Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт Філалагічны факультэт Кафедра гісторыі беларускай мовыДата канвертавання20.05.2016
Памер34.09 Kb.
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Філалагічны факультэт

Кафедра гісторыі беларускай мовы
Анатацыя да дыпломнай работы
Стэльмах Наталлі Алегаўны
Лімнонімы Беларусі:
структура, словаўтварэнне, паходжанне
(на матэрыяле Глыбоччыны)Навуковы кіраўнік Гапоненка Ірына Алегаўна
2015
РЭЗЮМЭ
Ключавыя словы: лімнонімы, гідронімы, гідранімія, гелонімы, патонімы, тапанімічная мадэль, тапанімічны тып.
Актуальнасць тэмы абумоўлена тым, што даследаванне лімнонімаў Глыбоччыны дазволіць выявіць своеасаблівасць беларускай лімнанімічнай сістэмы, адзначыць моўную спецыфіку пры выбары шляхоў стварэння найменняў водных аб’ектаў, сувязь лімнанімічных назваў з рэаліямі пазамоўнай рэчаіснасці.

Мэта працы − правесці шматбаковы лінгвістычны аналіз лімнонімаў Глыбоччыны.

У адпаведнасці з пастаўленай мэтай вырашаюцца наступныя задачы:

1) разгледзець тэарэтычныя пытанні гісторыі вывучэння тапонімаў, фактары іх фарміравання і іх класіфікацію, тапанімічныя ўніверсаліі;

2) апісаць лімнонімы ў аспекце народнай і навуковай этымалогіі;

3) ахарактарызаваць лімнонімы ў фанетыка-марфалагічным і словаўтваральным аспектах.

Аб’ектам даследавання паслужыў электронны “Слоўнік беларускіх лімнонімаў”, які з’яўляецца першай у беларускай лексікаграфіі спробай сістэматызаванага прадстаўлення і лінгвістычнай апрацоўкі гідранімічнага матэрыялу.

Прадметам даследавання выступаюць этымалагічныя, структурна-словаўтваральныя і фанетыка-марфалагічныя асаблівасці беларускіх лімнонімаў.

Метады даследавання. Асноўным метадам даследавання з’яўляецца апісальны метад, які складаецца з назірання, абагульнення, класіфікацыі.

Агульны аб’ём дыпломнай работы – 70 с., асноўны тэкст – 60 с. Дыпломнае даследаванне ўключае ўводзіны, тры главы, заключэнне, бібліяграфічны спіс (50 пазіцый), адзін дадатак.РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: лимнонимы, гидронимы, гидронимия, гелонимы, патонимы, топонимическая модель, топонимический тип.
Актуальность темы обусловлена тем, что исследование лимнонимов позволит выявить своеобразие белорусской лимнонимической системы, обозначить языковую специфику при выборе путей создания наименований водных объектов, связь лимнонимических названий с различными реалиями внеязыковой действительности.

Цель работы – провести многосторонний лингвистический анализ лимнонимов Глыбоччины.

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:

1. Рассмотреть теоретические вопросы истории изучения топонимов, факторы их формирования и их класификацию, топонимические универсалии;

2. Описать лимнонимы в аспекте народной и научной этимологии;

3. Охарактеризовать лимнонимы в фонетическо-морфологическом и словообразовательном аспектах.

Объектом исследования послужил электронный “Слоўнік беларускіх лімнонімаў”, который является первой в белорусской лексикографии попыткой систематизированного представления и лингвистической обработки гидронимического материала.

Предметом исследования выступают этимологические, структурно-словообразовательные и фонетическо-морфологические особенности белорусских лимнонимов.

Методы исследования. Основным методом исследования является описательный метод, который состоит из наблюдения, обобщения, классификации.

Общий объём дипломной работы – 70 с., основной текст – 60 с. Дипломное исследование включает введение, три главы, заключение, библиографический список (50 позиций), одно приложение.


SUMMARY
Keywords: limnonyms, hydronyms, hydronymу, gelonimy, patonims, toponymic model, toponymic type.
The relevance of the topic is due to the fact that the investigation of the limnonyms will allow to reveal the originality of Belarusian limnonymy system and to identify the specificity of the language in the choice of ways of creating names of water objects, connections of limnonymy names with different realities of extra-linguistic reality.

The purpose of the study is to hold a multi-linguistic analysis of the limnonyms of Glubokoe region.

In accordance with the purpose of the study the following tasks are solved:


  1. to consider the theoretical study on the history of toponyms, factors of their formation and their classification, toponymic universals;

  2. to describe limnonyms in the aspect of folk and scientific etymology;

  3. to characterize limnonyms in phonetic-morphological and derivational aspects.

The object of the study is the electronic “Слоўнік беларускіх лімнонімаў”, which is the first attempt in the Belarusian lexicography to systematize the presentation and linguistic processing of hydronymу material.

The subject of the study is etymological, structural and word formation and phonetic-morphological features of the Belarusian limnonyms.Research methods. The main research method is a descriptive method, which consists of observation, generalization and classification.

The total volume of the work – 70 pages, of which the main body is 65 pages. The research work includes an introduction, three chapters, conclusion, bibliography (50 items) and one appendix.
: bitstream -> 123456789
123456789 -> Учебная программа учреждения высшего образования по дисциплине для специальности: 1-21 05 01 Беларуская філалогія
123456789 -> Марына Шода «Несучы хвалу красе» (паэзія Уільяма Батлера Ейтса)
123456789 -> Гісторыя беларускай літаратуры (ХІХ ст. – 1970-я гады ХХ ст.)
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> 1. Гістарычныя ўмовы ўзнікнення новай беларускай літаратуры. Асноўныя літаратурныя напрамкі канца ХVІII – пачатку ХІХ стст. І іх выражэнне ў беларускай літаратуры
123456789 -> Гісторыя старажытнай грэцыі І рыма (Фядосік В. А.)
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2019
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка