Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі І радыёэлектронікістаронка6/6
Дата канвертавання15.05.2016
Памер1.02 Mb.
1   2   3   4   5   6

Дадатак


Прыклады бібліяграфічнага апісання розных відаў твораў друку
1,2 ці 3 аўтары

Лепешаў І.А. Сучасная беларуская літаратурная мова: спрэчныя пытанні: Дапаможнік / І.Я. Лепешаў. - Гродна: ГрДУ, 2002. - 207 с.

Русско-белорусский словарь математических, физических и технических терминов / Н.Н. Костюкович, В.В. Люштик, В.К. Щербин; Под ред. Н.Н. Кос-тюковича. - Мн.: "Беларуская энцыклапедыя" имени Петруся Бровки, 1995. - 512 с.
Чатыры аўтары

Тэорыя і практыка беларускай тэрміналогіі / Арашонкава Г.У., Булыка А.М., Люшцік У.В., Падлужны А.І.; Навук. рэд. А.І. Падлужны. - Мн.: Беларуская навука, 1999. - 175 с.


Пяць і больш аўтараў

История мировой экономики: Учеб. Для вузов / В.С. Адвадзе, А.И. Мар-кова, Г.Б. Поляк и др.; Под ред. Г.Б. Поляка, А.И. Марковой. - М.: Юнита, 2001. - 727 с.


Шматтомныя выданні

Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 1. Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. / Рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) і інш. - Мн.: "Экаперспектыва", 2000 - 351 с.; іл.


Зборнікі інструкцый, стандартаў, матэрыялаў

Инструкция по оформлению диссертаций: Утв. Постан. БелВАК 4.10.94 - Мн., 1994.


Састаўная частка са зборніка матэрыялаў

Дзядзюля П.В. Роля адукацыі ў станаўленні дзяржаўнасці Беларусі // Труды Белорусского государственного технологического университета: Сборник / Выпуск 5. Серия 5. Политология, философия, история, филология. - Мн.: БГТУ, 1993. - С. 3 - 6.


Састаўная частка з часопісаў, газет

Симхович В.А. Эволюция социальных институтов Японского общества // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. - 2004. - № 1. - с. 12 - 18.


Прыклады анатацыі розных крыніц

1. Ляшчынская В.А. Беларуская мова. Тэрміналагічная лексіка: Вучэб. дапаможнік. - Мн.: РІВШ БДУ. 2001. - 256 с.

Дапаможнік змяшчае тэарэтычныя звесткі па такіх пытаннях, як гісторыя развіцця і сучасны стан беларускай мовы, яе структура, функцыянальныя стылі, спецыфіка навуковых тэкстаў і іх важнейшых адзінак - тэрмінаў. Да кожнай тэмы падаюцца пытанні для кантролю і практыкаванні.

Прызначаны студэнтам нефілалагічных спецыяльнасцей ВНУ, можа быць выкарыстаны выкладчыкамі спецыяльных кафедраў і ўсімі, хто цікавіцца пытаннямі беларускай мовы, тэрміналогіі.


2. Брэтон Ф., Пру С. Выбух камунікацыі: Нараджэнне новай ідэалогіі / Пер. з фр. А. Мароза; Рэд. Ю. Залоска. - Мн.: Беларускі Фонд Сораса, 1995. - 336 с. - (Адкрытае грамадства).

У рэфератыўнай форме пераказваецца развіццё тэорыі і практыкі масавай інфармацыі і камунікацыі - ад зараджэння піктаграфічнага пісьма ў Месапатаміі да развіцця камп'ютэрных сетак і электроннай пошты ў наш час.

Разлічана на спецыялістаў у галіне тэорыі і практыкі СМІ, навукоўцаў, аспірантаў, студэнтаў факультэтаў журналістыкі, усіх, хто цікавіцца праблемамі камунікацыі ў інфармацыйным грамадстве.
3. Левкович О.А. Основы компьютерной грамотности: учеб. пособие / О.А. Левкович, Е.С. Шелкоплясов, Т.Н. Шелкоплясова. - 2-е изд. - Мн.: ТетраСистемс, 2005. - 528 с.: ил.

Навучальны дапаможнік змяшчае падрабязнае і даступнае апісанне магчамасцей камп.ютэраў, іх прыстасаванняў, праграм, глабальных сетак. Дапаможнік можна выкарыстоўваць як самавучыцель па авалоданні наступным праграмным забеспячэннем: аперацыйнай сістэмай Windows; пакетам прыкладных праграм Mikrosoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access); Mikrosoft Internet Explorer, Outlook Express, ICQ; архіватарамі WinRar, WinZip; графічнымі рэдактарамі Mikrosoft Paint, Corel Draw. Выклад матэрыялу грунтуецца на прыкладах з падрабязным тлумачэннем методыкі іх рашэння. Для нагляднага ўспрымання ў дапаможнік уключана шмат ілюстрацый і табліц.

Для карыстальнікаў любой кваліфікацыі, а таксама студэнтаў вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў, навучэнцаў прафтэхвучылішчаў і школ, дзе вядзецца выкладанне асноў інфарматыкі.
4. Дубянецкі Э.С. Культуралогія: Энцыкл. давед. / Э.С. Дубянецкі; Маст. А.А. Глекаў. - Мн.: БелЭН, 2003. - 384 с.: іл.

Даведнік уключае больш за 800 артыкулаў, у якіх разглядаюцца актуальныя праблемы тэорыі і гісторыі культуры, асноўныя культуралагічныя паняцці і тэрміны, найважнейшыя школы і кірункі культуралогіі. У біяграфічных артыкулах, прысвечаных вядомым культуролагам, мысліцелям і асветнікам, дзеячам культуры, асвятляюцца іх жыццёвы і творчы шлях, асаблівасці светапогляду, распрацаваныя імі канцэпцыі і тэорыі. Змест большасці матэрыялаў арганічна звязаны з Беларуссю, з канкрэтнымі рэаліямі этнакультурнага развіцця беларускага грамадства.

Кніга адрасавана спецыялістам у галіне культуралогіі, выкладчыкам і навучэнцам вышэйшых і сярэдніх навучальных устаноў, усім, хто цікавіцца пытаннямі айчыннай і сусветнай культуры.

Узор афармлення тытульнага ліста рэферата

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыі

"Беларускі дзяржаўны універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі"
Кафедра беларускай і рускай моў

Рэферат
Беларускі фальклор

Няхаева Івана Мікалаевіча

студэнта І курса

522406 групы

эканамічнага факультэта


Навуковы кіраўнік

Іваноў В.І., выкл. кафедры

Мінск 2006

Узор афармлення зместу рэферата

Змест

Уводзіны


Узнікненне і паходжанне фальклору................................................................3

1. Асноўная частка

1.1. Асаблівасці і значэнне вусна-паэтычнай творчасці.................................4

1.2. Пісьменнікі і дзеячы культуры аб фальклоры..........................................7

1.3. Каляндарна-абрадавая паэзія......................................................................9

Заключэнне

Са спадчынай продкаў - у будучыню..............................................................13

Літаратура...........................................................................................................14

ЛІТАРАТУРА
1. Азарка В.У., Васілеўская А.С., Круталевіч М.М. Беларуская мова: спецыяльная лексіка. – Мн.: БДПУ, 2004. – 207 c.

2. Антанюк Л.А. Беларуская навуковая тэрміналогія: Фарміраванне, структура, упарадкаванне, канструяванне, функцыяніраванне. – Мн.: Навука і тэхніка, 1987. – 240 с.

3. Беларуская мова: У 2 ч.: Ч 1: Падруч. для навучэнцаў педвучылішчаў і каледжаў / Я.М. Адамовіч, Л.А. Акаловіч, С.К. Берднік і інш.: Пад агульн. рэд. Л.М. Грыгор’евай. – 3-е выд., перапрац. і дап. – Мн.: Выш. шк., 1998. – 330 с.

4. Булыка А.М. Моўная сітуацыя ў БССР. Беларуская лінгвістыка, выпуск № 36, – Мн., 1989. – С. 3-10.

5. Булыка А.М. Слоўнік іншамоўных слоў. – Мн.: Народная асвета, 1993. – 398 с.

6. Булыка А.М. Слоўнік іншамоўных слоў: У 2 т. Т. 1: А-Л – Мн.: БелЭН, 1999. – 736 с.

7. Булыка А.М. Слоўнік іншамоўных слоў: У 2 т. Т. 2: М-Я – Мн.: БелЭН, 1999. – 736 с.

8. ГОСТ 16487083. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. М. 1987.

9. Давыдова Э.Н. Делопроизводство: Учебно-практическое руководство / Э.Н. Давыдова, А.Е. Рыбаков. – 6-е изд., стереотип. – Мн., ТетраСистемс, 2002, – 288 с.

10. Доклады Белорусского государсвтенного университета информатики и радиоэлектроники: Электроника, материалы, технологии, информатика, экономика и управление. – Мн., 2005. - № 4, – 100 с.

11. Каўрус А.А. Дакумент па-беларуску. Справаводства. Бухгалтэрыя. Рыначная эканоміка. – Мн.: Беларусь, 1994. – 160 с.

12. Квасов Н.Т. Элементы квантовой механики и статистической физики: Учеб. пособие по курсу «Физика» для студ. всех спец. и форм обуч. БГУИР / Н.Т. Квасов. – Мн.: БГУИР, 2004. – 63 с.: ил.

13. Кобков В.П. Способы сжатия текста при переводе научно-технической литературы // Язык научной литературы. – М.: Наука, 1975. – С. 234-245.

14. Колесникова Н.И. От конспекта к диссерттации: Учебное пособие по развитию навыков письменной речи. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 288 с.

15. Колтунова М.В. Деловое письмо. Что нужно знать составителю. – М.: Дело, 1999. – 112 с.

16. Куліковіч У.І. Беларуская мова. Вуч. дапаможнік. – Мн., 2003. – 55 с.

17. Курбека І. Руска-беларускія крыжасловы: Займальны дапам. для ўдаскан. мовы. – Мн.: Навука і тэхніка, 1993. – 47 с.

18. Лукашанец А.А. Да характарыстыкі двухмоўя ў БССР. Беларуская лінгвістыка, выпуск № 36. – Мн.: 1989. – С. 18-23.

19. Ляшчынская В.А. Студэнту аб мове: прафесійная лексіка: Вучэб. дапам. для студэнтаў ВНУ. – Мн.: УП “ІВЦ Мінфіна”, 2003. – 243 с.

20. Мартынаў В.У. Мова і культура. Некаторыя разважанні. Беларуская лінгвістыка, выпуск № 36. – Мн., 1989. – С. 12-17.

21. Маршэўская В.В. Беларуская мова. Прафесійная лексіка: Вуч. дап. / В.В. Маршэўская – Гродна: ГрДУ, 2003. – 274 с.

22. Міксюк Р.В. Навучаемся спецыяльнасці па-беларуску. – Мн.: БДТУ, 1995. – 91 c.

23. Навуковы стыль мовы. Водгук, рэцэнз., анат., рэф., дыпломн. работа / Склад. Савіцкая Н.А., Кузьміч В.А., Міксюк Р.В., Скорабагатая А.І., Швед Г.Ф. – Мн.: БДТУ, 1999. – 66 с.

24. Практыкум па беларускай мове / Пад рэд. Г.М. Малажай. – Мн.: Вышэйш. шк., 1993. – 329 с.

25. Плотнікаў Б.А., Антанюк Л.А. Беларуская мова. Лінгвістычны кампендыум. – Мн.: Інтэрпрэссэрвіс, Кніжны Дом, 2003. – 672 с.

26. Русско-белорусский словарь. В 3 т. 5-е изд. – Мн.: БелЭН, 1994.

27. Русско-белорусский словарь математических, физических и технических терминов / Под ред. Н.Н. Костюковича. – Мн.: БелЭН, 1995. – 512 с.

28. Рыбаков А.Е. Изменения в оформлении организационно-распорядительной документации . // Отдел кадров. 2005. № 8. – С. 45-49.

29. Славутыя імёны Бацькаўшчыны: Зборнік. Вып. 2 / Уклад. У. Гілеп і інш.; Рэдкал.: А. Грыцкевіч (гал. рэд.) і інш. – Мн.: БФК, 2003. – 384 с.

30. Слоўнік беларускай мовы / Пад рэд. М.В. Бірылы. – Мн.: БелСЭ, 1987. – 902 с.

31. Сцепанчук Ю.А. Лексіка іншамоўнага паходжання ў сучаснай беларускай паэзіі / Ю.А. Сцепанчук. – Мн.: УП “Ходр” ГА “БелТІЗ”, 2002. – 82 с.

32. Сямешка Л.І. Беларуская мова: Вучэбны дапаможнік. – Мн.: Сучаснае слова, 1999. – 224 с.

33. Сямешка Л.І., Шкраба І.Р., Бадзевіч З.І. Курс беларускай мовы. – Мн.: Універсітэцкае, 1996. – 654 с.

Вучэбнае выданне


Бондар Людміла Антонаўна

Вайніла Наталля Генадзеўна

Галянок Мая Аляксандраўна і інш.

Беларуская мова: спецыяльная лексіка

Вучэбна-метадычны дапаможнік

Камп’ютэрная вёрстка В.П. Мятліцкая
1 Кампрэсія (лац.) - сцісканне, скарачэнне.

2 Анатацыя (лац.) - кароткі выклад зместу кнігі, артыкула.

3 Рэферат (лац.) - выклад сутнасці якога-небудзь пытання.

4 Клішэ (фр.) - моўны стэрэатып, гатовы зварот, стандарт, які лёгка выкарыстоўваецца ў пэўных умовах.

5 Рэферат - (ням. Referat, ад лац. referre) 1) кароткі выклад якога-небудзь пытання, зместу кнігі; 2) даклад, заснаваны на крытычным аглядзе кніг [Булыка].

6 Тэзіс (грэч.) - каротка сфармуляванае асноўнае палажэнне абзаца, даклада і пад.

7 Цытата, -ы, ж. Даслоўная вытрымка з якога-небудзь тэксту ці прамовы (ТСБЛМ, с. 735).

Цытата - гэта даслоўная вытрымка з якога-небудзь выказвання, кнігі ці дакумента, ужытая для ілюстрацыі або з мэтай пацвярджэння думкі.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©vuchoba.org 2020
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал