Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт Філалагічны факультэт Кафедра гісторыі беларускай мовыДата канвертавання10.06.2016
Памер34.88 Kb.
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Філалагічны факультэт

Кафедра гісторыі беларускай мовы
Анатацыя да дыпломнай работы
Апановіч Яны Сцяпанаўны
Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы
ў творчасці Рыгора Барадуліна


(на матэрыяле зборніка “Ксты”)

Навуковы кіраўнік Кулеш Ганна Іванаўна
2015

РЭЗЮМЭ
Ключавыя словы: неалагізм, індывідуальна-аўтарская словатворчасць, аказіяналізм, аўтарскі наватвор, патэнцыяльнае слова, праблема адрознення аказіянальнай і вузкатэрытарыяльнай лексікі, класіфікацыя аказіяналізмаў.

Актуальнасць тэмы абумоўлена тым, што зборнік “Ксты” яшчэ не з’яўляўся крыніцай выяўлення аўтарскіх неалагізмаў Р. Барадуліна. Збіранне і сістэматызацыя аўтарскіх наватвораў уяўляюцца важнымі ў сувязі з неабходнасцю стварэння слоўніка аказіянальнай беларускай лексікі.

Мэта працы − даследаванне марфалагічнай прыналежнасці і семантычнай структуры індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў у беларускай паэзіі на прыкладзе зборніка “Ксты” Р. Брадуліна.

У адпаведнасці з пастаўленай мэтай вырашаюцца наступныя задачы:

1. Вывучыць спецыяльную літаратуру па тэме даследавання.

2. Выявіць індывідуальна-аўтарскія неалагізмы ў зборніку “Ксты” Р. Барадуліна і правесці іх класіфікацыю.

3. Устанавіць марфалагічную прыналежнасць выяўленных аказіяналізмаў.

4. Даследаваць семантычную структуру аказіянальных лексем.Аб’ектам даследавання з’яўляюцца індывідуальна-аўтарскія неалагізмы са зборніка вершаў Р. Барадуліна “Ксты”.

Прадметам даследавання выступаюць марфалагічныя і семантычныя асаблівасці выяўленых лексем.

Метады даследавання. Асноўным метадам даследавання з’яўляецца апісальны метад, які складаецца з назірання, абагульнення, класіфікацыі.

Агульны аб’ём дыпломнай работы – 65 с., асноўны тэкст – 50 с. Дыпломнае даследаванне ўключае ўводзіны, дзве главы, заключэнне, бібліяграфічны спіс (55 пазіцый), адзін дадатак.РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: неологизм, индивидуально-авторское словотворчество, окказионализм, авторское новообразование, потенциальное слово, проблема различия окказиональной и региональной лексики, классификация окказионализмов.

Актуальность темы обусловлена тем, что сборник «Ксты» ещё не являлся источником выделения авторских неологизмов Бородулина. Сбор и систематизация авторских новообразований представляются важными в связи с необходимостью создания словаря окказиональной белорусской лексики.

Цель работы – исследование морфологической принадлежности и семантической структуры индивидуально-авторских неологизмов в белорусской поэзии на примере сборника «Ксты» Бородулина.

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:

1. Изучить специальную литературу по теме исследования.

2. Выделить индивидуально-авторские неологизмы из сборника «Ксты» Бородулина и провести их классификацию.

3. Установить морфологическую принадлежность выделенных окказионализмов.

4. Исследовать семантическую структуру окказиональных лексем.Объектом исследования являются индивидуально-авторские неологизмы из сборника «Ксты» Бородулина.

Предметом исследования выступают морфологические и семантические особенности выделенных лексем.

Методы исследования. Основным методом исследования является описательный метод, который состоит из наблюдения, обобщения, классификации.

Общий объём дипломной работы – 65 с., основной текст – 50 с. Дипломное исследование включает введение, две главы, заключение, библиографический список (55 позиций), одно приложение.SUMMARY
Keywords: neologism, author’s word formation, nonce word, copyright new formation, potential word, problem of differences between occasional and regional lexicon, classification of nonce words.

Relevance of the topic is caused by the fact that a book of poems “Ksty” has not been a source of selecting copyright neologisms of R. Baradulin yet. Collection and systematization of copyright new formations are important due to the necessity of creation a dictionary of occasional Belarusian lexicon.

Objective is a research of the morphological belonging and semantic structure of individual copyright neologisms in the Belarusian poetry based on the book of poems “Ksty” of Ryhor Baradulin.

According to the objective, the following problems are solved:

1. To study special literature on the research topic.

2. To select individual copyright neologisms from the book of poems “Ksty” of R. Baradulin and to carry out their classification.

3. To establish morphological belonging of the selected nonce words.

4. To research semantic structure of occasional lexemes.Object of research: individual copyright neologisms from the book of poems “Ksty” of R. Baradulin.

Subject of research: morphological and semantic features of the selected lexemes.

Methods of research. The main method of research is the descriptive method which consists of supervision, generalization and classification.

The total volume of a diploma work – 65 pages, the main text – 50 pages. Diploma research includes an introduction, two chapters, a conclusion, a bibliography (55 items) and one application.
: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 Беларуская філалогія
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка