 2. Выносіць кнігі з чытальні ў другія пакоі забараняецца.

 1. Чытачы бібліятэкі нясуць матэрыяльную адказнасць за атрыманыя кніжкі.

 2. Уваход у чытальныя залы з друкаванымі выданнямі, якія не належаць бібліятэцы, з папкамі, партфелямі і сумкамі забараняецца.

III. Ліст Івана Мележа славацкаму прафесару Вацлаву Жыдліц- каму

24 лістапада 1974 г., Мінск

Паважаны Вацлаў Жыдліцкі, я доўгі час не быў у Мінску, вярнуўся толькі некалькі дзён назад, таму адказваю з такім спазненнем.

Разам з тваім пісьмом прыйшло да мяне пісьмо ад д-ра Міраслава Драпала з выд-ва «Працэ», у гэтым пісьме ён паведамляе, што выдавецтва мае намер выдаць мой раман («Людзі на балоце») у 1976 годзе, у адной з серый. Відаць, таму, што названы і год і серыя, на гэты раз выдавецтва вядзе размову, да якой трэба паставіцца мне з сур’ёзнасцю і давер’ем.

Я толькі што напісаў адказ д-ру Драпалу. У гэтым пісьме я напісаў, што спадзяюся, што пераклад рамана будзе зроблены з арыгінала.

Наогул павінен сказаць, што гэта доўгая гісторыя з выданнем рамана мне даволі-такі надакучыла. I непрыемная яна мне, і незразумелая.

Але  аб справе. Я, вядома, згодны, каб за перакдад рамана ўзяўся Вацлаў Жыдліцкі. Так што гэты ліст няхай будзе патрэбнай згодай.

Што да самога выдання, то няхай будзе, як піша М. Драпал,  спачатку «Людзі на балоце». Не абавязкова разам. Перакладзіце «Людзей» і выдайце, тады можна ўзяцца за «Подых». Так вырашыцца пытанне з аб’ёмамі ў выдавецкім плане. У «Подыху» можна будзе зрабіць некаторыя скарачэнні (асабліва ў раздзеле да Сесіі ЦВК).

Я наогул думаю, што «Подых», можа быць, варта раздзяліць на дзве кнігі,  выдзеліць у асобную кнігу ўсе раздзелы пра Апейку. Зрабіць з аднаго вялікага рамана два меншыя.

Што да трэцяга рамана, то гаварыць пакуль рана. Але я патроху працую, і ён патроху ідзе ўперад. Сур’ёзная кніга, відаць, павінна выйсці.

Аб Караткевічу, яго рамане, трэба рабіць запытанне нашаму ВААПУ. Праз іх дабівацца згоды. Прыватныя думкі, у тым ліку мае, тут пад увагу не прымаюцца. Я ў свой час гаварыў ужо, што раман, пры пэўнай рэдактуры, можна друкаваць. Але гэтага аказалася мала. Усяго добрага!І. Мележ

24.ХІ.74 г.


2. Прачытаць складзены настаўнікам педагагічны кодэкс і вы- казаць адносіны да напісанага.

Доўгі час я, відаць, як і шмат іншых маіх калег, жыў па правілах для вучня. Вучань абавязаны гэта, яму забараняецца тое. Правілы для вучняў забараняліся, мяняліся, а вось для настаўнікаў я за сваё жыццё правілаў не сустракаў.

I тады я вырашыў скласці для сябе ўласны кодэкс педагагічнай этыкі. На гэта пайшло каля двух гадоў.

Трэба адзначыць, што гэты кодэкс неаднойчы дапамог мне з гонарам выйсці з многіх складаных сітуацый. Спадзяюся, што і многім іншым, асабліва пачынаючым настаўнікам, ён дапаможа перагледзець свае адносіны з вучнямі. Вось мой кодэкс педагагічнай этыкі.

1. Уваходзь у клас з усмешкаю. Гэта ўверцюра радаснага ўрока.

2. Спачатку навучы  потым апытвай.

3. Будзь справядлівым у ацэнцы ведаў і паводзін вучняў.


 1. Моцна трымай дадзенае слова дзецям.

 2. Абарані вучняў ад усіх відаў свавольства.

 3. Строга захоўвай дзіцячыя тайны.

 1. Будзь вытрыманым і цярплівым. Ніколі не апускайся да абразы і знявагі вучняў, і яны ніколі не абразяць і не зняважаць цябе.

 2. Будзь прыкладам ва ўсім: у працы, адзенні, паводзінах.

 3. Ніколі не патрабуй ад вучняў таго, чаго не робіш сам.

 1. У любой сітуацыі ўмей паставіць сябе на месца вучня.

 2. Памятай: зразумець вучня ты зможаш, толькі калі палюбіш яго.

 1. Ні на хвіліну не пераставай вучыцца. Будзь уважлівым, і ты шмат чаму навучышся і ў сваіх калег, і ў сваіх вучняў.

 2. Ніколі не скардзіся на сваіх вучняў. Памятай: добры настаўнік бывае незадаволены толькі сабой.

 3. Не параўноўвай вучняў: у адных гэта развівае зайздрасць і злосць, у другіх  ліслівасць і крывадушнасць.

 4. Давярай вучням. Адмоўся ад дробязнай апекі ў адносінах да іх.

 5. Будзь велікадушным да таго, хто выпадкова спатыкнуўся.

 6. Калі праўда не твая  папрасі ў вучня прабачэння.

 7. Адшукай добрае нават у самага нядбайнага вучня. Пастарайся ўзвысіць яго ва ўласных вачах, і ён апраўдае твае надзеі.

 8. Жыві інтарэсамі дзяцей, і ты зразумееш, што радасць цесных зносін з дзецьмі  адна з найвялікшых зямных радасцей.

 9. У школу ідзі, як на свята. Інакш табе няма чаго там рабіць (А. Вайцяховіч).


3. Аб’ява

Калі неабходна абвясціць, што адбудзецца нейкае мерапрыемства (сход, дыспут, сустрэча з пісьменнікамі, канферэнцыя, заняткі гуртка і інш.), на відным месцы вывешваюць аб’яву. У кожнай аб’яве дакладна называецца дата, час і месца правядзення сходу, нарады, сустрэчы. Унізе, з правага боку, звычайна паказваецца, хто робіць аб’яву. Вось два ўзоры.3.1. Аб’ява

10 кастрынніка ў 14 гадзін у актавай зале адбудзецца сустрэча з галоўным рэдактарам часопіса «Роднае слова».

Кафедра беларускага мовазнаўства.

3.2. Аб’ява

Заўтра, 2 сакавіка, пасля заняткаў, у аўдыторыі № 16 збіраюцца сябры Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны.

Рада ТБМ.

У аб’явах пра сход паведамляюць таксама парадак дня і называюць адказных за падрыхтоўку ўнесеных на абмеркаванне пытанняў, напрыклад:3.3. Аб’ява

13 лютага, 14.00 Аўдыторыя № 46
Адбудзецца прафсаюзны сход філфака
Парадак дня:

1. Вынікі зімовай сесіі і задачы на другі семестр. 

Даклад члена прафбюро Асташонак М. В.

2. Пра падрыхтоўку да студэнцкай навуковай канферэнцыі.  Інфармацыя старшыні Савета СНТ факультэта Ярашэвіч Т. I.

Прафсаюзнае бюро.

3.4. Скласці аб’яву пра сустрэчу. У аб’яве даць кароткую інфарма- цыю пра чалавека, сустрэча з якім адбудзецца (настаўнік-метадыст, пісь- меннік, ветэран вайны).

3.5. Напісаць аб’яву пра ўрачысты вечар, прысвечаны юбілей- най даце. У аб’яве паказаць парадак вечара.

3.6. Напісаць аб’яву пра дыспут па кнізе, папярэдзіць, што на дыспуце будзе прысутнічаць аўтар кнігі.


 1. Заява

Калі афіцыйна звяртаюцца да службовай асобы, ва ўстанову, грамадскую арганізацыю, пішуць заяву. У гэтым дакуменце звычайна просяць прыняць на вучобу, у члены арганізацыі, на работу, просяць вырашыць якое-небудзь пытанне.

Зверху ў заяве на ўвесь радок пішацца назва арганізацыі, установы ці пасада, прозвішча, імя, імя па бацьку (ініцыялы) службовай асобы; пасля з правага боку на трэцюю частку радка ў слупок  прозвішча, імя, імя па бацьку таго, хто падае заяву. Калі трэба, называецца яго пасада і адрас. Праз адзін-два радкі пасярэдзіне ліста пішуць слова Заява. 3 чырвонага радка пачынаецца тэкст заявы. Пісаць трэба, як і ва ўсіх паперах, дакладна і проста. Калі да заявы прыкладаюцца дакументы (даведкі, пасведчанні, рэкамендацыі, акты і інш.), іх пералічваюць у канцы асноўнага тэксту.

На заяве ўнізе злева ставяць дату (дзень, месяц, год), а справа  подпіс.


Дэкану філалагічнага факультэта

дацэнту Назарэвічу I. А.

студэнта трэцяга курса гр.АБ-1

Жывіневіча Віктара Аляксеевіча


4.1. Заява

Прашу перавесці мяне на індывідуальны графік заняткаў. Усе пяпярэднія экзаменацыйныя сесіі я здаў на «8–10», цяпер буду адначасова вучыцца і працаваць лабарантам кафедры беларускага мовазнаўства.

16 верасня 2010 г. ЖывіневічПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал